O čom je Star­ti­tup?

Star­ti­tup.sk je star­tu­pový ko­mu­nitný por­tál. Je štar­to­va­cou čia­rou pre množ­stvo mla­dých ľudí. Ta­kých, ktorí chcú za­triasť týmto sve­tom a uká­zať že aj na Slo­ven­sku a v Če­chách sú ši­kovní ľu­dia. Star­ti­tup je tak­tiež vý­ni­močný tým, že je tu všetko za­darmo. Od náj­de­nia kva­lit­ného fre­e­lan­cera pre tvoj star­tup, cez lis­to­va­nie a od­pro­mo­va­nie tvojho star­tupu až po mož­nosť zís­kať pra­covnú po­zícu v star­tupe. To všetko a množ­stvo ďal­ších fi­čúr náj­deš pod jed­nou stre­chou na Star­ti­tup.sk.

 

Naše články

Naše články sú svo­jou for­mou a cha­rak­te­rom vy­jad­re­ním na­šich sub­jek­tív­nych ná­zo­rov. Nie sme no­vi­nári. Au­tori na­šich člán­kov sú ľu­dia, ktorí dob­ro­voľne pris­pie­vajú svo­jimi slo­bod­nými ná­zormi a po­strehmi.

 

Máš su­per ná­pady a chceš sa k nám pri­dať?

Ne­vá­haj ani mi­nútu a pri­daj sa k nám do tímu. Daj nám o sebe ve­dieť a my ťa radi uví­tame me­dzi nami.
Pri­daj sa k nám