Bikes­ha­ring v Bra­ti­slave – komu­nitné pro­jekty nahrá­dzajú neschopný magis­trát

Jakub Jablonický / 24. augusta 2016 / Zo Slovenska

Sys­témy zdie­ľa­ných bicyk­lov sú v mes­tách na celom svete cel­kom bež­ným javom. V Bra­ti­slave ale nie.

Bra­ti­slav­ský magis­trát hovorí o bikes­ha­ringu už roky. Zámer pri­blí­žiť Bra­ti­slavu veľ­ko­mes­tám pomo­cou také­hoto pro­jektu znie totiž veľmi pekne. No vyzerá to tak, že znieť pekne je pre vede­nie mesta dôle­ži­tej­šie ako reálne niečo vybu­do­vať.

V roku 2012 sa dokonca aj zor­ga­ni­zo­vala súťaž a vybral víťaz, ktorý mal komu­nitný bikes­ha­ring pre mesto zabez­pe­čiť. No podľa súčas­nej hovor­kyne magis­trátu Ivany Sko­ka­no­vej tento pokus stros­ko­tal na finan­ciách.

opensourcebikeshare1

foto: opensource.com

Zámer poži­čovne mest­ských bicyk­lov je podľa pri­má­tora Iva Nesrov­nala dobrý zámer. Mesto aktu­álne hľadá spô­sob, ako ho zre­a­li­zo­vať,“ uviedla Sko­ka­nová.

No zatiaľ čo mesto dumá nad rea­li­zá­ciou, sku­pina cyk­lo­nad­šen­cov bikes­ha­ring v Bra­ti­slave pre­vádz­kuje, roz­ši­ruje a zdo­ko­na­ľuje už dva a pol roka. Pro­jekt sa nazýva Whi­te­Bi­kes a stoja za ním ini­cia­tívy Cyk­lo­ko­alí­cia a Cyklo Kuchyňa.

Pro­jekt vzni­kol ako frus­trá­cia par­tičky ľudí z toho, ako pro­jekt bikes­ha­ringu trvá dlho na strane magis­trátu. Uka­zu­jeme, že sa to dá,“ hovorí pre­zi­dent Cyk­lo­ko­alí­cie Peter Netri.

biely-bicykel

foto: cyklokoalicia.sk

Biele bicykle, ktoré Whi­te­Bi­kes ponúka, pochá­dzajú z holand­ského národ­ného parku De Hoge Vele­uwe. Práve s týmito bicy­klami zalo­žila v 60. rokoch anar­cho-ume­lecká sku­pina Provo prvý bikes­ha­ring na svete.

Cyk­lo­ko­alí­cia a Cyklo Kuchyňa ich dostali zadarmo pod pod­mien­kou, že vymys­lia spô­sob, ako ich nezis­kovo využiť. Dnes je pri­bližne stovka bie­lych bicyk­lov roz­miest­nená na 39 sta­no­viš­tiach v tak­mer celej Bra­ti­slave.

Pokrytá je rovi­natá časť cen­tra, čiže Staré Mesto, a z ďal­ších mest­ských častí aj Ruži­nov, Nové Mesto, Petr­žalka a Kar­lova Ves,“ tvrdí Netri.

Untitled-2

foto: whitebikes.info

Whi­te­Bi­kes momen­tálne beží na open source apli­ká­cii, ktorú vyvi­nul Daniel Ďuriš z Cyk­lo­ko­alí­cie. O apli­ká­ciu pre­ja­vili záu­jem aj rôzne mestá alebo uni­ver­zity vo svete, ktoré by bikes­ha­ring chceli roz­be­hnúť.

Po regis­trá­cii na stránke whitebikes.info a stret­nutí v Cyklo Kuchyni ti stačí len pomo­cou SMS alebo webu zís­kať kód na odo­mknu­tie zámky kon­krét­neho bicykla.

Náš otvo­rený sys­tém je sve­to­vým uni­ká­tom, pre­tože zvy­čajne to býva zastre­šené komerčne alebo neja­kou uni­ver­zi­tou. Ak chce malé mesto zaviesť bikes­ha­ring, tak na komerč­nej báze je to pre nich nere­a­li­zo­va­teľné, pre­tože bežné sta­nice stoja 10-tisíce eur. S naším sys­té­mom sa to však dá,“ hovorí Ďuriš.

0c209eb0a01f136423fef5e8c77b1186

foto: allevents.in

Bikes­ha­ring je zatiaľ v bez­plat­nej ver­zii. Pre prí­stup ku bicyk­lom stačí absol­vo­vať krátke stret­nu­tie v Cyklo Kuchyni. Tvor­co­via pro­jektu si takto kon­tro­lujú, koho príjmu do komu­nity, ktorá sa okrem jaz­de­nia o bicykle aj stará a opra­vuje ich.

Uve­do­mujú si ale, že bez­platný model je z dlho­do­bého hľa­diska neu­dr­ža­teľný a preto roz­mýš­ľajú nad naj­lep­ším spô­so­bom spo­plat­ne­nia bicyk­lov.

Whi­te­Bi­kes je ďal­ším dôka­zom toho, že keď sa chce, rie­še­nie sa tak­mer vždy nájde. No s pomo­cou magis­trátu by sa pro­jekt bikes­ha­ringu dal šká­lo­vať omnoho efek­tív­nej­šie. Snáď sa doč­káme toho, že sa od prázd­nych slov prejde aj k skut­kom.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: cyklokoalicia.sk / allevents.in

Pridať komentár (0)