Žije v džungli nahá a v súlade s prírodou. Vegánka odmietla žiť tak, ako jej diktuje spoločnosť a až teraz je skutočne šťastná

Interez.sk / 26. júna 2018 / Eko

zdroj: instagram.com (freelee_official)
  • Aj vy máte nie­kedy chuť sek­núť s kla­sic­kým spô­so­bom ži­vota?
  • Ak áno, mô­žete sa in­špi­ro­vať touto ne­zvy­čaj­nou že­nou, ktorá to do­ká­zala

Všetci máme ne­jaké sny a túžby, no u dr­vi­vej väč­šiny z nás všetky skon­čia v te­ore­tic­kej ro­vine. Má­lo­kto z nás má to­tiž v sebe toľko od­vahy, aby do­ká­zal pre­ko­nať sám seba, opus­tiť zónu kom­fortu, vy­kaš­ľať sa na ná­zor oko­lia a ro­biť si to, čo na­ozaj chce. Vlo­gerka, ktorá sa ukrýva pod nic­kom Fre­e­lee, je na­ozaj kon­tro­verzná po­stava. Svo­jim ko­na­ním však uká­zala, že každý sen sa dá usku­toč­niť. A to bez ohľadu na to, ako bláz­nivo znie.

Táto žena sa roz­hodla, že nechce viac fun­go­vať podľa šab­lón, ktoré jej na­nú­tila spo­loč­nosť. Uro­bila preto niečo, čo vy­ža­do­valo po­riadnu dávku od­vahy. Opus­tila všetko čo mala a pre­sťa­ho­vala sa do džun­gle, kde si žije ako v raji. Nahá, v sú­lade s prí­ro­dou, pri­čom sa živí tým, čo jej po­sky­tuje matka prí­roda. Orechmi a ovo­cím. Pre ňu to nie je žia­den prob­lém, už roky je to­tiž to ve­gán­kou.

Na zmenu nie je ni­kdy ne­skoro

So how do ya like ma co­co­nuts? 😸…I just love se­e­ing my DIY co­co­nut bowl col­lec­tion gro­wing 😍It fe­els re­ally em­po­we­ring to make things my­self rat­her than pay ot­hers. You might think „Oh I could ne­ver le­arn to do that, I’m just not good at that stuff“ and that’s where you are wrong. I grew up wit­hout a sh­red of do-it-your­self expe­rience, I was taught by this con­su­me­rist so­ciety that it’s bet­ter to just buy so­met­hing rat­her than at­tempt to cre­ate it your­self. Sure, it may be qu­ic­ker and ea­sier but where is the per­so­nal sa­tis­fac­tion in that? Eve­ry­time I use the bo­wls I feel a sense of pur­pose and pride. You try, make mis­ta­kes (eg. hole in bot­tom of one bowl) but you le­arn and be­come more skil­led, con­fi­dent and po­wer­ful each time. Save mo­ney and be­come a stron­ger, freer wo­man with each pro­ject. 💪 Re­mem­ber – If you are not wil­ling to le­arn, no one can help you, if you are de­ter­mi­ned to le­arn, no one can stop you. #gof­re­e­y­our­self

A post sha­red by #gof­re­e­y­our­self #ra­wtill4 (@fre­e­lee_of­fi­cial) on

37-ročná Fre­e­lee, ktorá po­chá­dza z Aus­trá­lie, je dô­ka­zom toho, že ak vás to nie­kde sku­točne ťahá, ni­kdy nie je ne­skoro na to, aby ste išli za svo­jim snom. Táto žena však cel­kom ne­za­nev­rela na oko­litý svet, ani na mo­derné tech­no­ló­gie, keďže zo svojho účtu na Ins­ta­grame pri­dáva pra­vi­delné prís­pevky pre svo­jich priaz­niv­cov. Ľudí oči­vidne fas­ci­nuje jej ne­zvy­čajný štýl, keďže má už viac ako 56-ti­síc fol­lo­we­rov. Fre­e­lee o svo­jom ne­zvy­čaj­nom spô­sobe ži­vota, raw stra­vo­vaní a iných zvlášt­nos­tiach in­for­muje svo­jich priaz­niv­cov aj na You­Tube.

Ľudí do­slova fas­ci­nuje

You are who you think you are … but, it’s who you think you are not, that is re­ally hol­ding you back in life. I used to live a life of com­pa­ri­son, me­a­su­ring my worth against ot­hers rat­her than app­re­cia­ting my own gifts. I told my­self I wasn’t smart enough, strong enough, pre­tty enough, not worthy of be­ing lo­ved. It was exhaus­ting. Some ways I broke free of this drai­ning men­tal pri­son are: 🌱I em­bra­ced my ma­keup-free face 🌱Let my bo­dy­hair grow na­tu­rally 🌱Spent more time bre­at­hing in na­ture 🌱Quit wat­ching po­in­tless drama & ce­lebs 🌱Stop­ped con­tri­bu­ting to gos­sip🌱Quit as­so­cia­ting with time-was­ters & vi­ta­lity-ble­e­ders 🌱Star­ted shop­ping se­cond-hand 🌱Star­ted em­po­we­ring my­self and ma­king my own self care pro­ducts 🌱Re­gu­lar exer­cise🌱Ea­ting raw till 4 and mainly raw fruit diet 🌱Fo­cu­sed on de­ve­lo­ping new use­ful life skills. Ma­ybe most im­por­tan­tly, I got gra­te­ful, and de­ve­lo­ped pur­pose in life far more im­por­tant than my first world prob­lems. Eve­ry­day above ground is a good day to be alive. 🎉 #gof­re­e­y­our­self

A post sha­red by #gof­re­e­y­our­self #ra­wtill4 (@fre­e­lee_of­fi­cial) on

Tak sa zdá, že nás pri­ťa­huje ina­kosť. Možno preto sa i Fre­e­leen ži­votný štýl teší veľ­kému zá­ujmu. Sama tvrdí, že nový spô­sob ži­vota ju oslo­bo­dil. Vy­kaš­ľala sa na kla­sický pra­covný deň, ktorý ju, podľa jej slov zvä­zo­val a ne­do­vo­lil jej dý­chať. Bý­valá osobná tré­nerka opus­tila všetko, čo jej pre­ká­žalo žiť. Spo­loč­nosť, prácu i ne­funkčný vzťah. Nahá si len tak behá po džun­gli a podľa všet­kého ju to na­pĺňa.

„Sama som vy­ras­tala v kon­zum­nej spo­loč­nosti, ktorá ľu­ďom uka­zuje len to, ako sa dá niečo kú­piť a nie vy­ro­biť. Preto sa sna­žím byť se­bes­tač­nou a ro­biť to, čo viem,“ píše Fre­e­lee a táto jej ži­votná fi­lo­zo­fia je blízka čo­raz väč­šiemu po­čtu ľudí.

In my eyes you are suc­cess­ful in life when you have the cou­rage to em­brace who you re­ally are, ho­we­ver strange or pe­cu­liar that may be. Re­gard­less of whet­her it fits with so­cie­ties expec­ta­ti­ons or cul­tu­ral norms. Gro­wing up I of­ten said the wrong things, didn’t have the right clot­hing, or the right look, and was laug­hed at or exc­lu­ded for be­ing „a bit we­ird“. I ne­ver felt fully ac­cep­ted. Over time I le­ar­ned to keep my „un­cool“ thoughts to my­self and adapt my ap­pe­a­rance so ot­hers would feel com­for­table be­ing around me. This only left me fe­e­ling in­ter­nally supp­res­sed and fru­stra­ted, (cer­tainly not free) un­til one day when I re­a­ched my th­res­hold and thought – ahh fu­uuck it, this is bo­ring! And this isn’t me! – From then on I de­ci­ded to just let the TRUE me flow, to be my ra­wself, to act im­pul­si­vely, to own that em­bar­ras­sed look from ot­hers and to be the awk­ward freak I’m born to be. 😅The re­sult? Go­od­bye fake friends­hips, hello soul ma­tes ☀️#gof­re­e­y­our­self

A post sha­red by #gof­re­e­y­our­self #ra­wtill4 (@fre­e­lee_of­fi­cial) on

Alt­hough it’s sel­dom, I still feel the pre­ssure to con­form in so­ciety, to shave my legs and un­de­rarms, to paint my face and look a cer­tain way to ot­hers. This wes­tern self-ob­ses­sion is a po­wer­ful dis-ease to shake. Some days I strut con­fi­den­tly, ot­her days I pick at my in­se­cu­ri­ties, but eve­ry­day I move for­ward with strong pur­pose. I so­me­ti­mes see that look of dis­gust from cer­tain ot­hers at my hairy arm­pits and legs but I always re­mind my­self – that per­son is not part of my tribe. Would I re­ally want to spend my va­lu­able time with so­me­one who fe­els that way? About body hair? A per­son who thinks I’m dis­gus­ting as my na­tu­ral self? Heck no! 🤷‍♀️Girls, re­mem­ber, your body hair is a gift, it’s pro­tec­tive and part of your be­ing, but ma­ybe best of all it’s also a po­wer­ful na­tu­ral fuck­boi re­pel­lent.😉#gof­re­e­y­our­self

A post sha­red by #gof­re­e­y­our­self #ra­wtill4 (@fre­e­lee_of­fi­cial) on

Pre mno­hých síce cho­de­nie v rú­chu Adama (či v tomto prí­pade Evy), môže byť už ex­tré­mom, no keď sa ona cíti fajn, tak niet proti čomu na­mie­tať.

Vy­kaš­ľala sa nie­len na mej­kap, ale i na ži­letku

At one po­int I used to waste so much mo­ney bu­y­ing de­sig­ner hand­bags, and for what? To be ad­mi­red by ran­dom stran­gers? To be ac­cep­ted into some sort of ‘elite’ club? En­vied by friends? Lo­oking back I re­a­lise I just lac­ked true pur­pose and di­rec­tion in life. I was also lo­oking for love and ac­cep­tance th­rough an expen­sive, was­te­ful lie. Thank­fully, I woke up. Now I dream about a waste-free world and re­ally be­lieve it’s po­ssible if we start with our­sel­ves. I de­ci­ded to le­arn a new skill that helps with this fo­cus and am now ma­king bags out of 100% palm leaf. They are re­usable for years (de­pen­ding on how u treat it), bio­deg­ra­dable and #ze­ro­waste. They are also great for gifts. I know not all of you can make these bags, ho­we­ver, what you can do now is im­ple­ment little chan­ges into your li­fes­tyle that will make a huge im­pact on the world around you. Firstly, go ve­gan of­course!🍃If you go for take away food, always take re­usable plas­tic con­tai­ners.🍃Take a photo of bu­si­ness cards ins­tead of ta­king the ac­tual card.🍃Shop in se­cond-hand sto­res for pre-lo­ved bar­gains.🍃Use a mens­trual cup ins­tead of tam­pons.🍃Always take re­usable pro­duce bags for fru­its and veg­gies.🍃Ride your bike to close des­ti­na­ti­ons ins­tead of dri­ving. BAM 💪These are only a few tips, feel free to add more in the com­ments 🤙 #gof­re­e­y­our­self

A post sha­red by #gof­re­e­y­our­self #ra­wtill4 (@fre­e­lee_of­fi­cial) on

Fre­e­lee tvrdí, že bola chorá z kla­sic­kého spô­sobu ži­vota. Una­vo­valo ju každé ráno vstá­vať na bu­dík, pre­pra­vo­vať sa ve­rej­nou do­pra­vou a spĺňať všetky pra­vidlá, ktoré sa od nej vy­ža­dujú. Každý deň sa lí­čiť, ho­liť, ob­lie­kať do pri­tes­ných šiat či vy­so­kých opät­kov.

A to len preto, aby pra­co­vala na svojho šéfa, ktorý bo­ha­tol. Te­raz je oveľa slo­bod­nej­šia, pri­čom na koz­me­tike a ho­lení ušet­rila už viac ako 3 400 eur. Spr­chuje sa v mon­zú­no­vých daž­ďoch a pije vodu z ne­ďa­le­kej rieky. Svo­jimi prís­pev­kami chce in­špi­ro­vať i os­tat­ných. Pre­tože sny sú na­ozaj na to, aby sme ich na­sle­do­vali.

zdroj: In­te­rez.sk

viac_podobnych_clankov_na_www_interez_sk
Pridať komentár (0)