Ženev­ský auto­sa­lón tra­dične ohú­ril: Toto je to naj­lep­šie, čo tento rok ponúka

Martin Bohunický / 4. marca 2016 / Business

Auto­sa­lón v Ženeve je každý rok prvou veľ­kou uda­los­ťou tohto druhu v Európe. 

Minulý roč­ník pat­ril v Ženeve medzi naj­sil­nej­šie v his­tó­rií, preto bolo túto vysoko nasta­venú latku ťažké pre­ko­nať. Poda­rilo sa to? V sku­toč­nosti asi nie, no značky ako Bugatti, BMW či Lam­borg­hini pred­sta­vili hneď nie­koľko exklu­zív­nych mode­lov.

Auto­sa­lón odštar­to­val včera a potrvá až do 13.3. Ak do Ženevy nemáš cestu, toto je to naj­lep­šie, čo auto­sa­lón ponúka.

Bugatti Chi­ron je nástup­com sláv­neho Vey­ronu.

1

foto: Denis Bali­bouse

Fer­rari pred­sta­vilo GTC4 Lusso.

2

foto: Denis Bali­bouse

Lam­borg­hini oslá­vilo 100.narodeniny Fer­ruc­cia Lam­borg­hi­niho poriadne štý­lovo — špe­ciál­nym Cen­te­na­riom.

3

foto: Harold Cun­nin­gham

Ako by sme mohli nespo­me­núť Pagani. Toto je Huayra BC, vylep­šená ver­zia modelu Huayra.

4

foto: News­press

McLa­ren pri­nie­sol hneď dve novinky — 570GT.

5

foto: Denis Bali­bouse

A 675LT.

6

foto: Harold Cun­nin­gham

McLa­ren uká­zal aj hyb­rid P1 — na ten však zabudni. Nie je na pre­daj.

7

foto: McLa­ren

Aston Mar­tin konečne uká­zal nástupcu DB9 — DB11. Exis­tuje aj DB10, ten bol však exklu­zívne vyro­bený len pre bon­dovku “Spectre”.

8

foto: Harold Cun­nin­gham

Toto je Jaguar F-Type SVR.

9

foto: News­press

Lexus pred­sta­vil hyb­rida LC 500h coupe.

10

foto: News­press

Pors­che sa do môjho vkusu tra­filo naj­viac — pred­sta­vu­jem ti 718 Boxs­ter.

11

foto: News­press

A ultra­ľahký 911R, najk­rajší model sveta.

30

foto: News­press

Mer­ce­des uká­zal C43 AMG Coupe…

13

foto: Denis Bali­bouse

…a nový E-Class.

14

foto: Denis Bali­bouse

Toto je nád­herné BMW M2, nástupca doko­na­lej M1.

15

foto: Harold Cun­nin­gham

K tomu BMW uká­zalo ešte M760i.

16

foto: Denis Bali­bouse

A Alpina B7.

17

foto: News­press

Ben­tley vylep­šilo svoju vlaj­kovú loď Mul­sanne o ver­ziu Speed a EWB.

181

foto: Denis Bali­bouse

182

foto: Denis Bali­bouse

Mase­rati vstú­pilo do SUV biz­nisu s mode­lom Levante.

19

foto: Denis Bali­bouse

Audi odha­lil cros­so­ver Q2.

20

foto: Denis Bali­bouse

Volk­swa­gen šoko­val otras­ným T-Cross Bre­eze. Toto je ešte väčší škan­dál ako ich emi­sie…

21

foto: Denis Bali­bouse

Volvo je záruka kva­lity. V90 vyzerá špič­kovo.

22

foto: Denis Bali­bouse

Mazda a jej RX-Vision je že..wow.

31

foto: Harold Cun­nin­gham

Cor­vette Grand Sport skla­mať nemohla.

32

foto: Harold Cun­nin­gham

A medzi parád­nymi autami pútala pozor­nosť aj Tesla Model X.

25

foto: Harold Cun­nin­gham

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Harold Cun­nin­gham

Pridať komentár (0)