ČLÁNKY EVENTYLIVE VIDEÁ

Najbližšie eventy

zajtra / 15:00 / Bratislava

Biznis model pre tvoj nápad

Close

Biznis model pre tvoj nápad

Bratislava

  • Univerzitný technologický inkubátor InQb Pionierska 15, 831 02 Bratislava, Slovakia
  • 26.04.2018

Popis

Vo štvr­tok 26. ap­ríla máme pre Vás pri­pra­vený druhý zo sé­rie Pla­y­park works­ho­pov BIZ­NIS MO­DEL PRE TVOJ NÁ­PAD s od­bor­ní­kom An­dre­jom Ry­bo­vi­čom.

Prog­ram Pla­y­park Bra­ti­slava na pod­poru ino­va­tív­nych ná­pa­dov v rámci me­dzi­ná­rod­ného pro­jektu CE­RIe­con (CEN­TRAL EUROPE Re­gi­onal In­no­va­tion Eco­sys­tems Ne­twork) re­a­li­zuje Slo­vak Bu­si­ness Agency a Bra­ti­slava – hlavné mesto SR v spo­lu­práci s Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor InQb. Me­diál­nym par­tne­rom prog­ramu Pla­y­park je Star­ti­tup.

O works­hope
Prak­tický works­hop pre za­čí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov, ktorí roz­bie­hajú vlastný pod­ni­ka­teľ­ský ná­pad. Účast­níci sa na­učia pra­co­vať s ná­stro­jom Bu­si­ness mo­del can­vas. Do­zve­dia sa, ako si rýchlo ove­riť svoje pred­po­klady, ako vy­uží­vať prin­cípy lean me­tó­dy a aké typy biz­nis mo­de­lov exis­tujú. Lek­tor uve­die prak­tické prí­klady, ako vy­uží­vať ná­stroje a me­tó­dy v praxi. Každý účast­ník si vy­tvorí svoj vlastný biz­nis mo­del, na zá­klade kto­rého vy­tvorí kva­litný biz­nis plán.

ČO SA DO­ZVIETE?
• iden­ti­fi­ko­va­nie a po­pis kľú­čo­vých prv­kov vlast­ného biz­nis mo­delu;
• prak­tické prí­klady, akým spô­so­bom sa dá pod­ni­ka­teľ­ský ná­pad opí­sať, na­vr­hnúť a vy­skú­šať;
• udr­ža­teľ­nosť biz­nis mo­delu a aké typy biz­nis mo­de­lov exis­tujú;
• me­tó­da Lean star­tup;
• vy­tvo­re­nie kva­lit­ného biz­nis plánu.

O lek­to­rovi:
An­drej Ry­bo­vič je spo­lu­za­kla­da­teľ star­tupu Mind­Box VR, s kto­rým ab­sol­vo­val ak­ce­le­račný prog­ram Star­tup Yard v Prahe. Ve­nuje sa roz­voju pod­ni­ka­nia a pod­pore pod­ni­ka­te­ľov. Ra­dil pri roz­behu via­ce­rých star­tu­pov. Po­máha za­čí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom, star­tu­pom ale aj fir­mám ap­li­ko­vať prin­cípy lean star­tup, cus­to­mer de­ve­lop­ment a správne va­li­do­vať ná­pad. V mi­nu­losti bol spo­lu­or­ga­ni­zá­tor ví­ken­do­vého star­tup po­du­ja­tia v Ži­line a pô­so­bil ako lek­tor a ko­or­di­ná­tor uni­ver­zit­ného prog­ramu Po­vo­la­nie pod­ni­ka­teľ.

KEDY?
• 26.04.2018 (15:00-19:00)

KDE?
• PLA­Y­PARK BRA­TI­SLAVA / Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor STU, Pi­onier­ska 15, Bra­ti­slava (miest­nosť č. 216, 2. po­scho­die)

RE­GIS­TRÁ­CIA
Viac info a re­gis­trá­cia na works­hop tu ➡ https://goo.gl/forms/oOqem­he­WXri8rDPt1

O PLA­Y­PARKU
Pre viac info o Pla­y­parku klikni sem >> http://www.sba­gency.sk/mate-ino­va­tivny-na­pad-pri­hlaste-sa-do-2-tre­nin­go­vej-pe­ri­ody-me­dzi­na­rod­neho-prog­ramu-pla­y­park#.WrD­NIu­jO­Xcu

POD­MIENKY ÚČASTI NA PO­DU­JATÍ:
Tento works­hop je ur­čený len pre fy­zické osoby – ne­pod­ni­ka­te­ľov.
Prečo ne­pod­ni­ka­teľ?
Tento works­hop, ako jedna z fo­riem jed­no­ra­zo­vého od­bor­ného po­ra­den­stva, sa re­a­li­zuje v rámci pro­jektu Cen­tral Europe Re­gi­onal In­no­va­tion Eco­sys­tems Ne­twork (ak­ro­nym CE­RIe­con, číslo pro­jektu CE 119), spo­lu­fi­nan­co­va­ného Európ­skym fon­dom re­gi­onál­neho roz­voja, pri­čom v sú­čas­nosti je ur­čený len pre fy­zické osoby – ne­pod­ni­ka­te­ľov.

Účasť je BEZ­PLATNÁ.

zajtra / 18:00 / Bratislava

Manipulácia a jej prejavy

Close

Manipulácia a jej prejavy

Bratislava

Vstupné 18 €

  • Coaching-poradna Mierová 56, 81105 Bratislava, Slovakia
  • 26.04.2018

Popis

Ako rie­šiť ma­ni­pu­lá­ciu? Ako od­ha­líme tak­tiku a slabé miesta ma­ni­pu­lá­tora? Ak to do­ká­žeme, bu­deme sa mu ve­dieť brá­niť.

Ča­kať a dú­fať, že sa práve ma­ni­pu­lá­tor zmení a pre­stane sa sna­žiť ovlá­dať dru­hých, nie je rie­še­ním. Rie­še­nie je zmena po­stoja ma­ni­pu­lo­va­ného – uve­do­miť si vlastnú hod­notu a na­učiť sa byť aser­tívny v me­dzi­ľud­ských vzťa­hoch.
Pre nie­kto­rých sa ma­ni­pu­lá­cia stala čas­tým a pri­ro­dze­ným spô­so­bom do­sa­ho­va­nia cie­ľov, av­šak ri­zi­kom je zne­kva­lit­ne­nie me­dzi­ľud­ských vzťa­hov. Člo­veku, ktorý má ten­den­ciu ma­ni­pu­lo­vať dru­hých, sa ľu­dia skôr či ne­skôr za­čnú vy­hý­bať a pre­stanú mu dô­ve­ro­vať. Ma­ni­pu­lá­cia je sú­čas­ťou nášho kaž­do­den­ného ži­vota, či už v práci, doma, alebo pri rie­še­ných bež­ných si­tu­ácií. Stáva sa prob­lé­mom, ktorý do­káže vzťahy úplne zni­čiť. Zni­žuje kva­litu ži­vota a zvy­šuje po­cit me­nej­cen­nosti.
Príďte na náš works­hop a do­zviete sa:

• Ako roz­poz­nať, od­ha­liť ma­ni­pu­lá­ciu
• Ako sa ne­stať jej obe­ťou
• Ako sa voči nej ub­rá­niť

Príďte 26.4. 2018 na works­hop Ma­ni­pu­lá­cia a jej pre­javy, ktorý bude viesť Mgr. Sil­via Lan­ger­mann, ACC.

Works­hop bude pre­bie­hať na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov). Cena 18,- EUR s DPH.

Píšte nám na [email protected]­aching-po­radna.sk a radi sa s Vami aj po­roz­prá­vame na tel. čísle 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

03.05.2018 / 08:00 / Košice

Úvod do Koučingu Košice

Close

Úvod do Koučingu Košice

Košice

  • Košice
  • 03.05.2018

Popis

PSY­CHO­LÓ­GIA SA SÚ­STRE­ĎUJE NA MI­NU­LOSŤ ČLO­VEKA. KOU­ČING VŠAK PO­ZERÁ DO BU­DÚC­NOSTI.“
– SIL­VIA LAN­GER­MANN

Pred­sta­víme Vám zá­kladné ná­stroje kou­čingu, ktoré bu­dete schopní po­u­žiť pri kou­čo­vaní seba aj iných. Tak, ako bu­dete vďaka tomu viac vi­dieť do dru­hých, bu­dete viac vi­dieť aj do seba sa­mého. Lep­šie spoz­náte svoju osob­nosť, mo­tívy a ciele. Tiež sa na­učíte efek­tívne rie­šiť prob­lémy, ale aj správne a efek­tívne ko­mu­ni­ko­vať.

Všetky zís­kané in­for­má­cie Vám po­môžu v osob­nom aj pro­fe­sij­nom ži­vote, do­konca Vás môžu ovplyv­niť na­toľko, že sa roz­hod­nete svoj do­te­rajší ži­vot od zá­kla­dov zme­niť v po­zi­tív­nom a obo­ha­cu­jú­com smere. Po ab­sol­vo­vaní kurzu pre­vez­mete cer­ti­fi­kát spo­loč­nosti Po­wer Co­aching.

Kurz „Úvod do Kou­čingu“ bude pre­bie­hať v Ko­ši­ciach, pod ve­de­ním skú­se­nej koučky a lek­torky Sil­vii Lan­ger­mann.

Cena kurzu je 380,- EUR s DPH.
Na­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

05.05.2018 / 08:00 / Košice

Techniky osobnostnej diagnostiky Košice

Close

Techniky osobnostnej diagnostiky Košice

Košice

  • Košice
  • 05.05.2018

Popis

Viete o tom, že do­ká­žete do pár mi­nút diag­nos­ti­ko­vať pri kon­ver­zá­cii osobu, na zá­klade toho upra­viť štýl reči a vy­hnúť sa kon­flik­tom a vy­pä­tým si­tu­áciám? Na kurze Tech­niky osob­nost­nej diag­nos­tiky Vás na­učíme nie­koľko jed­no­du­chých tech­ník po­ro­zu­me­nia.

Na kurze bu­deme pre­pá­jať te­óriu s pra­xou a do­zviete sa:
– de­fi­ní­cia osob­nosti
– kedy sa osob­nosť vy­vija, čo na ňu vplýva, ako ju diag­nos­ti­ko­vať
– koľko zde­dím, koľko do­sta­nem vý­cho­vou,
– Fre­udova diag­nos­tika
– Sta­tu­sový mo­del
– Fried­mann-Schulz diag­nos­tika
– pro­fe­si­onálne psy­cho­lo­gicke diag­nos­tiky a i.

Príďte 5.5.2018 na kurz Tech­niky osob­nost­nej diag­nos­tiky, ktorý bude viesť Mgr. Sil­via Lan­ger­mann, ACC. Miesto ko­na­nia Ko­šice, cena kurzu 170,- Eur s DPH.

Píšte nám na [email protected]­aching-po­radna.sk a radi sa s Vami aj po­roz­prá­vame na tel. čísle 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

Chceš tie najlepšie infošky zo sveta Startitup?