ČLÁNKY EVENTY STARTUPY FREELANCERI INVESTORI COWORKINGY KOMUNITA

Najbližšie eventy

26.01.2017 / 17:00 / Bratislava

Fórum InQb so Šimo­nom Šic­kom

Close

Fórum InQb so Šimo­nom Šic­kom

Bratislava

 • Univerzitný technologický inkubátor InQb Pionierska 15, 831 02 Bratislava, Slovakia
 • 26.01.2017

Popis

Prvý toh­to­ročný Fórum InQb odšar­tu­jeme so Simon SickoPixel Fede­ra­tion

Kedy sa bude konať?
• 26.01.2017 (štvr­tok) v čase od 16:00 do 18:00 hod.

• Pixel Fede­ra­tion je jeden z najús­peš­nej­ších slo­ven­ských start-upov, hoci vzni­kol ešte v čase, keď start-upy neboli tak v kurze. Vo svo­jej bran­dži, vývoji hier pre Face­book, mobily a tab­lety, patrí medzi sve­to­vých líd­rov.

• Jeho tituly ako Train­Sta­tion, Diggy’s Adven­ture, Sea­port alebo Colab hrajú desiatky mili­óny ľudí v dvoch stov­kách kra­jín. Spolu s Ese­tom a Sygi­com je ukáž­kou kre­a­tív­neho exportu Slo­ven­ska. Tvá­rou Pixelu je Šimon Šicko, ktorý Vám príde poroz­prá­vať o svo­jich suc­cess sto­ries.

Regis­truj sa tu:
https://goo.gl/forms/gDiQuIwR8aXK6fiF2 — > naj­ne­skôr do 25.01.2017 do 12:00 hod.

Pro­síme o bez­od­kladné infor­mo­va­nie v prí­pade vašej neúčasti. Za pocho­pe­nie ďaku­jeme a tešíme sa na vás :- )

Podu­ja­tia pre vás pri­pra­vu­jeme v spo­lu­práci s gene­rál­nym par­tne­rom ESET, spol. s r. o.

Vstup: voľný :)

Close

Sve­telné zne­čis­te­nie – čo nám hrozí?

Bratislava

 • CVTI SR Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava, Slovakia
 • 26.01.2017

Popis

Pozý­vame vás do janu­áro­vej vedec­kej kaviarne, v kto­rej budeme dis­ku­to­vať o nega­tív­nych vply­voch a dôsled­koch sve­tel­nej kon­ta­mi­ná­cie pro­stre­dia na naše zdra­vie. Pri­ne­sieme naj­nov­šie vedecké pohľady na tvorbu mela­to­nínu, hor­mónu spánku, ktorý je kľú­čo­vým z hľa­diska nega­tív­neho vplyvu nedos­tatku tmy na náš orga­niz­mus.

Vo štvr­tok 26. 1. 2017 o 17. 00 hod. pri­ví­tame uzná­va­ného slo­ven­ského vedca, bio­lóga a fyzi­ológa, prof. RNDr. Michala Zemana, DrSc., z Katedry živo­číš­nej fyzi­oló­gie a eto­ló­gie Prí­ro­do­ve­dec­kej fakulty UK v Bra­ti­slave. Vo svo­jej vedec­kej práci sa venuje výskumu cir­ka­dián­nych ryt­mov a expre­sii hodi­no­vých génov, ako aj dôsled­kom naru­še­nia časo­vej orga­ni­zá­cie na vznik civi­li­zač­ných cho­rôb.

Podu­ja­tie sa koná v Cen­tre vedecko-tech­nic­kých infor­má­cií SR, Lamačská cesta 8/A, kon­fe­renčná miest­nosť na 2. poschodí.

Viac infor­má­cií o podu­jatí sa dozviete na: http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/veda-v-centre.html?page_id=510

Vstup na podu­ja­tie je voľný.

27.01.2017 / 18:00 / Bratislava

Ener­gy­Hack

Close

Ener­gy­Hack

Bratislava

 • Impact Hub Bratislava Hviezdoslavovo námestie 20, 81102 Bratislava, Slovakia
 • 27.01.2017

Popis

PRE­HAC­KUJ CELÚ NOC A DEŇ, SPOZ­NAJ NOVÝCH ĽUDÍ A ZAŽI SUPER NETWOR­KING.

Pomôž nám vytvo­riť naj­lep­šiu a user friendly apli­ká­ciu pre spot­re­bi­te­ľov ener­gie tak, aby si vedeli opti­ma­li­zo­vať svoju spot­rebu a mali pre­hľad. Aj ty si alebo budeš jed­ným z nich. Buď kre­a­tívny a pri­daj ďal­šie dostupné open­data, vytvor ino­va­tívne fea­tu­res a fun­kcie. Pomôž meniť situ­áciu a tvo­riť nové trendy pre obno­vi­teľnú a udr­ža­teľnú ener­giu budúc­nosti. Ukáž sa a vyhraj finančnú cenu a ďaľ­šie zau­jí­mavé bene­fity. Popri tom sa spoz­náš s ďal­šími nad­šen­cami big and open dát, dob­rého funkč­ného dizajnu a deve­lop­mentu mobil­ných a web apli­ká­cií. Naj­lep­šie rie­še­nia môžu vyhrať až 4000 EUR.

28.01.2017 / 12:00 / Bratislava

Works­hop: Zero to blog in 1 day

Close

Works­hop: Zero to blog in 1 day

Bratislava

 • Connect Olive Stromová, Bratislava, Slovakia
 • 28.01.2017

Popis

O works­hope:
Jedi­nečná prí­le­ži­tosť pri­hlá­siť sa na kurz o blo­go­vaní, ktorý Hana učí v Lon­dýne na Uni­ver­sity of the Arts: Lon­don Col­lege of Com­mu­ni­ca­tion. Vlastné kurzy o blo­go­vaní začala učiť v Prahe, neskôr v Bra­ti­slave a momen­tálne pod náz­vom Zero to Blog v Lon­dýne, kde býva. Zara­dené boli v pub­li­ká­ciách ako Londonist.com, Glam Africa a Plus JEDEN Deň.

Využi mož­nosť účast­niť sa works­hopu, ktorý sa tak skoro nezo­pa­kuje! Na tomto works­hope sa naučíte všetko, čo potre­bu­jete na to, aby ste začali písať vlastný blog. Naučíte sa písať blo­gové prís­pevky, ktoré vaši čita­te­lia budú nad­šene čítat a zdie­ľať. Tiež sa dozviete , ako blo­go­vať efek­tívne a pra­vi­delne, aby popu­la­rita
vášho blogu narás­tala a stala sa z neho plat­forma, ktorá môže vyná­šať peniaze.

Po tomto works­hope budete odhod­laný začať úspešný blog, ktorý vás nakopne, aby ste sa veno­vali tomu, čo vás v živote naj­viac baví a ako to robiť tak, aby ste z blogu postupne mohli vybu­do­vať online plat­formu. V prí­pade, že už viete, čo vás baví a je to
vaša pro­fe­sia alebo biz­nis, na works­hope sa dozviete, ako vďaka blo­go­va­niu roz­ší­riť pove­do­mie o vás alebo o vašom biz­nise.
Works­hop Zero to Blog je celo­denný kurz roz­de­lený do dvoch sek­cií a každá časť obsa­huje prak­tickú časť. Infor­má­cie na works­hope nemajú šta­tis­tický alebo infor­ma­tívny cha­rak­ter – vychá­dzajú čisto zo skú­se­ností autorky, ktorá má skú­se­nosti
so zakla­da­ním, vede­ním a pre­da­jom vlast­ných online plat­fo­riem a s budo­va­ním plat­fo­riem pre kli­en­tov.

Čo si z works­hopu odne­siete?
Works­hop je zame­raný na tvo­re­nie obsahu (con­tent mar­ke­ting).
• Obja­víte tech­niky, ako písať rýchlo a efek­tívne (alebo blog dele­go­vať)
• Začnete blo­go­vať bez akých­koľ­vek vedo­mostí alebo skú­se­ností za pol hodinu
• Zís­kate vedo­mosti, ako písať nad­pisy, na ktoré ľudia nad­šene kli­kajú
• Naučíte sa jed­no­du­ché tajom­stvo, ako napí­sať blo­gový prís­pe­vok, ktorý možno
pou­žiť na aký­koľ­vek blog a zaujme každý typ pub­lika
• Osvo­jíte si jed­no­du­chú stra­té­giu, ako blo­go­vať pra­vi­delne
• Obo­zná­mite sa s mož­nos­ťami pub­li­kač­ných plat­fo­riem, hos­tingu a domén
(WordP­ress, Blogger/Blogspot, Tum­blr)
• Naučíte sa písať tak, aby články boli opti­ma­li­zo­vané pre vyhľa­dá­vače (search engine
opti­mi­sa­tion – SEO)
• Zís­kate vedo­mosti, ako vytvo­riť blog a písať ho tak, aby bol pre ľudí prí­nosný a
záro­veň bol pri­pra­vený na mone­ti­zá­ciu
• Obja­víte kon­krétne mož­nosti, ako blog mone­ti­zo­vať pod vlast­ným menom alebo
vytvo­re­ním značky
• Zis­títe, čo robiť v prí­pade, ak vás pos­tihne autor­ský blok alebo vás “napadnú” tro­lo­via

Har­mo­no­gram
11:00 – 13:30 – Prvá časť works­hopu
13:30 – 14:30 – Pre­stávka (čas pre­stávky sa môže mierne líšiť)
14:30 – 17:30 – Druhá časť works­hopu
17:30 – 18:00 – Dis­ku­sia

Pre koho je tento works­hop určený?
Tento works­hop je ide­álny pre toho, kto chce s blo­go­va­ním začať alebo začal len nedávno. Na works­hope si osvo­jíte tech­niky písa­nia a to, ako blo­go­vať efek­tívne a
pra­vid­lene. Počas tohto works­hopu naz­bie­rate moti­vá­ciu pre písa­nie a odídete s odhod­la­ním začať písať svoj blog.

Pre koho tento works­hop nie je určený?
Tento works­hop nie je pre tých, ktorí oča­ká­vajú rýchle návody, šta­tis­tiky a čísla, či pre
tých, ktorí nechcú písať, nemajú radi prak­tické cvi­če­nia alebo oča­ká­vajú, že sa naučia niečo bez praxe a vyna­lo­že­nej práce.

Príp­rava
Aké­koľ­vek poznatky o blo­go­vaí sú uži­točné, no nie nutné. Pri­nes si so sebou note­book, notes, pero a osobný diár.

Refe­ren­cie
“Odpo­rú­čam.” – Tomáš Medel­ský
“Works­hop sa mi páčil, lebo Hana roz­prá­vala jasne, zro­zu­mi­teľne a zo skú­se­ností.” –
Vero­nika
“Skvelý works­hop do života blo­gera! Určite odpo­rú­čam.” – Kris­tína Maje­rová
“Uži­točné infor­má­cie podané veľmi prí­jem­nou for­mou. Jasné, zre­teľné, pútavé, bez
klišé. Určite info zapra­cu­jeme do nášho firem­ného blogu.” – Vla­di­mír Boháč
“Pre začia­toč­ní­kov je to super forma, aby sa dostali do témy a zís­kali kon­takty aj na
ľudí, ktorí už blogy píšu.” – Petra Trní­ková
“Works­hop sa mi nad­prie­merne páčil. Ďaku­jem!” – Danka Shoen
“Skvelý works­hop a úžasný spô­sob výučby – veľmi zro­zu­mi­teľné a ľahko pou­ži­teľné v
praxi.” – Milena Bot­tero
“Hana je fan­tas­tická uči­teľka, ktorá mi odo­vzdala skú­se­nosti a seba­dô­veru do písa­nia
blogu. Odpo­rú­čam všet­kým, ktorí potre­bujú pod­poru na roz­be­hnu­tie blogu, nevyt­vo­rili
webovú stránku alebo nikdy nepí­sali blog. V súčas­nosti je dôle­žité vytvo­riť vlastnú
značku a blog je jedna z naj­ge­niál­nej­ších ciest, ako to docie­liť; a Hana vám s tým
pomôže.” – Wil­liam Dyer
“Teraz mi blo­go­va­nie príde oveľa menej stra­ši­delné a som naštar­to­vaná začať!” – Lucy
Tho­mas
“Veľmi uži­točné! Úplne som zme­nila svoj pohľad na blo­go­va­nie.” – Sarah Lewis­Ben­nion

Skvelý works­hop plný hod­not­ných infor­ma­cií.” – Sus­sane Kir­lew
“Ďaku­jem, Hana, za stručný a pre­hľadný works­hop. Konečne ma to povzbu­dilo a
inšpi­ro­valo začať s blo­go­va­ním.” – Anna Zan­ni­des
“Inšpi­ru­júce vidieť, ako môže môj blog nabrať nový život.” – James Johns
“Nefor­málne stret­nu­tie, ktoré bolo skve­lým cvi­če­ném písa­nia v povzbu­dzu­jú­com
pria­teľ­skom pro­stredi. Ďaku­jem. Jasne vysvet­lené zru­zu­mi­teľ­nými ukáž­kami.” – Liv
Tay­lor
“Fan­tas­tická cesta, ako sa nakop­núť do blo­go­va­nia.” – Nata­lia Vil­la­ve­i­ran
“Potre­bu­jem začať písať blog o jedle kvôli práci, ale neve­dela som si dať rady s tým,
kde začať. Tento works­hop mi jed­no­značne veľmi pomo­hol.” – Liliana Mar­tins

Coworkingy

0100 Cam­pus
Stare Grunty 15, 841 04 Bratislava

0100 Cam­pus

 
Close

0100 Cam­pus

Coworking

0100 Campus je medzinárodný coworking pre začínajúce startupy, podnikateľov, freelancerov a študentov v Mlynskej doline, v Bratislave. Buduje silnú komunitu založenú na princípoch zdieľania a spolupráce. Spája svojich členov so študentami a podporuje ich podnikateľského ducha a rozvoj mladých ľudí organizovaním workshopov.

Eve­ry­Day
Štúrova 27, 040 11 Košice - BCK (11. posch.)

Eve­ry­Day

149 € / osoba / mesiac
Close

Eve­ry­Day

Coworking

Coworkingové centrum EveryDay ponúka exkluzívny multifunkčný priestor nielen na prácu, obchodné rokovania, školenia, workshopy, akcie či semináre, ale aj na neformálne stretnutia pri výbornej káve. Nájdete tu open-space s výhľadom na panorámu Košíc, rôzne typy zasadacích miestností , plne vybavenú kuchynku a priestrannú 190 m2 terasu. Samozrejmosťou je administratívna podpora a občerstvenie zdarma. K ďalším výhodám členstva v EveryDay patrí, že naše služby viete využívať na všetkých našich pobočkách. Získate tak priestor pre Vaše podnikanie nielen v Košiciach, ale aj v Prahe a čoskoro aj v iných krajských mestách v SR a ČR. Tešíme sa na Vašu návštevu!

Cena za mesiac od 149 €
 • Štúrova 27, 040 11 Košice - BCK (11. posch.)
Busi­ness Cloud
BCO media s.r.o. Polus Tower II, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava

Busi­ness Cloud

150 € / osoba / mesiac
Close

Busi­ness Cloud

Coworking

Príď si užiť úplne nové, moderné priestory s výhľadom na celú Bratislavu. Okrem toho, že v Business Cloud dostaneš možnosť budovať silný profesionálny network, po celý deň je prístupný kávovar s výbornou mletou kávou, zasadačky, prístup na všetky naše akcie, tlačiareň a sem tam nejaké víno :). Sídlime v Polus Tower 2 na 9. poschodí. Príďte sa pozrieť. Cena za mesiac: co-working 150, fixné sedenie 300 www.businesscloud.me    

Cena za mesiac od 150 €
 • BCO media s.r.o. Polus Tower II, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
 • businesscloud.me/
co|WORKING|spiš
Spišská Nová Ves

co|WORKING|spiš

69 € / osoba / mesiac
Close

co|WORKING|spiš

Coworking

Coworking v rozbehu :-) Prvý coworking v Spišskej Novej Vsi, záujemci kontaktujte nás. Priestory sú situované v obchodnom centre MADARAS v Spišskej Novej Vsi - časť prvé poschodie nad lekárňou Dr.Max. Viac info na www.coworkingspis.sk

Cena za mesiac od 69 €
 • Spišská Nová Ves

Chceš tie najlepšie infošky zo sveta Startitup?