Na zná­mych cyk­lis­tic­kých pre­te­koch našli motor­ček ukry­tý v bicyk­li

Kristína Šuvadová / 3. februára 2016 / Tech a inovácie

Celo­sve­to­vé pre­te­ky skon­či­li veľ­kým škan­dá­lom. Bel­gic­ká cyk­lis­t­ka skon­či­la svo­ju cyk­lis­tic­kú kari­é­ru tak rých­lo, ako ju aj zača­la.

Na sve­to­vých cyk­lok­ro­so­vých pre­te­koch v Bel­gic­ku obja­vi­li pri bež­nej kon­tro­le nie­čo nezvy­čaj­né. Cyk­lis­t­ka totiž jaz­di­la na moto­ri­zo­va­nom, samos­tat­ne-pohá­ňa­nom bicyk­li.

Bol tam skry­tý motor. Nemys­lím si, že oko­lo toho tre­ba robiť neja­ké tajom­stvá. Pros­te tam bol.” Vyjad­ril sa o situ­ácii Bry­an Cook­son, pre­zi­dent medzi­ná­rod­né­ho cyk­lis­tic­ké­ho zdru­že­nia UCI.

bike2

foto: cyklingnews.com

Motor­ček, zná­my ako “bike dopping”, je teraz už zjav­ne viac ako len fáma. Istým repor­té­rom bol už z pod­vo­du obvi­ne­ný aj bie­lo­rus­ký cyk­lis­ta — Vasil Kiry­ien­ka, a to hneď po tom, čo sa stal naj­rých­lej­ším cyk­lis­tom na sve­te. No nikto z pred­sta­vi­te­ľov UCI motor­ček v jeho bicyk­li nena­šiel. Zla­tá medai­la a množ­stvo uzna­nia mu tým pádom osta­lo.

Ihneď po prvom (mož­no) kri­vom obvi­ne­ní, sa na kon­tro­lu zača­lo dbať omno­ho viac. Pred kaž­dým pre­te­kom boli všet­ky bicyk­le bez výnim­ky pod­ro­be­né prí­snou kon­tro­lou.

Ako dôkaz toho, že kon­tro­ly bicyk­lov nebo­li zby­toč­né, sa priš­lo na nie­čo pre­lo­mo­vé. Našiel sa totiž prvý samos­tat­ne pohá­ňa­ný bicy­kel.” Zve­rej­nil mesač­ník Velo­Ne­ws v júli minu­lé­ho roka.

Malá tíne­džer­ka Fem­ke Van den Driess­che bola po ukon­če­ní pre­te­ku v slzách. Tvr­di­la, že bicy­kel mala len poži­ča­ný a o žiad­nom motor­če­ku neve­de­la.
Ale to, či bude mla­dej bel­gi­čan­ke zaká­za­ný prí­stup na pre­te­ky je ved­ľaj­šie. Pod­sta­tou je, že “bike dopping” je už reál­na vec a nemož­no ho naďa­lej popie­rať.
46ec8032-8ccf-11e4-9c18-32288228adcb_original

foto: cyklingnews.com

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)