Zakla­da­teľ Google — Larry Page vyvíja pota­jomky lie­ta­júce auto­mo­bily

Rišo Néveri / 9. júna 2016 / Business

Google pra­cuje na auto­nón­mych auto­mo­bi­loch, čo je verejne známa infor­má­cia už dlh­šiu dobu. Nové pokroky svo­jich áut hrdo pre­zen­to­val aj na toh­to­roč­nej kon­fe­ren­cii I/O. Čo sme však neve­deli je fakt, že okrem týchto auto­mo­bi­lov a mno­hých ďal­ších pro­jek­tov pra­cuje jeden zo zakla­da­te­ľov spo­loč­nosti naraz s dvoma star­tupmi, ktoré vyví­jajú lie­ta­júce auto­mo­bily.

Podľa spo­loč­nosti Blo­om­berg inves­to­val Larry Page — jeden z otcov giganta Google a terajší CEO jej mater­skej spo­loč­nosti Alp­ha­bet neuve­ri­teľ­ných 100 mili­ó­nov dolá­rov do dvoch star­tu­pov, ktoré si sta­no­vili rov­naký cieľ ako slo­ven­ský Aero­mo­bil. Pra­cujú na vytvo­rení funkč­ného a cenovo dostup­ného lie­ta­jú­ceho auto­mo­bilu.

Larry vlast­nil (až dote­raz) pota­jomky star­tup s náz­vom Zee.Aero zalo­žený v roku 2010 neďa­leko cen­trále Google v Kali­for­nii, ktorý dnes zamest­náva tak­mer 150 ľudí. Miliar­dár pod­po­ruje z vlast­ných peňazí geniálny pro­jekt.. nič extra. Čo však nikto neča­kal je, že okrem jed­ného star­tupu Larry finančne pod­po­ruje aj ďalší star­tup Kitty Hawk, ktorý pra­cuje nezá­visle od Zee.Aero, ale s rov­na­kým alebo veľmi podob­ným cie­ľom. Výška jeho inves­tí­cie do tohto star­tupu známa nie je.

Brin-Page-Schmidt-self-driving-car_610x436

foto: cbsistatic.com

Dvaja zakla­da­te­lia Google sú dobre známi fanú­ši­ko­via Tesly a elek­tric­kých auto­mo­bi­lov. Doka­zuje to aj fakt, že Teslu v minu­losti tak­mer kúpili. A Larry sa nezap­rel ani pri jeho ambí­ciách posta­viť lie­ta­júce auto. Podľa infor­má­cií, ktoré uve­rej­nil Blo­om­berg má Zee.Aero až dva elek­tricky pohá­ňané pro­to­typy takýchto vozi­diel, ktoré pra­vi­delne tes­tuje iba na hodinu cesty od Moun­tain View.

Na fotke niž­šie je zná­zor­nené zaria­de­nie zo sko­rého (2011) patentu spo­loč­nosti Zee.Aero, ktorý nám poskytne istú výcho­dis­kovú pred­stavu star­tupu. Zdroje však tvr­dia, že ich dneš­ným cie­ľom je dizajn výrazne zjed­no­du­šiť a dlho­do­bým cie­ľom ostáva vytvo­riť ľahké vozidlo, schopné poskyt­núť pohodlnú a rýchlu pre­pravu pasa­žie­rov podobne ako dnešné auto­mo­bily.

screen shot 2016-06-09 at 11.25.37.png

foto: USPTO, Zee.Aero

O vozid­lách, ktoré Zee.Aero alebo Kitty Hawk vyvíja sa veľa naozaj nevie a stránka prvej spo­loč­nosti toho tak­tiež veľa neprez­rá­dza. Na dia­gra­moch z patentu má byť lie­ta­júce auto schopné ver­ti­kál­neho vzliet­nu­tia a pri­stá­tia a zahnúť krídla, čo by mu umož­nilo par­ko­va­nie na tra­dič­ných par­ko­vis­kách.

Ak by sme chceli porov­nať vozidlo od Zee.Aero a Aero­mo­bil, zrejme by sme na žiadne hod­notné závery neprišli. Okrem spô­sobu vzliet­nu­tia a pri­stá­tia, ktoré, ak sa Blo­om­berg nemýli má vozidlo od spo­loč­nosti Zee.Aero oveľa prak­tic­kej­šie v kaž­do­den­nom živote, nič nevieme. Treba však spo­me­núť, že výšky finan­cií, kto­rými dis­po­nuje kali­forn­ský star­tup a slo­ven­ský Aero­mo­bil sú podľa dostup­ných infor­má­cií tak­mer nepo­rov­na­teľné sumy a nikdy nevieme, čo sa ešte v ski­cári Šte­fana Kle­ina skrýva.

Zdroj: BusinessInsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: nbclosangeles.com

Pridať komentár (0)