12 naj­hor­ších nápa­dov na Kicks­tar­teri!

Martin Bohunický / 3. októbra 2015 / Tech a inovácie

Kicks­tar­ter je skve­lým zdro­jom pre šikovné a kre­a­tívne nápady. Sku­točne, na tomto mieste dostalo prí­le­ži­tosť nie­koľko revo­luč­ných vyná­le­zov. No nie každý nápad sa auto­ma­ticky stane hitom. 

Pozreli sme sa na temnú stranu Kicks­tar­teru a obja­vili sme 12 totál­nych nezmys­lov. Držte sa..

1. Turbo Beer Pong

Ak chceš zís­kať 97,000 dolá­rov od totálne nezná­mych ľudí, mohol by si obe­to­vať tro­chu času lep­šej pre­zen­tá­cií. Možno to nie je naj­horší nápad na zozname, no video na úrovni škôlky zabilo všetky nádeje už zilión rokov vopred.

Cieľ: 97,000 dolá­rov

Úspech? Nie! Pris­peli len traja ľudia.

2. Not­hing Simu­la­tor 2015

Na inter­nete náj­deš simu­lá­tor snáď všet­kého. Môžeš byť kozou, zácho­dom, dokonca som hral aj simu­lá­tor zác­lony. No toto je..proste nič. Nie­kto bez zmyslu pre humor sa pokú­sil byť vtipný. Celé video je 5-minú­tová čierna obra­zovka..

Cieľ: 70 dolá­rov

Úspech? Nie! 70 dolá­rov je za nič proste veľa.

3. Uni­corn Hat

Čiapka. Akože som jed­no­ro­žec. To mys­líte vážne?

Cieľ: 90 dolá­rov

Úspech? Áno! Za 10 dní narai­so­val pro­jekt 521 dolá­rov… Tiež si prek­va­pený?

4. Twerk Island

Pokus o finan­co­va­nie filmu o “sláv­nom a boha­tom diev­čati, ktoré orga­ni­zuje sve­tový šam­pi­onát v twer­ko­vaní, pri­čom vo filme vystúpi 20 sve­to­zná­mych taneč­ných sku­pín a DJov. Celý video pitch trval 1 sekundu a bol to len obrá­zok ostrova.

Cieľ: Milión dolá­rov!

Úspech? Čo mys­líš?

5. Tita­no­boa

Každý z nás by chcel posta­viť nezmy­sel­ného, 15-met­ro­vého mecha­nic­kého hada. Tento chla­pík to aku­rát uro­bil ako prvý.

Cieľ: 10,000 dolá­rov

Úspech? Ehm, áno.

6. Mydlo z mäsa

Kto nemá rád mäso? Tak napr. vegáni. Vieš si pred­sta­viť vegána, ktorý sa umýva myd­lom zo sla­niny. Asi som zlý, ale mňa by ten pohľad bavil.

Cieľ: 1500 dolá­rov

Úspech? Áno!

7. PAUL

Paul je nabí­jačka smart­fónu — doslova nahá muž­ská figu­rína, pri­čom mobil pri­pev­níš práve na chú­los­tivé miesto. Jasne, je to hlú­posť, ale tisíc­krát hor­šie je pre­zen­tačné video..

Cieľ: 8000 dolá­rov

Úspech? Našťas­tie nie.

8. Grizz Coat 

Kos­tým Grizz­lyho je jedna vec, no tento kabát nie je kos­tým, ale voľba do tvojho zim­ného šat­níka. 

Cieľ: 2500 dolá­rov

Úspech? Pred­stav si, že sa záu­jem­cov našlo dosť.

9. Gril­led Che­e­sus 

Toast s podo­biz­ňou Ježiša. Názov si zaslúži páčika, no ten zvy­šok, ja ti neviem.

Cieľ: 25,000 dolá­rov

Úspech? 286 záu­jem­cov sta­čilo.

10. Little Eatz 

Svo­jim spô­so­bom mi to nepríde ako úplna hlú­posť, za čo ma asi väč­šina z vás odsúdi. Áno, skú­šal som jesť psie gra­nule a nie, nebola to taká kata­strofa. Jedlo, ktoré je vhodné pre člo­veka aj pre psa.. 

Cieľ: 5000 dolá­rov

Úspech? Nie. Asi sa idem han­biť do kúta.

11. Eyeso­res Bull­po­oper

Držiak na toale­ťák v tvare býka.

Cieľ: 35,000 dolá­rov

Úspech? Abso­lútne nie! Za tie pra­chy naučím podá­vať toale­ťák sku­toč­ného býka.

12. Puking Kitty Saucy Boat 

Toto je jed­no­du­cho koniec, ďalej už ísť nemô­žem. Dáv­ko­vač na omáčku v tvare grca­jú­cej mačky, proste nie.

Cieľ: 14,000 dolá­rov

Úspech? Áno..vzdávam sa.

zdroj: goexplore.net

Pridať komentár (0)