Za nosenie maskáčov môžeš po novom dostať mastnú pokutu

Linda Cebrová / 9. januára 2019 / Zo Slovenska

  • Zne­uži­tie ozna­če­nia Ozb­ro­je­ných síl SR bude ne­zá­konné
  • Mi­nis­ter­stvo ob­rany bude za ne­o­práv­nené no­se­nie uni­fo­riem ude­ľo­vať po­kuty vo výške nie­koľ­kých sto­viek eur
zdroj: fb:MOSR
  • Zne­uži­tie ozna­če­nia Ozb­ro­je­ných síl SR bude ne­zá­konné
  • Mi­nis­ter­stvo ob­rany bude za ne­o­práv­nené no­se­nie uni­fo­riem ude­ľo­vať po­kuty vo výške nie­koľ­kých sto­viek eur

Za ne­o­práv­nené po­u­ží­va­nie vo­jen­ských uni­fo­riem a ozna­če­nia Ozb­ro­je­ných síl Slo­ven­skej re­pub­liky budú po no­vom hro­ziť san­kcie až do výšky 500 eur. Opat­re­nia proti rôz­nym po­chyb­ným a ex­tré­mis­tic­kým po­lo­vo­jen­ským or­ga­ni­zá­ciám avi­zo­valo mi­nis­ter­stvo ob­rany už v lete mi­nu­lého roka. Dnes ich v rámci no­vely zá­kona schvá­lila vláda SR.

Re­zort ob­rany však zá­ro­veň zdô­raz­ňuje, že toto opat­re­nie nie je mie­rené proti zá­uj­mo­vým sku­pi­nám, akými sú ry­bári, či po­ľov­níci, ktorí po­u­ží­vajú odevy s ne­ak­tu­ál­nym vzo­rom. No­vela sa to­tiž vzťa­huje na ak­tu­álne za­ve­dené rov­no­šaty.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: Mi­nis­ter­stvo ob­rany Slo­ven­skej re­pub­liky

„Vo­jen­ské uni­formy sú ur­čené vý­hradne pre prí­sluš­ní­kov Ozb­ro­je­ných síl SR, ab­sol­ven­tov dob­ro­voľ­nej vo­jen­skej príp­ravy, ak­tív­nych zá­loh a pre vo­ja­kov mi­mo­riad­nej služby po dobu jej vý­konu, pre­tože ide o bez­peč­nostné zložky štátu, a teda ich ne­môže no­siť kto­koľ­vek,“ zdô­vod­nil zmeny mi­nis­ter ob­rany SR Pe­ter Gaj­doš. Ako do­pl­nil, vý­nimku majú po­be­ra­te­lia vý­slu­ho­vého alebo in­va­lid­ného vý­slu­ho­vého dô­chodku, účast­níci boja proti fa­šizmu a re­ha­bi­li­to­vaní vo­jaci.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: Mi­nis­ter­stvo ob­rany Slo­ven­skej re­pub­liky

Z no­vely ďa­lej vy­plýva, že ok­rem no­se­nia vo­jen­skej uni­formy sa bude zá­kaz vzťa­ho­vať aj na po­u­ži­tie iných ode­vov ozna­če­ných štát­nym zna­kom Slo­ven­skej re­pub­liky za­me­ni­teľ­ných s vo­jen­skou rov­no­ša­tou.

Zne­uži­tie ozna­če­nia Ozb­ro­je­ných síl SR bude ne­zá­konné tiež v pí­som­nom styku, náz­voch do­mén we­bo­vých strá­nok, ako aj na mo­to­ro­vých vo­zid­lách. Prie­stup­kom bude rov­nako aj po­u­ži­tie osob­nej iden­ti­fi­kač­nej karty inou oso­bou, ako vo­ja­kom. V prí­pade sú­hlasu pléna Ná­rod­nej rady SR by mohla byť no­vela účinná od 1. mája tohto roku.

zdroj: mosr.sk

Pridať komentár (0)