Zoznám sa s najm­lad­šou miliar­dár­kou na svete, 19-roč­nou Nór­kou

Alexandra Dulaková / 4. júna 2016 / Tools a produktivita

Volá sa Ale­xan­dra Andre­sen a jej peniaze pochá­dzajú z rodin­ného kon­cernu Ferd. Zatiaľ to však vyzerá tak, že jej život­nou váš­ňou nebudú inves­tičné fondy, ale pro­fe­si­onálna kari­éra dre­zúr­nej jazd­kyne.

Vopred varu­jeme, že v prí­pade Ale­xan­dry Andre­sen nejde o prí­beh self-made boháčky, ktorú v útlom veku osvie­til skvelý nápad a ona na jeho základe vybu­do­vala vlastné impé­rium. Dokonca sa dá pove­dať, že pre svoje peniaze dote­raz veľa neuro­bila. “Zaro­bila” ich už keď mala desať rokov. Krátko pred­tým totiž jej otec, Johan Hen­drik Andre­sen, rodinný taba­kový kon­cern pre­dal za 500 miliárd dolá­rov. Odvtedy sa firma Ferd, pod ktorú taba­ková značka Tie­de­manns pat­rie­vala, venuje najmä inves­tič­ným fon­dom. No a keďže sa biz­nisu tak darilo, pre­pí­sal otec 42-per­centný podiel na Ale­xan­dru, ale aj jej star­šiu ses­tru Kat­ha­rinu. (Tá je, mimo­cho­dom, dru­hou najm­lad­šou miliar­dár­kou na svete.) No tým že Nór­sko zve­rej­nilo ich daňové pri­zna­nie až po dovŕ­šení sedem­nás­tich rokov, sa o nich svet dozve­dela až tro­chu neskôr. Firma aj ich bohat­stvo pri­tom stále leží v rukách otca.

Ses­try Kat­ha­rina a Ale­xan­dra

both-pics

foto: Wazo­bia Glo­bal Times

Zatiaľ čo star­šia Kat­ha­rina pre­ja­vila záu­jem o prí­padné vede­nie rodin­nej firmy a stihla sa v nej už anga­žo­vať v rámci stáže a štú­dia huma­nit­ných vied v Amster­dame, Ale­xan­dra sa venuje cel­kom iným záuj­mom. Jej naj­väč­šou váš­ňou sú kone a kon­krétne dre­zúra, druh súťaž­nej dis­cip­líny sústre­ďu­júci sa okrasnú jazdu plnú krko­lom­ných pove­lov a tak­mer akro­ba­tic­kých výko­nov koňa. Jaz­de­niu sa mlad­šia miliar­dárka venuje odma­lička a dodnes stihla povy­hrá­vať via­ceré národné súťaže. Vo svo­jom fachu je sku­točne dobrá a rada by sa mu veno­vala po celý život. Sama tvrdí, že aj keď jej bohat­stvo rodi­čov pomohlo pri udr­žia­vaní tohto finančne nároč­ného koníčka, peniaze samotné nesta­čia k tomu, aby bol člo­vek v nie­čom dobrý. Čo je samoz­rejme pravda a každý, kto aktívne a pro­fe­si­onálne jazdí, s ňou v tomto musí aspoň do istej miery súhla­siť.

Odne­dávna je jej spon­zo­rom jaz­decká spo­loč­nosť Kings­land

alexasndra 02

foto: key­word

Otec oboch miliar­dá­rok svoje dcéry nebude tla­čiť do toho, aby sa podie­ľali na vedení firmy. Ale­xan­dra sa vyjad­rila, že nepris­pieť rukou k dielu by však bolo para­doxne náročné. “Keďže som sa k penia­zom dostala bez toho, aby som si ich sama zaslú­žila, chcem Ferd ešte zlep­šiť. Je ťažké prísť na nejaký spô­so­bom, ako toto odpla­tiť.” Nuž, máš ty ale prob­lémy, dievča.

Aj napriek ich obdi­vu­hod­ným úspo­rám však obe ses­try vedú pomerne nená­padný život. Tvr­dia, že rodi­čia ich odma­lička viedli k tomu, aby boli šetrné a neroz­ha­dzo­vali. Dovo­lili im jaz­diť len na jaz­de­ných autách z dru­hej ruky a z vrec­ko­vého si vždy museli odkla­dať. Ale­xan­dra má fra­jera, kama­rátky, chodí na výlety a dovo­lenky, no bez­kon­ku­renčne naj­viac sa pre­zen­tuje dre­zú­rou. Uvi­díme, ako a či svoje bohat­stvo neskôr pre­mení v niečo zau­jí­mavé.

kingslandalexandraandresen1

foto: busi­ness insi­der

Zdroj: Busi­ness Insi­der, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Mega­ri­cos

Pridať komentár (0)