ČLÁNKY EVENTY STARTUPY FREELANCERI INVESTORI COWORKINGY KOMUNITA

Najbližšie eventy

15871493_1422811804419262_3030686544487029220_n
23.01.2017 / 19:30 / Bratislava

Ener­gy­Hack Mee­tup

Close

Ener­gy­Hack Mee­tup

Bratislava

 • Impact Hub Bratislava Hviezdoslavovo námestie 20, 81102 Bratislava, Slovakia
 • 23.01.2017

Popis

Pre všet­kých pri­hlá­se­ných účast­ní­kov aj neroz­hod­nu­tých sme pri­pra­vili Ener­gy­Hack Mee­tup. Pred­sta­víme ti dáta, ktoré budeš mať počas hac­kat­honu k dis­po­zí­cii, bliž­šie vysvet­líme obe výzvy a tí z vás, ktorí ešte nemáte tím sa budete môcť v skratke pred­sta­viť na stage-i a spra­víme si taký malý team speed dating :)
Okrem toho dáme pivko — dve a medzi sebou sa lep­šie spo­známe.

Prog­ram
18:30 otvo­re­nie a regis­trá­cia
18:40 Ener­gy­Hack v skratke
 — pred­sta­ve­nie a odo­mknu­tie data­setu
 — pred­sta­ve­nie oboch výziev a kri­té­rii poroty
 — pitch pre jed­nol­tiv­cov a team speed dating
19:45 pivo a networ­king

15965067_1842912905923405_7420945011600777736_n
Close

Sve­telné zne­čis­te­nie – čo nám hrozí?

Bratislava

 • CVTI SR Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava, Slovakia
 • 26.01.2017

Popis

Pozý­vame vás do janu­áro­vej vedec­kej kaviarne, v kto­rej budeme dis­ku­to­vať o nega­tív­nych vply­voch a dôsled­koch sve­tel­nej kon­ta­mi­ná­cie pro­stre­dia na naše zdra­vie. Pri­ne­sieme naj­nov­šie vedecké pohľady na tvorbu mela­to­nínu, hor­mónu spánku, ktorý je kľú­čo­vým z hľa­diska nega­tív­neho vplyvu nedos­tatku tmy na náš orga­niz­mus.

Vo štvr­tok 26. 1. 2017 o 17. 00 hod. pri­ví­tame uzná­va­ného slo­ven­ského vedca, bio­lóga a fyzi­ológa, prof. RNDr. Michala Zemana, DrSc., z Katedry živo­číš­nej fyzi­oló­gie a eto­ló­gie Prí­ro­do­ve­dec­kej fakulty UK v Bra­ti­slave. Vo svo­jej vedec­kej práci sa venuje výskumu cir­ka­dián­nych ryt­mov a expre­sii hodi­no­vých génov, ako aj dôsled­kom naru­še­nia časo­vej orga­ni­zá­cie na vznik civi­li­zač­ných cho­rôb.

Podu­ja­tie sa koná v Cen­tre vedecko-tech­nic­kých infor­má­cií SR, Lamačská cesta 8/A, kon­fe­renčná miest­nosť na 2. poschodí.

Viac infor­má­cií o podu­jatí sa dozviete na: http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/veda-v-centre.html?page_id=510

Vstup na podu­ja­tie je voľný.

15622066_1264446993614474_1134581089607632154_n
27.01.2017 / 18:00 / Bratislava

Ener­gy­Hack

Close

Ener­gy­Hack

Bratislava

 • Impact Hub Bratislava Hviezdoslavovo námestie 20, 81102 Bratislava, Slovakia
 • 27.01.2017

Popis

PRE­HAC­KUJ CELÚ NOC A DEŇ, SPOZ­NAJ NOVÝCH ĽUDÍ A ZAŽI SUPER NETWOR­KING.

Pomôž nám vytvo­riť naj­lep­šiu a user friendly apli­ká­ciu pre spot­re­bi­te­ľov ener­gie tak, aby si vedeli opti­ma­li­zo­vať svoju spot­rebu a mali pre­hľad. Aj ty si alebo budeš jed­ným z nich. Buď kre­a­tívny a pri­daj ďal­šie dostupné open­data, vytvor ino­va­tívne fea­tu­res a fun­kcie. Pomôž meniť situ­áciu a tvo­riť nové trendy pre obno­vi­teľnú a udr­ža­teľnú ener­giu budúc­nosti. Ukáž sa a vyhraj finančnú cenu a ďaľ­šie zau­jí­mavé bene­fity. Popri tom sa spoz­náš s ďal­šími nad­šen­cami big and open dát, dob­rého funkč­ného dizajnu a deve­lop­mentu mobil­ných a web apli­ká­cií. Naj­lep­šie rie­še­nia môžu vyhrať až 4000 EUR.

15665641_1263716247043539_8859482881470636957_n
29.01.2017 / 10:30 / Bratislava

Kurz Ita­lic kali­gra­fie

Close

Kurz Ita­lic kali­gra­fie

Bratislava

 • Connect Olive Stromová, Bratislava, Slovakia
 • 29.01.2017

Popis

Spoz­naj čaro kali­gra­fie a osvoj si záko­ni­tosti ručne písa­ného písma. Kurz ti pri­náša nový výtvarný pre­jav a vylep­šuje tvoje jemné moto­rické schop­nosti! :)

Inten­zívny kurz kali­gra­fie sa zame­riava na prácu s pís­mom ita­lic, ktoré bolo vytvo­rené v prie­behu pät­nás­teho sto­ro­čia počas obdo­bia talian­skej rene­san­cie. Vďaka svo­jej kráse a lad­nosti sa radí medzi naj­po­pu­lár­nej­šie kali­gra­fické písma.

ČO SA NA KURZE NAUČÍŠ?
Kurz kali­gra­fie je zame­raný na inten­zívne skú­ma­nie a prak­tické zvlád­nu­tie tech­niky zre­za­ným pier­kom. Vďaka kurzu sa naučíš kon­štrukčné prin­cípy jed­not­li­vých zna­kov abe­cedy a tieto poznatky prak­ticky pre­me­níš pri vytvá­raní jed­not­li­vých slov.
Kurz ti pri­ne­sie okrem pocho­pe­nia kon­štrukč­ných prin­cí­pov znakov abe­cedy aj poznatky o har­mó­nií, kon­traste a sve­tel­nosti písma.
Počas kurzu sa budeme zaobe­rať aj his­tó­riou písma a otáz­kou, ako vlastné písmo správne digi­ta­li­zo­vať. Inten­zívny kurz kali­gra­fie je dob­rým zákla­dom pre pocho­pe­nie záko­nov tvorby písma a otvára účast­ní­kovi kurzu dvere do sveta moder­nej kali­gra­fie.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ?
Kurz je určený pre začia­toč­ní­kov a kaž­dého, kto sa zau­jíma o tvo­rivé tech­niky a nové formy vizu­ál­nej komu­ni­ká­cie. Kali­gra­fia, alebo písané písmo sa tak môže ľahko stať tvo­jim novým výtvar­ným prv­kom, priamo kon­ku­ru­jú­cim kresbe, či maľbe. Prak­ti­zo­va­nie kali­gra­fie ti pri­ne­sie novú for­mou medi­tá­cie, vďaka kto­rej si vylep­šíš tvoje jemné moto­rické schop­nosti.

ČO NA KURZ POTRE­BU­JEŠ?
Všetky potrebné pomôcky budú na kurze zabez­pe­čené.

LEK­TOR: Rudolf Letko

CENA: Early bird tic­ket – 79€/osoba, pre­daj do 21.1.2017
Regu­lar tic­ket – 89€/osoba

MAXI­MÁLNA KAPA­CITA – 12 osôb
V prí­pade otá­zok, kon­tak­tuj works­hop mana­gera mai­lom alebo tele­fo­nicky, zofia@connect-network.com, 0915411513

Coworkingy

0100 Cam­pus
Stare Grunty 15, 841 04 Bratislava

0100 Cam­pus

 
Close

0100 Cam­pus

Coworking

0100 Campus je medzinárodný coworking pre začínajúce startupy, podnikateľov, freelancerov a študentov v Mlynskej doline, v Bratislave. Buduje silnú komunitu založenú na princípoch zdieľania a spolupráce. Spája svojich členov so študentami a podporuje ich podnikateľského ducha a rozvoj mladých ľudí organizovaním workshopov.

Eve­ry­Day
Štúrova 27, 040 11 Košice - BCK (11. posch.)

Eve­ry­Day

149 € / osoba / mesiac
Close

Eve­ry­Day

Coworking

Coworkingové centrum EveryDay ponúka exkluzívny multifunkčný priestor nielen na prácu, obchodné rokovania, školenia, workshopy, akcie či semináre, ale aj na neformálne stretnutia pri výbornej káve. Nájdete tu open-space s výhľadom na panorámu Košíc, rôzne typy zasadacích miestností , plne vybavenú kuchynku a priestrannú 190 m2 terasu. Samozrejmosťou je administratívna podpora a občerstvenie zdarma. K ďalším výhodám členstva v EveryDay patrí, že naše služby viete využívať na všetkých našich pobočkách. Získate tak priestor pre Vaše podnikanie nielen v Košiciach, ale aj v Prahe a čoskoro aj v iných krajských mestách v SR a ČR. Tešíme sa na Vašu návštevu!

Cena za mesiac od 149 €
 • Štúrova 27, 040 11 Košice - BCK (11. posch.)
Busi­ness Cloud
BCO media s.r.o. Polus Tower II, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava

Busi­ness Cloud

150 € / osoba / mesiac
Close

Busi­ness Cloud

Coworking

Príď si užiť úplne nové, moderné priestory s výhľadom na celú Bratislavu. Okrem toho, že v Business Cloud dostaneš možnosť budovať silný profesionálny network, po celý deň je prístupný kávovar s výbornou mletou kávou, zasadačky, prístup na všetky naše akcie, tlačiareň a sem tam nejaké víno :). Sídlime v Polus Tower 2 na 9. poschodí. Príďte sa pozrieť. Cena za mesiac: co-working 150, fixné sedenie 300 www.businesscloud.me    

Cena za mesiac od 150 €
 • BCO media s.r.o. Polus Tower II, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
 • businesscloud.me/
co|WORKING|spiš
Spišská Nová Ves

co|WORKING|spiš

69 € / osoba / mesiac
Close

co|WORKING|spiš

Coworking

Coworking v rozbehu :-) Prvý coworking v Spišskej Novej Vsi, záujemci kontaktujte nás. Priestory sú situované v obchodnom centre MADARAS v Spišskej Novej Vsi - časť prvé poschodie nad lekárňou Dr.Max. Viac info na www.coworkingspis.sk

Cena za mesiac od 69 €
 • Spišská Nová Ves

Chceš tie najlepšie infošky zo sveta Startitup?