Známy youtuber bojuje s fake news. Vážne témy posúva mladej generácii s humorom

Richard Vítkovský / 5. februára 2019 / Biznis

  • You­Tube sa stalo cen­trom zá­bav­ných vi­deí, ktoré lámu re­kordy v sle­do­va­nosti. Na to, že ži­vot nie je len zá­bava sa však roz­ho­dol upo­zor­niť český you­tu­ber Kovy
  • Ten chce, aby bolo jeho pub­li­kum me­diálne gra­motné a ne­kon­zu­mo­valo slepo každú in­for­má­ciu. Jeho vi­deá sú kom­bi­ná­ciou hu­moru a dô­le­ži­tých in­for­má­cií
zdroj: youtube
  • You­Tube sa stalo cen­trom zá­bav­ných vi­deí, ktoré lámu re­kordy v sle­do­va­nosti. Na to, že ži­vot nie je len zá­bava sa však roz­ho­dol upo­zor­niť český you­tu­ber Kovy
  • Ten chce, aby bolo jeho pub­li­kum me­diálne gra­motné a ne­kon­zu­mo­valo slepo každú in­for­má­ciu. Jeho vi­deá sú kom­bi­ná­ciou hu­moru a dô­le­ži­tých in­for­má­cií

Z You­tube sa stala v prie­behu po­sled­ných ro­kov zá­bavná plat­forma. Svoje ka­nály tu majú viac či me­nej úspešní tvor­co­via vi­deo­ob­sahu. Zau­jí­mavé je to, že tí na­jús­peš­nejší you­tu­beri si svo­jich fa­nú­ši­kov zís­ka­vajú hlavne zá­bav­nými vi­de­ami pl­nými ak­cie. Kre­a­ti­vite sa jed­no­du­cho me­dze ne­kladú.

Do váž­nej­ších vi­deí sa jed­no­du­cho ni­kto ne­pustí len tak. Je tu to­tiž veľká šanca, že by sle­do­va­nosť ra­pídne po­klesla. You­tu­beri sú však svo­jím spô­so­bom mien­kot­vor­co­via a majú ob­rov­ský vplyv na mla­dých ľudí. Možno práve preto sa nie­ktorí z nich sna­žia do svo­jej tvorby vtes­nať aj váž­nej­šie témy. Touto ces­tou sa roz­ho­dol ísť aj známy český you­tu­ber Ka­rel Ko­vář, ktorý má dnes tak­mer tri­štvrte mi­li­óna od­be­ra­te­ľov. Na prek­va­pe­nie, ľu­dia s ra­dos­ťou sle­dujú jeho vi­deá z ob­lasti po­li­tiky.

V spo­lu­práci s or­ga­ni­zá­ciou Člo­vek v tiesni do­konca vy­tvo­ril päť­dielny se­riál, v kto­rom od­po­vedá na päť zá­klad­ných otá­zok, ktoré sa spá­jajú s kon­zu­má­ciou me­diál­neho ob­sahu. Ka­rel, kto­rému vo vir­tu­ál­nom svete ho­vo­ria Kovy chce takto ľudí upo­zor­ňo­vať na do­pady rôz­nych in­for­má­cií, ktoré ne­ná­padne for­mujú ve­rejnú mienku oby­va­teľ­stva, pri­čom si to ani ne­uve­do­mu­jeme.

Aj preto sa roz­ho­dol pre roz­ši­ro­va­nie po­ve­do­mia svo­jich od­be­ra­te­ľov a ser­ví­ruje im na­ozaj kva­litný ob­sah. Vo vý­sledku by tak mali byť ľu­dia múd­rejší pri vý­bere a ak­cep­tá­cii toho, čo sa im pod­súva na in­ter­nete. Ok­rem me­diál­nej gra­mot­nosti sa však ve­nuje aj po­li­tike alebo na­prí­klad fake news. Aby upú­tal mladé pub­li­kum, spája po­dá­va­nie váž­neho ob­sahu zá­bav­nou for­mou a na­ozaj sa mu to darí, as­poň to tak vy­zerá podľa sle­do­va­nosti jeho vi­deí. Či však mla­dých baví viac hu­mor alebo ob­sah je druhá vec.

Kovy však nie je me­dzi čes­kými you­tu­bermi je­diný, ktorý sa vy­dal touto ces­tou. Ďal­ším po­merne úspeš­ným you­tu­be­rom je Lu­kefry, ktorý má 130 000 od­be­ra­te­ľov a tak­tiež vy­užíva spo­je­nie hu­moru a dô­le­ži­tých in­for­má­cií. Je dobré vi­dieť, že nie­ktorí tvor­co­via vi­deí sa sna­žia ísť inou ces­tou ako ty­pické po­sta­vičky You­Tube scény.

zdroj: ak­tu­alne.cz

Pridať komentár (0)