Známej soche nebojácneho dievčaťa v New Yorku niekto obliekol nepriestrelnú vestu

Richard Vítkovský / 9. novembra 2018 / Zaujímavosti

zdroj: twitter
  • Na Man­tat­tane sa na­chá­dza so­cha ma­lého diev­čaťa, ktoré stojí tvá­rou v tvár roz­zú­re­nému bý­kovi
  • Ne­dávno do­stala nové ob­le­če­nie. Na jej trupe sa to­tiž z ni­čoho nič ob­ja­vila ne­prie­strelná vesta
  • Tento krok mal upo­zor­niť na to, že zbrane sú zlo, ak sa do­stanú do rúk tých ne­správ­nych ľudí

Na Man­tat­tane sa na­chá­dza so­cha ma­lého diev­čaťa, ktoré smelo po­zerá do očí roz­zú­re­ného býka. So­cha s náz­vom Fe­ar­less girl bola na toto miesto umiest­nená in­ves­tič­nou spo­loč­nos­ťou State Street Glo­bal Ad­vi­sors pred dvoma rokmi na Me­dzi­ná­rodný deň žien. Ok­rem iného však so­cha od­ka­zuje aj na to, že ženy sú veľmi úspešné a obe­tavé ma­na­žérky, čomu zod­po­ve­dajú aj veľmi dobré fi­nančné vý­sledky fi­riem, ktoré majú na týchto po­zí­ciách práve ženy.

Spo­loč­nosť State Street Glo­bal Ad­vi­sors vy­zýva viac ako 3 500 spo­loč­ností, do kto­rých in­ves­tuje svoj ka­pi­tál, aby zme­nili svoj po­stoj a pri­jí­mali viac žien do ve­de­nia. Po­dobne ako to bolo v prí­pade roz­zú­re­ného býka, aj táto so­cha sa ocitla na svo­jom mieste úpl­nou ná­ho­dou a bez po­vo­le­nia prí­sluš­ných or­gá­nov. Roz­hne­vaný býk, ktorý váži 3,2 tony, stojí pevne na svo­jom mieste už od roku 1989.

So­cha ne­bo­jác­neho diev­čaťa, ktorá sa stala sym­bo­lom od­váž­nych žien vzbu­dila ne­dávno ob­rov­ský roz­ruch. Pô­vodne mala na sebe šaty. Tie však za­kryla ne­prie­strelná vesta. A ne­bola to žiadna ná­hoda. Vestu ob­ľú­be­nej so­che ob­lie­kol člo­vek s me­nom Ma­nuel Oli­ver.

Tento muž je ot­com Jo­aqu­ina „Gu­aca” Oli­vera, ktorý už nie je me­dzi ži­vými. Za­hy­nul to­tiž pri streľbe na stred­nej škole na Flo­ride. Tento ma­sa­ker si vy­žia­dal 17 obetí na ži­vo­toch. Útok mal na sve­domí vy­lú­čený štu­dent Ni­ko­las Cruz. So­cha tak as­poň na chvíľu sym­bo­li­zo­vala nie­len od­vahu než­nej­šieho po­hla­via, ale zá­ro­veň upo­zor­ňo­vala na prob­lém ma­so­vých úto­kov na ško­lách po ce­lej Ame­rike. Po ho­dine vestu zo so­chy od­strá­nili.

Oli­ver zá­ro­veň upo­zor­ňuje na to, aby ľu­dia trvali na zmene zá­kona o dr­žaní zbraní. V Ame­rike je to­tiž po­merne jed­no­du­ché zís­kať ne­jakú zbraň. Ak sa zbraň do­stane do rúk psy­chicky la­bil­ných je­din­cov, je prob­lém na svete. Od­vážny otec ne­bo­hého Jo­aqu­ina do­konca za­lo­žil ne­zis­kovú sku­pinu Change the Ref. Jej cie­ľom je upo­zor­ňo­vať na ma­sové streľby, kto­rých in­ten­zita ne­utí­cha, ba práve na­opak, zvy­šuje sa. Ni­kde inde na svete ne­bolo toľko kr­va­vých úto­kov na ško­lách ako v Ame­rike.

zdroj: m-jour­nal.cz

Pridať komentár (0)