ČLÁNKY KOMUNITA EVENTYLIVE VIDEÁ

Najbližšie eventy

Close

Fes­ti­val Digi­tál­nych Nomá­dov 2017

Prievidza

  • Art point M.R.Štefánika 1, 971 01 Prievidza
  • 24.06.2017

Popis

Digi­tál­ni nomá­di sú ľudia, kto­rí žijú a vyzná­va­jú slo­bod­ný život­ný štýl. Digi­tál­ni pre­to, lebo na prá­cu im sta­čí lap­top s pri­po­je­ním na inter­net a nomá­di pre­to, lebo čas­to ces­tu­jú – neži­jú usa­de­ne na jed­nom mies­te či v jed­nej kra­ji­ne. Moder­né tech­no­ló­gie im umož­ňu­jú pra­co­vať odkiaľ­koľ­vek a pre koho­koľ­vek na sve­te.

Sna­hou orga­ni­zá­to­rov fes­ti­va­lu je pri­blí­žiť ten­to život­ný štýl širo­ké­mu pub­li­ku, roz­ší­riť port­fó­lio pra­cov­ných mož­nos­tí naj­mä mlá­de­ži, ale aj búrať ste­re­oty­py a nad­mer­né oča­ká­va­nia od prá­ce cez inter­net a ces­to­va­nia do rôz­nych kútov sve­ta.

***** REČ­NÍ­CI *****

- Lubo Jurík

Téma pred­náš­ky: Zákla­dy digi­tál­ne­ho nomád­stva

- Matouš Vinš

Téma pred­náš­ky: Ako ces­to­vať šikov­ne a lac­no

- Bohu­mi­la Ďuri­šo­vá

Téma pred­náš­ky: Ako plá­no­vať nomád­ske ces­ty z hľa­dis­ka pre­su­nov, uby­to­va­nia a roz­vr­hnu­tia času

- Jan­ka Sch­we­ig­ho­fe­ro­vá

Téma pred­náš­ky: Ako zará­bať z domu ako vir­tu­ál­na asis­tent­ka… aj keď si na mater­skej dovo­len­ke

- Oli­ver Kriš­ka

Téma pred­náš­ky: Remo­te prá­ca – Ako robiť z domu do celé­ho sve­ta

-Matúš Ková­čik

Téma pred­náš­ky: Vedie ces­ta k slo­bo­de cez digi­tál­ne nomád­stvo?

***** LOKA­LI­TA *****

Fes­ti­val sa koná v kul­túr­nom stre­dis­ku Art Point (býva­lé kino Baník) v Prie­vi­dzi, neďa­le­ko turis­tic­kých Boj­níc.

***** PRIE­BEH PODU­JA­TIA *****

Pred­sta­ví sa vám spo­lu 6 reč­ní­kov, z kto­rých kaž­dý bude mať 30 minút na svo­ju tému a 15 minút na dis­ku­siu, nasle­do­va­nú 15-minú­to­vou pre­stáv­kou.

09:00 — 10:00 — Regis­trá­cia
10:00 — 13:00 — Prvé 3 pre­zen­tá­cie
13:00 — 14:00 — Obed­ná pre­stáv­ka
14:00 — 17:00 — Dru­hé 3 pre­zen­tá­cie
17:00 — Koniec ofi­ciál­nej čas­ti podu­ja­tia
19:00 — 22:00 — Nefor­mál­ne networ­kin­go­vé pose­de­nie s reč­ník­mi a účast­ník­mi podu­ja­tia

***** VSTUP­NÉ *****

Cena celo­den­nej vstu­pen­ky pre 1 oso­bu: 6 €
Cena celo­den­nej vstu­pen­ky pre štu­den­tov: 3 €

Vstu­pen­ky si moze­te zaku­pit onli­ne na http://vstupenky.festivalnomadov.sk/e/1/fes­ti­val-digi­tal­nych-noma­dov-2017

26.06.2017 / 18:00 / Bratislava

Start Tel Aviv Com­pe­ti­ti­on 2017

Close

Start Tel Aviv Com­pe­ti­ti­on 2017

Bratislava

  • Impact Hub Bratislava Hviezdoslavovo námestie 20, 81102 Bratislava, Slovakia
  • 26.06.2017

Popis

The Embas­sy of Isra­el in Slo­va­kia and Neulo­gy, toget­her with Impact
Hub Bra­ti­sla­va are glad to orga­ni­ze and announ­ce a com­pe­ti­ti­on-event
tai­lo­red for Slo­vak start-uppers the “Start Tel Aviv 2017” taking
pla­ce on 26.6.2017.

The win­ner from Slo­va­kia will par­ti­ci­pa­te in a five day pro­fes­si­onal
inter­na­ti­onal start up semi­nar in Isra­el, DLD Tel Aviv Inno­va­ti­on
Fes­ti­val, which will take pla­ce on 3 — 7 Sep­tem­ber 2017. The win­ner
will take part in a star­tup semi­nar that has been espe­cial­ly tai­lo­red
for them, toget­her with 30 win­ners from local com­pe­ti­ti­ons in selec­ted
coun­tries from across the glo­be. They will have the ama­zing
oppor­tu­ni­ty to learn from the star­tup eco­sys­tem in Tel Aviv, Isra­el.

What are we looking for?
• Slo­vak star­tups from the fields of ICT, par­ti­cu­lar­ly in IOT, web,
and mobi­le tech­no­lo­gy in ear­ly seed fun­ding sta­ge.
• The team repre­sen­ta­ti­ves should be aged 25 – 37 years old (excep­ti­ons
are made).
• The team must have a pro­to­ty­pe to pre­sent and to have pro­ven itself
alre­a­dy.
• The par­ti­ci­pants have to be one of the foun­ders and/or direc­tors of
the com­pa­ny (not an emplo­y­ee).
• Entrep­re­ne­urial and inno­va­ti­ve com­pa­nies.
• An inde­pen­dent (not a sub­si­dia­ry of a lar­ge and estab­lis­hed) com­pa­ny.
• Win­ner must spe­ak English and be inte­res­ted in Isra­el.
• Being that this year’s DLD Inno­va­ti­on Fes­ti­val high­lights
tech­no­lo­gy with social impact, we stron­gly encou­ra­ge entrep­re­ne­urs
from this area to par­ti­ci­pa­te.

App­ly here:
https://www.f6s.com/start­te­la­viv­com­pe­ti­ti­on2017/apply

Dead­li­ne for sub­mis­si­on is Wed­nes­day, June 21 at mid­day (12.00).

More info at
https://www.f6s.com/start­te­la­viv­com­pe­ti­ti­on2017/about

Media par­tner: Star­ti­tup

29.06.2017 / 09:00 / Praha

Digi­Rush Pra­gue 2017

Close

Digi­Rush Pra­gue 2017

Praha

  • Forum Karlín Pernerova 51, 186 00 Prague, Czech Republic
  • 29.06.2017

Popis

Anno Lucis brings its par­tners and its com­mu­ni­ty the latest news from the fron­tli­ne of digi­tal mar­ke­ting with an inten­ti­on to ins­pi­re and edu­ca­te through col­la­bo­ra­ti­on. The Digi­tal Rush Sum­mits will host such visi­ona­ries as Lar­ry Kim — the Foun­der of Word­s­tre­am, Mar­cus Tober -
Foun­der and CTO of Search­met­rics, as well as Glo­bal CMOs of IBM Wat­son, Leno­vo, Adi­das etc.

#Digi­Rus­h2017 is the first series of mar­ke­ting con­fe­ren­ces to be stre­a­med through 360 degree came­ras, allo­wing users from all over the world to con­nect through Vir­tu­al Rea­li­ty Head­sets.
This ground-bre­a­king event will be inva­lu­ab­le for digi­tal mar­ke­ting experts and newco­mers ali­ke. We aim to ins­pi­re with remar­kab­le spe­a­kers, enga­ge with infor­ma­ti­ve works­hops and dri­ve inte­rac­ti­on with uni­que networ­king events and after-par­ties.

The first Digi­tal Rush Sum­mit will take pla­ce in the beau­ti­ful bohe­mian city of Pra­gue at Forum Kar­lin from 29 – 30 June, 2017 + 1st of July tac­ti­cal works­hops. We expect digi­tal mar­ke­ters from across Euro­pe & bey­ond to attend, enga­ge & enjoy.

Tic­kets: https://www.digirush.eu/tic­kets

29.06.2017 / 09:00 / Bratislava

Ako byť dob­rým rodi­čom

Close

Ako byť dob­rým rodi­čom

Bratislava

Vstupné 204 €

  • Mierová 56, 821 05 Bratislava, Slovenská Republika
  • 29.06.2017

Popis

Kla­die­te si ako rodič občas jed­nu z nasle­du­jú­cich otá­zok?

Ako dob­re vycho­vať die­ťa? Ako byť dob­rým rodi­čom? Ako byť dob­rým par­tne­rom aj pri deťoch? Čo die­ťa potre­bu­je a kedy to potre­bu­je? Ako nestrá­cať hla­vu? Ako moti­vo­vať die­ťa? Ako si orga­ni­zo­vať život aby boli všet­ci spo­koj­ní? Die­ťa, par­tner, ja! Ako sa vyví­ja psy­chi­ka a osob­nosť die­ťa­ťa?

Coaching je moder­ná a veľ­mi efek­tív­na metó­da rie­še­nia prob­lé­mov, kto­rá vám nepo­nú­ka kon­krét­ne rady, ale pomô­že nájsť v sebe silu, schop­nosť, odva­hu, moti­vá­ciu a dob­ro. Vie­me, že v kaž­dom oka­mi­hu má člo­vek k dis­po­zí­cii všet­ky zdro­je, kto­ré prá­ve potre­bu­je na vyrie­še­nie svo­jich prob­lé­mov. Táto filo­zo­fia coachin­gu v kom­bi­ná­cii s dôle­ži­tý­mi vedo­mos­ťa­mi z oblas­ti det­skej psycholó­gie je zákla­dom kur­zu “Ako byť dob­rým rodi­čom”, kto­rý bude 29.6.2017 v nových pries­to­roch spo­loč­nos­ti Power Coaching na uli­ci Mie­ro­vá 56 v Bra­ti­sla­ve

Kurz bude viesť Sil­via Lan­ger­mann, mat­ka 3 detí, kto­rá je záro­veň psy­cho­lo­gič­kou, kouč­kou a peda­go­gič­kou.

V roku 2008 ukon­či­la štú­dium Sociál­nej a pra­cov­nej psy­cho­ló­gie na Fakul­te sociál­nych a eko­no­mic­kých vied a v tom istom roku pro­mo­va­la na Fakul­te manaž­men­tu Uni­ver­zi­ty Komen­ské­ho. Titul Ltc. (Licen­ce To Coach) obhá­ji­la v roku 2011 v Odbor­nom zdru­že­ní „COACHOK“ v Buda­peš­ti, odbor Life Coaching. V roku 2011 zís­ka­la aj licen­ciu na pou­ží­va­nie osob­nost­né­ho dotaz­ní­ka GPOP – cer­ti­fi­kát opráv­ňu­jú­ci vyko­ná­vať osob­nost­nú psy­cho­lo­gic­kú diag­nos­ti­ku. V roku 2015 zís­ka­la cer­ti­fi­kát ACC (Asso­cia­te Cer­ti­fied Coach) od ICF (Inter­na­ti­onal Coach Fede­ra­ti­on). Od roku 2013 pred­ná­ša pred­me­ty týka­jú­ce sa kou­čin­gu na uni­ver­zit­nej pôde. Má za sebou 2 000 life kou­čin­go­vých sede­ní, 1 400 vita­li­ty kou­čin­go­vých sede­ní, 40 ško­le­ní a 52 moti­vač­ných stret­nu­tí.

Cena kur­zu je 204 EUR s DPH.
Kapa­ci­ta kur­zu je 20 ľudí.
Záu­jem posie­laj­te na [email protected] ale­bo na 0911 467 629

Chceš tie najlepšie infošky zo sveta Startitup?