Najbližšie eventy

Close

Cestami necestami #31 – ÁZIA 4X4 a Somálsko

Bratislava

  • Nová Cvernovka
  • 19.09.2018

Popis

Pra­vi­delné 31. po­kra­čo­va­nie pre­zen­tá­cií Ces­tami ne­ces­tami po PR­VÝ­KRÁT v No­vej Cver­novke! 25ti­síc ki­lo­met­rov v sta­rom po­li­caj­nom Lan­dRo­veri cez Kau­kaz, roz­ľahlé pláne Ka­zachs­tanu až do mŕt­vych hôr Ta­dži­kis­tanu v po­daní ces­to­va­teľ­ského „du­opacku“ a voj­nou za­sia­hnuté So­mál­sko z po­hľadu mi­lov­níka ex­trém­nych des­ti­ná­cií – ces­to­va­teľa Petra Gre­gora.

19:00 Mi­chal Ku­bík- Ako sa ces­tou z Gru­zín­ska po­zrieť na Pa­mír
Cez pa­miatky, gý­čové pláže a po­d­zemné mestá za Čierne more do hôr Kau­kazu, kde člo­vek zistí že hra­ni­cami Európy ži­vot ne­končí. Na­prieč vy­pra­hnu­tým a ne­po­cho­pi­teľne roz­ľah­lým Ka­zachs­ta­nom do ze­le­ného raja Kir­giz­ska a tak­mer mŕt­vych hor Ta­ji­kis­tánu. 25ti­síc ki­lo­met­rov v sta­rom po­li­caj­nom Lan­dRo­veri s po­chyb­nou po­ves­ťou.

www.over­land.sk
https://www.fa­ce­book.com/ibad­vaja

20:10 – 20:30 pre­stávka

20:30 Pe­ter Gre­gor – So­mál­sko – Zná­sil­nený raj
26 ro­kov ob­čian­skej vojny za­ne­chalo kra­jinu v de­z­olát­nom stave. V po­sled­ných ro­kov sa však si­tu­ácia na­toľko zlep­šila, že je možné pri prí­snych bez­peč­nost­ných pra­vid­lách nav­ští­viť hlavné mesto Mo­ga­dišo, po­koj­nej­šiu ob­lasť Pun­tland, kde si na chvíľu ne­pri­pus­títe, že sa na­chá­dzate v So­mál­sku a pre­krásne Kis­mayo s ne­dot­knu­tými plá­žami, kde si do­máci mys­lia, že ste iba čer­noch s kož­nou cho­ro­bou alebo uni­kátny Go­ob­weyn, miesto stret­nu­tia ži­vo­to­dár­nej rieky s oce­ánom.

https://www.fa­ce­book.com/pe­ter­gre­gor­ces­to­va­nie/
www.ces­to­va­tel­skep­red­nasky.sk

Vstupné:
– 5 € pre pr­vých 10 lís­tkov v pred­pre­daji
– 6 € ďal­šie v pred­pre­daji
– 6 € na mieste podľa ka­pa­city

Lís­tky na: https://bit.ly/2NgyNXi

PAR­TNERI PO­DU­JA­TIA:
– Hlavný par­tner: www.al­che­myt­ra­vel.sk
– Hlavní me­diálni par­tneri: www.hi­king.skwww.out­do­or­filmy.skwww.za­me­nej.skwww.dob­ro­druh.skwww.in­te­rez.skwww.ka­de­tade.comwww.star­ti­tup.sk www.kam­do­mesta.sk
www.kams­detmi.skwww.ci­ty­life.skwww.gre­ven­tan.sk

EXPE­DIČNÝ FOND:
Od roku 2015 sme pod­po­rili 10 expe­dí­cií su­mou tak­mer 1500 €. Pri­hlás svoju expe­dí­ciu alebo pod­por 2 % alebo ľu­bo­voľ­ným da­rom Expe­dičný fond. Viac o pod­po­re­ných expe­dí­ciách a expe­dič­nom fonde náj­deš na: https://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/expe­dicny-fond/

MÁŠ ZÁ­U­JEM PRE­ZEN­TO­VAŤ, PO­MÁ­HAŤ, alebo OR­GA­NI­ZO­VAŤ PO­DU­JA­TIA?
Máš zá­u­jem pre­zen­to­vať na Ces­tou ne­ces­tou v bu­dúc­nosti? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pre­zen­tuj/
Alebo chceš byť dob­ro­voľ­ní­kom? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/dob­ro­vol­nik/
Ak máš zá­u­jem or­ga­ni­zo­vať, ozvi sa: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pla­tene-po­zi­cie/

MÁŠ ZAU­JÍ­MAVÝ ČLÁ­NOK alebo VI­DEO, ktorý si ešte ni­kde ne­pub­li­ko­val? Zve­rejni ho u nás: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pri­dajc­la­nok/

PRI­DAJ SA DO OD­BERU NO­VI­NIEK EMAI­LOM A bu­deš ve­dieť o na­šich po­du­ja­tiach ako prvý
Pri­daj sa na: https://app.mai­ler­lite.com/web­forms/lan­ding/h5s8u5

PO­ZRI SI ZÁ­ZNAMY Z FES­TI­VALU A PRI­HLÁS SA DO OD­BERU VI­DEÍ NA: https://www.you­tube.com/c/Ces­tou­ne­ces­touSk

——————————————————————–
OD­PO­RÚ­ČAME OD NA­ŠICH PAR­TNE­ROV A PRE­ZEN­TU­JÚ­CICH Z MI­NU­LOSTI (kú­pou pod­po­ríš naše ak­ti­vity)
– Kniha/ebook Ces­tuj bez mi­li­ó­nov (Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová): https://www.ces­tuj­bez­mi­li­onov.sk/?utm_source=oz­ces­tou­ne­ces­tou&utm_me­dium=fbe­vent
– Ebook Tra­vel­hac­ker­ský sprie­vodca na Is­land (Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová): https://ces­tuj­bez­mi­li­onov.sk/tra­vel­hac­ker­sky-sprie­vodca-na-is­land/?utm_source=oz­ces­tou­ne­ces­tou&utm_me­dium=fbe­vent
– Kniha/ebook Láska k Aziat­kám – In­tímna spo­veď mla­dého Slo­váka s váš­ňou pre ázij­ské diev­čatá: https://kurzy.sam­se­be­pan.sk/laska-k-aziat­kam/?ref=25805
– Kniha “Okolo sveta s pal­com hore“: https://elist.sk/ob­chod/okolo-sveta-s-pal­com-hore/?ref=3487
– Za­rá­baj Ako Pán (on­line kurz Luba Ju­ríka o za­rá­baní cez in­ter­net): https://kurzy.sam­se­be­pan.sk/chcem/za­ra­baj-ako-pan/?ref=25805
– Stie­ra­cia mapa Slo­ven­ska: https://www.za­me­nej.sk/zlava/info/stie­ra­cia-mapa-slo­ven­ska?utm_source=ces­tou­ne­ces­tou.sk&utm_cam­paign=eban­ner&utm_me­dium=ban­ner&od­po­ruc=48defc6f2aa8e24c5461eaa83d478be3
– Es­hop Mo­der­ného pra­člo­veka (knihy, vý­ži­vové sup­le­menty): https://mo­der­nyp­rac­lo­vek.sk/ob­chod/ref/11/ a Po­wer­logy: https://po­wer­logy.com/?utm_source=aff&utm_me­dium=aff&utm_cam­paign=dgt&a_aid=525d02cc5a34c&a_bid=6f4ea7f8&data1=2fe1b48f-2cc2-480b-8507-e69115eac6a2_294e5572-6a6b-4f31-973e-44dd42bdf045&vrf

Kom­pletný prog­ram na­šich af­fi­liate prog­ra­mov náj­deš na: http://www.mi­chalk­nitl.com/2018/01/ces­to­va­tel­ske-af­fi­liate-od­kazy/

Ok­rem toho knihy a ebo­oky za­kla­da­teľa OZ Ces­tou ne­ces­tou náj­deš na: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/ob­chod/

Close

Juraj Rosa (GoodAI Applied) & Michal Hrabovec (Anasoft) – AI in real life + CESAwards 2018

Bratislava

  • 20.09.2018

Popis

We live in exci­ting ti­mes where ar­ti­fi­cial in­tel­li­gence is qu­ickly fin­ding its way into our so­cie­ties. Ar­ti­fi­cial in­tel­li­gence pro­mi­ses to have huge trans­for­ma­tive ef­fects to many sec­tors. But what is its use in real life?

Spe­a­ker:
Ju­raj Rosa, CEO of Go­odAI App­lied
 – a com­pany that fo­cu­ses on add­res­sing the ne­eds of le­a­ders of va­ri­ous in­dus­tries using next-ge­ne­ra­tion AI tech­no­lo­gies, will talk about his ca­reer jour­ney and the im­pact AI has on our eve­ry­day li­ves.

Mo­de­ra­tor:
Mi­chal Hra­bo­vec, Co-foun­der and Pre­si­dent of Ana­soft,
 a true pi­oneer in Slo­va­kia’s soft­ware in­dus­try will ask Ju­raj all the qu­es­ti­ons you’re im­pa­tient to hear the an­swers for.

Since Star­tup Grind Bra­ti­slava is a vib­rant com­mu­nity of en­trep­re­ne­urial-min­ded pe­ople, to ce­leb­rate the star­tup spi­rit of Slo­va­kia, we’ve te­a­med up with Cen­tral Euro­pean Star­tup Awards and to­get­her we bring you Slo­va­kia Na­ti­onal Fi­nale / CE­SA­wards 2018! 

The Cen­tral Euro­pean Star­tup Awards is a se­ries of events in the CEE coun­tries, to re­cog­nize the star­tup eco­sys­tems of this di­verse re­gion and that’s why the Slo­vak Na­ti­onal Win­ners of these 14 ca­te­go­ries will be an­noun­ced at this Star­tup Grind Bra­ti­slava event:

– Star­tup of the Year
– Foun­der of the Year
– In­ves­tor of the Year
– Best Ne­wco­mer
– Best So­cial Im­pact Star­tup
– Best IoT Star­tup
– Best Fin­Tech Star­tup
– Best AI Star­tup
– Fe­male Role Mo­del of the Year
– Best Bio­tech Star­tup
– Best Co­wor­king Space
– Best Ac­ce­le­ra­tor/In­cu­ba­tor Prog­ramme
– Best Block­chain Star­tup
– Best Prop-Tech Star­tup

We are lo­oking for­ward to all of you to help us shape the lo­cal star­tup com­mu­nity!

22.09.2018 / 09:00 / Bratislava

Time a Stress management

Close

Time a Stress management

Bratislava

  • Mierová 56, Bratislava
  • 22.09.2018

Popis

Máte stre­sové za­mest­na­nie? Prob­lémy v sú­krom­nom ži­vote? Ne­stí­hate? Na­učte sa ovlá­dať svoj stres a správne si za­trie­diť čas. Na kurze Time a Stress ma­na­ge­ment v Po­wer Co­aching-u Vás na­učíme ako zvlád­nuť každú si­tu­áciu s chlad­nou hla­vou.

Ne­ig­no­rujte va­rovné sig­nály vy­ho­re­nia! Na­učte sa žiť so stre­som v ne­ru­še­nom sú­lade v akej­koľ­vek si­tu­ácii.

Pre koho je kurz ur­čený:
ma­na­žéri, ve­dúci pra­cov­níci, per­so­na­listi, asis­tenti, za­mest­nanci- všetci, ktorí chcú lep­šie odo­lá­vať stresu a efek­tívne zvlá­dať zá­ťa­žové si­tu­ácie v práci aj v sú­krom­nom ži­vote

Ob­sah kurzu Stress ma­na­ge­ment:
• Mo­del vzniku a pô­so­be­nia stresu
• Zmena stre­so­rov po­čas ži­vota
• Stres a jeho vplyv na zdra­vie a vý­kon­nosť
• Syn­dróm vy­ho­re­nia
• Psy­cho­lo­gické pred­po­klady pre zvlá­da­nie stresu – Jun­gova te­órie osob­nosti
• Spoz­ná­va­nie a de­fi­no­va­nie stre­so­rov jed­not­livca vo vlast­nom okolí na zá­klade te­órie osob­nosti
• Nor­málne re­ak­cie na stres, ich pô­vod prí­činy a rie­še­nie
• Ri­zi­kové re­ak­cie na stres, ich pô­vod, prí­činy a rie­še­nie
• Mo­derné tech­niky pre­ven­cie proti stresu
• Uži­točné spô­soby re­laxu
• Ná­vod na zmenu ži­vot­ného štýlu k eli­mi­no­va­niu stre­so­vých fak­to­rov

Ob­sah kurzu Time ma­na­ge­ment:
• Se­ba­poz­na­nie ako zá­klad pre vy­tvo­re­nie efek­tív­neho time ma­na­ge­mentu
• Na­rá­ba­nie s ča­som na zá­klade bio­rytmu a ty­po­ló­gie osob­nosti
• Stres ako ná­sle­dok ne­efek­tív­neho vy­uži­tia času – prečo vzniká a čo spô­so­buje
• Syn­dróm vy­ho­re­nia
• Bu­do­va­nie správ­nych ná­vy­kov
• Ur­če­nie si pri­orít
• Opti­ma­li­zá­cia času
• Ná­stroje efek­tív­neho plá­no­va­nia
• In­tu­itívny time ma­na­ge­ment alebo: ne­choď hla­vou proti múru
• Se­bu­ve­do­me­nie a se­ba­oce­ne­nie – ako si ur­čiť to, na čom nám v ži­vote sku­točne zá­leží, prečo to všetko ro­bíme
• Prečo a ako sa od­me­niť

Kurz Time a Stress ma­na­ge­ment sa usku­toční dňa 22.09.2018 v pries­to­roch Po­wer Co­aching-u od 8:00 do 16:00 na Mie­ro­vej 56 v Bra­ti­slave pod ve­de­ním skú­se­ných lek­to­rov Sil­vie Lan­ger­man a To­máša Lan­ger­man.

Cena kurzu je 170€ s DPH
Pri­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)

Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­tit UP a Me­eto
foto www.pe­xels.com

Cena:

170,00 €

s DPH
Dĺžka kurzu:

1 deň

Ter­míny
Dá­tum a čas: 22.09.2018 08:00
Miesto: Mie­rová 56, Bra­ti­slava

23.09.2018 / 10:00 / Bratislava

Športujúce mesto 2018

Close

Športujúce mesto 2018

Bratislava

  • 23.09.2018

Popis

ŠPOR­TU­JÚCE MESTO 2018
Už štvrtý roč­ník naj­väč­šieho slo­ven­ského po­du­ja­tia v rámci Európ­skeho týždňa športu 2018 (23. – 30. sep­tem­ber). Po­čas jed­ného dňa si mô­žete vy­skú­šať viac než 50 rôz­nych špor­to­vých ak­ti­vít pre všetky ve­kové ka­te­gó­rie.

NE­DEĽA 23. SEP­TEM­BRA 2018
Ne­zá­leží na veku, po­hlaví alebo úrovni špor­to­vých zruč­ností – na na­šom po­du­jatí si úplne každý nájde to svoje! Vy­skú­šajte a spoz­najte ši­roké spek­trum špor­to­vých ak­ti­vít ur­če­ných pre na­ozaj všet­kých. Náj­dite si nový šport, vy­skú­šajte ne­tra­dičné športy alebo len strávte prí­jemný deň v krás­nom pro­stredí.

SAD JANKA KRÁĽA
Pri­pra­ve­ných je kaž­do­ročne okolo 50 ce­lo­den­ných sta­no­víšť, 10 ve­rej­ných tré­nin­gov podľa roz­pisu a de­siatky špor­to­vých exhi­bí­cií. A to všetko v krás­nom pro­stredí naj­star­šieho parku stred­nej Európy! Všetky ak­ti­vity sú bez­platné 🙂

www.spor­tu­ju­ce­mesto.sk

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.