Bikes­ha­ring v Bra­ti­sla­ve – komu­nit­né pro­jek­ty nahrá­dza­jú neschop­ný magis­trát

Jakub Jablonický / 24. augusta 2016 / Zo Slovenska

Sys­té­my zdie­ľa­ných bicyk­lov sú v mes­tách na celom sve­te cel­kom bež­ným javom. V Bra­ti­sla­ve ale nie.

Bra­ti­slav­ský magis­trát hovo­rí o bikes­ha­rin­gu už roky. Zámer pri­blí­žiť Bra­ti­sla­vu veľ­ko­mes­tám pomo­cou také­ho­to pro­jek­tu znie totiž veľ­mi pek­ne. No vyze­rá to tak, že znieť pek­ne je pre vede­nie mes­ta dôle­ži­tej­šie ako reál­ne nie­čo vybu­do­vať.

V roku 2012 sa dokon­ca aj zor­ga­ni­zo­va­la súťaž a vybral víťaz, kto­rý mal komu­nit­ný bikes­ha­ring pre mes­to zabez­pe­čiť. No pod­ľa súčas­nej hovor­ky­ne magis­trá­tu Iva­ny Sko­ka­no­vej ten­to pokus stros­ko­tal na finan­ciách.

opensourcebikeshare1

foto: opensource.com

Zámer poži­čov­ne mest­ských bicyk­lov je pod­ľa pri­má­to­ra Iva Nesrov­na­la dob­rý zámer. Mes­to aktu­ál­ne hľa­dá spô­sob, ako ho zre­a­li­zo­vať,“ uvied­la Sko­ka­no­vá.

No zatiaľ čo mes­to dumá nad rea­li­zá­ci­ou, sku­pi­na cyk­lo­nad­šen­cov bikes­ha­ring v Bra­ti­sla­ve pre­vádz­ku­je, roz­ši­ru­je a zdo­ko­na­ľu­je už dva a pol roka. Pro­jekt sa nazý­va Whi­te­Bi­kes a sto­ja za ním ini­cia­tí­vy Cyk­lo­ko­alí­cia a Cyk­lo Kuchy­ňa.

Pro­jekt vzni­kol ako frus­trá­cia par­tič­ky ľudí z toho, ako pro­jekt bikes­ha­rin­gu trvá dlho na stra­ne magis­trá­tu. Uka­zu­je­me, že sa to dá,“ hovo­rí pre­zi­dent Cyk­lo­ko­alí­cie Peter Netri.

biely-bicykel

foto: cyklokoalicia.sk

Bie­le bicyk­le, kto­ré Whi­te­Bi­kes ponú­ka, pochá­dza­jú z holand­ské­ho národ­né­ho par­ku De Hoge Vele­uwe. Prá­ve s tými­to bicy­kla­mi zalo­ži­la v 60. rokoch anar­cho-ume­lec­ká sku­pi­na Pro­vo prvý bikes­ha­ring na sve­te.

Cyk­lo­ko­alí­cia a Cyk­lo Kuchy­ňa ich dosta­li zadar­mo pod pod­mien­kou, že vymys­lia spô­sob, ako ich nezis­ko­vo využiť. Dnes je pri­bliž­ne stov­ka bie­lych bicyk­lov roz­miest­ne­ná na 39 sta­no­viš­tiach v tak­mer celej Bra­ti­sla­ve.

Pokry­tá je rovi­na­tá časť cen­tra, čiže Sta­ré Mes­to, a z ďal­ších mest­ských čas­tí aj Ruži­nov, Nové Mes­to, Petr­žal­ka a Kar­lo­va Ves,“ tvr­dí Netri.

Untitled-2

foto: whitebikes.info

Whi­te­Bi­kes momen­tál­ne beží na open sour­ce apli­ká­cii, kto­rú vyvi­nul Daniel Ďuriš z Cyk­lo­ko­alí­cie. O apli­ká­ciu pre­ja­vi­li záu­jem aj rôz­ne mes­tá ale­bo uni­ver­zi­ty vo sve­te, kto­ré by bikes­ha­ring chce­li roz­be­hnúť.

Po regis­trá­cii na strán­ke whitebikes.info a stret­nu­tí v Cyk­lo Kuchy­ni ti sta­čí len pomo­cou SMS ale­bo webu zís­kať kód na odo­mknu­tie zám­ky kon­krét­ne­ho bicyk­la.

Náš otvo­re­ný sys­tém je sve­to­vým uni­ká­tom, pre­to­že zvy­čaj­ne to býva zastre­še­né komerč­ne ale­bo neja­kou uni­ver­zi­tou. Ak chce malé mes­to zaviesť bikes­ha­ring, tak na komerč­nej báze je to pre nich nere­a­li­zo­va­teľ­né, pre­to­že bež­né sta­ni­ce sto­ja 10-tisí­ce eur. S naším sys­té­mom sa to však dá,“ hovo­rí Ďuriš.

0c209eb0a01f136423fef5e8c77b1186

foto: allevents.in

Bikes­ha­ring je zatiaľ v bez­plat­nej ver­zii. Pre prí­stup ku bicyk­lom sta­čí absol­vo­vať krát­ke stret­nu­tie v Cyk­lo Kuchy­ni. Tvor­co­via pro­jek­tu si tak­to kon­tro­lu­jú, koho príj­mu do komu­ni­ty, kto­rá sa okrem jaz­de­nia o bicyk­le aj sta­rá a opra­vu­je ich.

Uve­do­mu­jú si ale, že bez­plat­ný model je z dlho­do­bé­ho hľa­dis­ka neu­dr­ža­teľ­ný a pre­to roz­mýš­ľa­jú nad naj­lep­ším spô­so­bom spo­plat­ne­nia bicyk­lov.

Whi­te­Bi­kes je ďal­ším dôka­zom toho, že keď sa chce, rie­še­nie sa tak­mer vždy náj­de. No s pomo­cou magis­trá­tu by sa pro­jekt bikes­ha­rin­gu dal šká­lo­vať omno­ho efek­tív­nej­šie. Snáď sa doč­ká­me toho, že sa od prázd­nych slov prej­de aj k skut­kom.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: cyklokoalicia.sk / allevents.in

Pridať komentár (0)