14 úžas­ných psy­cho­lo­gic­kých fak­tov, ktoré by mal poznať každý z nás

Lucia M., interez.sk / 16. júla 2016 / Zaujímavosti

Už od nepa­mäti šla psy­cho­ló­gia ruka v ruke s filo­zo­fiou. Bolo tomu však tak len do roku 1870, kedy sa psy­cho­ló­gia stala samos­tat­nou vedec­kou dis­cip­lí­nou. Od tej doby sme sa pro­stred­níc­tvom rôz­nych štú­dií, a aj vďaka tech­no­lo­gic­kému pokroku, naučili veľa, aj keď, musíte uznať, že sme ešte stále na začiatku. Možno vás prek­va­pia nie­ktoré psy­cho­lo­gické fakty, ktoré sme si pre vás dnes pri­pra­vili, a preto sa s nami nevá­hajte pode­liť o svoje názory v komen­tá­roch.

Tvoja najob­ľú­be­nej­šia pie­seň je tak­mer určite spo­jená s neja­kou emo­ci­onál­nou uda­los­ťou.

voice

Hudba ovplyv­ňuje tvoje sta­no­viská a názory.

Toto je zrejme jasné. Potvr­dzuje to aj štú­dia z uni­ver­zity Gro­nin­gen, ktorá hovorí, že hudba má obrov­ský vplyv na naše vní­ma­nie a kre­ova­nie našich názo­rov.

Čím viac budeš svoj čas trá­viť s ostat­nými, tým budeš šťast­nejší.

Míňať peniaze na skú­se­nosti a zážitky ťa robí oveľa šťast­nej­šími, ako keď míňaš na hmotné veci.

psychofakty3

Zbie­raj spo­mienky, nie veci, no nie?

Dnešné deti trpia väč­šími psy­chic­kými prob­lé­mami ako prie­merný psy­chiat­rický pacient v roku 1950.

Je to cel­kom desivé, no mno­hých z nás to možno neprek­va­puje. Asi polo­vica ľud­skej popu­lá­cie trpí úzkos­ťami či dep­re­siami.

Nie­ktoré nábo­žen­ské prak­tiky zni­žujú stres.

psychofakty4

Psy­cho­lo­gická štú­dia o rôz­nych poru­chách nálad tvrdí, že ľudia, ktorí sa venujú medi­tá­cii alebo mod­lit­bám, sú oveľa menej vystre­so­vaní.

Peniaze ti šťas­tie nekú­pia. Pokiaľ teda neza­rá­baš viac ako 70 000 eur ročne.

Presne táto čias­tka ťa zbaví chu­doby a môžeš si v živote dopriať všetko, po čom úžite.

Trá­viť čas so šťast­nými ľuďmi ťa urobí šťast­nej­šími.

psychofakty

Toto asi nie je žiadne prek­va­pe­nie.

Ľudia vo veku od 18 do 33 rokov sú tí naj­viac vystre­so­vaní ľudia na Zemi.

psychofakty6

Rodina, vzde­la­nie, práca. To všetko môže byť cel­kom stre­su­júce.

Ak pre­sved­číš svoj mozog, že si sa naozaj dobre vyspal, začneš si to naozaj mys­lieť.

Vedci tento úkaz nazý­vajú “pla­cebo spá­nok”.

Múdri ľudia sa často pod­ce­ňujú a tí neznalí si mys­lia, že sú geniálni.

Tomuto javu sa hovorí Dun­ning Kru­ger efekt a je to naozaj sku­točné. Ak sa o tom chceš pre­sved­čiť, stačí nav­ští­viť kto­rú­koľ­vek sociálnu sieť.

Keď si spo­me­nieš na uda­losť z minu­losti, tak si vlastne spo­me­nieš na to, kedy si si ju napo­sledy pamä­tal.

psychofakty6

To je dôvod, prečo naše spo­mienky slabnú a strá­cajú sa v prie­behu času.

Tvoje roz­hod­nu­tia sú oveľa raci­onál­nej­šie, keď v hlave roz­mýš­ľaš v cudzom jazyku.

Štú­dia, ktorá pochá­dza z uni­ver­zity v Chi­cagu uka­zuje, že kórej­skí obča­nia, ktorí uva­žo­vali v cudzom jazyku, boli oveľa úspeš­nejší a skôr sa v cudzej kra­jine udo­mác­nili.

Ak sa s nie­kým pode­líš o svoje ciele, je oveľa men­šia prav­de­po­dob­nosť, že ich aj dosiah­neš.

Toto môžem potvr­diť aj z vlast­nej skú­se­nosti, no ak mi neve­ríte, vedci to skú­mali už od roku 1930 a je to cel­kom zre­teľne pre­uká­zané.

bannerinterez

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: interez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: oneclimbs.com

Pridať komentár (0)