Zamest­nan­ci fir­my L’Oreál v New Yor­ku vedia, čo to zna­me­ná, cho­diť s rados­ťou do prá­ce

Kristína Vavrová / 14. apríla 2017 / Architektúra

zdroj: loreal.com/hudsonyardsnewyork.com

Táto obrov­ská spo­loč­nosť sa pred­ne­dáv­nom pre­sťa­ho­va­la do nových pries­to­rov, kto­rý­mi bez­po­chy­by ula­ho­di­la svo­jim zamest­nan­com.

Keď sa spo­loč­nosť roz­hod­la zme­niť svo­ju ame­ric­kú základ­ňu, na novom mies­te chce­li vybu­do­vať uvoľ­ne­nú star­tu­po­vú atmo­sfé­ru. Pod­ľa pre­zi­den­ta spo­loč­nos­ti Fré­de­ri­ca Rozé, L’Oreál má síce 108-roč­nú tra­dí­ciu, no stá­le v ňom žije mla­dist­vý duch, kto­rý pod­po­ru­je schop­nosť fir­my neus­tá­le sa pre­tvá­rať a zlep­šo­vať. A prá­ve Hud­son Yards na Man­hat­ta­ne sa zda­lo ako ide­ál­ne mies­to.

zdroj: hudsonyardsnewyork.com

Okrem úžas­né­ho výhľa­du na mes­to, tu zamest­nan­ci náj­du vychy­táv­ky ako naprí­klad nech­to­vé štú­dio, labo­ra­tó­rium pre skráš­ľo­va­nie, kavia­reň, kto­rá zabe­rá celé poscho­die, či von­kaj­šiu tera­su kde zamest­nan­ci môžu v prí­pa­de pek­né­ho poča­sia aj pra­co­vať.

zdroj: lorealusa.com

Nové kan­ce­lá­rie na Hud­son Yards 10 zabe­ra­jú celých 10 poscho­dí a doko­py por­ký­va­jú 418 000 štvor­co­vých met­rov.

zdroj: Gar­rett Rowland

Tu vzni­ka­jú nové pro­duk­ty a mar­ke­tin­go­vé stra­té­gie pre znač­ky ako May­bel­li­ne, Essie, Laco­me ale­bo Skin­Ce­uti­cals.

zdroj: Gar­rett Rowland

Nové pries­to­ry sa držia aktu­ál­nych tren­dov a ponú­ka­jú množ­stvo mož­nos­tí pre nefor­mál­ne stret­nu­tia. V rám­ci všet­kých 10 poscho­dí sa tu nachá­dza až 12 740 met­rov štvor­co­vých mee­tin­go­vých pries­to­rov.

zdroj: Gar­rett Rowland

Na kaž­dom poscho­dí sú kniž­ni­ce pri­po­mí­na­jú­ce obý­vač­ku, tiež urče­né na stret­nu­tia.

zdroj: Gar­rett Rowland

Štý­lo­vý náby­tok bol vytvo­re­ný desig­nér­mi zo sve­to­zná­mych firiem ako Design Wit­hin Reach, ABC Car­pet and Home, či Bern­hardt Design.

zdroj: Gar­rett Rowland

Všet­ky pries­to­ry boli navr­hnu­té spo­loč­nos­ťou Gens­ler.

zdroj: Gar­rett Rowland

Zamest­nan­cov nete­ší len pria­teľ­ská atmo­sfé­ra vytvá­ra­jú­ca ide­ál­ny pries­tor pre spo­lu­prá­cu s kole­ga­mi, ale aj obchod ponú­ka­jú­ci viac ako 30 zna­čiek, kto­ré L’Oreal zastre­šu­je. Nakú­pia tu za polo­vič­né ceny.

zdroj: Gar­rett Rowland

Keď­že L’Oreal sa vo veľ­kej mie­re zaobe­rá aj vla­so­vou koz­me­ti­kou, nemô­že chý­bať ani kader­níc­ky salón, kde sú všet­ky pro­duk­ty odskú­ša­né pred uve­de­ním na trh. Zamest­nan­ci si tak môžu užiť pro­fe­si­onál­ne­ho kader­ní­ka kaž­dý deň.

zdroj: Gar­rett Rowland

Nech­to­vé štú­dio umož­ňu­je zamest­nan­com nechať si spra­viť mani­kú­ru a vyskú­šať nové far­by laku Essie.

zdroj: Gar­rett Rowland

Kavia­reň spo­je­ná s reštau­rá­ci­ou ponú­ka raňaj­ky i obed.

zdroj: Gar­rett Rowland

Tu si zamest­nan­ci môžu dopriať čerstvú ovoc­nú šťa­vu, vybrať si z tep­lé­ho či stu­de­né­ho bufe­tu a kochať sa pri jed­le výhľa­dom na rie­ku Hud­son.

zdroj: Gar­rett Rowland

Štý­lo­vá jedá­leň je aj funkč­ná, doká­že usa­diť veľ­ké i malé sku­pi­ny.

zdroj: Gar­rett Rowland

Samoz­rej­me nechý­ba ani for­mál­nej­šie sede­nie pre pra­cov­né stret­nu­tia s význam­ný­mi par­tner­mi či kli­ent­mi.

zdroj: Gar­rett Rowland

4 000 met­rov štvor­co­vých veľ­ká tera­sa posky­tu­je dosta­tok pries­to­ru na relax a prí­jem­né pra­cov­né pro­stre­die.

zdroj: Gar­rett Rowland

Pod­ľa ria­di­te­ľa Fré­de­ri­ca Rozé, na novom mies­te chce­li vybu­do­vať moder­ný pries­tor, kde sa ume­nie spá­ja s tech­no­ló­gia­mi a vytvo­riť tak z neho ide­ál­ne mies­to pre budú­ci rast spo­loč­nos­ti.

zdroj: Gar­rett Rowland

Medzi nové tech­no­ló­gie pat­rí naprí­klad miest­nosť s vir­tu­ál­nou rea­li­tou, kto­rá bola vybu­do­va­ná hlav­ne na ušet­re­nie času obchod­ní­kom. Miest­nosť simu­lu­je reál­ny obchod a dáva tak pries­tor ľah­šie poro­zu­mieť inte­rak­cii zákaz­ní­kov s pro­duk­ta­mi. Záro­veň sa pou­ží­va pri plá­no­va­ní nových výkla­dov a dizaj­nov v obcho­doch.

zdroj: Gar­rett Rowland

V nových kan­ce­lá­riách pra­cu­je viac ako 1 400 zamest­nan­cov. Toto však nie je jedi­né síd­lo spo­loč­nos­ti, tá pôso­bí v 13 ďal­ších kra­ji­nách vrá­ta­ne Slo­ven­ska.

zdroj: Gar­rett Rowland

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)