Zloz­vyky, vďaka kto­rým ťa kole­go­via nezná­šajú

Petra Lančaričová / 21. septembra 2016 / Tools a produktivita

Je veľa ľudí, ktorí nám lezú na nervy, či už v práci, na ulici, v obchode alebo hocikde inde. Naj­hor­šie však je, keď si sami uve­do­míme, že robíme veci, za ktoré by sme iných zne­ná­vi­deli.

Uka­zujú ti kole­go­via, že s tebou neradi trá­via čas? Alebo, že ich denne vytá­čaš? Ak áno, asi máš už fázu zis­te­nia za sebou a buď vieš, že niečo robíš zle, alebo sú tvoji kole­go­via nechá­paví. Ak nie, môžeš teraz zis­tiť, či robíš nie­ktoré z kla­sicky nepro­fe­si­onál­nych vecí na pra­co­visku.

Nie­ktoré z otrav­ných zvy­kov iba poru­šujú základné pra­vidlá ľud­ského spo­lu­na­ží­va­nia a rešpektu, no na nie­kto­rých nepro­fe­si­onál­nych ľudí je smutné sa poze­rať. Ak ti to náho­dou kole­go­via nedá­vajú najavo, alebo máš takého kolegu a chceš si pri­po­me­núť, prečo ti vlastne vadí, tu je zopár základ­ných nepro­fe­si­onál­nych zloz­vy­kov, kto­rým môže pod­ľa­hnúť každý z nás.

clanocek

foto: humanepursuits.com

Chvas­ta­nie sa

Je úplne nor­málne chcieť sa pochvá­liť s novin­kami a nie­čím, čo si dosial a tešíš sa z toho. Ale naozaj pri tom nemu­síš: zia­pať, dávať iným pocit pod­ra­de­nosti, hovo­riť o tom 24/7 a úplne kaž­dému, robiť z komára somára a zve­li­čo­vať.

Cho­diť neskoro

Dochvíľ­nosť je zákla­dom, preto je tak prek­va­pivé, aké množ­stvo ľudí chodí denne nie­koľko minút neskôr, a potom sa sťa­žujú na MHD/Prístavný most/Ivanskú cestu/dochádzanie zo Šamorína/vlaky. Nikoho to abso­lútne nezau­jíma, záp­chy sú každý deň a sú na tých istých mies­tach, len každý deň o tro­cha dlh­šie. A naozaj sa to nikomu nechce ráno počú­vať.

Bor­de­lár­stvo

Keď si ten, čo necháva taniere po plne­nej pap­rike a svo­jich 12 kávo­vých šálok denne v dreze, hanbi sa. Nikomu (česť výnim­kám) sa nechce upra­to­vať, no takého sprá­va­nie v office je úplne nepro­fe­si­onálne. Kto si mys­líš, že to po tebe uprace?

kolega

foto: good.co

Sťaž­nosti celý deň

Nezau­jíma ma, že ťa táto práca nebaví, ani to čo nava­rila tvojho brata ženy ses­ter­nica cez víkend a bolo v tom veľa cukru a múky, ani to že ťa nasiera náš spo­ločný šéf. Nikomu nero­bíš službu, tým že tu robíš. Keď sa ti nepáči, dovi­de­nia.

Nadávky

Nadá­va­nie a tvoj okresný slang je znovu nie len otravný ale aj nepro­fe­si­onálny. Pri prvej situ­ácii o tebe ľudia zis­tia, že sa nevieš vyspo­ria­dať s prob­lé­mom s roz­va­hou a kľu­dom a všetci hneď vedia, že s tebou v tíme byť nechcú.

Vyhý­ba­nie sa firem­ným akciám

Ako­koľ­vek si hanb­livý, alebo si mys­líš, že môžeš robiť lep­šie veci, ako ísť na firemnú párty, choď aspoň občas. Neus­tále ruše­nie obe­dov s kole­gami, vola­nie do práce, že si chorý keď je team­bu­il­ding deň a podobné akti­vity dávajú tvo­jim spo­lu­pra­cov­ní­kom sig­nály, že si aro­gantný, anti­so­ciálny a roz­hodne nie súčas­ťou tímu. A potom sa neču­duj, že sa ti ľudia vyhý­bajú keď ty zrazu niečo potre­bu­ješ.

zdroj: businessinsider.com zdroj titul­nej foto: good.co

Pridať komentár (0)