Život je pod­stat­ne lep­ší, keď máš skrát­ka na háku

Michaela Líšková / 17. apríla 2017 / Lifehacking

zdroj: favim.com

Nauč sa netrá­piť tým, ako ťa vní­ma­jú iní.

Je v ľud­skej pova­he, že chce­me, aby nás mali ostat­ní radi, uzná­va­li nás, akcep­to­va­li, obdi­vo­vali. S tým súvi­sí ale viac prob­lé­mov, ako sa ti môže na prvý pohľad zdať. Ničíš tým sám seba. Maj na háku a pre­staň sa neus­tá­le trá­piť tým, čo by si mal robiť a kým by si mal byť.

Celý svet ti hovo­rí, že budeš šťast­ný, ak budeš mať pres­ne to, čo ti zatiaľ chý­ba. Ten super job kamo­ša tvoj­ho zná­me­ho, lep­šie auto, väč­ší či moder­nej­ší dom a podob­ne. Ale tým, že ťa tie­to veci trá­pia a štvú, ti je na ško­du, nie na úži­tok. Si prí­liš vyťa­že­ný nahá­ňa­ním sa za tým, čo nemáš namies­to toho, aby si si vážil to, čo máš a tešil sa z toho.

workitdaily-com

foto: workitdaily.com

Keď začneš mať koneč­ne na háku, čo si mys­lia ostat­ní ľudia o tvo­jom živo­te a nebu­deš mať potre­bu niko­mu nič doka­zo­vať, začneš si uží­vať svoj život tak, ako máš, a tvo­je seba­ve­do­mie tiež prej­de tú pomy­sel­nú hra­ni­cu, kto­rú si si prial tak dlho pre­ko­nať. Para­do­xom totiž je, že čím viac sa nahá­ňaš za šťas­tím, tým rých­lej­šie ti uni­ká. Šťas­tie prí­de v oka­mi­hu, keď sa naučíš roz­li­šo­vať, na čom ti má v živo­te zále­žať, a na čom, naopak, nie.

ZABUD­NI NA SVO­JE SLA­BÉ STRÁN­KY. SÚSTREĎ SA NA TIE SIL­NÉ

Where: Somewhere in the Alpilles, in the South of France.

When: Beginning of March 2009.

What: A sheep herd walking down toward the valley early in the morning.

Watch it on my website

foto: flickr.com

Je viac než prav­de­po­dob­né, že sa prí­liš sústre­ďu­ješ na nega­tív­ne infor­má­cie. Mili­ó­ny ľudí sa sústre­ďu­jú na to, ako sa zba­viť svo­jich sla­bých strá­nok. Čo keby si sa mies­to toho sústre­dil na to, v čom si dob­rý? Drs­ná prav­da je totiž to, že svo­je sla­bé strán­ky mož­no nikdy nepre­ko­náš. Zato by si ale mohol tie­to sla­bé strán­ky akcep­to­vať, a sústre­diť sa na to, čo ti ide, pre­to­že v tom si dob­rý a tak to má byť.

ZMIER SA S TÝM, ŽE SI ODLIŠ­NÝ

projectyournal-com

foto: projectyournal.com

Nemu­síš zapad­núť do kaž­dej par­tie ľudí, kto­rých spoz­náš. Nemu­síš byť ako kaž­dý. Nesnaž sa za kaž­dú cenu nie­kam pat­riť, naj­mä nie v prí­pa­de, že sa necí­tiš kom­for­tne a cítiš, že strá­caš sám seba len pre­to, aby si sa zapá­čil iným. Buď jed­no­du­cho tým, kým si a choď si za tým, čo v živo­te chceš, aj keby to zna­me­na­lo, že musíš plá­vať pro­ti prú­du. To, že drvi­vá väč­ši­na robí jed­nu a tú istú vec ešte nezna­me­ná, že musíš ísť tou­to ces­tou ísť aj ty. Jedi­ne, že by si chcel nud­ný, všed­ný život plný pra­vi­diel, kde sa strá­ca tvo­ja indi­vi­du­ali­ta.

SPOZ­NAJ SA. PRIJ­MI SA. BUĎ SÁM SEBOU

mamasup-me

foto: mamasup.me

Neča­kaj od niko­ho na povo­le­nie. Jedi­ná vec, kto­rá ti brá­ni v tom, aby si uro­bil nie­čo veľ­ké a úžas­né, si ty sám. Ak chceš nie­čo naozaj dosiah­nuť, pre­staň o tom stá­le iba roz­prá­vať. Skrát­ka to koneč­ne urob. Chop sa svoj­ho živo­ta a pre­vez­mi nad ním kon­tro­lu. AK sa ti prí­tom­nosť nepoz­dá­va, zmeň ju. Občas mož­no bude tre­ba tro­chu zaris­ko­vať, no uvi­díš, že to bude stáť za to. Tvoj život sa nezme­ní, pokiaľ takú­to zme­nu sám nevyt­vo­ríš.

Pre­staň sa trá­piť nad tým, čo si mys­lia ale­bo hovo­ria iní, čo od teba chcú a oča­ká­va­jú. Nemô­žeš vyho­vieť kaž­dé­mu, no zato môžeš vyho­vieť sám sebe a nájsť šťas­tie, kto­ré ti mož­no chý­ba. Nie je ďale­ko, len sa tre­ba ubrať tým správ­nym sme­rom:)

Člá­nok pôvod­ne uve­rej­ne­ný na medium.com a aut­rom je Tho­mas Oppong.

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)