360 stup­ňové videá na You­Tube sú rea­li­tou!

Michal Králik: Sketcher.sk / 17. marca 2015 / Tech a inovácie

Tak sme sa konečne doč­kali. Google v janu­ári ohlá­sil, že fun­kcia s mož­nos­ťou nahrá­vať 360 stup­ňové videá príde v najb­liž­šom čase a teraz ju tu máme. 360 stup­ňové videá sú ďal­ším kro­kom v pred do vir­tu­ál­nej rea­lity.

Mož­ností ako natá­čať 360 stup­ňové videá zatiaľ nie je veľa, ale môžeme oča­ká­vať, že sa v blíz­kej dobe začne trh s taký­mito kame­rami roz­ras­tať. Zatiaľ je na trhu iba nie­koľko takýchto kamier, ale medzi naj­zná­mej­šie pat­ria Bubl­camRicoh Theta a Girop­tic. Nahrá­va­nie takýchto videí na You­Tube je zatiaľ tro­cha nároč­nej­šie. Vyža­duje si to totiž Pyt­hon skript, ktorý pomôže You­Tube roz­poz­nať, že sa jedná o 360 stup­ňové video. You­Tube však pre­hlá­sil, že už pra­cujú na auto­ma­ti­zá­cii týchto pro­ce­sov.

Ako poze­rať?

Pre­hlia­da­nie takýchto videí je možné zatiaľ pomo­cou Ocu­lus VR alebo Google Card­bo­ard, ktoré vám dovo­lia pohy­bom hlavy hýbať s obra­zom. Ďal­šia mož­nosť ako si ich môžete pozrieť je You­Tube apli­ká­cia pre Android, ktorá zachy­táva ako držíte zaria­de­nie a mení tak to, čo vidíte na disp­leji. Posled­nou mož­nos­ťou je priamo poze­ra­nie videa na YouTube.com (v pre­hlia­dači Google Chrome). Google tým dalo jasné sta­no­visko, že pri­oritné sú pre nich Android zaria­de­nia, ale pra­cujú už aj na apli­ká­cii fun­kcií pre Apple iOS zaria­de­nia a ostatné plat­formy.

zdroj: sketcher.sk 

Pridať komentár (0)