360 stup­ňo­vé videá na You­Tu­be sú rea­li­tou!

Michal Králik: Sketcher.sk / 17. marca 2015 / Tech a inovácie

Tak sme sa koneč­ne doč­ka­li. Goog­le v janu­ári ohlá­sil, že fun­kcia s mož­nos­ťou nahrá­vať 360 stup­ňo­vé videá prí­de v najb­liž­šom čase a teraz ju tu máme. 360 stup­ňo­vé videá sú ďal­ším kro­kom v pred do vir­tu­ál­nej rea­li­ty.

Mož­nos­tí ako natá­čať 360 stup­ňo­vé videá zatiaľ nie je veľa, ale môže­me oča­ká­vať, že sa v blíz­kej dobe začne trh s taký­mi­to kame­ra­mi roz­ras­tať. Zatiaľ je na trhu iba nie­koľ­ko takých­to kamier, ale medzi naj­zná­mej­šie pat­ria Bubl­camRicoh The­ta a Girop­tic. Nahrá­va­nie takých­to videí na You­Tu­be je zatiaľ tro­cha nároč­nej­šie. Vyža­du­je si to totiž Pyt­hon skript, kto­rý pomô­že You­Tu­be roz­poz­nať, že sa jed­ná o 360 stup­ňo­vé video. You­Tu­be však pre­hlá­sil, že už pra­cu­jú na auto­ma­ti­zá­cii tých­to pro­ce­sov.

Ako poze­rať?

Pre­hlia­da­nie takých­to videí je mož­né zatiaľ pomo­cou Ocu­lus VR ale­bo Goog­le Card­bo­ard, kto­ré vám dovo­lia pohy­bom hla­vy hýbať s obra­zom. Ďal­šia mož­nosť ako si ich môže­te pozrieť je You­Tu­be apli­ká­cia pre Andro­id, kto­rá zachy­tá­va ako drží­te zaria­de­nie a mení tak to, čo vidí­te na disp­le­ji. Posled­nou mož­nos­ťou je pria­mo poze­ra­nie videa na YouTube.com (v pre­hlia­da­či Goog­le Chro­me). Goog­le tým dalo jas­né sta­no­vis­ko, že pri­orit­né sú pre nich Andro­id zaria­de­nia, ale pra­cu­jú už aj na apli­ká­cii fun­kcií pre App­le iOS zaria­de­nia a ostat­né plat­for­my.

zdroj: sketcher.sk 

Pridať komentár (0)