7 ľudí, ktorých sa oplatí mať na Facebooku v priateľoch alebo ich aspoň sledovať

Jaroslav Dodok / 9. novembra 2014 / Zo Slovenska

Sme prie­me­rom 5-tich ľudí s kto­rými trá­vime svoj čas. Po­kojne si však mô­žeme svoj okruh ľudí, ktorí nás ovplyv­ňujú roz­ší­riť. A keďže na fa­ce­bo­oku som už ne­jaký teň deň, rád by som sa s vami po­de­lil o zau­jí­mavý zo­znam ľudí, ktorí ma každé ráno ve­dia po­te­šiť, in­špi­ro­vať či na­kop­núť.

 

Ak exis­tuje ne­jaký prob­lém, ktorý nás vie po­riadne roz­há­dzať, treba ho vy­rie­šiť. Ak to ne­do­ká­žeme, treba nájsť ľudí, ktorí s tým ve­dia po­môcť, alebo sa týmto prob­lé­mom ne­za­po­die­vať a vy­kaš­ľať sa naň ho. Preto som v po­sled­nej dobe pre­stal strá­cať čas čí­ta­ním sta­tu­sov, v kto­rých sa nie­kto ne­us­tále sta­žuje.

Ak v dneš­nej dobe väč­šinu času trá­vim na in­ter­nete a stále platí, že som prie­me­rom 10 ľudí s kto­rými trá­vim čas, chcem sa sú­stre­diť na vý­ni­moč­ných ľudí. Tých mám v pria­te­ľoch veľa, preto bolo ťažké vy­brať 10 z nich. Ale predsa len som sa o to po­kú­sil:

Lu­káš Mi­ku­láško
Je mladý cha­lan z Mi­cha­lo­viec, ktorý ne­patrí me­dzi ty­pic­kých fa­ce­bo­oke­rov, ktorí za deň po­stnú 12 bez­výz­nam­ných sta­tu­sov. Lu­káš sa na svo­jom pro­file pre­zen­tuje hlavne kva­lit­ným ob­sa­hom. Píše o kni­hách, zdieľa veľmi hod­notné myš­lienky a väč­šinu od­ka­zov tvo­ria blogy z blog.upbook.sk. Mo­ti­vač­ných žvás­tov je dnes na in­ter­nete až prí­liš veľa, žiaľ ich veľká časť je bež­nému člo­veku na nič. Lu­káš Mi­ku­láško ale po­núka prak­tické články, ktoré mi na­ozaj už ne­raz po­mohli. Za po­sledný me­siac som si kli­kol asi tak­mer na každý od­kaz, ktorý zdie­ľal a za­tiaľ som sa ne­s­kla­mal…

Mi­chal Sik­lienka
Tento chla­pík je na Slo­ven­sku známy ako člo­vek, ktorý žije svoj vlastný sen. Od­išiel z vy­so­kej školy, ktorá mu viac brala ako dá­vala a pus­til sa do vlast­ného pod­ni­ka­nia. Vy­bu­do­val záh­radné cen­trum Siky Gar­dens a s lás­kou robí to, čo ho baví. Na Fa­ce­bo­oku by som ho cha­rak­te­ri­zo­val ako člo­veka, ktorý sa do­káže te­šiť z ma­lič­kostí a zá­ro­veň robí veľké veci. Prav­du­po­ve­diac ma Si­kyho sta­tusy zo za­čiatku pekne sun­dá­vali. Cí­til som sa, že mi Mi­chal po­riadne na­kladá a mal som chuť si ho vy­ma­zať. Až po nie­koľ­kých me­sia­cov som však po­cho­pil, že Si­kyho myš­lienky ma môžu po­zi­tívne ovplyv­niť a vo veľ­kej miere obo­ha­tiť, len mu­sím pre­kro­čiť hra­nicu svojho kom­fortu alebo vzdať sa už otre­pa­ných vý­ho­vo­riek.

Má­rio Šmý­kal
Člo­vek, ktorý si za­slú­žil po­zor­nosť. Mi­mo­cho­dom šéf­re­dak­tor Áno ma­ga­zínu, ktorý pri tvorbe verí, že žur­na­lis­tika sa ne­robí od stola, ale aj me­dzi ľuďmi. Preto si vždy rád pre­čí­tam o pik­niku v Kra­kove, tes­to­vaní čier­nej vody, sko­mo­le­ných me­nách či o Má­ri­ových stret­nu­tiach, ktoré často po­ba­via. Viac o ňom ne­treba, zo­známte sa s ním!

Ma­rián Ka­san
Chla­pík, ktorý smrdí člo­ve­či­nou. Aj keď sle­do­vať ho na Fa­ce­bo­oku je fajn, tu by som rad­šej od­po­ru­čil stret­núť sa s ním. Asi ne­po­znám člo­veka, ktorý by ma tak úžasne do­ká­zal na­biť po­zi­tív­nou ener­giou. A to som sa s ním za celý ži­vot stre­tol iba raz. Aj keď po­stuje málo prís­pev­kov, vždy ma po­teší, keď vi­dím, čo všetko do­káže uro­biť pro­stred­níc­tvom Pro­jektu KaF na Orave. On je ten, na kto­rého sa hodí po­me­no­va­nie, že sku­točne “spája ľudí”.

Ma­rek Dlu­goš
Srd­com dob­ro­druh. Čo si zau­mieni, to sa mu po­darí. Ces­tuje po svete, na kaž­dej fotke sa usmieva a užíva si ži­vot. Po­ve­dal by som, že jeho pro­fil je ty­pický life style. Síce vám ne­po­radí ako vy­rie­šiť eko­no­mickú krízu, ale za to vás in­špi­ruje svo­jimi fo­to­gra­fiami. Nie­kedy je tých od­bor­ných člán­kov a sta­tu­sov už na­ozaj až po krk, preto je Ma­rek no­si­čom pria­teľ­ských tém.


Mi­chal Tru­ban
Za­kla­da­teľ Web­sup­portu, ktorý píše o biz­nise a v po­sled­nej dobe čo­raz viac o športe – be­haní. Cel­kom rád mud­ruje o star­tu­poch, even­toch, radí ako byť v ho­ci­čom lepší než väč­šina ľudí, ako sa za­mest­nať, byť viac pro­duk­tív­nejší alebo ako vy­hrať akú­koľ­vek star­tup sú­ťaž.

Mi­ro­slav Haj­noš
Do­zve­dieť sa o Európe a Európ­skej únií nie­kde viac ako na pro­file Mira Haj­noša asi ani nie je možné. Dosť dlhú dobu som si mys­lel, že všetko čo sa deje v európ­skom par­la­mente a v jeho okolí, je pre mňa na­naj­výš zby­toč­nosť. Ako však sle­du­jem pô­so­be­nie Mira z Európ­skeho dia­lógu per­spek­tív­neho po­stoja (ne­ne­chajte sa od­ra­diť kr­ko­lom­ným náz­vom), čo­raz viac zis­ťu­jem, že to čo sa deje na pôde EÚ, môže byť cel­kom zau­jí­mavé a prí­nosné. Mám taký po­cit, že som ko­nečne na­šiel zdroj, ktorý vie aj zdan­livo kom­pli­ko­vené veci po­dať mla­dým ľu­ďom veľmi jed­no­du­cho a jasne. Stáže v Bru­seli, Európ­ske hlavné mesto mlá­deže, 2014 prí­be­hov, Deň Európy, ale aj me­dzi­ná­rodné vý­meny a po­byty v za­hra­ničí sú témy, o kto­rých sa vďaka Mi­rovi do­zviete viac…

Na zá­ver spo­me­niem ešte pár mien, ktoré sa oplatí ho­diť do vy­hľa­dá­va­nia.

Nie­ktorí z nich píšu o kon­tro­verz­ných té­mach, iní rad­šej fo­tia.  Mi­chal Pas­tier zo Za­ra­guza Di­gi­tal, Mi­chal Meško z Mar­ti­nusu, Mi­chal Dra­gan a jeho láska k mar­ke­tingu, Ri­chard Va­šečka z NRSR, Ve­ro­nika Pi­zano z TE­DxBA či Erik Ora­vec, zvláštny kon­zu­ment in­for­má­cií…

Zdroj: ja­ro­slav­do­dok

Pridať komentár (0)