ČLÁNKY EVENTY STARTUPY FREELANCERI INVESTORI COWORKINGY KOMUNITA

Najbližšie eventy

01.01.1970 / 11:00 / Bratislava

Mix Semi­ná­rov Google AdWords 1

Close

Mix Semi­ná­rov Google AdWords 1

Bratislava

 • Univerzitný technologický inkubátor InQb Pionierska 15, 831 02 Bratislava, Slovakia
 • 23.02.2017

Popis

V inku­bá­tore si pre vás prir­pa­vili feb­ru­árový MIX SEMI­NÁ­ROV Google AdWords s náz­vom s hos­ťom Miro­sla­vom Rei­te­rom z IT Aca­demy

Kedy sa budú konať?
• 23.02.2017 (štvr­tok) v čase od 10:00 — 12:00 hod.

Kde sa stret­neme?
• Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický inku­bá­tor STU, Pionier­ska 15 Bra­ti­slava (zasa­da­cia miest­nosť č. 1.02 — 1.poschodie)

Čo sa naučíš?
• Chceš vytvo­riť svoju prvú kam­paň v Google AdWords a zís­kať prvých kli­en­tov? Potom je táto pred­náška pre teba priam ako stvo­rená.

Dozvieš sa:
1. Čo je Google AdWords a ako fun­gujú kam­pane?
2. Čo Slo­váci vyhľa­dá­vajú na inter­nete a čo ich zau­jíma?
3. Ako začať a spra­viť si ana­lýzu kľú­čo­vých slov?
4. Ktoré slová sú tie najd­rah­šie a kde sa dá zaro­biť naj­viac peňazí?

PRI­NES SI SO SEBOU AJ PC :-)
• Založ si Google účet alebo môžeš pou­ží­vať tvoj aktu­álny účet, ak ti pod ním už nebe­žia kampane.:00 hod.

Regis­truj sa tu » https://goo.gl/forms/04C­lwe­k1Mx­nQVEsc2 » naj­ne­skôr do 22.02.2017 do 12:00 hod.

Pro­síme o bez­od­kladné infor­mo­va­nie v prí­pade vašej neúčasti. Za pocho­pe­nie ďaku­jeme a tešíme sa na vás :- )

Vstup: voľný :)

Close

Zeme­tra­se­nia — neza­sta­vi­teľné časo­vané bomby

Bratislava

 • CVTI SR Lamačská cesta 8/A 811 04 Bratislava
 • 23.02.2017

Popis

Pozý­vame vás do feb­ru­áro­vej vedec­kej kaviarne, v kto­rej budeme dis­ku­to­vať o prí­rod­ných časo­va­ných bom­bách, ktoré pred­sta­vujú budúce silné zeme­tra­se­nia. Aké máme šance zmier­niť dôsledky neod­vrat­ných zeme­tra­sení? Ktoré úze­mia na svete sú naj­viac ohro­zené a ako je to so Slo­ven­skom?

Vo štvr­tok 23. 2. 2017 o 17.00 hod. príde o fyzi­kál­nych záko­ni­tos­tiach zeme­tra­sení poroz­prá­vať uzná­vaný slo­ven­ský vedec, fyzik a seiz­mo­lóg, prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., vedúci Katedry astro­nó­mie, fyziky Zeme a mete­oro­ló­gie FMFI UK v Bra­ti­slave, pro­rek­tor UK pre vedecko-výskumnú čin­nosť a dokto­rand­ské štú­dium a člen Uče­nej spo­loč­nosti SAV. Svo­jím výsku­mom a vedec­kou prá­cou pris­pel v celo­sve­to­vom meradle k roz­voju nume­ric­kého mode­lo­va­nia šíre­nia seiz­mic­kých vĺn.

Významná časť ľud­skej popu­lá­cie žije v oblas­tiach naj­viac ohro­ze­ných zeme­tra­se­niami – blízko seiz­mo­ak­tív­nych zlo­mov a na povr­chu sedi­mentmi vypl­ne­ných bazé­nov a údolí. Prí­činy takého zdan­livo prek­va­pu­jú­ceho osíd­le­nia súvi­sia s geoló­giou, hyd­ro­ló­giou, klí­mou a geo­gra­fiou týchto oblastí. Počet zeme­tra­sení v budúc­nosti neklesne (naprí­klad, ročne vznikne prie­merne 130 zeme­tra­sení s mag­ni­tú­dom väč­ším ako 6). Počet ľudí a hus­tota osíd­le­nia v týchto oblas­tiach však dra­ma­ticky ras­tie. V hos­po­dár­sky vyspe­lých kra­ji­nách sa zvy­šuje aj tech­nická zlo­ži­tosť osíd­le­nia. V týchto kra­ji­nách výrazne ras­tie zra­ni­teľ­nosť, ak sa nesta­via v súlade s naj­nov­šími poznat­kami o zeme­tras­nom ohro­zení. V roz­vo­jo­vých kra­ji­nách zna­mená súčasný popu­lačný vývoj veľké a dra­ma­ticky sa zväč­šu­júce zeme­trasné riziko.

Budúce silné zeme­tra­se­nia sú sku­točne neza­sta­vi­teľné prí­rodné časo­vané bomby. Ktoré mestá sveta sú naj­viac ohro­zené? V kto­rých reálne hrozí kata­strofa s dlho­do­bými tra­gic­kými dôsled­kami? Kedy a kam neces­to­vať? Čo môžu a musia robiť seiz­mo­ló­go­via, poli­tici, deve­lo­peri a pro­jek­tanti? Ako môžu pomôcť dlho­dobé prav­de­po­dob­nostné prog­nózy, ope­račné prog­nózy a deter­mi­nis­tické prog­nózy zeme­tra­sení?

01.01.1970 / 19:00 / Banská Bystrica

Star­tup Wee­kend Ban­ská Bys­trica

Close

Star­tup Wee­kend Ban­ská Bys­trica

Banská Bystrica

 • Faculty of Political Science and International Relations, Matej Bel University Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia
 • 24.02.2017

Popis

NAJK­RAJ­ŠIE CELO­SVE­TOVÉ PODU­JA­TIE UŽ AJ V BAN­SKEJ BYS­TRICI
Čaká nás víkend plný moti­vá­cie, pro­jek­tov, nápa­dov, súťa­že­nia a talen­tov. Máme pre vás mnoho prek­va­pení, moti­vač­ných spík­rov a kopec dob­rého občerstve­nia, či kva­lit­ných pries­to­rov. Všetky infor­má­cie budeme dopĺňať v prie­behu na nástenke uda­losti.

Kto, čo, kedy, kde?

Tím orga­ni­zá­to­rov z Ban­skej Bys­trice sa pus­til do ambi­ci­óz­nej orga­ni­zá­cie prvého roč­níka Star­tup Wee­kend Ban­ská Bys­trica, ktorý sa usku­toční v dňoch od 24. feb­ru­ára do 26. feb­ru­ára 2017. Podu­ja­tie sa usku­toční v pries­to­roch Fakulty poli­tic­kých vied a medzi­ná­rod­ných vzťa­hov UMB Ban­ská Bys­trica.

Kto sa môže zúčast­niť?

Star­tup Wee­kend Ban­ská Bys­trica je otvo­rený pre všet­kých. Hlav­nou cie­ľo­vou sku­pi­nou sú aktívni, pod­ni­kaví jed­not­livci alebo sku­piny, ktorí majú záu­jem ove­riť si svoje zruč­nosti, resp. zís­kať nové a spolu s nimi aj skú­se­nosti a kon­takty s podobne zmýš­ľa­jú­cimi ľuďmi. Zare­gis­tro­vať sa môžu pro­fe­si­onáli aj štu­denti z rôz­nych oblastí, dizaj­néri, vývo­jári, pro­jek­toví mana­žéri, práv­nici, účtov­níci, mar­ke­tin­goví odbor­níci … ak chcú ino­vo­vať a uspieť, musia sa spo­jiť, vytvo­riť tímy a spo­lu­pra­co­vať.

Kon­cept

V pia­tok večer sa účast­níci stretnú a na základe krát­kych pre­zen­tá­cií sa pokú­sia vytvo­riť tímy. Správne zvo­lené a namie­šané sku­piny by mali mať ambi­ci­ózny nápad a čle­nov zame­ra­ných na rôzne oblasti — od vývo­já­rov, cez finanč­ní­kov, až po mar­ke­té­rov. Takto pos­kla­daný tím má veľkú šancu na úspešnú príp­ravu a rea­li­zá­ciu pro­jektu.
V sobotu budú tímy pra­co­vať na pro­jek­toch. Pomocnú ruku im podajú men­tori — odbor­níci z praxe, s kto­rými jed­not­livé tímu budú môcť kon­zul­to­vať rôzne aspekty ich pro­jektu a ktorí ich môžu nasme­ro­vať správ­nym sme­rom a uro­biť správne roz­hod­nu­tia. Pries­tory školy budú pre tímy otvo­rené 24 hodín, takže pokra­čo­vať v práci bude možné aj v noci a až do nedeľ­ného rána. V nedeľu budú mať tímy čas do 14h na príp­ravu finál­nej pre­zen­tá­cie — pitch. Záve­rečná časť sa usku­toční v pries­to­roch Cik­ke­ro­vej siene na Rad­nici v Ban­skej Bys­trici, kde tímy budú mať 5 minút na pre­zen­tá­ciu svojho pro­jektu a pokú­sia sa pre­sved­čiť porotu odbor­ní­kov. Porota je zlo­žená z busi­ness angels, vedú­cich pra­cov­ní­kov, ria­di­te­ľov škôl a odbor­ní­kov z rôz­nych oblastí.

Ako sa zúčast­niť?

Regis­trá­cia prie­beha na webo­vých strán­kach Star­tup Wee­kend Ban­ská Bys­trica, https://www.eventbrite.com/e/star­tup-wee­kend-ban­ska-bystrica-0217-tic­kets-30587754798. V cene budú mať účast­níci zahr­nuté uby­to­va­nie a jedlo od piat­ko­vého večera do nedeľ­ného večera (raňajky, obed a večera). Tak­tiež dostanú tričká s logom podu­ja­tia a rôzne dar­čeky od našich spon­zo­rov.

Cie­ľom podu­ja­tia je počas víkendu vytvo­riť komu­nitu záujmu a nad­še­nia pre pod­ni­ka­nie, kde emó­cie a vzťahy sú sil­ným nástro­jom spo­lu­práce medzi pro­fe­si­onálmi a štu­dentmi zo všet­kých oblastí.

Star­tup Wee­kend Ban­ská Bys­trica — zábava a práca na jed­nom mieste

Zábava a dobrá nálada sú kľú­čom k úspe­chu. Par­tner­stvo s kľú­čo­vými fir­mami a orga­ni­zá­ciami pris­peje k hlad­kému prie­behu podu­ja­tia.

Celo­sve­tové hnu­tie

Star­tup Wee­kend je glo­bálne celo­sve­tové hnu­tie aktív­nych a pod­ni­ka­vých ľudí, ktorí sa neboja výziev a pus­tia sa do úspeš­ného pod­ni­ka­nia pro­stred­níc­tvom hry, ktorá sa však môže zme­niť na rea­litu. Máme do čine­nia s naj­väč­šou komu­ni­tou tohto druhu na svete, s viac ako 1300 podu­jatí vo viac než 110 kra­ji­nách po celom svete v roku 2015. celo­sve­tovo sú tieto podu­ja­tia pod­po­ro­vané gigantmi ako Google, Mic­ro­soft, Coca-Cola a Kauff­man Foun­da­tion. Hlavné sídlo tejto nezis­ko­vej orga­ni­zá­cie je v Seattli (USA), ale orga­ni­zá­to­rov a faci­li­tá­to­rov Star­tup Wee­kend možno nájsť vo viac ako 200 mes­tách po celom svete. Od Mon­gol­ska po Južnú Afriku, od Lon­dýna cez Bra­zí­liu, všade tam sa stre­tá­vajú podobne nala­dení ľudia, aby počas jed­ného víkendu vytvo­rili niečo výni­močné. Chceme toto uni­kátne podu­ja­tie orga­ni­zo­vať v Ban­skej Bys­trici a pod­po­riť ľudí v ich tvo­ri­vosti, ino­va­tív­nosti a pod­ni­ka­vosti.

01.01.1970 / 19:00 / Bratislava

Works­ho­p_SEO basics by Tru­ni­ver­sity

Close

Works­ho­p_SEO basics by Tru­ni­ver­sity

Bratislava

Vstupné 49 €

 • Connect Olive Stromová, Bratislava, Slovakia
 • 27.02.2017

Popis

Každý deň uro­bia ľudia na inter­nete viac ako 6,5 miliardy vyhľa­dá­vaní, z toho len na Google ich je tak­mer 4,5 miliardy.

Z tohto obrov­ského množ­stva vyhľa­dá­vaní sme­ruje 95% pre­kli­kov na orga­nické, teda nepla­tené výsledky.

Počet orga­nic­kých výsled­kov na prvej strane Googlu sa stále zni­žuje a na druhú stranu vo výsled­koch vyhľa­dá­vača sa dostane menej ako 5% ľudí.

SEO je v tejto dobe dôle­ži­tej­šie ako kedy­koľ­vek pred­tým. Na mojom works­hope vás naučím základy opti­ma­li­zá­cie pre vyhľa­dá­vače.

Čo sa na works­hope dozviete?
● Čo je to SEO — minu­losť a budúc­nosť
● Ako Google určuje pozí­cie webov
● Ako si uro­biť ana­lýzu kľú­čo­vých slov
● Aké zmeny priamo na stránke vám pomôžu v opti­ma­li­zo­vaní
● Aké nástroje na to môžete pou­žiť

Pre koho je works­hop určený?
Pre všet­kých, ktorý chcú zvi­di­teľ­niť svoje webové stránky vo vyhľa­dá­va­čoch. Väč­šina infor­má­cií bude prak­tic­kých a uká­žeme si, ako ich rovno pou­žiť v praxi.

Lek­tor works­hopu: Marek Šulik, Stra­tegy Direc­tor, VISI­BI­LITY

Pre viac infor­má­cií kon­tak­tujte works­hop mana­gera: zofia@connect-network.com, 0915411513

Coworkingy

Hal­miS­pace
Hlavná 21, Košice

Hal­miS­pace

49 € / osoba / mesiac
Close

Hal­miS­pace

Coworking

Cena za mesiac od 49 € do 99 €
 • Hlavná 21, Košice
0100 Cam­pus
Stare Grunty 15, 841 04 Bratislava

0100 Cam­pus

 
Close

0100 Cam­pus

Coworking

0100 Campus je medzinárodný coworking pre začínajúce startupy, podnikateľov, freelancerov a študentov v Mlynskej doline, v Bratislave. Buduje silnú komunitu založenú na princípoch zdieľania a spolupráce. Spája svojich členov so študentami a podporuje ich podnikateľského ducha a rozvoj mladých ľudí organizovaním workshopov.

Eve­ry­Day
Štúrova 27, 040 11 Košice - BCK (11. posch.)

Eve­ry­Day

149 € / osoba / mesiac
Close

Eve­ry­Day

Coworking

Coworkingové centrum EveryDay ponúka exkluzívny multifunkčný priestor nielen na prácu, obchodné rokovania, školenia, workshopy, akcie či semináre, ale aj na neformálne stretnutia pri výbornej káve. Nájdete tu open-space s výhľadom na panorámu Košíc, rôzne typy zasadacích miestností , plne vybavenú kuchynku a priestrannú 190 m2 terasu. Samozrejmosťou je administratívna podpora a občerstvenie zdarma. K ďalším výhodám členstva v EveryDay patrí, že naše služby viete využívať na všetkých našich pobočkách. Získate tak priestor pre Vaše podnikanie nielen v Košiciach, ale aj v Prahe a čoskoro aj v iných krajských mestách v SR a ČR. Tešíme sa na Vašu návštevu!

Cena za mesiac od 149 €
 • Štúrova 27, 040 11 Košice - BCK (11. posch.)
Busi­ness Cloud
BCO media s.r.o. Polus Tower II, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava

Busi­ness Cloud

150 € / osoba / mesiac
Close

Busi­ness Cloud

Coworking

Príď si užiť úplne nové, moderné priestory s výhľadom na celú Bratislavu. Okrem toho, že v Business Cloud dostaneš možnosť budovať silný profesionálny network, po celý deň je prístupný kávovar s výbornou mletou kávou, zasadačky, prístup na všetky naše akcie, tlačiareň a sem tam nejaké víno :). Sídlime v Polus Tower 2 na 9. poschodí. Príďte sa pozrieť. Cena za mesiac: co-working 150, fixné sedenie 300 www.businesscloud.me    

Cena za mesiac od 150 €
 • BCO media s.r.o. Polus Tower II, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
 • businesscloud.me/

Chceš tie najlepšie infošky zo sveta Startitup?