14 úžas­ných psy­cho­lo­gic­kých fak­tov, kto­ré by mal poznať kaž­dý z nás

Lucia M., interez.sk / 16. júla 2016 / Zaujímavosti

Už od nepa­mä­ti šla psy­cho­ló­gia ruka v ruke s filo­zo­fi­ou. Bolo tomu však tak len do roku 1870, kedy sa psy­cho­ló­gia sta­la samos­tat­nou vedec­kou dis­cip­lí­nou. Od tej doby sme sa pro­stred­níc­tvom rôz­nych štú­dií, a aj vďa­ka tech­no­lo­gic­ké­mu pokro­ku, nauči­li veľa, aj keď, musí­te uznať, že sme ešte stá­le na začiat­ku. Mož­no vás prek­va­pia nie­kto­ré psy­cho­lo­gic­ké fak­ty, kto­ré sme si pre vás dnes pri­pra­vi­li, a pre­to sa s nami nevá­haj­te pode­liť o svo­je názo­ry v komen­tá­roch.

Tvo­ja najob­ľú­be­nej­šia pie­seň je tak­mer urči­te spo­je­ná s neja­kou emo­ci­onál­nou uda­los­ťou.

voice

Hud­ba ovplyv­ňu­je tvo­je sta­no­vis­ká a názo­ry.

Toto je zrej­me jas­né. Potvr­dzu­je to aj štú­dia z uni­ver­zi­ty Gro­nin­gen, kto­rá hovo­rí, že hud­ba má obrov­ský vplyv na naše vní­ma­nie a kre­ova­nie našich názo­rov.

Čím viac budeš svoj čas trá­viť s ostat­ný­mi, tým budeš šťast­nej­ší.

Míňať penia­ze na skú­se­nos­ti a zážit­ky ťa robí ove­ľa šťast­nej­ší­mi, ako keď míňaš na hmot­né veci.

psychofakty3

Zbie­raj spo­mien­ky, nie veci, no nie?

Dneš­né deti trpia väč­ší­mi psy­chic­ký­mi prob­lé­ma­mi ako prie­mer­ný psy­chiat­ric­ký pacient v roku 1950.

Je to cel­kom desi­vé, no mno­hých z nás to mož­no neprek­va­pu­je. Asi polo­vi­ca ľud­skej popu­lá­cie trpí úzkos­ťa­mi či dep­re­sia­mi.

Nie­kto­ré nábo­žen­ské prak­ti­ky zni­žu­jú stres.

psychofakty4

Psy­cho­lo­gic­ká štú­dia o rôz­nych poru­chách nálad tvr­dí, že ľudia, kto­rí sa venu­jú medi­tá­cii ale­bo mod­lit­bám, sú ove­ľa menej vystre­so­va­ní.

Penia­ze ti šťas­tie nekú­pia. Pokiaľ teda neza­rá­baš viac ako 70 000 eur roč­ne.

Pres­ne táto čias­t­ka ťa zba­ví chu­do­by a môžeš si v živo­te dopriať všet­ko, po čom úži­te.

Trá­viť čas so šťast­ný­mi ľuď­mi ťa uro­bí šťast­nej­ší­mi.

psychofakty

Toto asi nie je žiad­ne prek­va­pe­nie.

Ľudia vo veku od 18 do 33 rokov sú tí naj­viac vystre­so­va­ní ľudia na Zemi.

psychofakty6

Rodi­na, vzde­la­nie, prá­ca. To všet­ko môže byť cel­kom stre­su­jú­ce.

Ak pre­sved­číš svoj mozog, že si sa naozaj dob­re vyspal, začneš si to naozaj mys­lieť.

Ved­ci ten­to úkaz nazý­va­jú “pla­ce­bo spá­nok”.

Múd­ri ľudia sa čas­to pod­ce­ňu­jú a tí nezna­lí si mys­lia, že sú geniál­ni.

Tomu­to javu sa hovo­rí Dun­ning Kru­ger efekt a je to naozaj sku­toč­né. Ak sa o tom chceš pre­sved­čiť, sta­čí nav­ští­viť kto­rú­koľ­vek sociál­nu sieť.

Keď si spo­me­nieš na uda­losť z minu­los­ti, tak si vlast­ne spo­me­nieš na to, kedy si si ju napo­sle­dy pamä­tal.

psychofakty6

To je dôvod, pre­čo naše spo­mien­ky slab­nú a strá­ca­jú sa v prie­be­hu času.

Tvo­je roz­hod­nu­tia sú ove­ľa raci­onál­nej­šie, keď v hla­ve roz­mýš­ľaš v cudzom jazy­ku.

Štú­dia, kto­rá pochá­dza z uni­ver­zi­ty v Chi­ca­gu uka­zu­je, že kórej­skí obča­nia, kto­rí uva­žo­va­li v cudzom jazy­ku, boli ove­ľa úspeš­nej­ší a skôr sa v cudzej kra­ji­ne udo­mác­ni­li.

Ak sa s nie­kým pode­líš o svo­je cie­le, je ove­ľa men­šia prav­de­po­dob­nosť, že ich aj dosiah­neš.

Toto môžem potvr­diť aj z vlast­nej skú­se­nos­ti, no ak mi neve­rí­te, ved­ci to skú­ma­li už od roku 1930 a je to cel­kom zre­teľ­ne pre­uká­za­né.

bannerinterez

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: interez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: oneclimbs.com

Pridať komentár (0)