Najbližšie eventy

Close

Fascinujúci svet B2B a jeho Phygital výzva

Bratislava

  • 14.11.2018

Popis

Milí štu­denti, pria­te­lia a priaz­nivci,

na na­sle­du­jú­cej pred­náške se­mes­tra „Trans­for­meri“ sa bliž­šie po­no­ríme do sveta bus­si­ness-to-bu­si­ness. Jeho špe­ci­fi­kami nás pre­ve­die

Ju­raj Ne­mjo

In­tu­itívne roz­umieme svetu B2C, pre­tože je to pro­stre­die, v kto­rom každý deň ži­jeme. No svet B2B pre nás už nie je taký známy a pri­tom jeho ko­neč­ným zá­kaz­ní­kom je každý fi­remný za­mest­na­nec pra­cu­júci na kto­rom­koľ­vek pra­cov­nom mieste.

Aké špe­ci­fiká má ob­chodný mo­del bus­si­ness-to-bu­si­ness?

Čo sa skrýva pod taj­ným kó­dom jeho trans­for­mač­nej vý­zvy „Phy­gi­tal“?

Ju­raj nás pre­ve­die touto ces­tou na prí­klade re­ál­nej firmy, kto­rej po­sla­ním je do­dať na mieru šitú službu pre kaž­dého B2B zá­kaz­níka a všet­kých jeho za­mest­nan­cov. Táto spo­loč­nosť pri­tom do­dáva de­siat­kam ti­sí­com fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov de­siatky ti­síc pro­duk­tov.

Ju­raj je už viac ako 13 ro­kov sú­čas­ťou stre­do­európ­skej po­bočky naj­väč­šej európ­skej spo­loč­nosti v seg­mente kan­ce­lár­skych po­trieb a pra­cov­ných po­mô­cok. Stál pri jej za­lo­žení ako druhý za­mest­na­nec, kedy bol fi­remný pra­covný pries­tor tvo­rený sto­lom a sto­lič­kou v in­ter­ne­to­vej ka­viarni. Dnes je vý­kon­ným ria­di­te­ľom vo vlast­nej ad­mi­ni­stra­tívno-lo­gis­tic­kej cen­trále s 300 za­mest­nan­cami pra­cu­jú­cimi v šty­roch stre­do­európ­skych kra­ji­nách. Pre­šiel si roz­ma­ni­tými mar­ke­tin­go­vými a ob­chod­nými skú­se­nos­ťami, ktoré boli do­pl­nené ria­dia­cimi a stra­te­gic­kými prv­kami a pa­ra­lel­ným bu­do­va­ním vlast­nej cen­trály. V po­sled­nej dobe sa hl­boko po­nára do „Phy­gi­tal“ trans­for­má­cie ce­lej spo­loč­nosti. Roz­ma­nitý pra­covný svet mi­xuje s ak­tív­nym be­hom, zá­uj­mom o iné kul­túry či al­ter­na­tívnu me­di­cínu. Všetko zvláda vďaka opore v ro­dine s tromi nád­her­nými deťmi.

Vstup je voľný, všetci ste ví­taní, stačí prísť od­hod­laní stať sa Trans­for­me­rom.

Ak chcete mať pra­vi­delné in­for­má­cie o ďal­ších pred­náš­kach a té­mach, pri­hláste sa do nášho mai­lin­glistu: ee­purl.com/dHLjjX

Mi­nulé pred­nášky náj­dete vo vi­deo ar­chíve: ti­ny­url.com/you­tu­be­ar­chiv

Pred­nášku pod­po­ril Star­ti­tup.

Teší sa na vás Ju­raj Ne­mjo a tím Ma­xman Con­sul­tants.

Close

Festival Káva Čaj Čokoláda v Starej tržnici v Bratislave.

Bratislava

  • Stará tržnica
  • 15.11.2018

Popis

Ahoj ká­vo­mil, čo­ko­žrút, ča­jíč­kar.

In­te­riér ča­ro­vnej Sta­rej trž­nice v srdci Bra­ti­slavy sa na dva dni zmení na naj­väč­šiu ká­vovú, čo­ko­lá­dovú a ča­jovú uda­losť roka. Pre­ni­kavá vôňa vý­be­ro­vej kávy, okúz­lu­júca aróma exo­tic­kých ča­jov a ne­za­me­ni­teľná chuť poc­ti­vej čo­ko­lády sa bude vzná­šať v okolí Sta­rej trž­nice 15. a 16. no­vem­bra 2018.

Náš ce­lo­denný sprie­vodný prog­ram vás pre­ve­die no­vými tren­dami, tra­dič­nými po­stupmi, al­ter­na­tív­nymi me­tó­dami a bo­ha­tou kul­tú­rou. Pri­pra­vu­jeme pre vás dis­ku­sie, pred­nášky, sú­ťaže, works­hopy, ces­to­va­teľ­ské kiná, hudbu a mnoho ďaľ­šieho.

 

Te­šíme sa na vás 15. a 16. no­vem­bra od 9:00 do 20:00 v his­to­ric­kej bu­dove Sta­rej trž­nice na Ná­mestí SNP v Bra­ti­slave.

 

Pred­pre­daj vstu­pe­niek: https://www.tic­ket­por­tal.sk/Event/Fes­ti­val_Kava_Caj_Co­ko­lada

 

web:  https://www.ka­va­caj­co­ko­lada.sk/

 

fb: https://www.fa­ce­book.com/events/1717138648369411/

zajtra / 18:00 / Bratislava

START UP FROM THE BOTTOM

Close

START UP FROM THE BOTTOM

Bratislava

  • 15.11.2018

Popis

Cam­pus Co­work ti pri­náša sé­riu even­tov START UP FROM THE BOT­TOM, po­čas kto­rej ti bude po­stupne pred­sta­vo­vať rôzne štu­dent­ské or­ga­ni­zá­cie. Tieto or­ga­ni­zá­cie sa pred te­bou ne­budú skrý­vať ako Dan­kova ri­go­rózka, ukážu sa ti na sta­gei s na­du­pa­nou pre­zen­tá­ciou a pred­sta­via ti množ­stvo rôz­nych prí­le­ži­tostí, kde mô­žeš za­žia­riť.Pre­tože nie si fra­jer, ak máš ti­tul. Fra­jer si, keď máš prax a ko­pec ka­mo­šov, ktorí ti po­môžu na­kop­núť tvoju ka­ri­éru.

Ako prví sa pred­sta­via cha­lani z Pra­xuj.sk, por­tálu, ktorý pre teba zhro­maž­ďuje de­siatky stáží v rôz­nych od­bo­roch.

Po­roz­prá­vajú o tom:

-čo ich viedlo k tomu, za­lo­žiť Pra­xuj.sk

-o čom vlastne je Pra­xuj.sk

-aké majú pre teba ak­tu­álne po­nuky stáží

a ne­budú chý­bať ani #re­al­life osudy štu­dá­kov, ktorí si na­šli uplat­ne­nie v od­bore, vďaka stáži

Je to tak­tiež je­di­nečná prí­le­ži­tosť spoz­nať no­vých ľudí, mrk­núť sa na celý co­wor­king space Cam­pus, ktorý máš tak blízko od in­tráku a do­zve­dieť sa viac o mož­nos­tiach stu­dent mem­bers­hipu.

16.11.2018 / 08:00 / Banská Bystrica

Time a Stress management Banská Bystrica

Close

Time a Stress management Banská Bystrica

Banská Bystrica

Vstupné 170 €

  • 16.11.2018

Popis

Máte stre­sové za­mest­na­nie? Prob­lémy v sú­krom­nom ži­vote? Ne­stí­hate? Na­učte sa ovlá­dať svoj stres a správne si za­trie­diť čas. Na kurze Time a Stress ma­na­ge­ment v Po­wer Co­aching-u Vás na­učíme ako zvlád­nuť každú si­tu­áciu s chlad­nou hla­vou.

Ne­ig­no­rujte va­rovné sig­nály vy­ho­re­nia! Na­učte sa žiť so stre­som v ne­ru­še­nom sú­lade v akej­koľ­vek si­tu­ácii.

Pre koho je kurz ur­čený:
ma­na­žéri, ve­dúci pra­cov­níci, per­so­na­listi, asis­tenti, za­mest­nanci- všetci, ktorí chcú lep­šie odo­lá­vať stresu a efek­tívne zvlá­dať zá­ťa­žové si­tu­ácie v práci aj v sú­krom­nom ži­vote

Ob­sah kurzu Stress ma­na­ge­ment:
• Mo­del vzniku a pô­so­be­nia stresu
• Zmena stre­so­rov po­čas ži­vota
• Stres a jeho vplyv na zdra­vie a vý­kon­nosť
• Syn­dróm vy­ho­re­nia
• Psy­cho­lo­gické pred­po­klady pre zvlá­da­nie stresu – Jun­gova te­órie osob­nosti
• Spoz­ná­va­nie a de­fi­no­va­nie stre­so­rov jed­not­livca vo vlast­nom okolí na zá­klade te­órie osob­nosti
• Nor­málne re­ak­cie na stres, ich pô­vod prí­činy a rie­še­nie
• Ri­zi­kové re­ak­cie na stres, ich pô­vod, prí­činy a rie­še­nie
• Mo­derné tech­niky pre­ven­cie proti stresu
• Uži­točné spô­soby re­laxu
• Ná­vod na zmenu ži­vot­ného štýlu k eli­mi­no­va­niu stre­so­vých fak­to­rov

Ob­sah kurzu Time ma­na­ge­ment:
• Se­ba­poz­na­nie ako zá­klad pre vy­tvo­re­nie efek­tív­neho time ma­na­ge­mentu
• Na­rá­ba­nie s ča­som na zá­klade bio­rytmu a ty­po­ló­gie osob­nosti
• Stres ako ná­sle­dok ne­efek­tív­neho vy­uži­tia času – prečo vzniká a čo spô­so­buje
• Syn­dróm vy­ho­re­nia
• Bu­do­va­nie správ­nych ná­vy­kov
• Ur­če­nie si pri­orít
• Opti­ma­li­zá­cia času
• Ná­stroje efek­tív­neho plá­no­va­nia
• In­tu­itívny time ma­na­ge­ment alebo: ne­choď hla­vou proti múru
• Se­bu­ve­do­me­nie a se­ba­oce­ne­nie – ako si ur­čiť to, na čom nám v ži­vote sku­točne zá­leží, prečo to všetko ro­bíme
• Prečo a ako sa od­me­niť

Kurz Time a Stress ma­na­ge­ment sa usku­toční dňa 16.11.2018 od 8:00 do 16:00 v Ban­skej Bys­trici.
Lek­tor: Sil­via Lan­ger­man

Cena kurzu je 170€ s DPH
Pri­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)

Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­tit UP a Me­eto
foto www.pe­xels.com

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.