ČLÁNKY EVENTYLIVE VIDEÁ

Najbližšie eventy

Close

Koncert / More Chassidic Songs / Bratislava / Nová Cvernovka

Bratislava

Vstupné 10 €

  • Nova Cvernovka Bratislava, Slovakia
  • 28.05.2018

Popis

Cha­sid­ské piesne / Chas­si­dic Songs / sú úspešný pro­jekt bra­ti­slav­ského ra­bína Ba­ru­cha My­ersa a pop­red­ných slo­ven­ských kon­cert­ných umel­cov – hus­listu Mi­loša Va­lenta, akor­de­onistu Bo­risa Lenka a ini­ciá­tora pro­jektu, vi­olon­če­listu Jo­zefa Lup­táka, ktorý týmto vý­ni­moč­ným pro­jek­tom pri­bli­žujú cha­sid­skú hudbu, ktorá stá­ro­čia vzni­kala v na­šom stre­do­európ­skom re­gi­óne – od Poľ­ska, cez Slo­ven­sko, Ukra­jinu až po Ma­ďar­sko a Ru­mun­sko – v no­vom, ume­lecky hod­not­nom spra­co­vaní.

Štvo­r­ica týchto osob­ností sa v ter­míne máj / jún vy­dáva na men­šie turné do šty­roch slo­ven­ských miest. Pr­vou za­stáv­kou je bra­ti­slav­ská Nová Cver­novka.

„Cha­sid­ské piesne sú ces­tou od ve­ľmi sta­rého k úplne no­vému, od folk­lóru k džezu, od hl­bo­kej sak­rál­nosti k pro­fán­nej kaž­do­den­nosti, ces­tou zo svä­tyne sy­na­gógy na ná­dvo­rie po­ha­nov. Z tej cesty vi­dieť po­kojnú, tak­mer ro­man­tickú kra­jinu, ale aj úz­kosť vzbu­dzu­júce prie­pasti. Od­dy­chu­jeme na vr­cho­loch hôr, uni­káme z údolí tône smrti. Je to krásna a dob­ro­družná cesta.“
Ju­raj KUŠ­NIE­RIK, 2010, o pr­vom CD Cha­sid­ské piesne

Or­ga­ni­zá­to­rom po­du­ja­tia je Fes­ti­val Kon­ver­gen­cie
Spo­lu­or­ga­ni­zá­to­rom po­du­ja­tia je Nová Cver­novka
Viac in­for­má­cii na:
www.kon­ver­gen­cie.sk
www.no­vac­ver­novka.eu

zajtra / 20:00 / Bratislava

Stop Fucking Smiling/ slovenská premiéra

Close

Stop Fucking Smiling/ slovenská premiéra

Bratislava

Vstupné 6 €

  • Nová Cvernovka Račianska 1575/78, 83102 Bratislava, Slovakia
  • 28.05.2018

Popis

So­ciálny tlak no­vého prí­slo­via „Po­stav dom, za­saď strom, za­dĺž sa, ploď a roď!“ útočí na našu in­di­vi­du­alitu.

STOP FUC­KING SMI­LING- plat­forma pre ex­trémne emó­cie! Taká je šia­lená au­tor­ská per­for­man­cia Lý­die Pet­ru­šo­vej a To­máša Pro­cházku na hra­nici gýča, tráp­nosti a prú­seru.

Som šťastná, tak prečo nie som…. Sme tla­čení do do­ko­na­lej hy­po­téky, do­ko­na­lej ro­diny, do­ko­na­lej ženy, do­ko­na­lého muža. V do­ko­na­lom svete sa všetci usmie­vajú. V do­ko­na­lom svete nie je cool byť smutný. Do­ko­na­losť exis­tuje. A preto sa usmie­vame. Je­dá­leň No­vej Cver­novky sa pre­mení v do­ko­nalý tre­na­žér ne­do­ko­na­lého sveta. Čo je pri­ro­dzené? A čo je pre­tvárka? Je ti zle? Vy­zv­ra­caj sa. Je tu smutno? Plač. Si šťastná? Skáč. Si ne­šťastná? Krič. Si ne­šťastný? Bež do nie­kam…
________________________________________________

Kon­cept, text, ré­žia, per­for­mance : Lý­dia Pet­ru­šová a To­máš Pro­cházka
Scé­no­gra­fická spo­lu­práca a gra­fický di­zajn: Laura Mad­jiah Štor­ce­lová
Kos­tý­mová spo­lu­práca: Petra Ko­vác­sová
Au­tor foto: Chiara Ren­de­ková
_________________________________________________

Per­for­mance pre­behne v pries­to­roch je­dálne na prí­zemí No­vej Cver­novky. Z hlav­ného vchodu bu­dovy sa do je­dálne do­sta­nete vďaka na­vi­gá­cii v pries­to­roch. Pri vstupe cez in­ter­nát náj­dete je­dá­leň na prí­zemí.

Vstupné na mieste: 6€
Pred­pre­daj To­otoot: 6€
Link na pred­pre­daj: https://to­otoot.fm/en/events/5aeb612430d43a130cf7b676

Česká pre­mi­éra pre­behla 8.3.2018 v Prahe- Ve­nuše ve Šveh­lovce, pro­duk­cia- Di­vadlo NUDE. Uve­de­nie pod­po­rila na­dá­cia Ars Bra­ti­sla­ven­sis.

29.05.2018 / 15:00 / Bratislava

Ako nastaviť proces predaja a úspešne predávať

Close

Ako nastaviť proces predaja a úspešne predávať

Bratislava

  • Univerzitný technologický inkubátor InQb Pionierska 15, 831 02 Bratislava, Slovakia
  • 29.05.2018

Popis

V uto­rok 29. mája máme pre Vás pri­pra­vený piaty zo sé­rie Pla­y­park works­ho­pov AKO NA­STA­VIŤ PRO­CES PRE­DAJA A ÚSPEŠNE PRE­DÁ­VAŤ s od­bor­ní­kom Ale­xan­drom Ja­nu­še­kom.

Prog­ram Pla­y­park Bra­ti­slava na pod­poru ino­va­tív­nych ná­pa­dov v rámci me­dzi­ná­rod­ného pro­jektu CE­RIe­con (CEN­TRAL EUROPE Re­gi­onal In­no­va­tion Eco­sys­tems Ne­twork) re­a­li­zuje Slo­vak Bu­si­ness Agency a Bra­ti­slava – hlavné mesto SR v spo­lu­práci s Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor InQb. Me­diál­nym par­tne­rom prog­ramu Pla­y­park je Star­ti­tup.

O works­hope
Tento works­hop po­môže všet­kým zlep­šiť svoje pre­dajné a ob­chodné zruč­nosti. Po­vieme si o prin­cí­poch úspeš­ného pre­daja a na­sta­vení pro­cesu pre­daja, vy­svet­líme si tiež roz­diel me­dzi B2B a B2C pre­da­jom. V dru­hej časti sa bu­deme ve­no­vať tvorbe pre­daj­nej stra­té­gie a ko­mu­ni­kač­ným ka­ná­lom vy­uží­va­ným pri pre­daji a ne­vy­ne­cháme ani správnu re­a­li­zá­ciu cross-sel­lingu, up-sel­lingu a ce­no­tvorby.

ČO SA DO­ZVIETE?
• zá­kladné pre­dajné a ob­chodné zruč­nosti;
• prin­cípy úspeš­ného pre­daja a na­sta­ve­nie pro­cesu pre­daja;
• roz­diel me­dzi B2B a B2C pre­da­jom;
• tvorba pre­daj­nej stra­té­gie a ko­mu­ni­kačné ka­nály vy­uží­vané pri pre­daji;
• správna re­a­li­zá­cia cross-sel­lingu, up-sel­lingu a ce­no­tvorby.

O lek­to­rovi:
Ale­xan­der Ja­nu­šek je pod­ni­ka­teľ a mar­ke­tér, ktorý v sú­čas­nosti spo­lu­riadi je­den z naj­hod­not­nej­ších slo­ven­ských star­tu­pov Do­mot­ron. Po ab­sol­vo­vaní štú­dia mar­ke­tingu na Fa­kulte ma­na­ge­mentu UK v Bra­ti­slave naj­skôr spo­lu­za­lo­žil a roz­be­hol sú­kromnú le­ká­reň, po­tom pri­jal vý­zvu rie­šiť ob­chod a mar­ke­ting v za­čí­na­jú­cej tech­no­lo­gic­kej firme a ne­skôr sa stal ko­merč­ným ria­di­te­ľom no­vého sú­krom­ného čes­kého že­lez­nič­ného do­pravcu LEO Ex­press, kde mal na sta­rosti ob­chodnú aj mar­ke­tin­govú stra­té­giu spo­loč­nosti a jej kaž­do­denné uvá­dza­nie do ži­vota v silne kon­ku­renč­nom pro­stredí. Po týchto skú­se­nos­tiach sa vrá­til na Slo­ven­sko a dva roky sa ve­no­val vlast­nej mar­ke­tin­go­vej agen­túre, v kto­rej po­má­hal am­bi­ci­óz­nym ma­lým a stred­ným pod­ni­ka­te­ľom vý­znamne na­štar­to­vať ich biz­nis. Keď sa mu na jar 2017, spo­ločne s ďal­šími dvoma spo­loč­níkmi, po­da­rilo zís­kať vý­znam­ného in­ves­tora do ich roz­be­hnu­tého slo­ven­ského tech­no­lo­gic­kého star­tupu Do­mot­ron, utl­mil všetky svoje os­tatné pra­covné ak­ti­vity, aby sa mo­hol na­plno ve­no­vať ko­merč­nému úspe­chu tejto firmy doma aj v za­hra­ničí. V spo­loč­nosti, ktorá vy­víja a pre­dáva re­vo­lučné smart home rie­še­nie, osobne riadi mar­ke­ting, ob­chod a bu­si­ness de­ve­lop­ment.

KEDY?
• 29.05.2018 (15:00-19:00)

KDE?
• PLA­Y­PARK BRA­TI­SLAVA / Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor STU, Pi­onier­ska 15, Bra­ti­slava (miest­nosť č. 216, 2. po­scho­die)

RE­GIS­TRÁ­CIA
Viac info a re­gis­trá­cia na works­hop tu ➡ https://goo.gl/forms/gH2RCK6j3Ei­XJK7G2

O PLA­Y­PARKU
Pre viac info o Pla­y­parku klikni sem >> http://www.sba­gency.sk/mate-ino­va­tivny-na­pad-prihlaste-sa-do-2-tre­nin­go­vej-peri­ody-me­dzi­na­rod­neho-programu-pla­y­park#.WrD­NIu­jO­Xcu

POD­MIENKY ÚČASTI NA PO­DU­JATÍ:
Tento works­hop je ur­čený len pre fy­zické osoby – ne­pod­ni­ka­te­ľov.
Prečo ne­pod­ni­ka­teľ?
Tento works­hop, ako jedna z fo­riem jed­no­ra­zo­vého od­bor­ného po­ra­den­stva, sa re­a­li­zuje v rámci pro­jektu Cen­tral Europe Re­gi­onal In­no­va­tion Eco­sys­tems Ne­twork (ak­ro­nym CE­RIe­con, číslo pro­jektu CE 119), spo­lu­fi­nan­co­va­ného Európ­skym fon­dom re­gi­onál­neho roz­voja, pri­čom v sú­čas­nosti je ur­čený len pre fy­zické osoby – ne­pod­ni­ka­te­ľov.

Účasť je BEZ­PLATNÁ.

Close

Startup Grind Bratislava with Michal Juhas (HotelQuickly)

Bratislava

Vstupné 5 €

  • Binarium 18 Staré Grunty, 841 04 Karlova Ves
  • 29.05.2018

Popis

Bu­il­ding dev team from sc­ratch: Asia vs Slo­va­kia

We all know it ta­kes a strong, co­he­rent team wor­king in con­cert to get the best work done. But what does it take to cre­ate a great de­ve­lop­ment team and keep it mo­ti­va­ted to bu­ild pro­ducts that stand out in the mar­ket con­ti­nu­ously? We will le­arn ho to bu­ild a de­ve­lop­ment team from sc­ratch and how does Slo­va­kia dif­fer from anot­her part of the world: Asia.

Spe­a­ker: Mi­chal Ju­has
As a star­tup foun­der, Mi­chal has co-foun­ded two com­pa­nies: one in Europe, the ot­her in Asia. As a CTO at Ho­te­lQu­ickly, he led pro­duct de­ve­lop­ment, en­gi­ne­e­ring & in­no­va­ti­ons. Ho­te­lQu­ickly be­came a com­pany with a glo­bal re­ach, well re­cog­ni­zed among tra­ve­lers in Asia-Pa­ci­fic. He’s pas­si­onate about edu­ca­tion and per­so­nal gro­wth, hence star­ting a new Ed­Tech star­tup and an NGO Ed­Tech Slo­va­kia.

Come to Bi­na­rium on 29th May and le­arn from the best!
Me­dia Par­tner: Star­ti­tup

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.