Na zná­mych cyk­lis­tic­kých pre­te­koch našli motor­ček ukrytý v bicykli

Kristína Šuvadová / 3. februára 2016 / Tech a inovácie

Celo­sve­tové pre­teky skon­čili veľ­kým škan­dá­lom. Bel­gická cyk­lis­tka skon­čila svoju cyk­lis­tickú kari­éru tak rýchlo, ako ju aj začala.

Na sve­to­vých cyk­lok­ro­so­vých pre­te­koch v Bel­gicku obja­vili pri bež­nej kon­trole niečo nezvy­čajné. Cyk­lis­tka totiž jaz­dila na moto­ri­zo­va­nom, samos­tatne-pohá­ňa­nom bicykli.

Bol tam skrytý motor. Nemys­lím si, že okolo toho treba robiť nejaké tajom­stvá. Proste tam bol.” Vyjad­ril sa o situ­ácii Bryan Cook­son, pre­zi­dent medzi­ná­rod­ného cyk­lis­tic­kého zdru­že­nia UCI.

bike2

foto: cyklingnews.com

Motor­ček, známy ako “bike dopping”, je teraz už zjavne viac ako len fáma. Istým repor­té­rom bol už z pod­vodu obvi­nený aj bie­lo­ruský cyk­lista — Vasil Kiry­ienka, a to hneď po tom, čo sa stal naj­rých­lej­ším cyk­lis­tom na svete. No nikto z pred­sta­vi­te­ľov UCI motor­ček v jeho bicykli nena­šiel. Zlatá medaila a množ­stvo uzna­nia mu tým pádom ostalo.

Ihneď po prvom (možno) kri­vom obvi­není, sa na kon­trolu začalo dbať omnoho viac. Pred kaž­dým pre­te­kom boli všetky bicykle bez výnimky pod­ro­bené prí­snou kon­tro­lou.

Ako dôkaz toho, že kon­troly bicyk­lov neboli zby­točné, sa prišlo na niečo pre­lo­mové. Našiel sa totiž prvý samos­tatne pohá­ňaný bicy­kel.” Zve­rej­nil mesač­ník Velo­News v júli minu­lého roka.

Malá tíne­džerka Femke Van den Driess­che bola po ukon­čení pre­teku v slzách. Tvr­dila, že bicy­kel mala len poži­čaný a o žiad­nom motor­čeku neve­dela.
Ale to, či bude mla­dej bel­gi­čanke zaká­zaný prí­stup na pre­teky je ved­ľaj­šie. Pod­sta­tou je, že “bike dopping” je už reálna vec a nemožno ho naďa­lej popie­rať.
46ec8032-8ccf-11e4-9c18-32288228adcb_original

foto: cyklingnews.com

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)