O čom je Star­ti­tup?

Startitup.sk je star­tu­pový komu­nitný por­tál. Je štar­to­va­cou čia­rou pre množ­stvo mla­dých ľudí. Takých, ktorí chcú zatriasť týmto sve­tom a uká­zať že aj na Slo­ven­sku a v Čechách sú šikovní ľudia. Star­ti­tup je tak­tiež výni­močný tým, že je tu všetko zadarmo. Od náj­de­nia kva­lit­ného fre­e­lan­cera pre tvoj star­tup, cez lis­to­va­nie a odpro­mo­va­nie tvojho star­tupu až po mož­nosť zís­kať pra­covnú pozícu v star­tupe. To všetko a množ­stvo ďal­ších fičúr náj­deš pod jed­nou stre­chou na Startitup.sk.

 

Naše články

Naše články sú svo­jou for­mou a cha­rak­te­rom vyjad­re­ním našich sub­jek­tív­nych názo­rov. Nie sme novi­nári. Autori našich člán­kov sú ľudia, ktorí dob­ro­voľne pris­pie­vajú svo­jimi slo­bod­nými názormi a postrehmi.

 

Máš super nápady a chceš sa k nám pri­dať?

Nevá­haj ani minútu a pri­daj sa k nám do tímu. Daj nám o sebe vedieť a my ťa radi uví­tame medzi nami.
Pri­daj sa k nám