Zakladateľ Alibaby Jack Ma kritizuje Donalda Trumpa. Obchodnú vojnu považuje za poriadnu hlúposť

Richard Vítkovský / 7. novembra 2018 / Zaujímavosti

zdroj: I Have Nothing But Kung Fu
  • Za­kla­da­teľ Ali­baby Jack Ma sa pus­til do kri­tiky ame­ric­kého pre­zi­denta Do­nalda Trumpa, ktorý roz­pú­tal ob­chodnú vojnu
  • Ten zhr­nul svoj ná­zor do jed­nej vety. Vojna me­dzi naj­sil­nej­šími eko­no­mi­kami sveta škodí aj sa­mot­nej Ali­babe

Bý­valý smo­liar a dnes je­den z naj­bo­hat­ších ľudí Číny sa vy­jad­ril k téme ob­chod­nej vojny, ktorú roz­pú­tal kon­tro­verzný ame­rický pre­zi­dent Do­nald Trump. Svoj ná­zor pred­nie­sol na kon­fe­ren­cii v Šan­ghaji, ktorú mala pod pal­com čín­ska vláda. Všetko zhr­nul do jed­nej vety. „Ob­chodná vojna je najh­lú­pej­šou ve­cou na ce­lom svete,“ po­ve­dal Jack po­čas pre­javu. Za­kla­da­teľ Ali­baby sa v mi­nu­losti s ame­ric­kým pre­zi­den­tom osobne stre­tol. „Jack a ja sa chys­táme uro­biť veľké veci,“ po­ve­dal nad­šený Trump po spo­loč­nom stret­nutí.

Jack mal tiež smelý plán, ktorý sa mu však ne­po­da­rilo na­pl­niť, práve kvôli „ťa­ha­ni­ciam“ me­dzi Čí­nou a USA. Ame­ri­ča­nia sa jeho plánu po­te­šili. Chcel to­tiž v kra­jine vy­tvo­riť presne mi­lión pra­cov­ných miest. V tom čase sa však ne­ve­delo, že sa ame­rický pre­zi­dent pustí do boja proti Číne na poli ob­chodu. Tento krok po­ško­dil vzá­jomné vzťahy me­dzi oboma kra­ji­nami. Ob­chodná vojna škodí nie­len Ame­rike a sa­mot­nej Číne, ale má vplyv aj na ďal­šie kra­jiny sveta.

„Tento môj sľub bol za­lo­žený na zá­klade pria­teľ­skej spo­lu­práce me­dzi Čí­nou a Ame­ri­kou. Sú­časná si­tu­ácia však tento zá­klad zni­čila. Svoj sľub preto ne­do­ká­žem zre­a­li­zo­vať,“ po­ve­dal Jack. Ob­chodná vojna me­dzi oboma kra­ji­nami za­tiaľ nemá ví­ťaza. Spo­jené štáty aj na­ďa­lej po­kra­čujú vo zvy­šo­vaní do­voz­ných ciel. Čína im tiež ne­zos­táva nič dlžná, aj keď si želá mier.

Jack si myslí, že ob­chodný styk by mal sym­bo­li­zo­vať zhodu a schop­nosť ko­mu­ni­ká­cie. Eko­no­miky jed­not­li­vých kra­jín by mali byť ot­vo­rené a nie uzav­reté. Tento ná­zor zdieľa aj čín­sky pre­zi­dent Si Ťin-pching. Ali­baba tiež cíti ne­prí­jemné do­pady ob­chod­nej vojny. Ťaží to­tiž z toho, že do­dáva to­var do ce­lého sveta.

Od júna tohto roka po­klesli ak­cie spo­loč­nosti o viac ako 30 per­cent. Všetci ve­ria, že rie­še­nie príde po­čas sum­mitu G20, ktorý sa bude ko­nať v Ar­gen­tíne už tento me­siac. Za spo­ločný stôl si tu sadne nie­len ame­rický, ale aj čín­sky pre­zi­dent. In­ves­tori ve­ria, že obaja pred­sta­vi­te­lia sve­to­vých eko­no­mík nájdu spo­ločnú reč.

zdroj: cnn.com

Pridať komentár (0)