Záker­né otáz­ky, kto­ré by si kedy­si dostal na poho­vo­re v Goog­le

Marianna Mikešová / 18. októbra 2016 / Business

Otáz­ky, kto­ré môžeš nie­ke­dy dostať na poho­vo­re v tých najús­peš­nej­ších spo­loč­nos­tiach, ťa môžu prek­va­piť svo­jou absur­di­tou. Pozri sa, čo mal v ruká­ve moc­ný Goog­le.

Počas poho­vo­ru nie si vo svo­jej koži, a keď ti navy­še per­so­na­lis­ta či budú­ci šéf polo­ží otáz­ku, na kto­rú ani neexis­tu­je pres­ná odpo­veď, môže ťa to sku­toč­ne vyko­ľa­jiť. A čo viac, pri málo kre­a­tív­nej či uspo­ko­ji­vej odpo­ve­di ťa to ľah­ko vyra­dí z kola von. Jed­ným z tak­to záker­ných zamest­ná­va­te­ľov bol jed­no­znač­ne Goog­le.

Ak by si sa nie­ke­dy plá­no­val uchá­dzať o prá­cu v tej­to fir­me, buď pokoj­ný. Mno­hé z tých­to otá­zok má už Goog­le zaká­za­né pýtať sa. V roku 2009 Lewis Lin spí­sal zoznam 140 otá­zok, kto­ré jeho kli­en­ti dosta­li v Goog­le. Tu je 15 naj­zá­ker­nej­ších:

Koľ­ko by si si účto­val za umy­tie okien v celom Seatt­li?

seattle_united_states_washington_night_85124_3840x2400foto: wallapaperscraft.com

Pre­čo sú kaná­lo­vé poklo­py okrúh­le?

why-are-manhole-covers-round

foto: MartinCooper/flickr.com

Musíš skon­tro­lo­vať, či má tvoj pria­teľ Bob tvo­je správ­ne čís­lo, no nemô­žeš sa ho spý­tať pria­mo. Ako to spra­víš?

Otáz­ku musíš napí­sať na kar­tič­ku a dať ju Eve, kto­rá ju zane­sie Bobo­vi, a potom ti ju vrá­ti nas­päť. Čo musíš na kar­tu napí­sať okrem otáz­ky, aby si si bol istý, že Bob zakó­du­je sprá­vu tak, aby si Eva nemoh­la pre­čí­tať tvo­je čís­lo?

video-yahoofinance-coma34fab0e-e163-3d54-aef8-a008a836edbf_fullfoto: finance.yahoo.com

Koľ­ko ladi­čiek pián je na sve­te?

istock_000001735421smallfoto: parisiensalon.com

Kaž­dý muž v dedi­ne, v kto­rej žije 100 man­žel­ských párov, už pod­vie­dol svo­ju ženu…

Kaž­dá žena v dedi­ne okam­ži­te vie, keď iný muž než jej man­žel pod­ve­die svo­ju ženu, no nevie, kedy jej man­žel pod­ve­die ju. Dedi­na má zákon, kto­rý zaka­zu­je cudzo­lož­stvo. Kaž­dá žena, kto­rá vie doká­zať, že jej man­žel bol never­ný, ho musí ešte v ten istý deň zabiť. Ženy z dedi­ny ten­to prí­kaz vždy poslúch­nu. Jed­né­ho dňa krá­ľov­ná dedi­ny ozná­mi, že naj­me­nej jeden man­žel bol never­ný. Čo sa sta­ne?

Koľ­ko­krát den­ne sa hodi­no­vé ručič­ky navzá­jom “pre­sko­čia”?

young-businessman-looks-at-the-office-clock-shutterstock-800x430foto: rawstory.com

Koľ­ko vysá­va­čov sa za rok vyro­bí v USA?

how-many-vacuums-are-made-per-year-in-the-us

Navrh­ni eva­ku­ač­ný plán pre San Fran­cis­co.

san-francisco-1254171_960_720

foto: pixabay.com

Ak oso­ba vyto­čí súbor čísiel na tele­fó­ne, aké mož­né slo­vá môže pos­kla­dať z pís­men, kto­ré čís­lam odpo­ve­da­jú?

if-a-person-dials-a-sequence-of-numbers-on-the-telephone-what-possible-wordsstrings-can-be-formed-from-the-letters-associated-with-those-numbersfoto: BillyBrown/flickr.com

Scvrk­neš sa sa na výš­ku halie­ra a tvo­ja hmo­ta sa pro­por­ci­onál­ne zre­du­ku­je tak, aby si si zacho­val pôvod­nú hus­to­tu. Potom ťa hodia do prázd­ne­ho stol­né­ho mixé­ra. Čepe­le mixé­ra sa začnú hýbať o 60 sekúnd. Čo spra­víš?

banknote-1396238_1280foto: accidentalhipstermum.com

Koľ­ko gol­fo­vých lop­ti­čiek sa zmes­tí do škol­ské­ho auto­bu­su?

how-many-golf-balls-can-fit-in-a-school-busfoto: commons.wikimedia.org

Máš dve vajíč­ka a prí­stup do 100-poscho­do­vej budo­vy…

Vajíč­ka môžu byť veľ­mi tvr­dé ale­bo veľ­mi kreh­ké, čo zna­me­ná, že sa môžu roz­biť pri páde z prvé­ho poscho­dia, ale záro­veň sa nemu­sia roz­biť pri páde zo sté­ho poscho­dia. Obe vajíč­ka sú iden­tic­ké. Musíš zis­tiť, z kto­ré­ho naj­vyš­šie­ho poscho­dia budo­vy môže byť vajíč­ko hode­né, aby sa neroz­bi­lo. Otáz­kou je, koľ­ko hodov potre­bu­ješ spra­viť. V prie­be­hu poku­su máš povo­lel­né roz­biť dve vajíč­ka.

broken-egg-wallpaper-picturefoto: wallarthd.com

Musíš sa dostať z bodu A do bodu B, no nevieš či sa tam dosta­neš. Čo spra­víš?

trafficfoto: jameswinsoar.com

Vysvet­li data­bá­zu v troch vetách tvoj­mu 8-roč­né­mu synov­co­vi.

explain-a-database-in-three-sentences-to-your-8-year-old-nephew

foto: gettyimages.com

zdroj člán­ku: businessinsider.com, zdroj titul­nej fotky:google.com/designtaxi.com

Pridať komentár (0)