Začí­nali s Ube­rom, dnes sú miliar­dári

Beatrix Rimarčíková / 19. júna 2016 / Startupy

Úspešnú a nápa­ditú formu “taxis­lu­žieb” Uber netreba ani pred­sta­vo­vať. Uber si vybu­do­val meno a kli­en­telu na kon­cepte mobil­nej apli­ká­cie, ktorá spája zákaz­ní­kov a vodi­čov. Od roku 2009, kedy nená­padný star­tup Uber­Cab vzni­kal, pre­šiel už kilo­metre cesty a dnes má hod­notu 62 miliárd dolá­rov. Kto však stál na jeho počiatku a kde je teraz? 

V súčas­nosti má Uber okolo 6000 zamest­nan­cov po celom svete. Tím začí­na­jú­ceho star­tupu však tvo­rila zostava šies­tich ľudí. Nie­ktorí pra­cujú pre Uber dodnes, iní sa vydali vlast­nou ces­tou a roz­bie­hajú nové pro­jekty. Traja z nich sú dnes miliar­dári.

image2

foto: businessinsider.com

Tra­vis Kala­nick je s Ube­rom od úpl­ného začiatku. V jeden stu­dený zimný večer Tra­vis Kala­nick a jeho kama­rát Gar­ret Camp nemohli v cen­tre Paríža zohnať taxík. Táto skú­se­nosť im sta­čila na to, aby sa zro­dila idea Uberu. Kala­nick ako CEO buduje Uber už sedem rokov, od jeho uve­de­nia na trh v San Fran­ciscu. Hod­nota Kala­nic­kovho majetku je 6,2 miliardy dolá­rov. Maga­zín For­bes ho preto prá­vom zara­dil medzi top 5 naj­bo­hat­ších ame­ric­kých pod­ni­ka­te­ľov do 40 rokov.

image3

foto: businessinsider.com

S vytvo­re­ním prvot­ného pro­to­typu Uberu sa spá­jajú ďal­šie dve mená. Oscar Sala­zarGar­ret Camp, dvaja spo­lu­žiaci, ktorí spolu s Kala­nic­kom videli budúc­nosť v novej forme posky­to­va­nia taxis­lu­žieb. Sala­zar však Uber opus­til v roku 2011, tesne po jeho uve­dení na trh. Roz­ho­dol sa rea­li­zo­vať star­tup Pager, mobilnú apli­ká­ciu, ktorá pri­volá doktora alebo zdra­votnú ses­tru na miesto urče­nia. Sala­zar pri­šiel na trh aj s app­kou Ride, ktorá má podobný dizajn a účel ako Uber, roz­diel je ale v tom, že jej cie­ľom je zabez­pe­čiť tran­s­port pre ľudí, ktorí dochá­dzajú z miest, kde sa nevys­ky­tuje pra­vi­delná doprava. Ride tak vozí naprí­klad sku­piny zamest­nan­cov na pra­co­visko.

image4

foto: businessinsider.com

Gar­ret Camp stále pra­cuje pre Uber a výška jeho majetku sa odha­duje na 6,2 miliardy dolá­rov, čo z neho robí tre­tieho naj­bo­hat­šieho Kana­ďana na svete. Popri Uberi Camp vytvo­ril vlastný star­tup Expa, ktorý má pomôcť tvor­com spo­loč­ností budo­vať a roz­ras­tať ich biz­nis. Tak­tiež sa podie­ľal na zalo­žení plat­formy Stum­ble­Upon.

Cesta Ryana Gra­vesa k Uberu bola plná prek­va­pení. Po tom, čo dal výpo­veď v GE sa roz­ho­dol, že chce začať pra­co­vať vo svete star­tu­pov. Začal na Twit­teri sle­do­vať inves­to­rov po celej Ame­rike. Až uvi­del tweet Tra­visa Kala­nicka. Gra­ves sa roz­ho­dol odtwe­e­to­vať mu a ešte v tú noc viedli dvoj­ho­di­nový roz­ho­vor až do jed­nej ráno. Na druhý deň ozná­mil svo­jej žene, že sa sťa­hujú do San Fran­cisca. Spo­lu­práca Ryana Gra­vesa s Ube­rom začala v roku 2010 a trvá dodnes. Jeho podiel v Uberi dosa­huje 1,5 miliardy dolá­rov.

image6

foto: businessinsider.com

Aus­tin Geidt, prvá žena v tíme Uberu, nastú­pila v roku 2010 ako stá­žis­tka. Sama opi­suje svoje prvé mesiace na pra­co­visku ako boj. Jej pozí­cia nebola presne defi­no­vaná, a tak Geidt robila všetko, od roz­dá­va­nia letá­kov oko­lo­idú­cim až po tele­fo­no­va­nie poten­ciál­nym vodi­čom. Jej životný prí­beh je pozna­čený závis­los­ťou na dro­gách, z kto­rého sa po úspeš­nom lie­čení dostala, keď mala 20 rokov. Svoje skú­se­nosti z pro­tid­ro­go­vého lie­če­nia využila v Uberi, najmä svoj zmy­sel pre ľud­skosť. Jej kari­éra rástla ruka v ruke s úspechmi star­tupu. Tento mesiac bola Aus­tin Geidt pový­šená na Vedúcu medzi­ná­rod­nej zákaz­níc­kej pod­pory pre Uber.

image7

foto: businessinsider.com

Šes­ticu prvých zamest­nan­cov Uberu dopĺňa Con­rad Whe­lan. Whe­lan pôso­bil v Uberi ako prvý tech­nický ria­di­teľ od roku 2010. Whe­lan sa posta­ral o pri­hla­so­va­cie kontá, ktoré spra­co­vali kre­ditné karty. Po dvoch mesia­coch od jeho nástupu do firmy, Uber ofi­ciálne uvi­del svetlo sveta. Con­rad spo­loč­nosť opus­til v máji tohto roku, roz­lú­čil sa slo­vami na svo­jom Lin­ke­dIn pro­file: „Práve teraz som zame­raný neza­me­ria­vať sa, avšak stále budem hľa­dať nové prí­le­ži­tostí.“

Vďaka týmto šies­tim ľuďom fun­guje Uber v 477 mes­tách po celom svete. Denne sa odvezú Ube­rom tisícky ľudí. V auguste oslá­vime prvý rok Uberu aj u nás, v Bra­ti­slave.

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)