Zisti, kto si žije v Google ako kráľ. Toto sú naj­lep­šie pla­tené posty spo­loč­nosti

Dominika Kassová / 13. septembra 2015 / Tools a produktivita

Ak si si na našej stránke sti­hol pre­čí­tať člá­nok o naj­lep­šie pla­te­ných pozí­ciách vo Face­bo­oku, neprek­vapí ťa, že naj­lep­šie pla­te­nými pozí­ciami u tech­no­lo­gic­kého giganta Google, sú tiež inži­nieri. V Google sa ale takýto typ pozí­cie netočí iba okolo prog­ra­mo­va­nia. Je toho oveľa viac. A že je naj­zná­mejší vyhľa­dá­vač sveta ochotný pla­tiť naj­lep­ším kan­di­dá­tom veľký obnos peňazí, doka­zujú aj nasle­du­júce mzdy. za zmienku sa tiež oplatí uviesť, že ide ročné platy bez bonu­sov.

20. Staff har­dware engi­neer

Mzda: 183,948 $

Aby mohol gigant ako Google vytvá­rať vecičky ako OnHub rou­ter, tele­fóny Nexus či tab­lety a mnoho iných vymo­že­ností, musí tým naj­lep­ším z naj­lep­ších zapla­tiť omnoho viac ako kon­ku­ren­cia.

19. Tech­ni­cal prog­ram mana­ger IV

Mzda: 188,229 $

Tech­nický prog­ra­mový mana­žéri Google sú počas celej svo­jej kari­éry pove­ro­vaní s pred­sta­vo­va­ním pro­jek­tov. To zahŕňa mana­žo­va­nie pro­jekč­ného har­mo­no­gramu, odha­ľo­va­nie mož­ných rizík a odko­mu­ni­ko­va­nie dosia­hnu­tých výsked­kov akci­oná­rom.

18. Cor­po­rate coun­sel

Mzda: 189,262 $

Kor­po­rátni porad­co­via sú práv­nici, ktorí zvy­čajne pomá­hajú spo­loč­nosti v práv­nych zále­ži­tos­tiach na súde a mimo neho.

17. Senior sales stra­tegy mana­ger

Mzda: 190,727 $

Čo sa týka reklamy, v Google je dôle­žité mať exper­tov, ktorí musia vymys­lieť naj­lepší spô­sob pre­daja zákaz­ní­kovi. To je par­keta, s kto­rou si poradí starší stra­te­gický mana­žér pre­daja.

16. Com­mu­ni­ca­ti­ons mana­ger

Mzda: 180,846 $

Ak nie­kto vlastní takú veľkú spo­loč­nosť ako Google, je veľmi dôle­žité zabez­pe­čiť, aby ciele a sta­no­viská firmy boli zroz­mi­teľné a dobre odpre­zen­to­vané. To je dôvod, prečo je pozí­cia komu­ni­kač­ného mana­žéra jed­nou z naj­lep­šie pla­te­ných pozí­cií spo­loč­nosti.

15. Engi­ne­e­ring mana­ger II

Mzda: 191,552 $

Často­krát vytvá­rajú inži­nieri pod­klady, ktoré pod­po­rujú klú­čové pro­dukty Googlu. Inži­nier­sky mana­žér má za úlohu na takýchto schop­ných pra­can­tov dohlia­dať, aby roz­ví­jali, tes­to­vali a vytvá­rali nové pro­dukty.

14. Staff user expe­rience desig­ner

Mzda: 191,881 $

Jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších prác v Google je navrho­va­nie uží­va­teľ­ského roz­hra­nia. Spo­loč­nosť si je toho veľmi dobre vedomá a preto neváha tým naj­lep­ším dizaj­né­rom slušne zacva­kať. Ich úlo­hou je zabez­pe­čiť, aby pro­dukty vyze­rali dobre a ľahko sa pou­ží­vali.

13. Senior sales mana­gers

Mzda: 193,680 $

Reklama je pre Google jeho kaž­do­den­ným chle­bíč­kom. Pre tento tech­no­lo­gický kolos je teda bez­pod­mie­nečne ozdra­vu­júce, keď dokáže pri­tiah­nuť špič­ko­vých ľudí, ktorí majú talent na pre­daj.

12. Senior online sales and ope­ra­ti­ons mana­ger

Mzda: 192, 915 $

Táto pozí­cia zahŕňa dozor nad online stra­té­giami pre­daja a kon­troly tržieb a zisku. A, u spo­loč­nosti akou je Google, kto­rej ser­vis pre­bieha pri­márne na inter­nete, je toto sak­ra­ment­sky dôle­žitá pozí­cia.

11. Site relia­bi­lity engi­neer

Mzda: 193,423 $

Ako už z názvu vyplýva, ľudia zastá­va­júci túto fun­kciu musia byť expertmi v rie­šení prob­lé­mov a krí­zo­vých situ­ácií. Pred­tým, ako si ťa Google ale najme, si pre­klepne, či si vieš pora­diť s opra­vou jeho ser­vis­ných chýb a či tvoje skú­se­nosti s web dizaj­nom sú hodné tejto závrat­nej roč­nej mzdy.

10. Senior pro­duct mana­ger

Mzda: 197,252 $

Skú­sený pro­duk­tový mana­žér je pre Google veľ­kou výhrou. Takýto ľudia pomá­hajú viesť tímy inži­nie­rov vpred, dokonca aj keď sú rozt­rú­sení v rôz­nych kan­ce­lá­riách.

9. Staff soft­ware engi­neer

Mzda: 201,565 $

Keď je reč o rie­šení kom­plex­ných prob­lé­mov, inži­nieri v Google musia byť bez­chybní. Preto spo­loč­nosť hľadá kan­di­dá­tov, ktorí dokážu obstáť pri neľah­kých hádan­kach a prob­lé­moch, ktoré ich moz­gom dajú pekne zabrať. Ak to zvládnu, ich plat bude o 60 per­cent vyšší ako národný prie­mer.

8. Lead soft­ware engi­neer

Mzda: 207,211 $

Vedúci soft­vé­rový inži­nier je vo vše­obec­nosti zod­po­vedný za pod­kla­dovú archi­tek­túru zve­re­ného prog­ramu. Keďže “lead” indi­kuje vedúcu pozí­ciu, takýto zamest­na­nec je zod­po­vedný aj za ria­de­nie iných čle­nov tímu.

7. Senior staff soft­ware engi­neer

Mzda: 210,462 $

Ak sa nie­komu podarí dostať sa na pozí­ciu star­šeho soft­vé­ro­vého inži­niera, môže si pog­ra­tu­lo­vať. V Google ide o jeden z naj­lep­šie pla­te­ných jobov. Od týchto inži­nie­rov sa oča­káva, že pre­vezmú tech­nické ria­de­nie v sek­cii, v kto­rej pra­cujú. Môže ísť o sek­cie ako You­Tube, AdWords a iné diví­zie firmy.

6. Senior soft­ware engi­neer mana­ger

Mzda: 235,772 $

Po tomto type mana­žéra je vysoký dopyt. V prog­ra­mo­vaní má mať spo­me­dzi všet­kých naj­viac skú­se­ností, ktoré mu majú pomôcť pri ria­dení via­ce­rých tímov prog­ra­má­to­rov.

5. Group pro­duct mana­ger

Mzda: 243,299 $

Jeho úlo­hou je spo­lu­pra­co­vať s pre­da­jom, soft­vé­ro­vými inži­niermi, mar­ke­tin­go­vými mana­žérmi a tak­mer s kaž­dým s niž­šie spo­mí­na­ných postov v rámci urči­tého pro­jektu. Nie­ktoré z najep­ších pro­duk­tov Google by sa bez schop­ného člo­veka na tejto pozí­cii len ťažko ujali.

4. Busi­ness ope­ra­ti­ons prin­ci­pal

Mzda: 252,423 $

Ide už o vedú­ceho člo­veka, ktorý mana­žuje pro­jekty, ktoré im pri­ra­dili výkonný ria­di­te­lia v Google. Pra­cujú s top manaž­men­tom. Na túto pozí­ciu je nutné mať mini­málne šesť rokov skú­se­ností.

3. Mar­ke­ting direc­tor

Mzda: 268, 936 $

Práca mar­ke­tin­go­vého ria­di­teľa zabez­pe­čuje, aby verej­nosť vedela o všet­kom, čo naj­pou­ží­va­nejší vyhľa­dá­vač môže ponúk­nuť. Zahŕňa to všetko od písa­nia blo­gov po odsú­hla­se­nie tele­víz­nych reklam­ných spo­tov.

2. Engi­ne­e­ring direc­tor

Mzda: 272,370 $

Druhá naj­lep­šie pla­tená fun­kcia v Google je inži­nier­sky ria­di­teľ. Dohliada na všetky aspekty inži­nier­stva v spo­loč­nosti. Na túto pozí­ciu potre­buje aspoň desať rokov skú­se­ností.

1. Finance direc­tor

Mzda: 339,825 $

Nuž, finanč­nému ria­di­te­ľovi je teda sveta žiť. Nad ním stoja už asi len zakla­da­te­lia Googlu, Larry Page a Ser­gey Brin. Ako vyplýva z názvu, finančný ria­di­teľ riadi všetky finančné ope­rá­cie spo­loč­nosti, zabez­pe­čuje dodr­žia­va­nie roz­počtu a to, či sa všetky odde­le­nia držia finanč­nej poli­tiky.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)