youtube_logo_mini ČLÁNKY KOMUNITA EVENTY VIDEÁHOT

Najbližšie eventy

dnes / 17:30 / Bratislava

Night of Chan­ces Tech­no­logy 2017

Close

Night of Chan­ces Tech­no­logy 2017

Bratislava

  • FIIT STU Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava, Slovakia
  • 29.03.2017

Popis

Chceš vedieť kam sa bude ube­rať IT a akým témam venujú pozor­nosť tech­no­lo­gickí lídri? #NOC je tvo­jou skrat­kou k aktu­ali­zá­cií na rok 2017.

Night of Chan­ces Tech­no­logy je 6 hodín nabi­tých prí­le­ži­tos­ťami;

- dis­ku­to­vať s ria­di­teľmi naj­výz­nam­nej­ších IT firiem, ktorí prídu na pôdu školy, aby ti odo­vzdali svoje skú­se­nosti
 — vyskú­šať si rie­še­nie reál­nych prob­lé­mov z praxe firiem na inte­rak­tív­nych works­ho­poch vede­ných expertmi
 — roz­ší­riť si vedo­mosti na pred­náš­kach a dis­ku­siách na najak­tu­ál­nej­šie témy
 — zis­tiť, aké pra­covné pozí­cie sú vo fir­mách žia­dané, či dokonca zís­kať pra­covnú ponuku

Regis­trá­cia: http://bit.ly/2kBnsDg
Web: http://bit.ly/2kQEktB

Prog­ram budeme postupne pred­sta­vo­vať.

Close

Quiz — Si múd­rejší ako pia­tak?

Bratislava

  • UPeCe Bratislava Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, Slovakia
  • 29.03.2017

Popis

- Kto je auto­rom diela O psí­kovi a mačičke?
 — Kedy začí­nali Atén­ča­nia nový rok?

Poznáš odpo­vede aj na tieto otázky?
Chceš si vyskú­šať svoje vedo­mosti?
Máš chuť sa zaba­viť a niečo nové naučiť?

Ak si na tieto otázky odpo­ve­dal kladne, nevá­haj a príď si zme­rať svoje sily v pia­tac­kom učive :) Je potrebné sa na túto hru vopred pri­hlá­siť (čím skôr)https://goo.gl/fhgmDU
Hra začína už v momente pri­hlá­se­nia sa :)

Tak ako, “si múd­rejší ako pia­tak”?

Tešíme sa na Teba :)

Táto akti­vita vznikla v rámci spo­lu­práce UPeCe s orga­ni­zá­ciou Teach for Slo­va­kia

Close

Prežijeme bez pohybu? Vplyv fyzic­kej (ne)aktivity na zdra­vie človeka

Bratislava

  • Lamačskej ceste 8/A
  • 30.03.2017

Popis

ozývame vás do mar­co­vej vedec­kej kaviarne, v kto­rej budeme dis­ku­to­vať o tom, aké účinky má pohyb na naše telo. Čo sa s nami deje, keď sa pra­vi­delne nehýbeme a aké ocho­re­nia nám hro­zia pri nedos­tatku pohybu.

Vo štvrtok 30. 3. 2017 o 17.00 hod. privítame uznávanú slo­ven­skú vedkyňu a lekárku, docentku MUDr. Bar­baru Ukrop­covú, PhD., z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho cen­tra SAV v Bra­ti­slave. Vo svo­jej vedec­kej práci sa dlhé roky veno­vala mecha­niz­mom vzniku obe­zity a cuk­rovky 2. typu a v súčasnosti sa zame­riava najmä na výskum pozitívnych účinkov pravidelného cvičenia na naše zdra­vie a na dialóg sva­lov s inými tka­ni­vami a orgánmi, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom bio­lo­gicky aktívnych molekúl, uvoľňovaných pri cvičení.

Naše zdra­vie do veľkej miery závisí práve od fyzic­kej zdat­nosti, sva­lo­vej sily a motorických fun­kcií. Aj v prírode platí, že len pohyb­livý živočích je životaschopný. Pohyb je jedným zo základných pre­ja­vov života, je nevy­hnutný pre zabezpečenie potravy, či už zbe­rom, lovom, alebo až donedávna fyzic­kou prácou, nevy­hnutný pre útek pred nebezpečenstvom. A je viac- menej nevy­hnutný aj na udržanie zdra­via. Dnes ho však väčšinou máme – ale málo. Sedavý životný štýl významne pris­pieva k pandémii obe­zity aj metabolických, kardiovaskulárnych, onkologických či neurodegeneratívnych ocho­rení. Pri­tom z pravidelného pohybu a cvičenia môžu pro­fi­to­vať všetci, a to bez ohľadu na vek, pohla­vie, rasu či zdra­votný stav. Akými mecha­niz­mami na nás pohyb pôsobí? Ako s nami svaly komu­ni­kujú? Dokážeme pohy­bom zlepšiť aj pamäť? Ako sa dá uplat­niť pohyb vkli­nic­kej praxi, vpre­ven­cii avliečbe chronických ocho­rení?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CEN­TRE pra­vi­delne raz do mesiaca orga­ni­zuje pre širokú verej­nosť Národné cen­trum pre popularizáciu vedy a tech­niky v spoločnosti pri Cen­tre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bra­ti­slave. Ak sa chcete dozve­dieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do dis­ku­sie zapo­jiť aj Vy. Vedecká kavia­reň Veda v CEN­TRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podu­ja­tie je pre verej­nosť voľný.

Close

Prak­tický works­hop — Prečo si Sok­ra­tes neplá­no­val svoj work life balance

Bratislava

Vstupné 2 €

  • SATORI STAGE Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, Slovakia
  • 30.03.2017

Popis

Aj vy máte prob­lém zorien­to­vať sa vo svo­jich den­ných úlo­hách, task-och, pri­ori­tách?
Alebo sa zamýš­ľate nad tým, ako viesť a moti­vo­vať k výko­nom a úspe­chom svo­jich zamest­nan­cov?
Ako sa efek­tívne vyspo­ria­dať s vede­ním samého seba či ľudí vo svo­jom tíme?

Odpo­vede na tieto otázky pri­náša prak­tický works­hop pre ľudí, ktorí chcú zlep­šiť svoje lea­ders­hip, time and people mana­ge­ment tech­niky.

O svoje nie­koľ­ko­ročné prak­tické skú­se­nosti z vede­nia tímov v Thaj­sku, Veľ­kej Bri­tá­nii a Slo­ven­sku sa podelí absol­ventka Oxfordu, Anna Syming­ton Maar — prog­ra­mová ria­di­teľka Teach for Slo­va­kia.

Vstup – 2 eur
Na works­hop je potrebné sa vopred zare­gis­tro­vať na linku -https://docs.google.com/forms/d/1La­4WC4m­ZoMC­R9jm­mo­6sE­aK­l1xv80wMhmP8aEtsVliSc/edit

Coworkingy

Busi­ness Cloud Ban­ská Bys­trica
Banská Bystrica

Busi­ness Cloud Ban­ská Bys­trica

99 € / osoba / mesiac
Close

Busi­ness Cloud Ban­ská Bys­trica

Coworking

Konzultačné a coworkingové centrum. Pomáhame vytvárať ideálne organizácie. Máš nápad alebo startup? Pomôžeme ti ho uskutočniť, nebudeme ho kritizovať.   Do co-workingovej komunity v Business Cloud Banská Bystrica 3 hľadáme: statupy, ale aj renomované spoločnosti z oblasti urbanizmu a architektúry, lokálne aktivity, organizácie a komunity, smart inovácie a technológie, design, branding on-line, off-line startupy, začínajúce spoločnosti V prípade akýchkoľvek otázok nám píšte správy na fb, alebo e-mail na info@businesscloud.me     Cena za co-working- 99€, fixné sedenie 149€

Cena za mesiac od 99 €
Busi­ness Cloud Obchodná
Obchodná Bratislava

Busi­ness Cloud Obchodná

99 € / osoba / mesiac
Close

Busi­ness Cloud Obchodná

Coworking

Konzultačné a coworkingové centrum. Pomáhame vytvárať ideálne organizácie. Máš nápad alebo startup? Pomôžeme ti ho uskutočniť, nebudeme ho kritizovať.   Do co-workingovej komunity na Obchodnej ulici 3 hľadáme: statupy, ale aj renomované spoločnosti z oblasti urbanizmu a architektúry, lokálne aktivity, organizácie a komunity, smart inovácie a technológie, design, branding on-line, off-line startupy,  začínajúce spoločnosti V prípade akýchkoľvek otázok nám píšte správy na fb, alebo e-mail na info@businesscloud.me   Cena za co-working- 99€, fixné sedenie 149€

Cena za mesiac od 99 €
Hal­miS­pace
Hlavná 21, Košice

Hal­miS­pace

49 € / osoba / mesiac
Close

Hal­miS­pace

Coworking

Cena za mesiac od 49 € do 99 €
  • Hlavná 21, Košice
0100 Cam­pus
Stare Grunty 15, 841 04 Bratislava

0100 Cam­pus

 
Close

0100 Cam­pus

Coworking

0100 Campus je medzinárodný coworking pre začínajúce startupy, podnikateľov, freelancerov a študentov v Mlynskej doline, v Bratislave. Buduje silnú komunitu založenú na princípoch zdieľania a spolupráce. Spája svojich členov so študentami a podporuje ich podnikateľského ducha a rozvoj mladých ľudí organizovaním workshopov.

Chceš tie najlepšie infošky zo sveta Startitup?