25 fak­tov o sociál­nych sie­ťach, kto­ré by mal poznať kaž­dý pod­ni­ka­teľ

Nikola Tokárová / 12. februára 2016 / Lifehacking

Väč­ši­na maji­te­ľov biz­ni­su vie, že v sociál­nych médiách je sila. Sú plat­for­mou, kde sa ich zákaz­ní­ci stre­tá­va­jú a trá­via čas.
V prí­pa­de, že by si potre­bo­val ešte viac moti­vá­cie na to, aby si bol aktív­ny na sociál­nych sie­ťach, pri­ná­ša­me ti 23 naj­zvlášt­nej­ších a najp­rek­va­pu­jú­cej­ších fak­tov o tej­to oblas­ti.

1. Môže byť ťaž­ké rozo­znať, čo pred­sta­vu­je dob­rý obsah na Face­bo­oku, kto­rý má odoz­vu. Na zákla­de pries­ku­mu Social­ba­kers, prie­mer­ný maji­teľ biz­ni­su, kto­rý má na Face­bo­oku do 10 000 fanú­ši­kov by mal oča­ká­vať pri­bliž­ne 28 inte­rak­cií na jeden post. Ak sú tvo­je ohla­sy men­šie, mal by si svo­ju stra­té­giu pre­hod­no­tiť.
Like

foto: japanbullet.com

2. Mys­líš si, že Ins­ta­gram je pri mar­ke­tin­gu na sociál­nych sie­ťach zby­toč­ný? Má pred­sa omno­ho viac aktív­nych uží­va­te­ľov, ako Twit­ter. Zatiaľ čo Twit­ter pou­ží­va 320 mili­ó­nov ľudí, Ins­ta­gram sa môže pochvá­liť čís­lom 400 mili­ó­nov. Pre zau­jí­ma­vosť, Face­bo­ok má viac ako jeden a pol miliar­dy uží­va­te­ľov.

3. Pod­ľa Time maga­zi­ne muži čas­tej­šie zdie­ľa­jú ich myš­lien­ky a poci­ty na sociál­nej sie­ti, ako s vlast­nou par­tner­kou ale­bo sku­toč­ný­mi pria­teľ­mi. Ten­to fakt až tak nesú­vi­sí s biz­ni­som, ale je dosta­toč­ne zvlášt­ny a šoku­jú­ci na to, aby sa stal súčas­ťou reb­ríč­ka. A šikov­ný biz­nis­man urči­te náj­de spô­sob, ako to využiť vo svo­jom biz­ni­se.

4. Uží­va­te­lia Pin­te­res­tu zvy­čaj­ne zdie­ľa­jú rôz­ne obsa­hy v rôz­ne dni. Naj­po­pu­lár­nej­ší­mi kate­gó­ria­mi https://blog.pinterest.com/en/pin-trends-week sú: pon­de­lok – fit­ness, uto­rok – tech­no­ló­gia, stre­da – inšpi­ra­tív­ne výro­ky, štvr­tok – móda, pia­tok — zábav­ný obsah, sobo­ta – ces­to­va­nie a nede­ľa — jed­lo a DIY.

572 per­cent dospe­lej popu­lá­cie Ame­ri­ky pou­ží­va Face­bo­ok. Z toho 82 per­cent je vo veku 18 až 29 rokov. Ak nemáš na Face­bo­oku fan­pa­ge, tie­to čís­la by ťa moh­li zau­jí­mať.
Close up of teenage girl texting on mobile in bedroom

foto: rachelsimmons.com

6. Ak váhaš, či do tvoj­ho mar­ke­tin­go­vé­ho mixu zahr­núť aj Pin­te­rest, pries­kum Pew hovo­rí o tom, že tre­ti­na ame­ric­kej dospe­lej onli­ne popu­lá­cie pou­ží­va túto plat­for­mu. Obzvlášť výhod­ný je Pin­te­rest, ak sa sna­žíš oslo­viť ženy, lebo až 44 per­cent na Pin­te­res­te je.

7. V Ame­ri­ke 15 per­cent ľudí nevy­uží­va zo sociál­nych médií Face­bo­ok ale­bo Twit­ter, ale Tum­blr, Red­dit ale­bo Dig. Ak chceš robiť biz­nis na Slo­ven­sku, dile­ma medzi tým, kto­rej sociál­nej sie­ti veno­vať naj­väč­šiu mar­ke­tin­go­vú pozor­nosť ťa obchá­dza. Jed­no­znač­ne u nás vedie Face­bo­ok, Twit­ter pou­ží­va málo­kto, Red­dit a Dig je tak­mer úpl­ne nezná­my a Tum­blr oslo­vu­je väč­ši­nou špe­ci­fic­kú alter­na­tív­nu mlá­dež.

8. Naj­bež­nej­ší dosah tvo­jich face­bo­oko­vých postov je zvy­čaj­ne na naj­niž­šej mož­nej hra­ni­ci. Pod­ľa pries­ku­mu Loco­wi­se je prie­mer­ný dosah postov 2.6 per­cent. V tom­to člán­ku sa píše o tom, čo nemáš robiť, ak chceš mať vyš­ší dosah.

9. Prie­mer­ný čas, kto­rý strá­vi jeden pou­ží­va­teľ na sociál­nych sie­ťach den­ne je 4 hodi­ny den­ne.

10. Naj­zná­mej­ší­mi sociál­ny­mi sie­ťa­mi sú Face­bo­ok, Ins­ta­gram a Twit­ter, ale Snap­chat sa postup­ne mení tiež na sil­né­ho hrá­ča v tom­to tíme. Pri posled­nom súč­te zazna­me­nal 100 mili­ó­nov uží­va­te­ľov. Ako vid­no pod­ľa tých­to gra­fov Snap­chat narás­tol omno­ho rých­lej­šie ako aká­koľ­vek iná sieť.

2

foto: theverge.com

11. Ak sa chceš zapo­jiť do sociál­nych médií viac, Ins­ta­gram je správ­nym roz­hod­nu­tím, Ten­to pries­kum hovo­rí, že mu ľudia dôve­ru­jú naj­viac pri vyhľa­dá­va­ní nových nezná­mych zna­čiek.

12. Vieš, kto­rá video rekla­ma bola za rok 2015 najús­peš­nej­šou? Rekla­ma od Dis­ney., kto­rá mala viac ako 5 mili­ó­nov vide­ní. Záver? Humor a moment prek­va­pe­nia stá­le fun­gu­jú.

13. Zo všet­kých oblas­tí, do kto­rých by moh­li mar­ke­tin­go­vé odde­le­nia inves­to­vať, až 73 per­cent mar­ke­té­rov hovo­rí, že inves­tu­jú do zlep­še­nia svo­jich vizu­álov.

14. Máš pocit, že ak nemô­žeš skon­tro­lo­vať svoj Face­bo­ok ale­bo mail, tak si ner­vóz­ny? Mal by si vedieť, že úzkost­ná poru­cha zo sociál­nych médií sku­toč­ne exis­tu­je. Nie je síce kate­go­ri­zo­va­ná, ako men­tál­na poru­cha, ale keď sa nad tým zamys­líš, urči­te poznáš nie­ko­ho, kto trpí, ak si neskon­tro­lu­je Face­bo­ok kaž­dých 5 minút. Byť však čas­to na Face­bo­oku nemu­sí byť vždy na ško­du. Mož­no sa ti zíde tých­to pár tipov, ako byť na nete pro­duk­tív­ny.

15. Ak chceš byť veľ­ký na Face­bo­oku, naj­lep­ším rie­še­ním je dnes video kon­tent.
3

foto: musicgateway.net

16. We Are Social pries­kum hovo­rí, že aktív­ni pou­ží­va­te­lia sociál­nych sie­tí tvo­ria 29 per­cent sve­to­vej popu­lá­cie, čiže prak­tic­ky kaž­dý tre­tí člo­vek má nie­kde vytvo­re­ný pro­fil.

17. Ďal­ší fakt sa týka Twit­te­ru. Od novem­bra nezob­ra­zu­je počet zdie­ľa­ní prís­pev­ku. Síce stá­le môžeš rov­no klik­núť na mož­nosť zdie­ľa­nia, ale ved­ľa iko­ny už nie je čís­lo. Sha­re­a­ho­lic uvá­dza, že počet zdie­ľa­ní kle­sol o 15 per­cent.

18. Pod­ľa ana­lý­zy spo­loč­nos­ti Parse.ly, Face­bo­ok posky­tu­je via­cej správ o dopra­ve ako Goog­le.

19. Naj­viac zmie­nok o tvo­jom biz­ni­se pochá­dza od pou­ží­va­te­ľov, kto­rý majú len zopár fol­lo­we­rov. Men­ti­on moni­to­ro­val sociál­ne médiá a zis­til, že 91 per­cent tých­to zmie­nok je od ľudí, kto­rí majú menej ako 500 fol­lo­we­rov.

20. 82 per­cent žien verí, že sociál­ne médiá pomoh­li defi­no­vať, čo je sku­toč­ná krá­sa.
5

foto: harpersbazaar.com

21. Spô­so­by, aký­mi môžeš využiť sociál­ne médiá sú limi­to­va­né len tvo­jou fan­tá­zi­ou. Pre inšpi­rá­ciu sa môžeš pozrieť, ako IKEA Rus­ko pou­ži­la Ins­ta­gram ako ich strán­ku.

22. Napriek tomu, že vizu­ál­ny obsah je dôle­ži­tým ele­men­tom sociál­nych médií, ten­to report uvá­dza, že 45 per­cent mar­ke­té­rov pova­žu­je za naj­dô­le­ži­tej­ší blog a až potom vizu­ál a videá.

23. Sie­te, kto­ré sú zame­ra­né len na posie­la­nie správ boli v roku 2015 veľ­mi dôle­ži­té. Aj keď sa im nedos­tá­va toľ­ko pozor­nos­ti, ako sociál­nym sie­ťam, počet ich pou­ží­va­te­ľov je prí­liš veľ­ký na ich igno­rá­ciu. Tie­to sie­te si držia tri prieč­ky v top päť­ke využí­va­ných sociál­nych plat­fo­riem.

24. 80 per­cent postov na Pin­te­res­te sú prá­ve iba repi­ny — v pod­sta­te spô­sob zdie­la­nia na Pin­te­res­te.

25. Mys­líš si, že tvoj biz­nis sa neho­dí na pro­pa­gá­ciu na sociál­nych sie­ťach? Pokiaľ môže táto fir­ma v Kuwai­te pre­dá­vať ovce cez Ins­ta­gram, tak urči­te zvlád­neš nie­čo vymys­lieť aj ty.
sheeps-sell-kuwait

foto: brilliantsocialmedia.co.uk

Zdroj: inc.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: elitedaily.com

Pridať komentár (0)