Zamest­na­nec s pla­tom 120 000 dolá­rov je v Sili­con Val­ley stále nikto

Dárius Polák / 14. júla 2016 / Startupy

Taká suma znie veľmi lákavo, no v prí­pade Sili­con Val­ley nie je všetko také pekné, ako sa zdá.

Na Quore vznikla dis­ku­sia, ktorú začal inži­nier zará­ba­júci túto ročnú sumu, aby zis­til, aký život mu to pri­ne­sie.

Prís­pe­vok napí­sal inži­nier, ktorý tvrdí, že zarába ročne 120 000 dolá­rov s 0,1% podie­lom v star­tupe, v kto­rom záro­veň pra­cuje. Osoba má mas­ter titul (ekvi­va­lent nášho Ing.) z com­pu­ter science a ročnú pra­covnú skú­se­nosť v obore. Chce vedieť, či je jeho mzda dosť dobrá na pohodlný život v Bay Area.

1

Po pre­počte, po zda­není to vychá­dza na sumu okolo $6 000 až $6 500 dolá­rov mesačne.

2

To je väč­ši­nou štan­dard, ktorý dostá­vajú začí­na­júci inži­nieri ako nástupný plat v Sili­con Val­ley.

3

Nie­ktorí ľudia boli prek­va­pení, že star­tup je ochotný vyplá­cať takú sumu peňazí. Napr. v takom hráčs­kom prie­mysle by to bola mzda stredne skú­se­ného prog­ra­má­tora.

4

Väč­šina ľudí tvrdí, že taká mzda by sta­čila na to, aby sa člo­vek uži­vil v Bay Area, hlavne ak je sin­gle. Nebude sa však cítiť bohatý.

5

S takou mzdou by sa však mal člo­vek v akom­koľ­vek inom meste oveľa lep­šie.

6

Nie­ktorí ľudia pozna­me­nali, že mzda nie je rele­vantná. V Sili­con Val­ley sku­točne záleží pre­dov­šet­kým na % podielu, ktoré člo­vek v star­tu­poch vlastní.

7

S podie­lom je to však ako s loté­riou.

8

120 000 dolá­rov je dosť na to, aby si člo­vek našet­ril na dôcho­dok. Ale našet­riť na dom? Zabudni.

9

Pokiaľ by si už však vlast­nil dom, 120 000 dolá­rov by sta­čilo na pohodlný život.

10

Niečo by sa aj poda­rilo ušet­riť. Naj­lep­ším spô­so­bom je mať starý dobrý roz­po­čet. A zba­viť sa výdav­kov na dovo­lenku, alko­hol a inú zábavu.

11

Z lep­šieho uhľa pohľadu: “Pri počte bez­do­mov­cov v San Fran­ciscu znie 120 000 dolá­rov ako šťastný život.” Ako napí­sal jeden ano­nym: “Keď sa zamys­lím nad tým, koľko bez­do­mov­cov denne vidím, musím pove­dať, že som šťastný a hlavne vďačný za svoju mzdu.”

12

A pokiaľ je člo­vek nespo­kojný, mal by sa pre­sťa­ho­vať nie­kam inam.

13

Zhr­nu­tie znie asi takto: Mzda 120 000 dolá­rov ročne by z teba v Sili­con Val­ley neuro­bila boháča, no žil by si slušný život.

14

zdroj: businessinsider.com, zdroj všet­kých fotiek: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)