Žena, ktorá preskúmala viac ako 40-tisíc životopisov, vybrala 8 chýb, ktoré robíme

Jakub Horváth / 6. decembra 2018 / Lifehacking

  • Ži­vo­to­pisy sú kľú­čo­vou zá­le­ži­tos­ťou pri hľa­daní si aké­ho­koľ­vek za­mest­na­nia
  • Ak chceš zís­kať svoj vy­sní­vaný džob, mal by si si dať na svo­jom ži­vo­to­pise zá­le­žať
  • Za­kla­da­teľka spo­loč­nosti Ré­sumé Wri­ters ‚Ink, Tina Ni­co­lai, ti dá nie­koľko ti­pov, ako to uro­biť.
zdroj: Unsplash
  • Ži­vo­to­pisy sú kľú­čo­vou zá­le­ži­tos­ťou pri hľa­daní si aké­ho­koľ­vek za­mest­na­nia
  • Ak chceš zís­kať svoj vy­sní­vaný džob, mal by si si dať na svo­jom ži­vo­to­pise zá­le­žať
  • Za­kla­da­teľka spo­loč­nosti Ré­sumé Wri­ters ‚Ink, Tina Ni­co­lai, ti dá nie­koľko ti­pov, ako to uro­biť.

Ži­vo­to­pisy sú veľmi dô­le­žité. Ni­kto to ne­vie lep­šie ako Tina Ni­co­lai, ktorá od za­lo­že­nia spo­loč­nosti Ré­sumé Wri­ters‘ Ink v roku 2010 pre­čí­tala viac ako 40 000 ži­vo­to­pi­sov. V prie­behu ro­kov tak Tina od­ha­lila nie­ktoré ne­prí­jemné chyby, ktoré má ten­den­ciu ro­biť väč­šina z nás.

Nie­ktoré z týchto chýb sa ne­mu­sia zdať dô­le­žité, ale na kon­ku­renč­nom trhu práce by mohli byť roz­ho­du­jú­cim kri­té­riom, ktoré ťa môže od­sta­viť od tvojho vy­sní­va­ného za­mest­na­nia.

Niž­šie ti po­nú­kame Ti­nin vý­ber naj­väč­ších chýb, ktoré mô­žeš uro­biť vo svo­jom ži­vo­to­pise:

Ned­ba­losť

Naj­väč­šiu chybu, ktorú uchá­dzači o za­mest­na­nie ro­bia je, že sú ne­dô­slední. Ned­bajú na de­taily, sú le­niví. Tina uviedla, že vi­dela prí­liš veľa ži­vo­to­pi­sov s pre­klepmi, ne­pro­fe­si­onál­nymi fon­tami, za­sta­ra­nými a ire­le­vant­nými in­for­má­ciami.

Prí­liš dlhé zhr­nu­tia

Zhr­nu­tia sú ne­prí­jemné, keď sú na­pí­sané for­mál­nym tó­nom a ob­sa­hujú prí­liš veľa ad­jek­tív. Zhr­nu­tia ne­môžu byť dlhé ako ka­pi­tola v ne­ja­kej knihe. Je lep­šie vy­me­no­vať nie­koľko zna­lostí a zruč­ností cez od­rážky.

Prí­liš veľa „buz­zwords“

Prí­vlas­tky ako vý­ni­močný, tí­mový hráč a skvelý ko­mu­ni­ká­tor sú zá­klad­nými oča­ká­va­niami na dneš­nom trhu práce. Člo­vek, ktorý je sku­točne je­di­neč­ným rie­ši­te­ľom prob­lé­mov a ktorý dobre pra­cuje v tíme, to bude stručne a kre­a­tívne vy­jad­ro­vať vo svo­jom ži­vo­to­pise pro­stred­níc­tvom kom­bi­ná­cie nie­koľ­kých slov a pred­sta­vi­vosti.

Každá od­rážka za­čí­na­júca „zod­po­vedný za“

Toto je ďal­šia forma le­ni­vosti, ktorá sa veľmi často vy­sky­tuje v ži­vo­to­pi­soch. Uchá­dzači po­tre­bujú po­cho­piť, že za­čia­tok vety s frá­zou „zod­po­vedný za“ ho­vorí či­ta­te­ľovi o tom, aké boli po­žia­davky na vý­kon jeho fun­kcie, av­šak to ne­zna­mená, že tieto fun­kcie sku­točne vy­ko­ná­val. Ne­ho­vorí to o tom, či uchá­dzač bol v týchto fun­kciách úspešný.

Prí­lišná for­ma­lita

Prí­liš for­málne ži­vo­to­pisy sú ne­vhodné, pre­tože ne­zaujmú a ne­umož­nia či­ta­te­ľovi zís­kať au­ten­tický po­cit z osob­nosti uchá­dzača.

Dr­ža­nie sa šab­lóny

Prí­liš veľa ľudí sa spo­lieha na šab­lóny ži­vo­to­pisu, ktoré sa dajú ľahko nájsť na in­ter­nete. Šab­ló­nami sa dá in­špi­ro­vať, ale nie ich do­slova od­ko­pí­ro­vať. Šab­lóna ťa robí jed­ným z davu. Ne­do­káže pre­zen­to­vať tvoju osob­nosť ani tvoje úspe­chy.

Po­u­ži­tie ne­prí­jem­ného bie­leho, res­pek­tíve prázd­neho pries­toru

Uchá­dzači po­u­ží­vajú prí­liš veľa alebo prí­liš málo „bie­leho pries­toru“. Prí­liš veľa slov s ma­lými okrajmi a ma­lým pís­mom sa ne­hodí rov­nako ako prí­liš veľké miesta prázd­neho pries­toru.

Za­be­ra­nie prí­liš veľ­kého miesta kon­takt­nými údajmi

Nie je vhodné po­u­žiť až štyri riadky na za­da­nie svojho mena, ad­resy, e-mailu a te­le­fón­neho čísla. Za­chráň tento pries­tor od­strá­ne­ním ad­resy a kom­pri­má­ciou svojho mena, te­le­fón­neho čísla a e-mailu do jed­ného riadku. Každý ria­dok v tvo­jom ži­vo­to­pise je cenný a mal by si ho vy­užiť na re­le­vantné úspe­chy.

Zdroj: Bu­si­ness In­si­der

Pridať komentár (0)