ČLÁNKY EVENTY STARTUPY FREELANCERI INVESTORI COWORKINGY KOMUNITA

Eventy

Works­ho­p_SEO basics by Tru­ni­ver­sity

27.02.2017 / 18:00 / Bratislava
Close

Works­ho­p_SEO basics by Tru­ni­ver­sity

Bratislava

Vstupné 49 €

 • Bratislava
 • 27.02.2017 18:00

Lokalita

Popis

Každý deň uro­bia ľudia na inter­nete viac ako 6,5 miliardy vyhľa­dá­vaní, z toho len na Google ich je tak­mer 4,5 miliardy.

Z tohto obrov­ského množ­stva vyhľa­dá­vaní sme­ruje 95% pre­kli­kov na orga­nické, teda nepla­tené výsledky.

Počet orga­nic­kých výsled­kov na prvej strane Googlu sa stále zni­žuje a na druhú stranu vo výsled­koch vyhľa­dá­vača sa dostane menej ako 5% ľudí.

SEO je v tejto dobe dôle­ži­tej­šie ako kedy­koľ­vek pred­tým. Na mojom works­hope vás naučím základy opti­ma­li­zá­cie pre vyhľa­dá­vače.

Čo sa na works­hope dozviete?
● Čo je to SEO — minu­losť a budúc­nosť
● Ako Google určuje pozí­cie webov
● Ako si uro­biť ana­lýzu kľú­čo­vých slov
● Aké zmeny priamo na stránke vám pomôžu v opti­ma­li­zo­vaní
● Aké nástroje na to môžete pou­žiť

Pre koho je works­hop určený?
Pre všet­kých, ktorý chcú zvi­di­teľ­niť svoje webové stránky vo vyhľa­dá­va­čoch. Väč­šina infor­má­cií bude prak­tic­kých a uká­žeme si, ako ich rovno pou­žiť v praxi.

Lek­tor works­hopu: Marek Šulik, Stra­tegy Direc­tor, VISI­BI­LITY

Pre viac infor­má­cií kon­tak­tujte works­hop mana­gera: zofia@connect-network.com, 0915411513

Close

Zorien­tuj sa v pro­jek­to­vom ria­dení // séria 4 works­ho­pov

Košice

 • Creative Industry Košice Kukučínova 2, 04001 Kosice, Slovakia
 • 28.02.2017

Popis

Znova vám pri­ná­šame obľú­bený cyk­lus works­ho­pov s Rudol­fom Taká­čom, ktorý sa radí medzi európ­sku špičku v pro­jek­to­vom ria­dení. Zis­tite, ako správne postu­po­vať pri rea­li­zá­cii vášho nápadu.

Štyri works­hopy sú pre ľudí s pod­ni­ka­teľ­ským záme­rom, nápa­dom alebo pre tých, ktorí sa chcú zlep­šiť v ria­dení svo­jich pro­jek­tov.

Prej­dete si jed­not­livé fázy pro­jektu so skú­se­ným túto­rom — od plá­no­va­nia, cez rea­li­zá­ciu, až po vyhod­no­te­nie. Na prí­pa­do­vých štú­diách budú účast­níci pra­co­vať súťa­ži­vou for­mou v tímoch.

Works­hopy sú akre­di­to­vané a úspešní absol­venti obdr­žia na záver ško­le­nia cer­ti­fi­kát.

KEDY: 28.2., 7.3., 14.3. a 21.3
vždy od 17:00 — 20:00.

Počet účast­ní­kov je však opäť obme­dzený na 12, preto sa regis­trujte čím skôr tu: http://bit.ly/2016_­ZR­K­P11_re­gis­tra­cia

//

Rudolf Takáč pra­co­val vo via­ce­rých spo­loč­nos­tiach ako pro­jek­tový mana­žér. V roku 2006 zalo­žil úspešnú tré­nin­govú a kon­zul­tačnú spo­loč­nosť 2BCog­ni­tus®, ktorá pomáha fir­mám a orga­ni­zá­ciám s pro­jek­to­vým a pro­ces­ným ria­de­ním. Uchá­dza­čov školí k zís­ka­niu cer­ti­fi­ká­tov PRIN­CE2®, PMI®, IPMA®. V roku 2014 pred­ná­šal aj na pre­stíž­nom IPMA World Con­gress 2014 v Rot­ter­dame.

Na Základy ria­de­nia kre­a­tív­nych pro­jek­tov bude nad­vä­zo­vať aj séria akre­di­to­va­ného prog­ramu pre pokro­či­lých.

PROG­RAM:

28.2. Téma: Príp­rava akti­vít na základe zamýšľaného zámeru
 — defi­no­va­nie plánovaných prí­no­sov zamýšľaného zámeru z dlho­do­bého hľa­diska
 — defi­no­va­nie hlavných výstupov akti­vít
 — defi­no­va­nie pred­po­kla­dov a obme­dzení pre usku­toč­ne­nie akti­vít
 — odhad nákla­dov pre usku­toč­ne­nie akti­vít
 — odhad trva­nia akti­vít
 — defi­no­va­nie naj­väč­ších rizík pre usku­toč­ne­nie akti­vít na základe pred­po­kla­dov
 — porov­na­nie plánovaných prí­no­sov oproti nákla­dov a rizi­kám
Prax: rie­še­nie prí­pa­do­vej štú­die

7.3. Téma: Plá­no­va­nie akti­vít
 — plá­no­va­nie výstupov a štruk­túry čle­ne­nia prác
 — defi­no­va­nie a analýza zúčastnených strán
 — defi­no­va­nie požia­da­viek na kva­litu výstupov akti­vít
 — plá­no­va­nie čle­nov tímu pre usku­toč­ne­nie akti­vít a iných pros­tried­kov
 — plá­no­va­nie nákla­dov na akti­vity (tech­nika Odha­do­va­nie zdola — nahor)
 — plá­no­va­nie trva­nia akti­vít (tech­nika Metóda kri­tic­kej cesty)
 — plá­no­va­nie komu­ni­ká­cie a orga­ni­zá­cie čle­nov tímu pre usku­toč­ne­nia akti­vít
 — iden­ti­fi­ká­cia rizík a plá­no­va­nie odo­ziev na nepri­ja­teľné riziká (tech­nika Tri otázky)
 — iden­ti­fi­ká­cia prí­le­ži­tostí
Prax: rie­še­nie prí­pa­do­vej štú­die

14.3. Téma: Usku­toč­ňo­va­nie a a ria­de­nie akti­vít
 — tímová práca a usku­toč­ňo­va­nie akti­vít
 — pri­de­ľo­va­nie čin­ností čle­nom tímu podľa schvá­le­ného plánu
 — naj­čas­tej­šie chyby kre­a­tív­neho mana­žéra pri ria­dení akti­vít pri ria­dení zmeny voči plánu
 — aktívna práca s rizi­kami a prí­le­ži­tos­ťami
 — kre­a­tívny & pro­ak­tívny & integ­ro­vaný prí­stup k usku­toč­ňo­va­niu a ria­de­niu akti­vít
Prax: rie­še­nie prí­pa­do­vej štú­die
+
14.3. Téma: Kon­trola uskutočňovaných akti­vít
 — prie­bežná kon­trola stavu uskutočňovaných akti­vít
 — mera­nie výkonnosti čle­nov tímu
 — vyhod­no­tene dosiahnutých prí­no­sov v jednotlivých mana­žér­skych eta­pách
Prax: rie­še­nie prí­pa­do­vej štú­die

21.3. Téma: Ukon­če­nie akti­vít a záve­rečné vyhod­no­te­nie
 — záve­rečné vyhod­no­te­nie vytvorených výstupov
 — vyhod­no­te­nie výkonnosti čle­nov tímu
 — spra­co­va­nie pou­čení z vyko­ná­va­nia akti­vít
 — spra­co­va­nie rizík pre nasle­dovné podobné akti­vity
 — defi­no­va­nie nevyhnutných čin­ností po ukon­čení akti­vít
 — vyhod­no­te­nie dosia­hnu­tia plánovaných prí­no­sov zamýšľaného zámeru defi­no­va­nie plánu mera­nia prí­no­sov z dlho­do­bého hľa­diska (1 až 2 roky)

Počet účast­ní­kov je však opäť obme­dzený na 12, preto sa regis­trujte čím skôr tu: http://bit.ly/2016_­ZR­K­P11_re­gis­tra­cia

28.02.2017 / 18:00 / Bratislava

Works­ho­p_Mail­chimp mas­ter

Close

Works­ho­p_Mail­chimp mas­ter

Bratislava

Vstupné 49 €

 • Connect Olive Stromová, Bratislava, Slovakia
 • 28.02.2017

Popis

Aj keď sa to možno vo svete sociál­nych sietí nezdá, email mar­ke­ting je stále jeden z naje­fek­tív­nej­ších pre­daj­ných a mar­ke­tin­go­vých nástro­jov.

Mail­chimp vám umožní jed­no­du­cho vytvá­rať emai­lové kam­pane a news­lettre a komu­ni­ko­vať tak so stá­lymi, ale aj s poten­ciál­nymi zákaz­níkmi.

Na works­hope sa naučíte ako vytvá­rať kam­pane, ktoré ľudí zaujmú a ako efek­tívne využí­vať všetky mož­nosti, ktoré vám Mail­chimp ponúka.

Lek­to­rom works­hopu je Oli­ver Jaku­bík.

01.03.2017 / 19:00 / Bratislava

Elitná obchodná légia

Close

Elitná obchodná légia

Bratislava

 • Business Cloud Obchodná Obchodná 3, 81106 Bratislava, Slovakia
 • 01.03.2017

Popis

Ani Vás už nebaví sle­do­vať výsledky Vašich zamest­nan­cov, obchod­ní­kov? Sú málo moti­vo­vaní?
Máme tu pre Vás recept s náz­vom “Elitná obchodná légia.” Je to uspo­ria­daný sys­tém kro­kov, pro­stred­níc­tvom kto­rého sa naučíte ako efek­tívne pre­dať pro­dukt alebo službu.

Naj­dô­le­ži­tej­šie sú 2 kľú­čové body:
a) Sle­do­vať výsledky ľudí. NIE ČIN­NOSTI!
b) KAŽDÝ zákaz­ník je náš POTEN­CI­ONÁLNY zákaz­ník. Je na Vás ako ho zís­kate. POD­STATNÝ je VÝSLE­DOK!

Ako na to a ešte omnoho viac Vám zod­po­vieme už 1.3.2017 o 19:00 v Busi­ness Cloude na Obchod­nej.

Vítaní ste VŠETCI :)

VSTUP je ZDARMA.

Close

Base­camp Hiring Day: Meet the best Data Scien­tists

Wien

 • Io2 HUB Weintraubengasse 22 1020 Wien Austria
 • 02.03.2017

Popis

Get access to top-class data scien­tists before they hit the job mar­ket! Come to Base­camp’s Hiring Day on March 2nd to meet our gra­du­ates, see their impres­sive pro­jects, and inter­view a selec­tion of can­di­da­tes. After­wards you have the great chance to chat with the gra­du­ates during fol­lo­wing infor­mal networ­king ses­sion. All in one after­noon!

Over the course of our 8-week inten­sive data science prog­ram, the par­ti­ci­pants get well ver­sed in all the neces­sary skills to become a valu­able part of any data science team: prog­ram­ming (R, Pyt­hon, or Spark), data engi­ne­e­ring (data­ba­ses, APIs), machine lear­ning, and busi­ness aspects of data science. During the prog­ram each stu­dent gains prac­ti­cal skills buil­ding their own solu­tion for a real company’s prob­lem. Tho­rough trai­ning and hard work on the pro­ject pre­pare our can­di­da­tes for eve­ry­day chal­len­ges of the deman­ding data science job!

Close

Star­tup Grind Bra­ti­slava Hosts Mar­tin Hauge (Flu­ent Digi­tal)

Bratislava

 • 0100 Campus Stare Grunty 18, 841 04 Bratislava, Slovakia
 • 02.03.2017

Popis

Eve­ry­one is invi­ted to Star­tup Grind Bra­ti­slava — (powe­red by Google for Entrep­re­ne­urs)!

This time we are taking place on the 2nd of March 2017 at 0100 Cam­pus, Stare Grunty 18, Bra­ti­slava 841 04

Ple­ase regis­ter and pur­chase your tic­ket here: https://goo.gl/nBHIyd

Star­tup Grind is an inter­view con­cept coming out of Sili­con Val­ley and our 15th inter­vie­wee will be Mar­tin Hauge — Angel Inves­tor, Advi­sor, Coach, Chair­man of Frog Capi­tal and Mana­ging Par­tner at Flu­ent Digi­tal.

Agenda:
18:00 — Networ­king
19:00 — Fire­side Chat with Mar­tin Hauge
20:00 — Networ­king

Close

Základy mar­ke­tingu pre každý nápad // marec 2017

Košice

Vstupné 80 €

 • Creative Industry Košice Kukučínova 2, 04001 Kosice, Slovakia
 • 09.03.2017

Popis

Každý nápad potre­buje kva­litný mar­ke­ting, aby o ňom bolo počuť. Spolu so zakla­da­te­ľom značky Opre’ cider — Gabom Opren­de­kom a mar­ke­tin­go­vou mana­žér­kou Auparku — Pet­rou Juhá­so­vou si na šty­roch works­ho­poch pri­pra­víte mar­ke­tin­govú stra­té­giu pre svoju firmu a vstú­pite na trh pri­pra­vený usku­toč­ňo­vať veľké veci! Kurz je akre­di­to­vaný Minis­ter­stvom škols­tva vedy a výskumu SR.

PROG­RAM:
ANA­LÝZY // ŠTVR­TOK 9. marec od 17:00 hod.
 — Zozná­me­nie & warm up
 — Pred­sta­ve­nie fik­tív­nej firmy, na prí­klade kto­rej si budeme počas všet­kých works­ho­pov vysvet­ľo­vať teore­tické základy
 — Ana­lýza kon­ku­ren­cie a trhu
 — Vypra­co­va­nie ana­lýzy pre fik­tívnu firmu
 — Práca v sku­pi­nách
 — SWOT ana­lýza
 — Vypra­co­va­nie SWOT ana­lýzy pre fiktívnu firmu
 — Práca v sku­pi­nách
 — Domáca úloha — príp­rava ana­lýzy pre tvoj nápad. Kon­zul­to­va­nie možné emai­lom s Gabim alebo Peťou.

STRA­TÉ­GIE // ŠTVR­TOK 16. marec od 17:00 hod.
 — Stra­te­gická príp­rava pre vstup na trh
 — Stra­te­gická pri­prava pre fik­tívnu firmu
 — Práca v sku­pi­nách
 — Náj­de­nie vhod­nej pozí­cie medzi kon­ku­rentmi (posi­ti­oning)
 — Náj­de­nie vhod­nej pozí­cie pre fik­tívnu firmu
 — Práca v sku­pi­nách
 — Ako si zade­fi­no­vať cie­ľovku (tar­ge­ting)
 — Tar­ge­ting pre fik­tívnu firmu
 — Práca v sku­pi­nách
 — Domáca úloha
 — Príp­rava stra­té­gie pre tvoj nápad. Kon­zul­to­va­nie možné emai­lom s Gabim alebo Peťou.

IMPLE­MEN­TÁ­CIA // ŠTVR­TOK 23. marec od 17:00 hod.
 — Stra­té­gie pre vstup na trh
 — Príp­rava stra­té­gie pre fik­tívnu firmu
 — Práca v sku­pi­nách
 — Ako si určiť vhodný pro­dukt, cenu a dis­tri­bú­ciu
 — Urče­nie pro­duk­tum ceny a dis­tri­bú­cie pre fik­tívnu firmu
 — Práca v sku­pi­nách
 — Nasta­ve­nie ceny pre produkt/službu
 — Nasta­ve­nie ceny pre fik­tívnu firmu
 — Práca v sku­pi­nách
 — Domáca úloha
 — Urče­nie ceny, dis­tri­bú­cie atď. pre tvoj nápad. Kon­zul­to­va­nie možné emai­lom s Gabim alebo Peťou.

KOMU­NI­KAČNÝ MIX , SOCIÁLNE MÉDIA, BRAN­DING // ŠTVR­TOK 30. marec od 17:00 hod.
 — Príp­rava komun­kač­ného mixu pred vstu­pom na trh
 — Príp­rava komu­ni­kač­ného mixu pre fik­tívnu firmu
 — Práca v sku­pi­nách — Sociálne média (Face­book, Ins­ta­gram, Snap­chat atď.)
 — Ako si vybrať tie správne pre môj nápad a ako s nimi pra­co­vať
 — Sociálne média pre fik­tívnu firmu — práca v sku­pi­nách
 — Bran­ding
 — Sila značky
 — Vytvo­re­nie brandu pre fik­tívnu firmu
 — Práca v sku­pi­nách
 — Domáca úloha
 — Vytvo­re­nie komu­ni­kač­ného mixu pre tvoj nápad. Kon­zul­to­va­nie možné emai­lom s Gabim alebo Peťou.

O lek­to­roch:

Petra Juhá­sová je mana­žér­kou mar­ke­tingu nákup­ného cen­tra Aupark Košice. Počas svo­jej vyše 20roč­nej kari­éry už pra­co­vala v den­níku Kor­zár, v tele­ví­ziách TV Naša, TV Glo­bal a TV Joj. Po vyso­kej škole tiež zod­po­ve­dala za internú a externú komu­ni­ká­ciu pre medzi­ná­rodnu spo­loč­nosť GET­RAG Ford Trans­mis­si­ons. Spoz­najte Petru v tomto videu:http://bit.ly/2eogXUM

Gab­riel Opren­dek zalo­žil spolu s bra­tom Rado­sla­vom značku Opre’ Cider. Dnes je to jeden z najús­peš­nej­ších slo­ven­ských cide­rov vôbec. Štu­do­val mar­ke­ting a eko­nó­miu na Aal­borg Uni­vers­tiy v Dán­sku a pre­šiel si aj mar­ke­tin­go­vou stá­žou zame­ra­nou na mar­ke­ting a pre­daj v Kap­skom meste v Juho­af­ric­kej repub­like.

Spoz­najte Gaba v tomto videu: http://bit.ly/2eZ8Nyn

Pri­hlás sa na akre­di­to­vaný vzde­lá­vací kurz, ktorý zahŕňa 4 works­hopy spolu za 80 €.

Máte otázky? Napíšte našej mana­žérke pre vzde­lá­va­cie akti­vity Bar­bore Spi­šá­ko­vej na barbora.spisakova@cike.sk.

Regis­tro­vať sa môžeš tu: http://bit.ly/Zakla­dy­Mar­ke­tin­gu­_ja­r2017

Close

Expe­rience Con­fe­rence 2017 — UX Bra­ti­slava

Bratislava

Vstupné 220 €

 • 09.03.2017

Popis

A 2-day inter­na­ti­onal UX con­fe­rence in Bra­ti­slava on user expe­rience design and digi­tal inno­va­ti­ons. The pur­pose of the con­fe­rence is to open a dis­cus­sion bet­ween rese­ar­chers, desig­ners, deve­lo­pers and busi­ness exe­cu­ti­ves from dif­fe­rent indus­tries on the best user-cen­te­red prac­ti­ces.

Check the web­site for more infor­ma­tion and tic­ket booking:
www.exconf.com

10.03.2017 / 09:00 / Bratislava

PyCon SK

Close

PyCon SK

Bratislava

 • FIIT STU Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava, Slovakia
 • 10.03.2017

Popis

PyCon SK je komu­ni­tou orga­ni­zo­vaná kon­fe­ren­cia pre prog­ra­mo­vací jazyk Pyt­hon.

Pri­pra­vuje sa pre vás dva dni zau­jí­ma­vých pred­ná­šok s reč­níkmi z celej Európy. Pia­tok budeme mať (česko)slovenský deň, hlavný deň v sobotu bude anglický. Viac infor­má­cií nájde na ofi­ciál­nej stránke:https://www.pycon.sk/2017/

Close

Pilotný kurz WordP­ress2 pre štu­den­tov TUKE a UPJŠ

Košice

 • Boženy Němcovej 3, 040 01 Košice, Slovenská Republika
 • 11.03.2017

Popis

Stu­dio Squ­ared, AZU Košice a Cre­a­tive Indus­try Košice ti pri­ná­šajú BEZ­PLATNÝ kurz WordP­ress2, ktorý ťa pre­ve­die naj­dô­le­ži­tej­šími krokmi pri tvorbe webu v redakč­nom sys­téme WordP­ress.

Počas troch týž­dňov si pod vede­ním skú­se­ného WordP­ress dizaj­néra Mariána Jen­dru­cha vytvo­ríš jed­no­du­chú web­stránku na pre­zen­tá­ciu tvo­jich kre­a­tív­nych výtvo­rov, pro­duk­tov, slu­žieb alebo samého seba.

Kurz je vytvo­rený pre kre­a­tív­nych štu­den­tov, ktorí chcú pre­zen­to­vať svoje výtvory alebo služby v online svete. Hľa­dáme umel­cov, pod­ni­kav­cov, kre­a­tív­cov, foto­gra­fov, ale aj tech­nicky zame­ra­ných ľudí, ktorí sa chcú naučiť niečo nové.

Na úspešné absol­vo­va­nie kurzu WordP­ress2 nepot­re­bu­ješ žiadne pre­došlé skú­se­nosti s tvor­bou web­strá­nok. Žia­den strach, nebu­deme prog­ra­mo­vať ani kódiť. Potrebné sú iba základné vedo­mosti o počí­ta­čoch a webe.

Všetky potrebné infor­má­cie náj­deš na webe http://wordpress.squared.studio/#pilotny-kurz-tuke

Kurz je bez­platný, ale počet miest je obme­dzený na 12, takže ak máš záu­jem, nevá­haj a regis­truj sa ešte dnes! Všet­kých pri­hlá­se­ných štu­den­tov budeme infor­mo­vať o prie­behu začiat­kom marca.

12.03.2017 / 09:00 / Bratislava

Django Girls

Close

Django Girls

Bratislava

 • FIIT STU Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava, Slovakia
 • 12.03.2017

Popis

Ak si dievča a chceš sa naučiť ako vyví­jať web stránky, máme pre teba dobrú správu. Orga­ni­zu­jeme jed­no­dňový works­hop pre začia­toč­níčky zadarmo!

Usku­toční sa v nedeľu, 12. marca 2017 v Bra­ti­slave, počas dru­hého PyConu na Slo­ven­sku.

Ďal­šie infor­má­cie a aj to ako sa môžeš pri­hlá­siť na Django Girls Bra­ti­slava náj­deš na https://pycon.sk/djan­go­girls
 — — — — — — — — –— — — — — — — — –— — — — — — — — –-
If you are a female and you want to learn how to make web­si­tes, we have good news for you! We are hol­ding a one-day free works­hop for begin­ners!

The works­hop will take place on 12th of March in Bra­ti­slava, during the second annual PyCon SK.

For more infor­ma­tion about the works­hop and how to apply for a spot at Django Girls Bra­ti­slava visit https://pycon.sk/djan­go­girls

04.04.2017 / 15:00 / Bratislava

TECH INNO DAY 2017

Close

TECH INNO DAY 2017

Bratislava

 • FIIT STU Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava, Slovakia
 • 04.04.2017

Popis

Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický inku­bá­tor STU — InQb orga­ni­zuje v spo­lu­práci s hlav­ným par­tne­rom podu­ja­tia Nadá­cia ESET a spo­loč­nos­ťou ESET networ­kin­gové podu­ja­tie, kto­rého cie­ľom je pred­sta­viť súčasné ino­vá­cie star­tup firiem a štu­dent­ských tímov v rôz­nych tech­nic­kých oblas­tiach a tiež poskyt­núť pries­tor na networ­king.

Podu­ja­tie sa bude konať v pries­to­roch FIIT STU v Mlyn­skej doline pod záš­ti­tou rektora STU — prof. Ing. Roberta Red­ham­mera, PhD.

Po úvod­nom otvo­rení podu­ja­tia sa počas krát­kych pre­zen­tá­cií pred­sta­via jed­not­livé vysta­vu­júce tímy štu­den­tov a firiem. Nasle­do­vať bude pane­lová dis­ku­sia zástup­cov úspeš­ných firiem. Následne budú vyhod­no­tené 3 naj­lep­šie tímy v kate­gó­riách “firma” a “štu­dent”, ktoré zís­kajú zaují­mavé ceny od par­tne­rov. V závere podu­ja­tia bude pries­tor na networ­king, pri­čom účast­níci a náv­štev­níci podu­ja­tia si budú môcť dohod­núť krátke stret­nu­tia so zau­jí­ma­vými osob­nos­ťami z pane­lo­vej dis­ku­sie.

Regis­trá­cia pre vysta­vo­va­te­ľov je otvo­rená do 17.3.2017 — do tohto ter­mínu je potrebné zaslať vypl­nené pro­fily, ktoré náj­dete na stránke:www.inqb.sk/techinnoday.
Pre všetky pri­hlá­sené tímy pri­pra­vu­jeme pred podu­ja­tím tré­ning pre­zen­tač­ných zruč­ností.

Regis­trá­cia pre náv­štev­ní­kov podu­ja­tia bude spus­tená čoskoro, o všet­kých aktu­ál­nych infor­má­ciách týka­jú­cich sa podu­ja­tia budeme prie­bežne infor­mo­vať na stránke tejto uda­losti a budú tak­tiež aktu­ali­zo­vané na web stránke podu­ja­tia www.inqb.sk/techinnoday.

V prí­pade akých­koľ­vek otá­zok nás kon­tak­tujte na: info@inqb.sk, 0918 669 209 (Lenka Bed­ná­rová), 0917 669 155 (Oľga Guš­ta­fí­ková).

Ďaku­jeme a tešíme sa na vašu účasť :)

Close

Star­tup Grind Bra­ti­slava Hosts Mar­tin Hauge (Flu­ent Digi­tal)

Bratislava

 • 0100 Campus Stare Grunty 18, 841 04 Bratislava, Slovakia
 • 02.03.2017

Popis

Eve­ry­one is invi­ted to Star­tup Grind Bra­ti­slava — (powe­red by Google for Entrep­re­ne­urs)!

This time we are taking place on the 2nd of March 2017 at 0100 Cam­pus, Stare Grunty 18, Bra­ti­slava 841 04

Ple­ase regis­ter and pur­chase your tic­ket here: https://goo.gl/nBHIyd

Star­tup Grind is an inter­view con­cept coming out of Sili­con Val­ley and our 15th inter­vie­wee will be Mar­tin Hauge — Angel Inves­tor, Advi­sor, Coach, Chair­man of Frog Capi­tal and Mana­ging Par­tner at Flu­ent Digi­tal.

Agenda:
18:00 — Networ­king
19:00 — Fire­side Chat with Mar­tin Hauge
20:00 — Networ­king

Chceš tie najlepšie infošky zo sveta Startitup?