Je to potvr­de­né. Ces­to­va­nie nás robí ove­ľa šťast­nej­ší­mi než aké­koľ­vek mate­riál­ne bohat­stvo

Nikola Brehová / 5. mája 2017 / Zaujímavosti

zdroj: Linda Cebrová/pexels.com

Nový výskum na Cor­nell­skej uni­ver­zi­te zis­til, že ces­to­va­nie ľuďom navo­dzu­je dlho­do­bý pocit šťas­tia.

Pre­čo nie­ke­dy zamie­ri­me do obcho­du s odhod­la­ním, že uro­bí­me veľ­ký nákup? Pod­ľa nie­kto­rých ved­cov to nie je ani tak pre­to, že by sme si chce­li kúpiť nové veci, ale pre­to, lebo nás nákup uro­bí šťast­nej­ší­mi. S kaž­dým novým náku­pom sa cíti­me lep­šie a sme spo­koj­nej­ší. Avšak táto spo­koj­nosť pria­mo úmer­ne hod­no­te či potre­be dané­ho pred­me­tu upa­dá. Čo nás ale uro­bí šťast­ný­mi na dlhú dobu?

Keď si kúpi­me nové oble­če­nie, teší­me sa z neho nie­koľ­ko dní, no postup­ne radosť a eufó­ria upa­dá. Pri kúpe neja­ké­ho hod­not­nej­šie­ho pred­me­tu, naprí­klad auta, sa ten­to pocit síce pre­dl­žu­je, no takis­to časom upad­ne a z pred­me­tu, z kto­ré­ho sme sa pred­tým veľ­mi teši­li, sa teraz sta­ne iba „nie­čo“, čo potre­bu­je­me k náš­mu kaž­do­den­né­mu živo­tu.

foto: pexels.com

Uka­zu­je sa, že hlav­nou pre­káž­kou k dlho­do­bej­šie­mu šťas­tiu z vecí je adap­tá­cia na ne. Ako­náh­le si na novú vec zvyk­ne­me, pred­met sa stá­va oby­čaj­ným a nezau­jí­ma­vým a my sa vydá­va­me za náku­pom nových vecí. Ten­to pro­ces potom stá­le zno­va a zno­va opa­ku­je­me.

Avšak výskum na Cor­nell­skej uni­ver­zi­te v štá­te New York našiel spô­sob ako zlo­miť ten­to cyk­lus. Pro­fe­sor psy­cho­ló­gie Tho­mas Gilo­vich zis­til, že rov­na­ké šťas­tie, aké pre­ží­va­me pri kúpe nových vecí a pred­me­tov, pre­ží­va­me aj vte­dy, keď ces­tu­je­me po rôz­nych zau­jí­ma­vých des­ti­ná­ciách a mies­tach. Čo je ale naj­dô­le­ži­tej­šie, je fakt, že šťas­tie, kto­ré si navo­dí­me náku­pom, kle­sá v prie­be­hu času, no ces­to­va­nie a násled­ne spo­mien­ky na pek­ný výlet nám ostá­va­jú v mys­li ešte veľ­mi dlho a vypla­vu­jú tak do orga­niz­mu ove­ľa viac endor­fí­nov – hor­mó­nov šťas­tia, a to aj dlho po tom, ako sme sa vrá­ti­li z ciest domov.

foto: pexels.com

Okrem výle­tov a ciest za pozná­va­ním či dob­ro­druž­stvom nám podob­ný efekt doká­žu spô­so­biť aj rôz­ne prí­jem­né mimo­riad­ne uda­los­ti (svad­ba, pro­mó­cie, naro­de­nie die­ťa­ťa), ale aj uče­nie sa novým zruč­nos­tiam ale­bo tiež extrém­ny šport – to všet­ko sú ide­ál­ne zdro­je šťas­tia pre kaž­dé­ho z nás.

Nové zaria­de­nia, či dokon­ca auto, sa nako­niec aj tak sta­nú iba oby­čaj­ným pred­me­tom, kto­rý vlast­ní­me, no kaž­dá pek­ná spo­mien­ka doká­že vydr­žať v našej mys­li poriad­ne dlho a doká­že­me na ňu mys­lieť aj nie­koľ­ko rokov po tom, ako sa sta­la. Nové auto už za tú dobu môže ležať na vra­ko­vis­ku a my naň ani nepo­mys­lí­me, no spo­mien­ky na krás­ne chví­le ostá­va­jú v mys­li stá­le.

foto:pexels.com

Tak­že ak ešte nevie­te čo robiť do kon­ca leta, vyber­te sa na neja­ký zau­jí­ma­vý výlet, ide­ál­ne s vašim par­tne­rom či kama­rát­mi. Ak by ste neve­de­li kam sa vybrať, môže­te sa nechať inšpi­ro­vať naprí­klad čin­nos­ťa­mi, kto­ré môže­te robiť jedi­ne vo Fran­cúz­sku, ale­bo v prí­pa­de kraj­šie­ho poča­sia môže­te tiež vyskú­šať rôz­ne slo­ven­ské ter­mál­ne kúpa­lis­ká a aqu­apar­ky. Výber je na vás.

zdroj: brightside.me

Pridať komentár (0)