Zoznám sa s najbohatšou rodinou Ázie, ktorá žije v obrovskom mrakodrape v hodnote 1 miliardy dolárov

Richard Vítkovský / 4. januára 2019 / Zaujímavosti

  • Am­ba­ni­ovci sú naj­bo­hat­šou ro­di­nou v Ázii. Za ich roz­práv­kové bo­hat­stvo môže množ­stvo ro­din­ných spo­loč­ností
  • Úspešná ro­dina žije v ob­rov­skom mra­ko­drape za mi­liardu do­lá­rov a má zná­mych me­dzi najvp­lyv­nej­šími ľudmi sveta
zdroj: reuters
  • Am­ba­ni­ovci sú naj­bo­hat­šou ro­di­nou v Ázii. Za ich roz­práv­kové bo­hat­stvo môže množ­stvo ro­din­ných spo­loč­ností
  • Úspešná ro­dina žije v ob­rov­skom mra­ko­drape za mi­liardu do­lá­rov a má zná­mych me­dzi najvp­lyv­nej­šími ľudmi sveta

Am­ba­ni­ovci sú naj­bo­hat­šou ro­di­nou v Ázii. Vlast­nia to­tiž naj­hod­not­nej­šiu spo­loč­nosť v In­dii. Re­liance In­dus­tries je ob­rov­ským kon­glo­me­rá­tom. Jeho pred­se­dom je in­dický ob­chodný mag­nát Mu­kesh Am­bani, ktorý vlastní ma­je­tok v hod­note 42,7 mi­liardy do­lá­rov. Všetky ďal­šie ro­dinné firmy spa­dajú pod zo­sku­pe­nie Re­liance Group. Po­zri sa na bo­hat­stvo, vzťahy, pria­te­ľov a ži­votný štýl tejto ro­diny.

Pred­chodcu kon­glo­me­rátu Re­liance In­dus­tries za­čal bu­do­vať Dhi­rub­hai Am­bani v roku 1957. Po jeho smrti v roku 2002 sa me­dzi jeho dvoma synmi Mu­kes­hom a Ani­lom roz­pú­tal kon­ku­renčný boj. Na­ko­niec sa do čela spo­loč­nosti po­sta­vil Mu­kesh. V roku 2005 sa na pod­net matky spo­loč­nosť roz­de­lila. Mu­kesh pre­vzal ria­de­nie nad čin­nos­ťou pod­niku, ktorá sú­vi­sela s ťaž­bou a spra­co­va­ním nafty, a Anil pre­vzal ria­de­nie nad tou čin­nos­ťou, ktorá sú­vi­sela s vý­stav­bou, te­le­ko­mu­ni­ká­ciami, sprá­vou ma­jetku, zá­ba­vou a vý­ro­bou elek­tric­kej ener­gie.

Dnes má Mu­kesh 61 ro­kov a ma­je­tok vyšší ako za­kla­da­teľ spo­loč­nosti Ali­baba Jack Ma, ktorý bol do­ne­dávna naj­bo­hat­ším mu­žom Ázie. Mu­kesh ho pred­be­hol vďaka tomu, že sa jeho spo­loč­nosti tento rok vý­ni­močne da­rilo. Jeho ma­je­tok stú­pol o 4 mi­liardy do­lá­rov. Brat Anil je na tom pod­statne hor­šie. K dis­po­zí­cii má „iba“ 1,5 mi­liardy do­lá­rov.

Te­le­ko­mu­ni­kačná spo­loč­nosť Re­liance Com­mu­ni­ca­ti­ons, ktorú má pod pal­com práve Anil plá­nuje opus­tiť te­le­ko­mu­ni­kačný biz­nis a za­me­rať sa na ob­lasť ne­hnu­teľ­ností. Po Ani­lo­vom boku stojí bý­valá bol­ly­wo­od­ská he­rečka Tina Am­bani. Pá­rik má spolu dvoch sy­nov An­mola a Ans­hula. Obaja mali isté miesta v ro­din­ných pod­ni­koch spa­da­jú­cich pod Re­liance Group. An­mol za­stáva fun­kciu ria­di­teľa pred­sta­ven­stva v spo­loč­nosti Re­liance Ca­pi­tal a mladší Ans­hul sa už čo­skoro stane vý­kon­ným ria­di­te­ľom Re­liance In­fras­truc­ture.

Po Mu­kes­ho­vom boku stojí Nita Am­bani. Je pred­sed­ky­ňou cha­ri­ta­tív­nej or­ga­ni­zá­cie Re­liance Foun­da­tion. Ok­rem toho má na sta­rosti mar­ke­ting a bran­ding pre mo­bil­ného ope­rá­tora Re­liance Jio In­fo­comm. Pár má spolu tri deti. Najm­lad­šieho Ananta, ktorý má na sta­rosti fi­remné po­du­ja­tia a stret­nu­tia a dvo­j­ičky Ishu a Akasha. Obaja štu­do­vali na uni­ver­zi­tách v Ame­rike. Akash je za­snú­bený so svo­jou stre­doš­kol­skou lás­kou Sh­lo­kou Mehta.

Ro­dinné sídlo im môžu zá­vi­dieť aj sve­toví mi­liar­dári

Isha je v pred­sta­ven­stve Re­liance Re­tail a tiež po­máha s ria­de­ním mo­bil­ného ope­rá­tora Jio. Je vy­datá za Ananda Pi­ra­mala, ktorý zde­dil re­a­litný a far­ma­ce­utický biz­nis. Zás­nubná párty sa ko­nala v ho­teli Villa D’Este v Ta­lian­sku. Na sú­krom­nom kon­certe vy­stú­pil spe­vák John Le­gend. Pred sa­mot­ným so­bá­šom sa ko­nalo množ­stvo osláv v in­dic­kom meste Udai­pur. Vy­stú­pila tu aj sve­to­známa Be­y­oncé. Sa­motný so­báš sa po­tom pre­su­nul do ro­din­ného sídla v Mum­bai.

Ne­jedná sa o ty­pickú vilu, ale ob­rov­ský 27-po­scho­dový mra­ko­drap An­ti­lia, kto­rého vý­stavba stála pri­bližne mi­liardu do­lá­rov. Mra­ko­drap má na sta­rosti 600-členný tím ľudí. Do­káže odo­lať ze­me­tra­se­niu o sile osem mag­ni­túd. Isha sa po svadbe pre­sťa­huje so svo­jim man­že­lom do bun­ga­lowu Gu­lita.

Sláv­nosti sa zú­čast­nilo 600 hostí. Celá oslava stála podľa ho­vorcu Re­liance me­nej ako 15 mi­li­ó­nov do­lá­rov. Am­ba­ni­ovci majú tiež zná­mosti na naj­vyš­ších mies­tach. Po­znajú sa s Prin­com Char­le­som, brit­ským pre­mi­é­rom Da­vi­dom Ca­me­ro­nom či s pre­zi­den­tom Ba­rac­kom Oba­mom.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)