Zamest­na­nec s pla­tom 120 000 dolá­rov je v Sili­con Val­ley stá­le nikto

Dárius Polák / 14. júla 2016 / Startupy

Taká suma znie veľ­mi láka­vo, no v prí­pa­de Sili­con Val­ley nie je všet­ko také pek­né, ako sa zdá.

Na Quore vznik­la dis­ku­sia, kto­rú začal inži­nier zará­ba­jú­ci túto roč­nú sumu, aby zis­til, aký život mu to pri­ne­sie.

Prís­pe­vok napí­sal inži­nier, kto­rý tvr­dí, že zará­ba roč­ne 120 000 dolá­rov s 0,1% podie­lom v star­tu­pe, v kto­rom záro­veň pra­cu­je. Oso­ba má mas­ter titul (ekvi­va­lent náš­ho Ing.) z com­pu­ter scien­ce a roč­nú pra­cov­nú skú­se­nosť v obo­re. Chce vedieť, či je jeho mzda dosť dob­rá na pohodl­ný život v Bay Area.

1

Po pre­poč­te, po zda­ne­ní to vychá­dza na sumu oko­lo $6 000 až $6 500 dolá­rov mesač­ne.

2

To je väč­ši­nou štan­dard, kto­rý dostá­va­jú začí­na­jú­ci inži­nie­ri ako nástup­ný plat v Sili­con Val­ley.

3

Nie­kto­rí ľudia boli prek­va­pe­ní, že star­tup je ochot­ný vyplá­cať takú sumu peňa­zí. Napr. v takom hráčs­kom prie­mys­le by to bola mzda stred­ne skú­se­né­ho prog­ra­má­to­ra.

4

Väč­ši­na ľudí tvr­dí, že taká mzda by sta­či­la na to, aby sa člo­vek uži­vil v Bay Area, hlav­ne ak je sin­gle. Nebu­de sa však cítiť boha­tý.

5

S takou mzdou by sa však mal člo­vek v akom­koľ­vek inom mes­te ove­ľa lep­šie.

6

Nie­kto­rí ľudia pozna­me­na­li, že mzda nie je rele­vant­ná. V Sili­con Val­ley sku­toč­ne zále­ží pre­dov­šet­kým na % podie­lu, kto­ré člo­vek v star­tu­poch vlast­ní.

7

S podie­lom je to však ako s loté­ri­ou.

8

120 000 dolá­rov je dosť na to, aby si člo­vek našet­ril na dôcho­dok. Ale našet­riť na dom? Zabud­ni.

9

Pokiaľ by si už však vlast­nil dom, 120 000 dolá­rov by sta­či­lo na pohodl­ný život.

10

Nie­čo by sa aj poda­ri­lo ušet­riť. Naj­lep­ším spô­so­bom je mať sta­rý dob­rý roz­po­čet. A zba­viť sa výdav­kov na dovo­len­ku, alko­hol a inú zába­vu.

11

Z lep­šie­ho uhľa pohľa­du: “Pri počte bez­do­mov­cov v San Fran­cis­cu znie 120 000 dolá­rov ako šťast­ný život.” Ako napí­sal jeden ano­nym: “Keď sa zamys­lím nad tým, koľ­ko bez­do­mov­cov den­ne vidím, musím pove­dať, že som šťast­ný a hlav­ne vďač­ný za svo­ju mzdu.”

12

A pokiaľ je člo­vek nespo­koj­ný, mal by sa pre­sťa­ho­vať nie­kam inam.

13

Zhr­nu­tie znie asi tak­to: Mzda 120 000 dolá­rov roč­ne by z teba v Sili­con Val­ley neuro­bi­la bohá­ča, no žil by si sluš­ný život.

14

zdroj: businessinsider.com, zdroj všet­kých fotiek: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)