12 naj­hor­ších nápa­dov na Kicks­tar­te­ri!

Martin Bohunický / 3. októbra 2015 / Tech a inovácie

Kicks­tar­ter je skve­lým zdro­jom pre šikov­né a kre­a­tív­ne nápa­dy. Sku­toč­ne, na tom­to mies­te dosta­lo prí­le­ži­tosť nie­koľ­ko revo­luč­ných vyná­le­zov. No nie kaž­dý nápad sa auto­ma­tic­ky sta­ne hitom. 

Pozre­li sme sa na tem­nú stra­nu Kicks­tar­te­ru a obja­vi­li sme 12 totál­nych nezmys­lov. Drž­te sa..

1. Tur­bo Beer Pong

Ak chceš zís­kať 97,000 dolá­rov od totál­ne nezná­mych ľudí, mohol by si obe­to­vať tro­chu času lep­šej pre­zen­tá­cií. Mož­no to nie je naj­hor­ší nápad na zozna­me, no video na úrov­ni škôl­ky zabi­lo všet­ky náde­je už zili­ón rokov vopred.

Cieľ: 97,000 dolá­rov

Úspech? Nie! Pris­pe­li len tra­ja ľudia.

2. Not­hing Simu­la­tor 2015

Na inter­ne­te náj­deš simu­lá­tor snáď všet­ké­ho. Môžeš byť kozou, zácho­dom, dokon­ca som hral aj simu­lá­tor zác­lo­ny. No toto je..proste nič. Nie­kto bez zmys­lu pre humor sa pokú­sil byť vtip­ný. Celé video je 5-minú­to­vá čier­na obra­zov­ka..

Cieľ: 70 dolá­rov

Úspech? Nie! 70 dolá­rov je za nič pros­te veľa.

3. Uni­corn Hat

Čiap­ka. Ako­že som jed­no­ro­žec. To mys­lí­te váž­ne?

Cieľ: 90 dolá­rov

Úspech? Áno! Za 10 dní narai­so­val pro­jekt 521 dolá­rov… Tiež si prek­va­pe­ný?

4. Twerk Island

Pokus o finan­co­va­nie fil­mu o “sláv­nom a boha­tom diev­ča­ti, kto­ré orga­ni­zu­je sve­to­vý šam­pi­onát v twer­ko­va­ní, pri­čom vo fil­me vystú­pi 20 sve­to­zná­mych taneč­ných sku­pín a DJov. Celý video pitch trval 1 sekun­du a bol to len obrá­zok ostro­va.

Cieľ: Mili­ón dolá­rov!

Úspech? Čo mys­líš?

5. Tita­no­boa

Kaž­dý z nás by chcel posta­viť nezmy­sel­né­ho, 15-met­ro­vé­ho mecha­nic­ké­ho hada. Ten­to chla­pík to aku­rát uro­bil ako prvý.

Cieľ: 10,000 dolá­rov

Úspech? Ehm, áno.

6. Myd­lo z mäsa

Kto nemá rád mäso? Tak napr. vegá­ni. Vieš si pred­sta­viť vegá­na, kto­rý sa umý­va myd­lom zo sla­ni­ny. Asi som zlý, ale mňa by ten pohľad bavil.

Cieľ: 1500 dolá­rov

Úspech? Áno!

7. PAUL

Paul je nabí­jač­ka smart­fó­nu — doslo­va nahá muž­ská figu­rí­na, pri­čom mobil pri­pev­níš prá­ve na chú­los­ti­vé mies­to. Jas­ne, je to hlú­posť, ale tisíc­krát hor­šie je pre­zen­tač­né video..

Cieľ: 8000 dolá­rov

Úspech? Našťas­tie nie.

8. Grizz Coat

Kos­tým Grizz­ly­ho je jed­na vec, no ten­to kabát nie je kos­tým, ale voľ­ba do tvoj­ho zim­né­ho šat­ní­ka.

Cieľ: 2500 dolá­rov

Úspech? Pred­stav si, že sa záu­jem­cov našlo dosť.

9. Gril­led Che­e­sus

Toast s podo­biz­ňou Ježi­ša. Názov si zaslú­ži páči­ka, no ten zvy­šok, ja ti neviem.

Cieľ: 25,000 dolá­rov

Úspech? 286 záu­jem­cov sta­či­lo.

10. Litt­le Eatz

Svo­jim spô­so­bom mi to neprí­de ako úpl­na hlú­posť, za čo ma asi väč­ši­na z vás odsú­di. Áno, skú­šal som jesť psie gra­nu­le a nie, nebo­la to taká kata­stro­fa. Jed­lo, kto­ré je vhod­né pre člo­ve­ka aj pre psa..

Cieľ: 5000 dolá­rov

Úspech? Nie. Asi sa idem han­biť do kúta.

11. Eyeso­res Bull­po­oper

Držiak na toale­ťák v tva­re býka.

Cieľ: 35,000 dolá­rov

Úspech? Abso­lút­ne nie! Za tie pra­chy naučím podá­vať toale­ťák sku­toč­né­ho býka.

12. Puking Kit­ty Sau­cy Boat

Toto je jed­no­du­cho koniec, ďalej už ísť nemô­žem. Dáv­ko­vač na omáč­ku v tva­re grca­jú­cej mač­ky, pros­te nie.

Cieľ: 14,000 dolá­rov

Úspech? Áno..vzdávam sa.

zdroj: goexplore.net

Pridať komentár (0)