7 tipov, kto­ré pomô­žu dostať tvoj biz­nis do zahra­ni­čia

Martin Bohunický / 1. júna 2016 / Business

Roz­be­hnúť biz­nis nie je jed­no­du­chá úlo­ha, no keď už sa to člo­ve­ku na Slo­ven­sku poda­rí, skôr či neskôr nara­zí na akú­si hra­ni­cu, kto­rú jed­no­du­cho na našom malom trhu neprek­ro­čí. Aby člo­vek pre­bú­ral ten­to strop, musí jed­no­du­cho začať uva­žo­vať nad expan­zi­ou do zahra­ni­čia.

Ten­to veľ­ký krok pri­tom mno­hí pod­ni­ka­te­lia pova­žu­jú za najod­stra­šu­jú­cej­ší, ako­by nech­cel len samot­ný biz­nis dosť odva­hy. Pod­ni­kať medzi­ná­rod­ne, či dokon­ca glo­bál­ne, však môže pri­niesť ove­ľa zau­jí­ma­vej­šie výsled­ky a so svo­jim nápa­dom napo­kon môžeš zme­niť nie­len Slo­ven­sko, ale aj celý svet. A so správ­nou pod­po­rou to ani nie je také nároč­né.

Ako teda dostať svoj pro­dukt či služ­bu do sve­ta?

1. Iden­ti­fi­kuj cie­ľov­ku

Uve­dom si, kde sú tvo­je sil­né strán­ky, a aj pod­ľa toho si nastav svo­ju cie­ľo­vú sku­pi­nu. Nemu­sí byť veľ­ká, neza­bú­daj, že máš pred sebou úpl­ne nový trh a čím viac sa budeš špe­cia­li­zo­vať, tým lep­ší vzťah si k tebe môžu zákaz­ní­ci vybu­do­vať a tým jed­no­duch­šie ich oslo­víš. Nebu­dem pre­dá­vať pro­dukt dôchod­com v Anglic­ku, keď mojou sil­nou strán­kou je Nemči­na a sám som vo veku ran­nej dospe­los­ti.

berlin-hipsters

foto: travelsofadam.com

2. Iden­ti­fi­kuj kon­ku­ren­ciu

Zma­po­vať kon­ku­ren­ciu v zahra­ni­čí môže byť kom­pli­ko­va­nej­šie, ako na Slo­ven­sku. Áno, čaká ťa ove­ľa tvr­d­ší boj, s ove­ľa väč­ším množ­stvom hrá­čov. Zra­zu však máš na dosah 6 miliárd ľudí. Zis­ti, kto sto­jí pro­ti tebe a urob veci inak, ale­bo urob veci ako oni, len lep­šie. Aj keby si neza­chu­til všet­kým, sta­čí ti zís­kať zlo­mok poten­ciál­nych zákaz­ní­kov a tvoj biz­nis môže pros­pe­ro­vať.

3. Psy­chic­ky sa pri­prav

Pamä­táš si na svo­je začiat­ky? Ako si drel 16 hodín den­ne a nikto o tebe ani netu­šil. Tisíc­krát si mal chuť to zaba­liť, napriek tomu si zaťal zuby a dnes sa ti darí. Tak ten­to pro­ces musíš absol­vo­vať ešte raz. Nie je to žiad­na zába­va, no keď sa za tým obzrieš spät­ne, nič ťa nepo­sil­ní viac.

CREATE-A-STRONG-MENTAL-ATTITUDE-805x400

foto: www.robertviney.com

4. Extrém­ny pozor na jazyk

S cudzím jazy­kom to je poriad­ne hák­li­vé. Sta­čí pár jed­no­du­chých chýb pri výme­ne mai­lov a celá spo­lu­prá­ca ľah­ko pad­ne. Ak si nie si 100% istý svo­ji­mi zna­los­ťa­mi anglič­ti­ny, resp. iné­ho cudzie­ho jazy­ka, môžeš si rov­no hľa­dať pre­kla­da­te­ľa. V opač­nom prí­pa­de sa tvo­je šan­ce na úspech rapíd­ne zni­žu­jú.

Môžeš si však pomôcť aj sám. Na Slo­ven­sku je síce mno­ho jazy­ko­vých škôl, kto­ré za veľa nesto­ja, no aj hneď nie­koľ­ko takých, kto­ré ti doká­žu naozaj pomôcť. Dob­rý prí­klad je pri­tom Lemon Lan­gu­age Cen­ter v Bra­ti­sla­ve, kto­rá k uče­niu svo­jich žia­kov pri­stu­pu­je netra­dič­ne — vyvi­nu­la si cel­kom vlast­nú metó­du, vychá­dza­jú­cu z reál­nych skú­se­nos­tí.

5. Zožeň si spo­ľah­li­vé­ho par­tne­ra

Mno­hí star­tu­pis­ti sa pred expan­zi­ou do zahra­ni­čia uchy­ľu­jú k inves­to­rom a obe­tu­jú časť svoj­ho podie­lu vo fir­me pre­to, aby im nie­kto posky­tol penia­ze na roz­ší­re­nie. Dá sa to ale aj inak, bez toho, aby si sa svoj­ho “die­ťat­ka” v podo­be fir­my čias­toč­ne vzdal. Slo­ven­ské ban­ky mys­lia aj na toto a naprí­klad taká Slo­ven­ská spo­ri­teľ­ňa začí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom pri spl­ne­ní pod­mie­nok na expan­ziu až 50000 eur a v neskor­ších fázach aj stov­ky tisíc eur. Ak svoj­mu biz­ni­su veríš, urči­te je to dlho­do­bo zau­jí­ma­vej­šia ces­ta, než odo­vzdať časť fir­my nie­ko­mu cudzie­mu.

media.coindesk.com201603consensys-delcastillo-2-65b3849a705d51f347bae2d6b7def727c4b53d08

foto: helenabitcoinmining.com

6. Schop­nosť pris­pô­so­biť sa je kľú­čo­vá

Sta­čí prejsť pár kilo­met­rov za hra­ni­ce a zra­zu si v inom sve­te. Pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die sa v kaž­dej kra­ji­ne líši viac, než si neskú­se­ný člo­vek vôbec doká­že pred­sta­viť. Chce to men­tál­nu silu a vytrva­losť, no taká­to “ško­la živo­ta” bude nena­hra­di­teľ­nou skú­se­nos­ťou a ak to doká­žeš, môžeš sa hrdo nazý­vať úspeš­ným medzi­ná­rod­ným biz­nis­me­nom.

7. Oslov kaž­dé­ho, kto ti môže pomôcť

Bol si počas vyso­kej na Eras­me? Ale­bo na Work n’ Tra­vel? Urči­te poznáš kopec ľudí zo zahra­ni­čia, kto­rí ti pri tvo­jom prie­ni­ku na aký­koľ­vek trh doká­žu poskyt­núť neoce­ni­teľ­né infor­má­cie. Koniec kon­cov, prí­ruč­ky sú jed­na vec, ale osob­ná a reál­na skú­se­nosť miest­ne­ho oby­va­te­ľa ti o tvo­jich mož­nos­tiach povie omno­ho viac. Oslov kaž­dé­ho, kto ti môže pomôcť, opý­taj sa kamo­šov, či nepoz­na­jú nie­ko­ho oni, jed­no­du­cho si zožeň kon­tak­ty a pus­ti sa do toho.

man-travel

foto: scarymommy.com

zdroj titul­nej foto­gra­fie: blog.brickelltravel.com/ youtube.com

Pridať komentár (0)