25 fak­tov o sociál­nych sie­ťach, ktoré by mal poznať každý pod­ni­ka­teľ

Nikola Tokárová / 12. februára 2016 / Tools a produktivita

Väč­šina maji­te­ľov biz­nisu vie, že v sociál­nych médiách je sila. Sú plat­for­mou, kde sa ich zákaz­níci stre­tá­vajú a trá­via čas.
V prí­pade, že by si potre­bo­val ešte viac moti­vá­cie na to, aby si bol aktívny na sociál­nych sie­ťach, pri­ná­šame ti 23 naj­zvlášt­nej­ších a najp­rek­va­pu­jú­cej­ších fak­tov o tejto oblasti. 

1. Môže byť ťažké rozo­znať, čo pred­sta­vuje dobrý obsah na Face­bo­oku, ktorý má odozvu. Na základe pries­kumu Social­ba­kers, prie­merný maji­teľ biz­nisu, ktorý má na Face­bo­oku do 10 000 fanú­ši­kov by mal oča­ká­vať pri­bližne 28 inte­rak­cií na jeden post. Ak sú tvoje ohlasy men­šie, mal by si svoju stra­té­giu pre­hod­no­tiť.
Like

foto: japanbullet.com

2. Mys­líš si, že Ins­ta­gram je pri mar­ke­tingu na sociál­nych sie­ťach zby­točný? Má predsa omnoho viac aktív­nych uží­va­te­ľov, ako Twit­ter. Zatiaľ čo Twit­ter pou­žíva 320 mili­ó­nov ľudí, Ins­ta­gram sa môže pochvá­liť čís­lom 400 mili­ó­nov. Pre zau­jí­ma­vosť, Face­book má viac ako jeden a pol miliardy uží­va­te­ľov.

3. Podľa Time maga­zine muži čas­tej­šie zdie­ľajú ich myš­lienky a pocity na sociál­nej sieti, ako s vlast­nou par­tner­kou alebo sku­toč­nými pria­teľmi. Tento fakt až tak nesú­visí s biz­ni­som, ale je dosta­točne zvláštny a šoku­júci na to, aby sa stal súčas­ťou reb­ríčka. A šikovný biz­nis­man určite nájde spô­sob, ako to využiť vo svo­jom biz­nise.

4. Uží­va­te­lia Pin­te­restu zvy­čajne zdie­ľajú rôzne obsahy v rôzne dni. Naj­po­pu­lár­nej­šími kate­gó­riami https://blog.pinterest.com/en/pin-trends-week sú: pon­de­lok – fit­ness, uto­rok – tech­no­ló­gia, streda – inšpi­ra­tívne výroky, štvr­tok – móda, pia­tok — zábavný obsah, sobota – ces­to­va­nie a nedeľa — jedlo a DIY.

572 per­cent dospe­lej popu­lá­cie Ame­riky pou­žíva Face­book. Z toho 82 per­cent je vo veku 18 až 29 rokov. Ak nemáš na Face­bo­oku fan­page, tieto čísla by ťa mohli zau­jí­mať.
Close up of teenage girl texting on mobile in bedroom

foto: rachelsimmons.com

6. Ak váhaš, či do tvojho mar­ke­tin­go­vého mixu zahr­núť aj Pin­te­rest, pries­kum Pew hovorí o tom, že tre­tina ame­ric­kej dospe­lej online popu­lá­cie pou­žíva túto plat­formu. Obzvlášť výhodný je Pin­te­rest, ak sa sna­žíš oslo­viť ženy, lebo až 44 per­cent na Pin­te­reste je.

7. V Ame­rike 15 per­cent ľudí nevy­užíva zo sociál­nych médií Face­book alebo Twit­ter, ale Tum­blr, Red­dit alebo Dig. Ak chceš robiť biz­nis na Slo­ven­sku, dilema medzi tým, kto­rej sociál­nej sieti veno­vať naj­väč­šiu mar­ke­tin­govú pozor­nosť ťa obchá­dza. Jed­no­značne u nás vedie Face­book, Twit­ter pou­žíva málo­kto, Red­dit a Dig je tak­mer úplne neznámy a Tum­blr oslo­vuje väč­ši­nou špe­ci­fickú alter­na­tívnu mlá­dež.

8. Naj­bež­nejší dosah tvo­jich face­bo­oko­vých postov je zvy­čajne na naj­niž­šej mož­nej hra­nici. Podľa pries­kumu Loco­wise je prie­merný dosah postov 2.6 per­cent. V tomto článku sa píše o tom, čo nemáš robiť, ak chceš mať vyšší dosah.

9. Prie­merný čas, ktorý strávi jeden pou­ží­va­teľ na sociál­nych sie­ťach denne je 4 hodiny denne.

10. Naj­zná­mej­šími sociál­nymi sie­ťami sú Face­book, Ins­ta­gram a Twit­ter, ale Snap­chat sa postupne mení tiež na sil­ného hráča v tomto tíme. Pri posled­nom súčte zazna­me­nal 100 mili­ó­nov uží­va­te­ľov. Ako vidno podľa týchto gra­fov Snap­chat narás­tol omnoho rých­lej­šie ako aká­koľ­vek iná sieť.

2

foto: theverge.com

11. Ak sa chceš zapo­jiť do sociál­nych médií viac, Ins­ta­gram je správ­nym roz­hod­nu­tím, Tento pries­kum hovorí, že mu ľudia dôve­rujú naj­viac pri vyhľa­dá­vaní nových nezná­mych zna­čiek.

12. Vieš, ktorá video reklama bola za rok 2015 najús­peš­nej­šou? Reklama od Dis­ney., ktorá mala viac ako 5 mili­ó­nov videní. Záver? Humor a moment prek­va­pe­nia stále fun­gujú.

13. Zo všet­kých oblastí, do kto­rých by mohli mar­ke­tin­gové odde­le­nia inves­to­vať, až 73 per­cent mar­ke­té­rov hovorí, že inves­tujú do zlep­še­nia svo­jich vizu­álov.

14. Máš pocit, že ak nemô­žeš skon­tro­lo­vať svoj Face­book alebo mail, tak si ner­vózny? Mal by si vedieť, že úzkostná poru­cha zo sociál­nych médií sku­točne exis­tuje. Nie je síce kate­go­ri­zo­vaná, ako men­tálna poru­cha, ale keď sa nad tým zamys­líš, určite poznáš nie­koho, kto trpí, ak si neskon­tro­luje Face­book kaž­dých 5 minút. Byť však často na Face­bo­oku nemusí byť vždy na škodu. Možno sa ti zíde týchto pár tipov, ako byť na nete pro­duk­tívny.

15. Ak chceš byť veľký na Face­bo­oku, naj­lep­ším rie­še­ním je dnes video kon­tent.
3

foto: musicgateway.net

16. We Are Social pries­kum hovorí, že aktívni pou­ží­va­te­lia sociál­nych sietí tvo­ria 29 per­cent sve­to­vej popu­lá­cie, čiže prak­ticky každý tretí člo­vek má nie­kde vytvo­rený pro­fil.

17. Ďalší fakt sa týka Twit­teru. Od novem­bra nezob­ra­zuje počet zdie­ľaní prís­pevku. Síce stále môžeš rovno klik­núť na mož­nosť zdie­ľa­nia, ale vedľa ikony už nie je číslo. Sha­re­a­ho­lic uvá­dza, že počet zdie­ľaní kle­sol o 15 per­cent.

18. Podľa ana­lýzy spo­loč­nosti Parse.ly, Face­book posky­tuje via­cej správ o doprave ako Google.

19. Naj­viac zmie­nok o tvo­jom biz­nise pochá­dza od pou­ží­va­te­ľov, ktorý majú len zopár fol­lo­we­rov. Men­tion moni­to­ro­val sociálne médiá a zis­til, že 91 per­cent týchto zmie­nok je od ľudí, ktorí majú menej ako 500 fol­lo­we­rov.

20. 82 per­cent žien verí, že sociálne médiá pomohli defi­no­vať, čo je sku­točná krása.
5

foto: harpersbazaar.com

21. Spô­soby, akými môžeš využiť sociálne médiá sú limi­to­vané len tvo­jou fan­tá­ziou. Pre inšpi­rá­ciu sa môžeš pozrieť, ako IKEA Rusko pou­žila Ins­ta­gram ako ich stránku.

22. Napriek tomu, že vizu­álny obsah je dôle­ži­tým ele­men­tom sociál­nych médií, tento report uvá­dza, že 45 per­cent mar­ke­té­rov pova­žuje za naj­dô­le­ži­tejší blog a až potom vizuál a videá.

23. Siete, ktoré sú zame­rané len na posie­la­nie správ boli v roku 2015 veľmi dôle­žité. Aj keď sa im nedos­táva toľko pozor­nosti, ako sociál­nym sie­ťam, počet ich pou­ží­va­te­ľov je prí­liš veľký na ich igno­rá­ciu. Tieto siete si držia tri priečky v top päťke využí­va­ných sociál­nych plat­fo­riem.

24. 80 per­cent postov na Pin­te­reste sú práve iba repiny — v pod­state spô­sob zdie­la­nia na Pin­te­reste.

25. Mys­líš si, že tvoj biz­nis sa nehodí na pro­pa­gá­ciu na sociál­nych sie­ťach? Pokiaľ môže táto firma v Kuwaite pre­dá­vať ovce cez Ins­ta­gram, tak určite zvlád­neš niečo vymys­lieť aj ty.
sheeps-sell-kuwait

foto: brilliantsocialmedia.co.uk

Zdroj: inc.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: elitedaily.com

Pridať komentár (0)