7 tipov, vďaka ktorým posilníš svoju sebadisciplínu na maximum

Henrieta Balázsová / 10. januára 2019 / Lifehacking

  • Do­sia­hnu­tie cie­ľov, ktoré si sta­no­víš si vy­ža­duje veľkú dávku od­hod­la­nia, mo­ti­vá­cie a se­ba­dis­cip­líny. Práve dis­cip­lína je tým, čo ti umožní pre­vziať kon­trolu nad svo­jou bu­dúc­nos­ťou a ovplyv­niť svoj osud
  • Se­ba­dis­cip­lína ti za­ručí slo­bodu a šťas­tie. Dá ti mož­nosť ro­biť to, čo chceš a ako to chceš
  • Ak si ale mys­líš, že se­ba­dis­cip­lína ti chýba, ne­zú­faj. Je to len zruč­nosť a každá zruč­nosť sa dá na­učiť
  • Tu je nie­koľko ti­pov, ktoré ťa k nej do­kážu pri­viesť
zdroj: pexels.com
  • Do­sia­hnu­tie cie­ľov, ktoré si sta­no­víš si vy­ža­duje veľkú dávku od­hod­la­nia, mo­ti­vá­cie a se­ba­dis­cip­líny. Práve dis­cip­lína je tým, čo ti umožní pre­vziať kon­trolu nad svo­jou bu­dúc­nos­ťou a ovplyv­niť svoj osud
  • Se­ba­dis­cip­lína ti za­ručí slo­bodu a šťas­tie. Dá ti mož­nosť ro­biť to, čo chceš a ako to chceš
  • Ak si ale mys­líš, že se­ba­dis­cip­lína ti chýba, ne­zú­faj. Je to len zruč­nosť a každá zruč­nosť sa dá na­učiť
  • Tu je nie­koľko ti­pov, ktoré ťa k nej do­kážu pri­viesť

Sta­no­vuj si veľké ciele

Veľké ciele si vy­ža­dujú veľké kroky. Také veľké, že ťa pri­nú­tia ráno vstať z po­stele a budú „na­hlo­dá­vať“ tvoju my­seľ od rána do ve­čera. Čím väč­šie ciele si sta­no­víš, tým väč­šia bude tvoja mo­ti­vá­cia. A s ňou po­ras­tie aj tvoje od­hod­la­nie.

Sta­no­vuj si jasné ciele

Po­kiaľ si svoje ciele ne­sta­no­víš do­sta­točne jasne a ne­vy­me­dzíš si, čo kon­krétne a kedy chceš do­siah­nuť, tvoja se­ba­dis­cip­lína sa bude cí­tiť ab­so­lútne zby­točne a na­dobro ťa opustí. Aj tak by ti bola na­nič. Sta­no­vuj si len presne de­fi­no­vané a ča­sovo ohra­ni­čené ciele, ktoré si vieš ro­zo­brať na jed­not­livé kroky. Pra­co­vať na sebe vieš len s do­ko­nale pre­mys­le­ným plá­nom.

Zá­leží na kaž­dom jed­nom dni

Nič ne­od­kla­daj na zaj­tra. Nejde len o to, že zaj­tra už ne­musí byť, ale o to, že každá pre­már­nená šanca môže zna­me­nať tvoju pre­hru. Ber si prí­klad zo špor­tov­cov – na­prí­klad vr­cho­lový at­lét si nie­koľko me­sia­cov pred pre­tekmi ne­do­volí vy­ne­chať ani je­diný tré­ning, pre­tože vie, že to ne­uro­bia ani jeho sú­peri. Ak by to spra­vil, je­diné za­vá­ha­nie by ho mohlo pri­pra­viť o ví­ťazs­tvo. Ne­od­kla­daj si nič na „po­tom“, pre­tože „po­tom“ už môže byť ne­skoro. Sprav ma­xi­mum pre „te­raz“.

Striktne do­dr­žia­vaj svoj plán

Bez ohľadu na to, či si zás­tan­com den­ných, týž­den­ných, alebo do­konca me­sač­ných plá­nov, ne­do­voľ si je­diné za­vá­ha­nie. Jedno za­vá­ha­nie to­tiž môže ovplyv­niť mnoho ďal­ších vecí. Striktne do­dr­žia­vaj svoj sta­no­vený har­mo­no­gram – čím bliž­šie k cieľu bu­deš, tým jed­no­duch­šie to pre tebe bude.

Ru­tina nie je ne­pria­te­ľom

Ne­bo­juj s ru­ti­nou – práve na­opak, nauč sa ju vy­užiť vo svoj pros­pech. Bez ohľadu na to, či za­čí­naš s cvi­če­ním, pí­šeš knihu, alebo pra­cu­ješ na ne­ja­kom veľ­kom cieli – vy­bu­duj si nové, ru­tinné sprá­va­nie, v kto­rom sa tvoj nový zvyk stane au­to­ma­tic­kou sú­čas­ťou tvojho ži­vota. Via­cero vý­sku­mov po­tvr­dilo, že vy­bu­do­va­nie si ne­ja­kého „ru­tin­ného ri­tu­álu“ (napr. ranné cvi­če­nie, či kaž­do­denné pí­sa­nie) trvá 21 dní. Po tejto dobe by sa pre teba čo­koľ­vek nové malo stať au­to­ma­tic­kým. Ne­mô­žeš však vy­ne­chať ani je­den deň.

Po­ro­zu­mej pro­cesu trans­for­má­cie

Ako tvoje telo, tak aj tvoj mo­zog budú spo­čiatku ro­biť všetko preto, aby sa ub­rá­nili akej­koľ­vek zmene a rastu. Mu­síš ve­dieť, že je to tak v po­riadku, no v po­riadku nie je pod­ľa­hnúť tomu. S po­citmi le­ni­vosti a ne­dis­cip­li­no­va­nosti bo­juje na­ozaj každý – špor­tovci, na­jús­peš­nejší pod­ni­ka­te­lia, herci. Tvoj mo­zog rád vy­siela telu sig­nály o tom, aké to bude všetko ťažké, a aké strašné bude prí­padné zly­ha­nie.  Tento boj však mô­žeš vy­hrať – svo­jimi myš­lien­kami. Pred­stav si, že tvoje telo je skvelý stroj a tvoja my­seľ je akási vyš­šia sila zhora, ktorá ho do­káže ovlá­dať. Je to ako zá­bavná po­čí­ta­čová hra, v kto­rej si zá­ro­veň hrá­čom aj hlav­nou po­sta­vou.

Nájdi po­te­še­nie v tvr­dej práci

Buď vždy hrdý na to, koľko na sebe pra­cu­ješ. Smejú sa ti iní, koľko času ve­nu­ješ práci? Ne­maj ani naj­men­šie obavy, na­po­sledy sa bu­deš smiať ty. Jed­ným z pri­ro­dze­ných zá­ko­nov, na ktoré sa vždy mô­žeš spo­ľa­hnúť je to­tiž to, že ak na­ozaj tvrdo pra­cu­ješ, máš z toho úp­rimnú ra­dosť a ideš si za svo­jimi snami, úspech sa ur­čite do­staví.

Zdroj: suc­cess.com

Pridať komentár (0)