11- ročné dievča dosiahlo naj­vyšší možný výsle­dok z IQ testu, pred­behla aj Eins­te­ina a Hawkinga

Ľubica Račeková / 18. januára 2016 / Tools a produktivita

11-ročná brit­ská ško­láčka, Kash­mea Wahi, pôvo­dom z Indie, dosiahla naj­vyš­šie možné skóre v teste IQ

Výsle­dok Kash­mei je 162. Výsle­dok v IQ teste tohto mla­dého diev­čaťa je impo­zantný. Dievča, ktoré sa naro­dilo v Bom­baji, pove­dalo: „Je to ohro­mu­júce, keď ma teraz porov­ná­vajú s ľuďmi ako Step­hen Hawking(160) a Albert Einstein(160-odhad, presné číslo sa nevie).”

Test s náz­vom Cat­tell III B Mensa má 150 otá­zok a Kash­mea sa pred ním naj­skôr necí­tila naj­lep­šie. „Najprv som sa cítila veľmi ner­vózne. Ale keď som začala s tes­tom, zis­tila som, že to nie je také zlo­žité,” pove­dala. Ško­láčka tes­tom chcela rodi­čom doká­zať, že nemusí trá­viť toľko času nad uče­ním, ako jej oni kážu. Jej výsle­dok však kaž­dého prek­va­pil. Kash­mea sa vďaka nemu zara­dila do 1 per­centa naj­múd­rej­ších ľudí sveta.

kashmea_wahi_1024

Dievča v súčas­nosti štu­duje na Not­ting Hill a Ealing Junior School v západ­nom Lon­dýne, medzi jej záujmy patrí nohej­bal, tenis a šach, v kto­rom súťa­žila aj na národ­nej úrovni. Jej výsle­dok z IQ testu však zna­mená, že sa môže uchá­dzať o člen­stvo v orga­ni­zá­cii Mensa. Pod­mien­kou pre člen­stvo v tejto orga­ni­zá­cii je výsle­dok v teste inte­li­gen­cie, ktorý je schvá­lený dozor­com Mensy Inter­na­ti­onal, medzi hor­nými dvoma per­cen­tami cel­ko­vej popu­lá­cie. Na Slo­ven­sku je to IQ nad 130. Orga­ni­zá­cie Mensy v stovke kra­jín sveta zdru­žujú vyše 100 tisíc čle­nov. Posla­ním a cie­ľom Mensy je využi­tie inte­li­gen­cie v pros­pech ľud­stva.

pripravenevspolupraci_vedelisteze

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)