Zloz­vy­ky, vďa­ka kto­rým ťa kole­go­via nezná­ša­jú

Petra Lančaričová / 21. septembra 2016 / Lifehacking

Je veľa ľudí, kto­rí nám lezú na ner­vy, či už v prá­ci, na uli­ci, v obcho­de ale­bo hocik­de inde. Naj­hor­šie však je, keď si sami uve­do­mí­me, že robí­me veci, za kto­ré by sme iných zne­ná­vi­de­li.

Uka­zu­jú ti kole­go­via, že s tebou nera­di trá­via čas? Ale­bo, že ich den­ne vytá­čaš? Ak áno, asi máš už fázu zis­te­nia za sebou a buď vieš, že nie­čo robíš zle, ale­bo sú tvo­ji kole­go­via nechá­pa­ví. Ak nie, môžeš teraz zis­tiť, či robíš nie­kto­ré z kla­sic­ky nepro­fe­si­onál­nych vecí na pra­co­vis­ku.

Nie­kto­ré z otrav­ných zvy­kov iba poru­šu­jú základ­né pra­vid­lá ľud­ské­ho spo­lu­na­ží­va­nia a rešpek­tu, no na nie­kto­rých nepro­fe­si­onál­nych ľudí je smut­né sa poze­rať. Ak ti to náho­dou kole­go­via nedá­va­jú naja­vo, ale­bo máš také­ho kole­gu a chceš si pri­po­me­núť, pre­čo ti vlast­ne vadí, tu je zopár základ­ných nepro­fe­si­onál­nych zloz­vy­kov, kto­rým môže pod­ľa­hnúť kaž­dý z nás.

clanocek

foto: humanepursuits.com

Chvas­ta­nie sa

Je úpl­ne nor­mál­ne chcieť sa pochvá­liť s novin­ka­mi a nie­čím, čo si dosial a tešíš sa z toho. Ale naozaj pri tom nemu­síš: zia­pať, dávať iným pocit pod­ra­de­nos­ti, hovo­riť o tom 24/7 a úpl­ne kaž­dé­mu, robiť z komá­ra somá­ra a zve­li­čo­vať.

Cho­diť nesko­ro

Dochvíľ­nosť je zákla­dom, pre­to je tak prek­va­pi­vé, aké množ­stvo ľudí cho­dí den­ne nie­koľ­ko minút neskôr, a potom sa sťa­žu­jú na MHD/Prístavný most/Ivanskú cestu/dochádzanie zo Šamorína/vlaky. Niko­ho to abso­lút­ne nezau­jí­ma, záp­chy sú kaž­dý deň a sú na tých istých mies­tach, len kaž­dý deň o tro­cha dlh­šie. A naozaj sa to niko­mu nech­ce ráno počú­vať.

Bor­de­lár­stvo

Keď si ten, čo nechá­va tanie­re po plne­nej pap­ri­ke a svo­jich 12 kávo­vých šálok den­ne v dre­ze, han­bi sa. Niko­mu (česť výnim­kám) sa nech­ce upra­to­vať, no také­ho sprá­va­nie v offi­ce je úpl­ne nepro­fe­si­onál­ne. Kto si mys­líš, že to po tebe upra­ce?

kolega

foto: good.co

Sťaž­nos­ti celý deň

Nezau­jí­ma ma, že ťa táto prá­ca neba­ví, ani to čo nava­ri­la tvoj­ho bra­ta ženy ses­ter­ni­ca cez víkend a bolo v tom veľa cuk­ru a múky, ani to že ťa nasie­ra náš spo­loč­ný šéf. Niko­mu nero­bíš služ­bu, tým že tu robíš. Keď sa ti nepá­či, dovi­de­nia.

Nadáv­ky

Nadá­va­nie a tvoj okres­ný slang je zno­vu nie len otrav­ný ale aj nepro­fe­si­onál­ny. Pri prvej situ­ácii o tebe ľudia zis­tia, že sa nevieš vyspo­ria­dať s prob­lé­mom s roz­va­hou a kľu­dom a všet­ci hneď vedia, že s tebou v tíme byť nech­cú.

Vyhý­ba­nie sa firem­ným akciám

Ako­koľ­vek si hanb­li­vý, ale­bo si mys­líš, že môžeš robiť lep­šie veci, ako ísť na firem­nú pár­ty, choď aspoň občas. Neus­tá­le ruše­nie obe­dov s kole­ga­mi, vola­nie do prá­ce, že si cho­rý keď je team­bu­il­ding deň a podob­né akti­vi­ty dáva­jú tvo­jim spo­lu­pra­cov­ní­kom sig­ná­ly, že si aro­gant­ný, anti­so­ciál­ny a roz­hod­ne nie súčas­ťou tímu. A potom sa neču­duj, že sa ti ľudia vyhý­ba­jú keď ty zra­zu nie­čo potre­bu­ješ.

zdroj: businessinsider.com zdroj titul­nej foto: good.co

Pridať komentár (0)