Najbližšie eventy

dnes / 18:00 / Bratislava

Obchodné stretnutia face-to-face

Close

Obchodné stretnutia face-to-face

Bratislava

  • 22.01.2019

Popis

Chceš sa na­učiť alebo zlep­šiť vo face-to-face ob­chod­ných stret­nu­tiach?
Si ob­chod­ník, máš na sta­rosti pre­daj alebo si ma­ji­teľ firmy či rie­šiš svoj vlastný pro­dukt? V tomto prí­pade je tento works­hop práve pre teba.

Čo ti works­hop pri­ne­sie?

– Do­zvieš sa vý­hody face-to-face ob­chod­ných stret­nutí a ako sa na ne pri­pra­viť
– Zis­tíš ako uro­biť dobrý prvý do­jem a čo ti po­vie ne­ver­bálna ko­mu­ni­ká­cia
– Na­učíš sa iden­ti­fi­ko­vať po­treby dru­hej strany
– Do­sta­neš tipy ako pre­zen­to­vať vý­hody tvojho rie­še­nia
– Spoz­náš ako zvlá­dať ob­chodné ná­mietky
– Zis­tíš ako viesť ob­chodný roz­ho­vor do úspeš­ného konca a aké kroky by po ňom mali na­sle­do­vať

Ne­bude to žiadna nudná te­ória, ale re­álne prí­klady z praxe a pri­tom za­ži­ješ in­te­rak­tívne mo­de­lové si­tu­ácie a množ­stvo ďal­ších ti­pov.

Lek­tor: Vik­tor Kos­tický
Vik­tor má viac ako 10 ročné skú­se­nosti vo ve­dení ob­chod­ných tí­mov a bu­si­ness de­ve­lop­mente v glo­bál­nych spo­loč­nos­tiach Dell a IBM, ale tak­tiež skú­se­nosti v ob­chode v men­ších fir­mách a start-upoch. Pre­šiel si ve­de­ním tí­mov ob­cho­du­jú­cich s fi­rem­nými zá­kaz­níkmi, fy­zic­kými oso­bami a bu­si­ness de­ve­lop­men­tom pre lo­kálne a sve­tové trhy. Mo­men­tálne pô­sobí ako CEO slo­ven­ského špor­to­vého IT start-upu Re­ady For Sport a popri tom pred­náša o ob­chode a prí­buz­ných té­mach.

Lin­ke­dIn na Vik­to­rov pro­fil: https://www.lin­ke­din.com/in/vik­tor-kos­ticky/

Lís­tky je po­trebné za­kú­piť v pred­pre­daji.
Cena v pred­pre­daji 10,- eur
(lís­tky nie je po­trebné pri­niesť vy­tla­čené, stačí nám vaše meno:)
Cena na mieste 12.-eur
Vstupné nie je možné vrá­tiť, je však pre­nosné na iné meno. Vstupné vra­ciame je­dine v prí­pade zru­še­nia or­ga­ni­zá­to­rom.

Me­diálny par­tner Star­ti­tup

zajtra / 09:00 / Bratislava

Prokrastinácia

Close

Prokrastinácia

Bratislava

  • 23.01.2019

Popis

V spo­lu­práci so SAP sme si pre teba pri­pra­vili ďal­šie bez­platné biz­nis ra­ňajky! Té­mou „Prok­ras­ti­ná­cia – čo mô­žeš uro­biť dnes, malo byť prav­de­po­dobne už dávno ho­tové“ nás pre­ve­die Mi­lan Ma­ru­ši­nec, Se­nior De­ve­lo­per vo firme SAP.

Re­zer­vuj si miesto >> https://goo.gl/forms/SA­y­y­fQB­CQXAB­LyMG2

KEDY? 23.1.2019 (streda) od 09:00 – 11:00
KDE? Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor STU, Pi­onier­ska 15 Bra­ti­slava (za­sa­da­cia miest­nosť č. 102 – 1.po­scho­die)
VSTUP? Zdarma

O čom bu­deme ho­vo­riť?
• po­hľad do mysle prok­ras­ti­ná­tora,
• typy prok­ras­ti­ná­cie,
• prí­klady zo ži­vota,
• ako pre­ko­nať prok­ras­ti­ná­ciu.

O lek­to­rovi:
Mi­lan Ma­ru­ši­nec pra­cuje vo firme SAP od roku 2011 ako Se­nior De­ve­lo­per na pro­dukte SAP Bu­si­ness One, kde sa špe­cia­li­zuje na im­ple­men­tá­cie tech­nic­kých rie­šení napr. ohľadne va­lu­ácie skladu, elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­ká­cie a vi­zu­ali­zá­cie dát. V mi­nu­losti pra­co­val aj na pro­jekte gra­fic­kého ro­z­hra­nia pre pro­dukt Nitro PDF Re­a­der 1.0 a tiež pris­pie­val do rôz­nych open-source pro­jek­tov. Vy­štu­do­val od­bor Hos­po­dár­ska in­for­ma­tika na Eko­no­mic­kej Uni­ver­zite v Bra­ti­slave.

Za­re­gis­tro­vať sa je možné naj­ne­skôr do 22.1.2019 do 15:00 hod.

zajtra / 18:00 / Bratislava

Ako rozbehnúť globálny biznis

Close

Ako rozbehnúť globálny biznis

Bratislava

  • Platform house
  • 23.01.2019

Popis

Väč­šina star­tu­pov ne­zlyhá, pre­tože ne­do­kážu vy­tvo­riť pro­dukt, ale preto, že ne­do­kážu vy­tvo­riť pro­dukt ktorý by oce­nili kli­enti a trh.

Aké kroky treba spra­viť, aby mal každý biz­nis čo naj­väč­šiu šancu na úspech?

Prej­deme si témy ako:
– Pro­duct Mar­ket Fit a ako zis­tiť či má váš pro­dukt šancu uspieť?
– Ako roz­poz­nať a nájsť dieru na trhu?
– Tes­to­va­nie vášho pod­ni­ka­teľ­ského ná­padu so zá­kaz­níkmi a ako za­pra­co­vať spätnú väzbu.
– De­sign sprint – ako rie­šiť ob­chodné otázky pro­stred­níc­tvom ná­vrhov, pro­to­ty­pov a skú­šob­ných ná­pa­dov so zá­kaz­níkmi.
– LEAN Star­tup me­tó­da – mo­derná me­tó­da pri za­vá­dzaní no­vého pro­duktu/služby za­lo­žená na prie­bež­nom vy­ko­ná­vaní expe­ri­men­tov zni­žu­jú­cich naj­väč­šie ri­ziká
– Ako zís­kať pr­vých 100 pla­tia­cich zá­kaz­ní­kov

Tieto rady a prí­klady vám po­môžu vy­tvo­riť skvelý pro­dukt ktorý vaši zá­kaz­níci ur­čite oce­nia.

Spe­a­ker Mi­chal Ju­hás
Mi­chal v Bang­koku za­lo­žil star­tup Ho­te­lQu­ickly na “last mi­nute” re­zer­vá­cie ho­te­lov. Pro­jekt vie­dol 5 ro­kov ako CTO. Dnes má Ho­te­lQu­ickly cez 90 za­mest­nan­cov a ročné tržby okolo 100 mi­li­ó­nov eur. Po ro­koch pod­ni­ka­nia v Ázii sa vrá­til na Slo­ven­sko a mo­men­tálne roz­bieha svoj další pro­jekt Ge­ek­ru­iter.

Ur­čite by ste ne­mali zmeš­kať tento event kde sa Mi­chal po­delí o svoje cenné sú­se­nosti, ktoré naz­bie­ral po­čas bu­do­va­nia svo­jich star­tu­pov v za­hra­ničí.

Close

BIOHACKING: Unlock your full potential with Michal Fehér

Bratislava

  • 23.01.2019

Popis

What is be­hind one of the big­gest buz­zword of 2018 – BIO­HAC­KING?
Why is eve­ry­body sud­denly drin­king cof­fee with but­ter?
Are all those tech­ni­ques and supp­le­ments worth your time, mo­ney and ef­fort?

Our spe­a­ker Mi­chal Fe­hér owner and CEO of 2 com­pa­nies, tried it all. He spent last 6 years expe­ri­men­ting with se­ve­ral tech­ni­ques such as cold expo­sure, me­di­ta­tion, bre­at­hing exer­cise, fas­ting, flo­ating and tried al­most all supp­le­ments inc­lu­ding no­ot­ro­pics, mush­room be­ve­ra­ges and adap­to­gens.

Come to see what he has to say about this to­pic and find out which tech­ni­ques and supp­le­ments you should stop ig­no­ring be­fore your com­pe­ti­tion will. 😎

👉|23.01.| 6:00 PM |Cam­pus City| 👈

GE­NE­RAL PAR­TNER: Slo­ven­ská spo­ri­teľňa

ME­DIA PAR­TNER: Star­ti­tup

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.