Zakla­da­teľ novej zoznam­ky zis­til, že nená­visť spá­ja

Ľubica Račeková / 10. apríla 2017 / Business

zdroj: jenacumbo.com/unsplash.com

Spo­loč­ná nená­visť k veciam spá­ja viac ako spo­loč­ná lás­ka k nim. 

Zoznam­ka Hater fun­gu­je na úpl­ne odliš­nom prin­cí­pe ako všet­ky ostat­né. Nespá­ja­jú nás totiž len veci, kto­ré máme radi, ale aj tie, kto­ré sa nám nepá­čia. To vie aj 29-roč­ný zakla­da­teľ tej­to “nená­vist­nej” app­ky, kto­rá spá­ja ľudí na zákla­de vzá­jom­ných anti­pa­tií.

jenacumbo.com

Bren­dan Alper nedáv­no doká­zal svo­je kre­a­tív­ne mys­le­nie aj pri vytvo­re­ní novej rekla­my na svo­ju app­ku. Vytvo­ril obrá­zok s rus­kým pre­zi­den­tom Vla­di­mí­rom Puti­nom, kto­rý objí­ma tehot­né­ho Donal­da Trum­pa. Táto nevšed­ná a odváž­na rekla­ma teraz pro­vo­ku­je v uli­ciach New Yor­ku. Avšak, ako to býva, na poli­tic­kých vti­poch sa nesme­je kaž­dý a Alper už na svoj e-mail dostal nie­koľ­ko výhraž­ných správ.

Rekla­ma, kto­rú zve­rej­nil Alper na Valen­tí­na 2017. 

businessinsider.com

Alper je býva­lý ban­kár, kto­rý nikdy naozaj milo­val to, čo robil. “Aby som bol úprim­ný, chcel som len stá­lu prá­cu. Zaro­biť si neja­ké penia­ze a pre­žiť,” pove­dal. Alper neskôr začal robiť ski­ce. Na tých­to a náčr­toch pra­co­val spo­lu so svo­jím spo­lu­bý­va­jú­cim, s kto­rým ich postup­ne pub­li­ko­va­li na inter­net.

App­ka

Myš­lien­ka na Hater apli­ká­ciu sa zro­di­la vďa­ka jed­nej zo skíc. “Uro­bil som výskum a našiel som štú­diu, kto­rá hovo­rí, že v sku­toč­nos­ti, že ľudia sa via­žu sil­nej­šie na veci, kto­ré nezná­ša­jú, než na tie, kto­ré milu­jú,” vysvet­lil Alper.

Apli­ká­cia Hater však vôbec nefun­gu­je na tom, že by jej uží­va­te­lia písa­li na nie­ko­ho nená­vist­né sta­tu­sy. Apli­ká­cia fun­gu­je pri­bliž­ne jeden mesiac, no už dnes má viac ako 30 000 aktív­nych uží­va­te­ľov za deň, doko­py asi 310 000 ľudí. Zatiaľ je prí­stup­ná len pre iPho­ny, no ver­zia pre Andro­id vychá­dza už na jar. Pra­cu­je sa tiež na tom, aby pri­hlá­se­nie nevy­ža­do­va­lo účet na Face­bo­oku.

Je zau­jí­ma­vé, že v app­ke nie sú ani žiad­ne rekla­my. Alper chce zará­bať iným spô­so­bom. Znač­ky sa budú pre­zen­to­vať skôr v témach, kto­ré vysko­čia uží­va­te­ľom a tí ich budú hod­no­tiť. Tak bude app­ka istým spô­so­bom robiť pre fir­my šta­tis­ti­ky.

pexels.com

Nená­visť spá­ja

Jeden pár sa naprí­klad nedáv­no stre­tol vďa­ka app­ke kvô­li nená­vis­ti k Super Bowlu. Tak­že počas nede­le, kedy nikto nepo­ze­ral nič iné, sa oni dva­ja stret­li a pozre­li si spo­loč­ne film pod­ľa vlast­né­ho výbe­ru. “Naozaj to však nie je o nená­vis­ti, ide o empa­tiu a hľa­da­nie nie­ko­ho, kto veci cíti rov­na­ko ako vy,” vyjad­ril sa na záver zakla­da­teľ.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)