Zábavný park v štýle Star Wars otvorí svoje brány už čoskoro, pozri sa do jeho vnútra

Richard Vítkovský / 9. januára 2019 / Lifehacking

  • Svet Hviezd­nych vo­jen fas­ci­nuje ma­lých i veľ­kých. Ten­to­krát sa však z te­le­víz­nych ob­ra­zo­viek pre­ne­sie do sku­toč­nej re­a­lity
  • Spo­loč­nosť Dis­ney to­tiž bu­duje dva zá­bavné parky vo ves­mír­nom štýle
  • Prvý z nich v Ka­li­for­nii by mal ot­vo­riť svoje brány už v júni tohto roka
zdroj: flickr
  • Svet Hviezd­nych vo­jen fas­ci­nuje ma­lých i veľ­kých. Ten­to­krát sa však z te­le­víz­nych ob­ra­zo­viek pre­ne­sie do sku­toč­nej re­a­lity
  • Spo­loč­nosť Dis­ney to­tiž bu­duje dva zá­bavné parky vo ves­mír­nom štýle
  • Prvý z nich v Ka­li­for­nii by mal ot­vo­riť svoje brány už v júni tohto roka

Hviezdne vojny pri­pú­tali k ob­ra­zov­kám mi­li­óny di­vá­kov na ce­lom svete. Sci-fi je to­tiž veľmi ob­ľú­be­ným žán­rom a ves­mír fas­ci­nuje ľudí od ne­pa­mäti. Ak ho do­pl­níme o po­riadne ves­mírne lode, zau­jí­mavé po­stavy a la­se­rové meče, je úspech za­ru­čený. Množ­stvo z nás by ur­čite ne­vá­halo za­žiť po­dobné dob­ro­druž­stvá na vlast­nej koži. Do­te­raz to ne­bolo možné, ale už v tomto roku by sa to malo zme­niť.

Le­gen­dárna to­vá­reň na zá­bavu spo­loč­nosť Dis­ney sa to­tiž roz­hodla vy­bu­do­vať dvo­j­icu zá­bav­ných par­kov zo sveta Hviezd­nych vo­jen. Ne­bude sa jed­nať o malé at­rak­cie, ale kom­pletné a de­tailné svety so všet­kým, čo k tomu patrí. Prvý park sa za­čal bu­do­vať v Ka­li­for­nii, druhý na Flo­ride.

Náv­štev­níci sa pre­me­nia na hviezd­nych hr­di­nov

Ten ka­li­forn­ský by mal byť ot­vo­rený už tento rok v júni. Prav­de­po­dobne sa bude jed­nať o druhú po­lo­vicu me­siaca, pre­tože vtedy je se­zóna v pl­nom prúde. Kon­cept parku sa zro­dil v hlave sú­čas­ného šéfa spo­loč­nosti Boba Igera. Park bude zmen­še­ným sve­tom, ktorý po­známe z le­gen­dár­nych fil­mov. Náj­deš tu teda nie­len po­stavy, ale aj stavby a ves­mírne lode. Ves­mírny svet by sa mal rozp­res­tie­rať na plo­che 56 700 met­rov štvor­co­vých. Cena nie je za­ned­ba­teľná, malo by sa jed­nať o re­kordné dve mi­liardy do­lá­rov.

Dis­ney však čaká, že ná­klady sa rýchlo vrá­tia. Hviezdne vojny sú to­tiž stro­jom na pe­niaze. Náv­štev­ník ne­bude len pa­sív­nou fi­gúr­kou, ale pria­mym účast­ní­kom. To zna­mená, že sa za­pojí do boja me­dzi pr­vým rá­dom a od­bo­jom. Ok­rem toho si za­lieta na ves­mír­nych lo­diach. Tieto zá­žitky by mali byť prí­stupné v pr­vom parku v Ka­li­for­nii. Druhý park, ktorý vy­rastá v Or­lande na Flo­ride, bude obo­ha­tený o pravý ves­mírny ho­tel so si­mu­lo­va­ným po­hľa­dom na tmavý ves­mír.

Ok­rem fan­tas­tic­kých zá­bav­ných par­kov sa chystá Dis­ney pre­ra­ziť aj na poli stre­a­mingu. Práve preto už ne­bude po­nú­kať li­cen­cie na vy­sie­la­nie svo­jich diel kon­ku­renč­nej spo­loč­nosti Ne­tf­lix. Vlastná služba na stre­a­mo­va­nie ob­sahu by sa mala vo­lať Dis­ney+. Pr­vot­ným cie­ľom bude zís­kať čo naj­viac no­vých zá­kaz­ní­kov. Práve preto Dis­ney ok­rem osved­če­ných kla­sík chystá aj nové filmy ex­klu­zívne pre túto plat­formu. Chys­taná služba bola tiež dô­vo­dom prečo Dis­ney kú­pil spo­loč­nosť 21st Cen­tury Fox. Zís­kal tak prí­stup k vý­ni­močne kva­lit­nému ob­sahu, ktorý môže po­nú­kať ok­rem svo­jej tvorby.

zdroj: bar­rons.com

 

Pridať komentár (0)