7 tipov, ktoré pomôžu dostať tvoj biz­nis do zahra­ni­čia

Martin Bohunický / 1. júna 2016 / Business

Roz­be­hnúť biz­nis nie je jed­no­du­chá úloha, no keď už sa to člo­veku na Slo­ven­sku podarí, skôr či neskôr narazí na akúsi hra­nicu, ktorú jed­no­du­cho na našom malom trhu neprek­ročí. Aby člo­vek pre­bú­ral tento strop, musí jed­no­du­cho začať uva­žo­vať nad expan­ziou do zahra­ni­čia.

Tento veľký krok pri­tom mnohí pod­ni­ka­te­lia pova­žujú za najod­stra­šu­jú­cejší, akoby nech­cel len samotný biz­nis dosť odvahy. Pod­ni­kať medzi­ná­rodne, či dokonca glo­bálne, však môže pri­niesť oveľa zau­jí­ma­vej­šie výsledky a so svo­jim nápa­dom napo­kon môžeš zme­niť nie­len Slo­ven­sko, ale aj celý svet. A so správ­nou pod­po­rou to ani nie je také náročné.

Ako teda dostať svoj pro­dukt či službu do sveta?

1. Iden­ti­fi­kuj cie­ľovku

Uve­dom si, kde sú tvoje silné stránky, a aj podľa toho si nastav svoju cie­ľovú sku­pinu. Nemusí byť veľká, neza­bú­daj, že máš pred sebou úplne nový trh a čím viac sa budeš špe­cia­li­zo­vať, tým lepší vzťah si k tebe môžu zákaz­níci vybu­do­vať a tým jed­no­duch­šie ich oslo­víš. Nebu­dem pre­dá­vať pro­dukt dôchod­com v Anglicku, keď mojou sil­nou strán­kou je Nemčina a sám som vo veku ran­nej dospe­losti.

berlin-hipsters

foto: travelsofadam.com

2. Iden­ti­fi­kuj kon­ku­ren­ciu

Zma­po­vať kon­ku­ren­ciu v zahra­ničí môže byť kom­pli­ko­va­nej­šie, ako na Slo­ven­sku. Áno, čaká ťa oveľa tvr­dší boj, s oveľa väč­ším množ­stvom hrá­čov. Zrazu však máš na dosah 6 miliárd ľudí. Zisti, kto stojí proti tebe a urob veci inak, alebo urob veci ako oni, len lep­šie. Aj keby si neza­chu­til všet­kým, stačí ti zís­kať zlo­mok poten­ciál­nych zákaz­ní­kov a tvoj biz­nis môže pros­pe­ro­vať.

3. Psy­chicky sa pri­prav

Pamä­táš si na svoje začiatky? Ako si drel 16 hodín denne a nikto o tebe ani netu­šil. Tisíc­krát si mal chuť to zaba­liť, napriek tomu si zaťal zuby a dnes sa ti darí. Tak tento pro­ces musíš absol­vo­vať ešte raz. Nie je to žiadna zábava, no keď sa za tým obzrieš spätne, nič ťa nepo­silní viac.

CREATE-A-STRONG-MENTAL-ATTITUDE-805x400

foto: www.robertviney.com

4. Extrémny pozor na jazyk

S cudzím jazy­kom to je poriadne hák­livé. Stačí pár jed­no­du­chých chýb pri výmene mai­lov a celá spo­lu­práca ľahko padne. Ak si nie si 100% istý svo­jimi zna­los­ťami anglič­tiny, resp. iného cudzieho jazyka, môžeš si rovno hľa­dať pre­kla­da­teľa. V opač­nom prí­pade sa tvoje šance na úspech rapídne zni­žujú.

Môžeš si však pomôcť aj sám. Na Slo­ven­sku je síce mnoho jazy­ko­vých škôl, ktoré za veľa nestoja, no aj hneď nie­koľko takých, ktoré ti dokážu naozaj pomôcť. Dobrý prí­klad je pri­tom Lemon Lan­gu­age Cen­ter v Bra­ti­slave, ktorá k uče­niu svo­jich žia­kov pri­stu­puje netra­dične — vyvi­nula si cel­kom vlastnú metódu, vychá­dza­júcu z reál­nych skú­se­ností.

5. Zožeň si spo­ľah­li­vého par­tnera

Mnohí star­tu­pisti sa pred expan­ziou do zahra­ni­čia uchy­ľujú k inves­to­rom a obe­tujú časť svojho podielu vo firme preto, aby im nie­kto posky­tol peniaze na roz­ší­re­nie. Dá sa to ale aj inak, bez toho, aby si sa svojho “die­ťatka” v podobe firmy čias­točne vzdal. Slo­ven­ské banky mys­lia aj na toto a naprí­klad taká Slo­ven­ská spo­ri­teľňa začí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom pri spl­není pod­mie­nok na expan­ziu až 50000 eur a v neskor­ších fázach aj stovky tisíc eur. Ak svojmu biz­nisu veríš, určite je to dlho­dobo zau­jí­ma­vej­šia cesta, než odo­vzdať časť firmy nie­komu cudziemu.

media.coindesk.com201603consensys-delcastillo-2-65b3849a705d51f347bae2d6b7def727c4b53d08

foto: helenabitcoinmining.com

6. Schop­nosť pris­pô­so­biť sa je kľú­čová

Stačí prejsť pár kilo­met­rov za hra­nice a zrazu si v inom svete. Pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die sa v kaž­dej kra­jine líši viac, než si neskú­sený člo­vek vôbec dokáže pred­sta­viť. Chce to men­tálnu silu a vytrva­losť, no takáto “škola života” bude nena­hra­di­teľ­nou skú­se­nos­ťou a ak to doká­žeš, môžeš sa hrdo nazý­vať úspeš­ným medzi­ná­rod­ným biz­nis­me­nom.

7. Oslov kaž­dého, kto ti môže pomôcť

Bol si počas vyso­kej na Erasme? Alebo na Work n’ Tra­vel? Určite poznáš kopec ľudí zo zahra­ni­čia, ktorí ti pri tvo­jom prie­niku na aký­koľ­vek trh dokážu poskyt­núť neoce­ni­teľné infor­má­cie. Koniec kon­cov, prí­ručky sú jedna vec, ale osobná a reálna skú­se­nosť miest­neho oby­va­teľa ti o tvo­jich mož­nos­tiach povie omnoho viac. Oslov kaž­dého, kto ti môže pomôcť, opý­taj sa kamo­šov, či nepoz­najú nie­koho oni, jed­no­du­cho si zožeň kon­takty a pusti sa do toho.

man-travel

foto: scarymommy.com

zdroj titul­nej foto­gra­fie: blog.brickelltravel.com/ youtube.com

Pridať komentár (0)