11- roč­né diev­ča dosiah­lo naj­vyš­ší mož­ný výsle­dok z IQ tes­tu, pred­beh­la aj Eins­te­i­na a Hawkin­ga

Ľubica Račeková / 18. januára 2016 / Lifehacking

11-roč­ná brit­ská ško­láč­ka, Kash­mea Wahi, pôvo­dom z Indie, dosiah­la naj­vyš­šie mož­né skó­re v tes­te IQ

Výsle­dok Kash­mei je 162. Výsle­dok v IQ tes­te toh­to mla­dé­ho diev­ča­ťa je impo­zant­ný. Diev­ča, kto­ré sa naro­di­lo v Bom­ba­ji, pove­da­lo: „Je to ohro­mu­jú­ce, keď ma teraz porov­ná­va­jú s ľuď­mi ako Step­hen Hawking(160) a Albert Einstein(160-odhad, pres­né čís­lo sa nevie).”

Test s náz­vom Cat­tell III B Men­sa má 150 otá­zok a Kash­mea sa pred ním naj­skôr necí­ti­la naj­lep­šie. „Najprv som sa cíti­la veľ­mi ner­vóz­ne. Ale keď som zača­la s tes­tom, zis­ti­la som, že to nie je také zlo­ži­té,” pove­da­la. Ško­láč­ka tes­tom chce­la rodi­čom doká­zať, že nemu­sí trá­viť toľ­ko času nad uče­ním, ako jej oni kážu. Jej výsle­dok však kaž­dé­ho prek­va­pil. Kash­mea sa vďa­ka nemu zara­di­la do 1 per­cen­ta naj­múd­rej­ších ľudí sve­ta.

kashmea_wahi_1024

Diev­ča v súčas­nos­ti štu­du­je na Not­ting Hill a Ealing Juni­or Scho­ol v západ­nom Lon­dý­ne, medzi jej záuj­my pat­rí nohej­bal, tenis a šach, v kto­rom súťa­ži­la aj na národ­nej úrov­ni. Jej výsle­dok z IQ tes­tu však zna­me­ná, že sa môže uchá­dzať o člen­stvo v orga­ni­zá­cii Men­sa. Pod­mien­kou pre člen­stvo v tej­to orga­ni­zá­cii je výsle­dok v tes­te inte­li­gen­cie, kto­rý je schvá­le­ný dozor­com Men­sy Inter­na­ti­onal, medzi hor­ný­mi dvo­ma per­cen­ta­mi cel­ko­vej popu­lá­cie. Na Slo­ven­sku je to IQ nad 130. Orga­ni­zá­cie Men­sy v stov­ke kra­jín sve­ta zdru­žu­jú vyše 100 tisíc čle­nov. Posla­ním a cie­ľom Men­sy je využi­tie inte­li­gen­cie v pros­pech ľud­stva.

pripravenevspolupraci_vedelisteze

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)