Životné okolnosti a nedostatok prostriedkov im bránia v štúdiu na vysokej škole. Tento projekt im pomáha zmeniť to

Alexandra Valkova / 20. januára 2019 / Zaujímavosti

  • Pro­jekt Sam­sung Tvoja šanca štar­tuje pri­hla­so­va­nie sa do ďal­šieho roč­níka
  • Ne­oce­ni­teľná prí­le­ži­tosť pre mla­dých štu­den­tov, ktorí mali kvôli ne­priaz­ni­vým ži­vot­ným si­tu­áciám po­su­nutú štar­to­va­ciu čiaru vlast­nej ka­ri­éry a snov
zdroj: Archív Samsung/Unsplash
  • Pro­jekt Sam­sung Tvoja šanca štar­tuje pri­hla­so­va­nie sa do ďal­šieho roč­níka
  • Ne­oce­ni­teľná prí­le­ži­tosť pre mla­dých štu­den­tov, ktorí mali kvôli ne­priaz­ni­vým ži­vot­ným si­tu­áciám po­su­nutú štar­to­va­ciu čiaru vlast­nej ka­ri­éry a snov

Pre mla­dých ľudí zo so­ciálne sla­bých či ne­ú­pl­ných ro­dín nie je vô­bec jed­no­du­ché pre­mýš­ľať o bu­dúc­nosti v od­bore, ktorý ich sku­točne baví. Ich dni sú omnoho viac o ži­vot­nom mi­nime, než o snoch. Sú to práve ži­votné okol­nosti a chý­ba­júce pros­triedky, ktoré im brá­nia ísť za svo­jim vy­sní­va­ným štú­diom na vy­so­kej škole. Je dô­le­žité, aby firmy pod­po­ro­vali vzde­lá­va­nie mla­dých ľudí.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Ar­chív Sam­sung

Sam­sung v spo­lu­práci s ne­zis­ko­vou or­ga­ni­zá­ciou Na­dání a do­ved­nosti ob­rá­tia účast­ní­kom pro­jektu Tvoja šanca ži­vot a pri­pra­via týchto mla­dých ľudí na ročnú jazdu plnú skve­lých men­to­rov z naj­rôz­nej­ších od­bo­rov, works­ho­pov a in­di­vi­du­ál­neho prog­ramu podľa ich pre­fe­ren­cií a snov.

Množ­stvo klad­ných ohla­sov, a do­konca aj oce­ne­nie Gesto roku 2018, zís­kal v pi­lot­nom roč­níku úspešný pro­jekt Sam­sung Tvoja šanca. A to pre­dov­šet­kým vďaka  de­via­tim cie­ľa­ve­do­mým štu­den­tom stred­ných škôl z Čes­kej re­pub­liky a Slo­ven­ska a roz­vo­jo­vému prog­ramu uši­tému kaž­dému z nich in­di­vi­du­álne na mieru. Po­kra­čo­va­nie tohto zmys­lu­pl­ného a pek­ného pro­jektu v po­dobe no­vého roč­níka tak bolo jed­no­du­chým roz­hod­nu­tím ako pre spo­loč­nosť Sam­sung, tak aj pre ne­zis­kovú or­ga­ni­zá­ciu Na­dání a do­ved­nosti, ktoré sa na re­a­li­zá­cii pro­jektu po­die­ľajú.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Ar­chív Sam­sung/Unsp­lash

My sme sa po­roz­prá­vali s tromi účast­nikmi mi­nu­lého a teda pi­lot­ného roč­níka tohto pro­jektu. Pre­zra­dili nám, aké skú­se­nosti na­do­budli a v čom všet­kom im tento pro­jekt po­mo­hol.

Sam­sung Tvoja šanca – Zol­tán Žiak

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Ar­chív Sam­sung

Zú­čast­nil si sa pr­vého kola pro­jektu Sam­sung Tvoja šanca. Prečo si sa do tohto pro­jektu pri­hlá­sil?

Po­chá­dzam z ro­diny, ktorá si váži každé euro. Z vy­so­kej školy som mu­sel pred­časne od­ísť do práce, pre­tože sme to fi­nančne ne­z­vlá­dali. Keď som ob­ja­vil tento pro­jekt na in­ter­nete, ne­vá­hal som a pri­hlá­sil som sa.

Čo bolo pre teba naj­väč­ším prí­no­som?   

Naj­dô­le­ži­tej­šou ve­cou, ktorá ma spre­vá­dzala ce­lou mo­jou ces­tou, bola tvorba osob­nej ví­zie. S men­tor­kou sme si ur­čili dl­ho­dobé ciele a ná­sledne sme ich roz­de­lili na men­šie kroky. Vďaka tejto ví­zii som si ve­del po­čas ce­lej cesty sle­do­vať, či pl­ním môj cieľ. Sam­sung mi po­mo­hol s fi­nan­co­va­ním všet­kého, čo mi k nemu do­po­môže.

Po­mo­hol ti tento pro­jekt na­štar­to­vať tvoj osobný alebo pro­fesný ži­vot?

Áno. Naj­viac sa te­ším z toho, že som sa mo­hol vrá­tiť na vy­sokú školu. To si ne­smierne ce­ním a som rád, že s mo­jimi ušet­re­nými pe­niazmi mám do­sta­tok fi­nan­cií na ukon­če­nie štú­dia. 

Stre­tol som ne­sku­točne veľa in­špi­ra­tív­nych ľudí a nav­ští­vil som mnoho zau­jí­ma­vých kon­fe­ren­cií v Ber­líne, Lon­dýne a Var­šave. Zlep­šil som sa vo ve­rej­nom vy­stu­po­vaní a na­učil som sa efek­tívne plá­no­vať svoj čas. Tak­tiež som si spl­nil môj dl­ho­ročný sen – za­čal som sa ju učiť po ja­pon­sky.

Čo všetko sa ti už vďaka pro­jektu po­da­rilo do­cie­liť?

Po­čas pro­jektu som s mo­jimi pria­teľmi za­lo­žil pro­jekt Re­štart Mar­tina. Ide o ob­čian­sku ini­cia­tívu, ktorá sa snaží po­u­ka­zo­vať na prob­lémy nášho mesta a na­vrhuje na ne rie­še­nia. Pro­jekt mal v meste skvelý ohlas a bola to vý­borná skú­se­nosť. Tak­tiež som ni­kdy v ži­vote ne­pre­čí­tal toľko kníh ako te­raz. Možno to ne­znie ako niečo veľké, no pre mňa osobne to má hod­notu, nie­ktoré diela mi dosť zme­nili po­hľad na svet.

Od­po­rú­čil by si štu­den­tom, ktorí sú v po­dob­nej si­tu­ácii, aby sa pri­hlá­sili do tohto pro­jektu?

Jed­no­značne áno. Ak ste člo­vek, ktorý ne­rád stojí na mieste, chce na sebe pra­co­vať a po­čas roka sa nie­kam po­su­núť, ne­vá­hajte. Stret­nete mnoho úspeš­ných ľudí, ktorí vám s va­ším snom po­môžu, po­môžu vám nájsť sa­mého seba a budú opo­rou v ťaž­kých chví­ľach.

Sam­sung Tvoja šanca – Si­mona Šal­go­vi­čová

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Ar­chív Sam­sung

Zú­čast­nila si sa pr­vého kola pro­jektu Sam­sung Tvoja šanca. Prečo si sa do tohto pro­jektu pri­hlá­sila?

Do pro­jektu Sam­sung Tvoja šanca som sa pri­hlá­sila z dô­vodu osob­nost­ného roz­voja. Mys­lím si, že mám vek, v kto­rom by sa mladí ľu­dia mali čo naj­viac roz­ví­jať, aby to mali v bu­dúc­nosti omnoho jed­no­duch­šie s hľa­da­ním toho správ­neho za­mest­na­nia.

Čo bolo pre teba naj­väč­ším prí­no­som?

Ve­dieť ob­há­jiť svoje schop­nosti. Ne­báť sa oslo­viť ľudí, keď chcem niečo do­siah­nuť. Uspo­ria­dať si svoje pri­ority a roz­de­liť ich na veľmi dô­le­žité, me­nej dô­le­žité a iba dô­le­žité.

Po­mo­hol ti tento pro­jekt na­štar­to­vať tvoj osobný alebo pro­fesný ži­vot?

Áno po­mo­hol, naj­viac ako sa len dalo. Vďaka to­muto pro­jektu ro­bím to, čo ma baví. Či už v sú­kromí alebo aj pra­covne.

Čo všetko sa ti už vďaka pro­jektu po­da­rilo do­cie­liť?

Do­cie­lila som to, že mám prácu po akej som sní­vala. Na­skytli sa mi mož­nosti rôz­nej spo­lu­práce, kde vy­uži­jem schop­nosti, ktoré som mala alebo ktoré som zís­kala vďaka pro­jektu. Keď po­rov­nám svoje staré ja (pri­bližne rok do­zadu) bola som veľmi ne­roz­hodná, ne­istá a ne­se­ba­ve­domá. Ak­tu­álne viem, čo presne chcem, čo ma baví, aké mám ciele, som se­bais­tej­šia, ale nie na­mys­lená. Podľa mňa som sa vďaka pro­jektu po­su­nula ďa­lej a mô­žem úp­rimne sama o sebe po­ve­dať, že som roz­umný do­spelý člo­vek.

Od­po­rú­čila by si štu­den­tom, ktorí sú v po­dob­nej si­tu­ácii, aby sa pri­hlá­sili do tohto pro­jektu?

Ur­čite by som od­po­ru­čila a aj od­po­rú­čam, hlavne ka­ma­rá­tom, spo­lu­žia­kom v mo­jom okolí.

Sam­sung Tvoja šanca – Kris­tína Fatr­sí­ková

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Ar­chív Sam­sung

Zú­čast­nila si sa pr­vého kola pro­jektu Sam­sung Tvoja šanca. Prečo si sa do tohto pro­jektu pri­hlá­sila?

Ur­čite som sa pri­hlá­sila preto, lebo som mala po­cit, že by som chcela v ži­vote do­siah­nuť niečo viac a tento pro­jekt mi pri­le­tel po­pod nos úplne ná­hodne a mys­lím, že sa mi mo­men­tálne nič lep­šie pri­ho­diť ne­mohlo. Mys­lela som, že by ma mo­hol ne­jako od­štar­to­vať. A tak sa aj stalo. 

Čo bolo pre teba naj­väč­ším prí­no­som?

Všetky tie stret­nu­tia a kon­takty a men­tori, s kto­rými som sa stretla. Každý roz­ho­vor ma po­sú­val ďa­lej. Tak isto som bola na veľa kur­zoch a ško­le­niach a to dá člo­veku tiež veľa. 

Po­mo­hol ti tento pro­jekt na­štar­to­vať tvoj osobný alebo pro­fesný ži­vot?

Uprimne si ne­viem pred­sta­viť čo by som ro­bila, keby som v tomto pro­jekte ne­bola. Mám skvelú prácu, mám kon­takty, no­vých ka­ma­rá­tov a ciele, ktoré som pred­tým ani ne­rie­šila , no te­raz si ich pl­ním.

Čo všetko sa ti už vďaka pro­jektu po­da­rilo do­cie­liť?

Bola som za­hr­nutá do pro­jektu a zá­ro­veň do or­ga­ni­zá­cie dl­ho­do­bého pro­jektu SWAP Ži­lina, kde sa sna­žím re­a­li­zo­vať a po­má­hať so všet­kými skú­se­nos­ťami, ktoré som v pro­jekte, ale aj v ži­vote na­do­budla. Za­čala som fo­tiť pre bu­tik v Ži­line a spra­vo­vať ich so­ciálne stránky. Tiež som sa za­čala učiť po ja­pon­sky. 

Od­po­rú­čila by si štu­den­tom, ktorí sú v po­dob­nej si­tu­ácii, aby sa pri­hlá­sili do tohto pro­jektu?

Ak si mys­líte ,že na niečo máte, len ne­máte pod­mienky tak sa ur­čite pri­hláste. Sa­moz­rejme to nie je pro­jekt pre flá­ka­čov , tým, že sa pri­hlá­site sa do­sta­nete do spo­lu­práce , ktorá bude dbať na váš roz­voj, ale mu­síte na tom ma­kať aj vy, teda hlavne vy. Je to skvelá skú­se­nosť, ktorá veľmi po­môže.

Do no­vého roč­níka pro­jektu Sam­sung Tvoja šanca sa môžu všetci zá­u­jem­co­via pri­hlá­siť od 2. do 31. ja­nu­ára 2019 na stránke http://sam­sungt­vo­ja­sanca.sk/ alebo na fa­ce­bo­oko­vej stránke https://www.fa­ce­book.com/tvo­je­sance/.

Vý­ber pre­behne po­čas feb­ru­ára a od marca sa všetci vy­braní účast­níci môžu te­šiť na úplne nové po­znatky z od­bo­rov tech­niky, mar­ke­tingu, ob­chodu, per­so­na­lis­tiky aj fi­nanč­nej gra­mot­nosti. S ich osob­nost­ným aj pra­cov­ným roz­vo­jom im budú v prie­behu roka po­má­hať od­borní po­rad­co­via na čele s ka­ri­ér­nou kouč­kou Pet­rou Dra­ho­ňov­skou.

Každý z nich na­vyše do­stane sumu tak­mer 3 900 Eur, ktorú môžu po kon­zul­tá­cii s men­to­rom in­ves­to­vať podľa svojho zá­ujmu a uvá­že­nia do naj­rôz­nej­ších kur­zov, works­ho­pov, náv­štev kon­fe­ren­cií, za­hra­nič­ných ja­zy­ko­vých kur­zov alebo in­di­vi­du­ál­neho po­ra­den­stva.

Pridať komentár (0)