Ako zaro­biť peniaze vo svo­jom voľ­nom čase 20 spô­sobmi?

Timotej Vančo / 3. marca 2017 / Tools a produktivita

zdroj: Kart31 / Getty Images/college-ready.com

Ako zará­bať, keď si štu­dent alebo, ak ťa tvoja práca časovo veľmi vyťa­žuje?

Kto by nech­cel mať pasívny prí­jem? Zará­bať, aj keď pra­cu­ješ, si v škole, ces­tu­ješ alebo len oddy­chu­ješ doma? Pri­ná­šame ti zoznam nie­koľ­kých nápa­dov, ako zará­bať, či už plno­hod­notne popri práci alebo len „raz za čas“ vo voľ­nom čase.

Zbav sa sta­rých vecí.

foto:Curraheeshutter / Getty Ima­ges

Možno by si bol prek­va­pený, ak by si vedel, za koľko sa pre­dá­vajú staré tele­fóny, MP3 pre­hrá­vače alebo herné kon­zoly. Určite taký iPhone vieš pre­dať za dobrú cenu. Dnes už môžeš dať na online bazár snáď čokoľ­vek. Pozri sa, čo ti doma zava­dzia alebo si už aj zabu­dol, že to vlastne máš a pre­daj to.

Poži­čia­vaj svoje veci iným, ale za peniaze.

foto: rentmyitems.com

Máš doma naprí­klad bicy­kel, na kto­rom si už dlho nejaz­dil? Alebo xbox, ktorý ti zaprá­šený zava­dzá na poličke? Pomo­cou stránky Rent­my­i­tems môžeš zará­bať na poži­čia­vaní vecí ostat­ným.

Uč iných, vytvor kurz.

foto: udemy.com

Ak si dobrý v nie­čom, prečo to nenau­čiť aj ostat­ných? Na strán­kach, ako Udemy si môžeš vytvo­riť kurz v akej­koľ­vek oblasti a posú­vať svoje skú­se­nosti aj takouto for­mou ďalej. Z týchto kur­zov by si mal záro­bok za kaž­dého účastníka/sledovala.

Pre­najmi svoju izbu alebo byt.

foto: buzzfeed.com

Určite si už počul o airbnb.com. Ak nie, rýchlo to naprav. Pomo­cou tejto spo­loč­nosti vieš na ich web­stránku naho­diť ponuku o pre­nájme vlast­ného bytu pre celý svet. Ak nemáš celý byt, nezú­faj. Stačí ak máš len jednu voľnú izbu. Nikdy nevieš, či nejaký turista neza­víta práve do loka­lity tvojho byd­liska a zrovna v hotely nebude chcieť bývať.

Pri­hlás sa do Swag­bucks.

foto: swagbucks.com

Swag­bucks ti platí za to, čo by si prav­de­po­dobne aj tak robil na inter­nete. Popri čase, ktorý prok­ras­ti­nu­ješ skro­lo­va­ním Face­bo­oku alebo poze­ra­ním videí, si vieš aj zará­bať. Tvoje zís­kané vedo­mosti vieš potom pre­trans­for­mo­vať na Ama­zon vouchre. Viac info náj­deš tu.

Staň sa vir­tu­ál­nym asis­ten­tom.

Ak máš po veče­roch zopár voľ­ných hodín a vieš cudzí jazyk, môžeš pomôcť zanep­ráz­dne­ným pro­fe­si­oná­lom na strán­kach ako Elance, Upwork alebo Peop­le­Per­Hour. Nakoľko potre­bujú práve ľudí z iného časo­vého pásma, mal by si byť ich eso, na ktoré už dlho čakajú.

Poskytni službu na Fiverr.

foto: fiverri.com

Sám vieš, v čom si naj­lepší a za čo si vieš navyše pri­vy­ro­biť. Na fiverri alebo jeho slo­ven­skej ver­zii jaspravím.sk môžeš ponúk­nuť akú­koľ­vek službu a pri­dať cenovú ponuku. Ak nie­kto hľadá zrovna to čo ponú­kaš, už začí­naš zará­bať.

Vytvor si účet v banke.

Áno aj takáto je mož­nosť. Môžeš zará­bať zopár eur ročne aj na úro­koch z vlo­že­ných peňazí alebo pri pra­vi­del­nom pou­ží­vaní tvo­jej kre­dit­nej karty.

Obcho­duj na burze.

Kupuj a pre­dá­vaj akcie. Je to asi naj­rých­lejší spô­sob, ako si zaro­biť popri iných akti­vi­tách, ale tiež aj naj­ris­kan­tnejší.

Pod­ni­kaj.

foto: inc.com

Mnoho veľ­kých firiem vzni­kalo po veče­roch a po nociach a v gará­žach. Na začiatku stačí iba dobrý nápad a to naj­hlav­nej­šie, chce­nie makať. Ak sa ti chce, doká­žeš to a tvoja firma pre­razí a začne ti pro­du­ko­vať pasívny prí­jem.

Fre­e­lance.

foto: tribalreport.com

Vieš prog­ra­mo­vať? Toto je vyni­ka­júci spô­sob zárobku. V dneš­nom svete, ktorý je až pre­pl­nený soft­vé­rom si určite náj­deš mož­nosť, ako zúro­čiť svoju zruč­nosť prog­ra­mo­va­nia. Na strán­kach ako freelance.com si vytvor účet a zákaz­níci ti behom krát­kych chvíľ začnú posie­lať pra­covné ponuky.

Naprog­ra­muj appku.

foto: islandinthenet.com

Tiež to súvisí s prog­ra­mo­va­ním, je to ale tro­chu iné. Nakóď jed­no­du­chú appku (btw. také sa dnes naj­viac sťa­hujú) a zará­baj aj vtedy, keď spíš. Nie­kto ju určite stiahne.

Jazdi na aute.

foto: independant.co.uk

Či už by si po práci vozil ľudí na taxíku alebo zará­bal si nov­ším spô­so­bom cez Uber, aj toto je mož­nosť, zís­ka­nia ďal­ších peňazí. Zare­gis­truj sa na Uber, vyčisti si auto a môžeš ísť na to.

Recen­zuj (filmy, hudbu, knihy…).

Čo mys­líš, kto robí recen­zie na nové filmy v kinách, na knihy, ktoré práve vyšli? Áno, sú to oby­čajní ľudia, ako ty. Na stránke Sli­ceT­he­Pie ti pla­tia za každú recen­ziu na pes­ničku alebo out­fit, ktorý ohod­no­tíš. Vybu­duj si dobrú repu­tá­ciu a zará­baj.

Píš.

foto: college-ready.com

Ak rád píšeš, vytvor si blog a začni písať o zau­jí­ma­vých témach. Ak budeš dobrý, tak sa môžeš dostať aj do takého por­tálu, akým je Star­ti­tup.

Natá­čaj a stri­haj videá.

foto: wikihow.com

Máš talent na natá­ča­nie a stri­ha­nie videí? Začni svoje videá pri­dá­vať na You­tube a pri nie­koľ­kých odbe­ra­te­ľoch a vide­niach začneš zará­bať.

Pre­dá­vaj svoje fotky.

foto: acclaimimages.com

Ak rád ces­tu­ješ a máš aspoň prie­merný foťák alebo kameru, vieš roz­hodne zho­to­viť zábery, za ktoré by ti reklamné agen­túry zapla­tili zopár eur. Možno nejaké zau­jí­mavé fotky náj­deš aj na svo­jom sta­rom hard­disku. Následne ich môžeš ponúk­nuť agen­túre, naprí­klad Shut­ters­tock, ktorá tvoje fotky zve­rejní a ty už len čakáš na pasívny prí­jem.

Štri­kuj.

foto: sites.google.com

Táto oblasť sa bude týkať asi viac diev­čat. Rada štri­ku­ješ alebo šiješ? Aj toto je spô­sob, ako roz­be­hnúť svoj biz­nis. Začni v malom, vytvor niečo ori­gi­nálne, rob to kva­litne, zdie­ľaj to na sociál­nych sie­ťach a zákaz­níci sa začnú hrnúť.

Buď kre­a­tívna v kuchyni.

foto: Kar­t31 / Getty Ima­ges

Baví ťa vare­nie a chcela by si si tak zaro­biť ďal­šie peniaze? Skús oslo­viť miestne pekárne a dohod­núť sa s nimi na mož­nosti spo­lu­práce.

Tvor ume­nie.

Aj keď je dnes ume­nie cel­kom nedo­ce­nené, môže sa na teba usmiať šťas­tie a svoj ume­lecký výtvor pre­dáš za vysokú sumu. Nepres­tá­vaj skú­šať a maľo­vať a za pár rokov možno budú aj tvoje výtvory v galé­rii.

Toto bolo 20 spô­so­bov, ako si zaro­biť, aj keď si mys­líš že popri tvo­jich akti­vi­tách sa to nedá stí­hať. Platí jed­no­du­chá pravda: „Kto chce hľadá cestu, nie výho­vorky.“ Držím ti palce, aby si si našiel spô­sob, ako viac zaro­biť a možno si takýmto spô­so­bom časom spl­niť sny.

Pridať komentár (0)