Zákerné otázky, ktoré by si kedysi dostal na poho­vore v Google

Marianna Mikešová / 18. októbra 2016 / Business

Otázky, ktoré môžeš nie­kedy dostať na poho­vore v tých najús­peš­nej­ších spo­loč­nos­tiach, ťa môžu prek­va­piť svo­jou absur­di­tou. Pozri sa, čo mal v rukáve mocný Google.

Počas poho­voru nie si vo svo­jej koži, a keď ti navyše per­so­na­lista či budúci šéf položí otázku, na ktorú ani neexis­tuje presná odpo­veď, môže ťa to sku­točne vyko­ľa­jiť. A čo viac, pri málo kre­a­tív­nej či uspo­ko­ji­vej odpo­vedi ťa to ľahko vyradí z kola von. Jed­ným z takto záker­ných zamest­ná­va­te­ľov bol jed­no­značne Google.

Ak by si sa nie­kedy plá­no­val uchá­dzať o prácu v tejto firme, buď pokojný. Mnohé z týchto otá­zok má už Google zaká­zané pýtať sa. V roku 2009 Lewis Lin spí­sal zoznam 140 otá­zok, ktoré jeho kli­enti dostali v Google. Tu je 15 naj­zá­ker­nej­ších:

Koľko by si si účto­val za umy­tie okien v celom Seattli?

seattle_united_states_washington_night_85124_3840x2400foto: wallapaperscraft.com

Prečo sú kaná­lové poklopy okrúhle?

why-are-manhole-covers-round

foto: MartinCooper/flickr.com

Musíš skon­tro­lo­vať, či má tvoj pria­teľ Bob tvoje správne číslo, no nemô­žeš sa ho spý­tať priamo. Ako to spra­víš?

Otázku musíš napí­sať na kar­tičku a dať ju Eve, ktorá ju zane­sie Bobovi, a potom ti ju vráti nas­päť. Čo musíš na kartu napí­sať okrem otázky, aby si si bol istý, že Bob zakó­duje správu tak, aby si Eva nemohla pre­čí­tať tvoje číslo?

video-yahoofinance-coma34fab0e-e163-3d54-aef8-a008a836edbf_fullfoto: finance.yahoo.com

Koľko ladi­čiek pián je na svete?

istock_000001735421smallfoto: parisiensalon.com

Každý muž v dedine, v kto­rej žije 100 man­žel­ských párov, už pod­vie­dol svoju ženu…

Každá žena v dedine okam­žite vie, keď iný muž než jej man­žel pod­ve­die svoju ženu, no nevie, kedy jej man­žel pod­ve­die ju. Dedina má zákon, ktorý zaka­zuje cudzo­lož­stvo. Každá žena, ktorá vie doká­zať, že jej man­žel bol neverný, ho musí ešte v ten istý deň zabiť. Ženy z dediny tento prí­kaz vždy poslúchnu. Jed­ného dňa krá­ľovná dediny oznámi, že naj­me­nej jeden man­žel bol neverný. Čo sa stane?

Koľ­ko­krát denne sa hodi­nové ručičky navzá­jom “pre­sko­čia”?

young-businessman-looks-at-the-office-clock-shutterstock-800x430foto: rawstory.com

Koľko vysá­va­čov sa za rok vyrobí v USA?

how-many-vacuums-are-made-per-year-in-the-us

Navrhni eva­ku­ačný plán pre San Fran­cisco.

san-francisco-1254171_960_720

foto: pixabay.com

Ak osoba vytočí súbor čísiel na tele­fóne, aké možné slová môže pos­kla­dať z pís­men, ktoré čís­lam odpo­ve­dajú?

if-a-person-dials-a-sequence-of-numbers-on-the-telephone-what-possible-wordsstrings-can-be-formed-from-the-letters-associated-with-those-numbersfoto: BillyBrown/flickr.com

Scvrk­neš sa sa na výšku haliera a tvoja hmota sa pro­por­ci­onálne zre­du­kuje tak, aby si si zacho­val pôvodnú hus­totu. Potom ťa hodia do prázd­neho stol­ného mixéra. Čepele mixéra sa začnú hýbať o 60 sekúnd. Čo spra­víš?

banknote-1396238_1280foto: accidentalhipstermum.com

Koľko gol­fo­vých lop­ti­čiek sa zmestí do škol­ského auto­busu?

how-many-golf-balls-can-fit-in-a-school-busfoto: commons.wikimedia.org

Máš dve vajíčka a prí­stup do 100-poscho­do­vej budovy…

Vajíčka môžu byť veľmi tvrdé alebo veľmi krehké, čo zna­mená, že sa môžu roz­biť pri páde z prvého poscho­dia, ale záro­veň sa nemu­sia roz­biť pri páde zo stého poscho­dia. Obe vajíčka sú iden­tické. Musíš zis­tiť, z kto­rého naj­vyš­šieho poscho­dia budovy môže byť vajíčko hodené, aby sa neroz­bilo. Otáz­kou je, koľko hodov potre­bu­ješ spra­viť. V prie­behu pokusu máš povo­lelné roz­biť dve vajíčka.

broken-egg-wallpaper-picturefoto: wallarthd.com

Musíš sa dostať z bodu A do bodu B, no nevieš či sa tam dosta­neš. Čo spra­víš?

trafficfoto: jameswinsoar.com

Vysvetli data­bázu v troch vetách tvojmu 8-roč­nému synov­covi.

explain-a-database-in-three-sentences-to-your-8-year-old-nephew

foto: gettyimages.com

zdroj článku: businessinsider.com, zdroj titul­nej fotky:google.com/designtaxi.com

Pridať komentár (0)