Za chvíľu zmizne. Ak vrak Titanicu čoskoro nevytiahneme, už zanedlho sa na dne mora rozloží

interez.sk / 4. októbra 2018 / Zaujímavosti

  • V ap­ríli to bolo 106 ro­kov, od­kedy Ti­ta­nic s ra­cho­tom do­pa­dol na dno oce­ánu
  • Pred­chá­dzal tomu ná­raz do ľa­dovca a aj na­priek tomu, aký roz­sah táto ka­ta­stofa mala, stále sa na­šli ľu­dia, kto­rým sa ju po­da­rilo pre­žiť
  • Ak by ľud­stvo chcelo ešte nie­kedy vi­dieť po­zos­tatky tohto mo­nu­men­tál­neho obra, musí sa po­po­náh­ľať
  • Ti­ta­nic sa už čo­skoro roz­loží a bude ne­ná­vratne preč
zdroj: 20th Century Fox
  • V ap­ríli to bolo 106 ro­kov, od­kedy Ti­ta­nic s ra­cho­tom do­pa­dol na dno oce­ánu
  • Pred­chá­dzal tomu ná­raz do ľa­dovca a aj na­priek tomu, aký roz­sah táto ka­ta­stofa mala, stále sa na­šli ľu­dia, kto­rým sa ju po­da­rilo pre­žiť
  • Ak by ľud­stvo chcelo ešte nie­kedy vi­dieť po­zos­tatky tohto mo­nu­men­tál­neho obra, musí sa po­po­náh­ľať
  • Ti­ta­nic sa už čo­skoro roz­loží a bude ne­ná­vratne preč

Pod­mor­ské bak­té­rie ho do de­sia­tich ro­kov cel­kom ro­zo­žerú. Loď sa v sú­čas­nosti na­chá­dza 3 800 met­rov pod hla­di­nou oce­ánu a preto, nech znie jeho vy­tia­hnu­tie ako­koľ­vek lá­kavo, ide o prak­ticky ne­do­sia­hnu­teľnú am­bí­ciu. V sú­čas­nosti sa na vraku na dne Pa­ci­fiku pasú bak­té­rie známe ako ha­lo­mo­nas ti­ta­ni­cae. Ak sa vám tento ná­zov ná­padne po­náša na meno lode, nie je to ná­hoda. Bak­té­rie boli popr­vý­krát člo­ve­kom za­zna­mená práve tu a preto nesú meno po lodi.

Ak by sa nie­kto chys­tal vrak vy­tiah­nuť, na­prí­klad dob­ro­druh Ja­mes Ca­me­ron alebo su­perh­ridna Elon Musk, mal by sa po­po­náh­ľať. Podľa ved­cov je prog­nóza jasná. Do 2030 z Ti­ta­nicu nič ne­zos­tane. Sen o tom, že ľud­stvo opäť uvidí Ti­ta­nic na vlastné oči a nie len his­to­ric­kých fo­to­gra­fiách a zá­zna­moch z po­norky, nie je ni­čím no­vým. Myš­lienka zá­chrany vraku prišla už krátko po jeho po­to­pení.

Bo­haté ro­diny z rôz­nych kú­tov Európy už vtedy špe­ku­lo­vali na tým, že vrak treba vy­tiah­nuť. Av­šak na po­čiatku 20. sto­ro­čia znel tento plán ešte viac na­ivne, ako dnes. Po­cho­pi­teľne. V usku­toč­není mu to­tiž brá­nila ab­sen­cia tech­no­ló­gii. Od­vtedy padlo mnoho ná­pa­dov na to, ako by sa niečo také dalo usku­toč­niť. Nie­ktoré z nich boli ab­surdné viac, iné zas me­nej. Pod naj­re­ál­nejší z nich sa pod­pí­sal Doug Wo­ol­ley.

Ten chcel loď vy­tiah­nuť za po­moci kon­taj­ne­rov na­pl­ne­ných vo­dí­kom, ktorý by zís­kal z mor­skej vody za po­moci elek­tro­lýzy. Tu sa však do cesty plánu po­sta­vili pe­niaze. Pres­nej­šie ich ne­dos­ta­tok. Ako sa teda si­tu­ácia vy­vrbí, ne­vedno. Av­šak jedno je jasné. Mali by sme za­čať ko­nať čo naj­skôr.

Zdroj: in­te­rez.sk

viac_podobnych_clankov_na_www_interez_sk
Pridať komentár (0)