Značka Nike predstavila silnú reklamu. Hlavnou hrdinkou je hendikepovaná šermiarka

Richard Vítkovský / 7. februára 2019 / Zaujímavosti

  • Spo­loč­nosť Nike pred­sta­vila in­špi­ra­tívnu re­klamu. Hlav­ným cie­ľom v tomto prí­pade nie je pro­pa­gá­cia svo­jich pro­duk­tov
  • Re­klamný spot je to­tiž pria­mym od­ka­zom na heslo: Keď niečo na­ozaj chceš, tak to do­ká­žeš
  • Hlavnú úlohu si to­tiž strihla hen­di­ke­po­vaná šer­miarka Be­at­rice Vio
zdroj: youtube
  • Spo­loč­nosť Nike pred­sta­vila in­špi­ra­tívnu re­klamu. Hlav­ným cie­ľom v tomto prí­pade nie je pro­pa­gá­cia svo­jich pro­duk­tov
  • Re­klamný spot je to­tiž pria­mym od­ka­zom na heslo: Keď niečo na­ozaj chceš, tak to do­ká­žeš
  • Hlavnú úlohu si to­tiž strihla hen­di­ke­po­vaná šer­miarka Be­at­rice Vio

Be­at­rice Vio je 21-ročné dievča, kto­rému sa ži­vot kvôli cho­robe ob­rá­til o 180 stup­ňov. Tem­pe­ra­mentná Ta­lianka bola ku športu ve­dená už od det­stva. Cho­roba jej zo­brala to naj­cen­nej­šie, čo každý špor­to­vec po­tre­buje. Le­kári jej to­tiž mu­seli am­pu­to­vať všetky kon­ča­tiny.

Na prek­va­pe­nie sa však k ce­lej si­tu­ácii po­sta­vila úplne inak ako by si oča­ká­val. Jej láska k športu mala takú silu, že jej ne­do­vo­lila uzav­rieť sa do seba. Práve na­opak, okam­žite za­čala pra­co­vať na tom, aby sa po am­pu­tá­cii kon­ča­tín do­stala čo naj­rých­lej­šie do pô­vod­nej formy.

Jej vnú­torná sila bola jed­no­du­cho ne­sku­točná. Dnes je z nej vr­cho­lová šer­miarka, ktorá svoju kra­jinu re­pre­zen­tuje na pa­ra­lym­pij­ských hrách. Práve preto si ju vy­brala spo­loč­nosť Nike ako hlavnú hr­dinku a in­špi­rá­ciu nie­len pre špor­tov­cov, ale aj oby­čaj­ných ľudí do svojho naj­nov­šieho re­klam­ného spotu.

Značka Nike sa to­tiž roz­hodla in­špi­ro­vať všet­kých, ktorí majú po­hnutý osud a uká­zať im, že mož­nosť do­siah­nuť všetky vy­sní­vané ciele je len a len na nich. Ne­zá­leží na tom, od­kiaľ po­chá­dzajú a aké zdra­votné prob­lémy majú.

Re­klamný spot s dĺž­kou cez jednu mi­nútu je plný mo­ti­vá­cie. V úvode vi­díme úspešnú šer­miarku a po­ču­jeme jej in­špi­ra­tívny hlas. Ho­vorí o tom ako jej oko­lie tvr­dilo, že sa zbláz­nila, ako jej ne­ve­rili a po­chy­bo­vali, ale ona mala ob­rov­ské sny a od­vahu bo­jo­vať až do konca. Ná­sledne vi­díme iných špor­tov­cov, ktorí po­dá­vajú vr­cho­lové vý­kony.

Ob­ra­zovú zložku spre­vá­dza veľ­ko­lepá hudba. Re­klama končí zá­be­rom na Be­at­rice, ktorá za po­moci ume­lých rúk píše na disp­lej mo­bil­ného te­le­fónu: „Ni­kdy sa ne­za­sta­vuj.“ Be­at­rice je na­ozaj veľ­kou in­špi­rá­ciou. Uka­zuje, že nech sú okol­nosti aké­koľ­vek, všetko je len a len na tebe. Bu­deš sa ľu­to­vať alebo sa osudu po­sta­víš?

zdroj: fo­cus-age.cz

Pridať komentár (0)