Zabudni na Coachellu, tech fes­ti­val Furt­her Future je sto­krát sil­nejší záži­tok

Alexandra Dulaková / 14. mája 2016 / Tech a inovácie

Res­pek­tíve bol. A zatiaľ čo všetky média infor­mo­vali o tom, čo si ktorý člen rodiny Kar­das­hian na Coachelle oblie­kol, na tento futu­ris­tický víken­dový fes­ti­val pre hor­ných 10,000 sa akosi zabudlo. To, čo sa dialo v púšti nece­lých 100 km od Las Vegas pri­tom roz­hodne stojí za zmienku.

Bolo to ako keby sa hipi­sácky kara­van zra­zil s ves­mír­nou loďou z tech­nicko vyspe­lej budúc­nosti, vybu­chol do sto­ná­sob­ných roz­me­rov a roz­ho­dol sa túto uda­losť oslá­viť párty na púšti. Na pre­lome apríla a mája prišlo pár vyvo­le­ných oslá­viť tech­niku, gas­tro­nó­miu, hudbu a ume­nie nikam inam, než do Nevad­skej púšte. Nechý­bali pri­tom zaria­de­nia a služby päť­hviez­dič­ko­vých hote­lov a vša­dep­rí­tomné wifi.

Cie­ľová sku­pina? Ľudia zo Sili­con Val­ley a im podobná odroda. Zasta­vil sa zakla­da­teľ MTV Bob Pitt­man či Stan Chud­nov­sky, člo­vek zod­po­vedný za Face­book Mes­sen­ger. A mnoho ďal­ších, ktorí sa nie­len zabá­vali, ale aj viedli dis­ku­sie a rozo­be­rali aktu­álne dia­nie vo svete tech­no­ló­gií a ino­vá­cií. Cieľ? Vízia svet­lej budúc­nosti ako vystri­hnu­tej z futu­ris­tic­kej roz­právky.

further-future-by-gilles-bonugli-kali

03-Further-Future-2016-billboard-1250

foto: Peter Rup­recht, bill­bo­ard

Aj keď som na začiatku spo­mí­nala hipi­sá­kov, účast­níci tohto “zájazdu” od nich majú ďaleko. Majú síce spo­ločnú víziu lep­šej budúc­nosti, no dosiah­nuť ju mie­nia prá­cou v odbo­roch, ktoré hýbu sve­tom, nie pro­tes­tami proti voj­nám na naj­väč­ších námes­tiach. Naroz­diel od hipi­sá­kovm, majú dobre ohod­no­tenú prácu a nie sú odká­zaní na žitie pod holým nebom. Takto to teda vyzerá, keď sa roz­hodnú ísť zaba­viť.

Bolo to, ako keby sa sily roz­hodli spo­jiť kos­ty­mérmi Lady Gaga, Hun­ger Games a Mad Max. Fan­tá­zii sa nek­ládli medze.

Screen Shot 2016-05-13 at 20.48.11

Screen Shot 2016-05-13 at 20.48.31

further_future_by_mikayla_whitmore_4073_t1000

foto: Ins­ta­gram, Las Vegas Weekly

Cena lís­tkov na tento event sa pohy­bo­vala okolo 350 dolá­rov, pri­čom suma samoz­rejme neza­hŕňala všetky možné výdavky (a dostať sa naň nemo­hol len tak hocikto.) Extra výdavky pred­sta­vo­vala naprí­klad večera (250 dolá­rov na hlavu), ranná hodina jogy, well­ness, či alko­hol. No a potom tu bol aj pre­ná­jom kara­vanu, ktorý v sebe za cenu pár tisíc dolá­rov zahŕňal aj služby “domov­níka”.

Okrem kon­cer­tov, ktoré mali pod pal­com najmä menej známe (roz­umej ne-mains­tream) kapely a DJ-ovia, sa však ľudia veno­vali najmä pre­zen­tá­ciám, pane­lo­vým dis­ku­siám či nefor­mál­nym roz­ho­vo­rom s ľuďmi z bran­dže. Vo voľ­nom čase ich zabá­vali auten­tickí ľud­skí roboti, oku­liare s vir­tu­ál­nou rea­li­tou, alko­hol či luxusné uby­to­va­nie, ktoré sa veľmi s bež­nou pred­sta­vou fes­ti­valu nez­ho­duje. Potom všet­kom sa ráno podá­vala výži­vová náh­rada, ktorá vraj lie­čila opicu (no neuví­tali by sme toto na kaž­dom fes­ti­vale?!)

Skromné ubytko: 

Screen Shot 2016-05-13 at 20.24.55

Screen Shot 2016-05-13 at 20.25.24

Screen Shot 2016-05-13 at 21.02.07

foto: ins­ta­gram, spa­fin­der

Ľudia si prišli porov­nať svo­jich vlast­no­ručne vytvo­re­ných robo­tov, aktívne pra­co­vať na networ­kingu s tými naj­lep­šími kre­a­tív­nymi moz­gami z bran­dže, zažiť tro­chu high-tech hedo­nizmu a robiť to, čo sa na fes­ti­va­loch bežne pácha – účasť na kon­cer­toch a kon­zu­má­cia alko­holu. Nam Furt­her Future však bolo aj také to pozlátko navyše (meta­lické, luxusné pozlátko s pri­po­je­ním na wifi). Viac si môžeš pre­čí­tať na ofi­ciál­nej stránke, či ofi­ciál­nom Ins­ta­grame.

Further Future 2016.18

further-future-pablo-frisk-14

canyon

foto: gq, furt­her future

zdroj: busi­nes­sin­si­der.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: LA Weekly

Pridať komentár (0)