Adriana odišla z Bratislavy a vymenila korporát za remeselnú výrobu z dreva a ľanu

Marianna Mikešová / 1. októbra 2017 / Zo Slovenska

Ši­kovná Slo­venka Ad­riana Gre­gor, ktorá stojí za znač­kou 50 ar­ches, je dô­ka­zom toho, že keď člo­vek po nie­čom sku­točne túži, do­káže vlast­nými ru­kami pre­me­niť sen na re­a­litu.

zdroj: 50 arches

Ši­kovná Slo­venka Ad­riana Gre­gor, ktorá stojí za znač­kou 50 ar­ches, je dô­ka­zom toho, že keď člo­vek po nie­čom sku­točne túži, do­káže vlast­nými ru­kami pre­me­niť sen na re­a­litu.

Žila bežný bra­ti­slav­ský ži­vot. Pra­co­vala v nad­ná­rod­ných spo­loč­nos­tiach v mar­ke­tingu a ob­chode, no v práci ani vo veľ­kom meste ne­bola šťastná. „Môj ži­vot bol cha­otický a ne­dá­val zmy­sel. Keď som už do­stala po­sledné va­ro­va­nie, zba­lila som sa a od­sťa­ho­vala,“ spo­mína Ad­riana. Ne­odišla však pr­vo­plá­novo na de­dinu ani na sa­motu. Miesto si vy­brala veľmi obo­zretne, po dl­hom štu­do­vaní mapy a zva­žo­vaní plu­sov aj mí­nu­sov.

„Roz­hodla som sa pre ob­lasť s naj­hus­tej­ším po­čtom ter­mál­nych pra­me­ňov, s blíz­kos­ťou diaľ­nice aj nád­her­nej prí­rody. Som šťastná, že sa mi po­da­rilo usa­diť v krás­nom kú­peľ­nom mes­tečku pl­nom kve­tov, na Sliači. Blíz­kosť kú­peľ­ného le­so­parku a re­la­tívne veľ­kých miest Zvo­lena a Ban­skej Bys­trice pre mňa zna­mená slo­bodu,“ pre­zra­dila Ad­riana. Spolu s ro­di­nou tu spo­kojne pre­býva už 10 ro­kov v dome s 50 ob­lúkmi, z čoho po­chá­dza aj ne­zvy­čajný ná­zov jej značky 50 ar­ches.

Foto: 50 ar­ches

Foto: 50 ar­ches

Práve tu vzni­kajú ča­ro­vné misky a do­sky na krá­ja­nie z dreva alebo ľa­nové utierky a ko­šíky, kto­rými je Ad­riana po­vestná. Pro­stred­níc­tvom nich pri­náša do slo­ven­ských do­mo­vov kus prí­rody, tepla a ra­dosti z poc­ti­vej ruč­nej práce. Ako sa však mladá žena do­stala od kor­po­rát­nej práce k re­me­sel­nej vý­robe? Veľmi jed­no­du­cho. Ob­ja­ve­ním vášne pre di­zajn a prí­rodné ma­te­riály a sa­moz­rejme vďaka množ­stvu od­vahy pus­tiť sa do pod­ni­ka­nia.

„Ná­pad pri­šiel v roku 2012 po­čas re­kon­štruk­cie nášho domu. Pri hľa­daní in­špi­rá­cií na za­ria­de­nie som si uve­do­mila, že tak­mer na kaž­dej ku­chyn­skej linke, ktorá ma na za­hra­nič­ných we­boch zau­jala, sú ok­rem ľa­no­vých utie­rok aj dre­vené do­sky na krá­ja­nie. Ľa­nové utierky som ušila a lo­páre som chcela kú­piť. Na moje prek­va­pe­nie to však v tej dobe ne­bolo možné,“ uviedla Slo­venka.

Foto: 50 ar­ches

Foto: 50 ar­ches

Všetky pekné do­sky, ktoré na­šla, boli z USA či Škan­di­ná­vie a ne­bolo možné do­viesť ich na Slo­ven­sko. Roz­hodla sa preto, že také jed­no­du­cho za­čne vy­rá­bať sama. A nie­len pre seba, ale pre všet­kých mi­lov­ní­kov di­zajnu a prí­rod­ných ma­te­riá­lov. Dnes Ad­riana pod­niká už dva roky a o jej vý­tvory je veľký zá­u­jem. „Mys­lím si však, že som stále na za­čiatku. Svoju ener­giu ve­nu­jem tomu, čo mi dáva zmy­sel a idem po­maly ces­tou, akú som si zvo­lila. Veľmi ma teší, že to čo ro­bím, sa ľu­ďom páči,“ pri­znala.

Spo­čiatku vy­rá­bala všetku pro­duk­ciu 50 ar­ches sama, dnes už na to ne­stačí. Jej do­tyk je však stále cí­tiť v kaž­dom jed­nom vý­robku, ako aj v cel­ko­vom vi­zu­ále značky. „Mo­men­tálne za­bez­pe­ču­jem ná­kup a príp­ravu látky, lo­gis­tiku a fi­nálnu po­st­pro­duk­ciu – ručné kres­le­nie, sty­ling, fo­te­nie, ko­mu­ni­ká­ciu a dis­tri­bú­ciu. Vý­roba väč­šiny port­fó­lia je v sú­čas­nosti pre­su­nutá na dielne, s kto­rými spo­lu­pra­cu­jem. Každý vý­ro­bok však na zá­ver sama upra­vu­jem, brú­sim a na­tie­ram,“ do­dala Ad­riana.

Foto: 50 ar­ches

Foto: 50 ar­ches

Misky, doš­tičky a utierky od 50 ar­ches však nie sú len es­te­tic­kým do­pl­n­kom, ale sú plne funkčné. Pro­to­typ kaž­dého jed­ného na­vyše náj­deš aj v do­mác­nosti tejto ši­kov­nej umel­kyne. Vy­rába ich tak, aby do­kopy vy­tvá­rali har­mo­nický ce­lok. In­špi­ruje sa pri­tom v kaž­do­den­nom ži­vote, ale aj na so­ciál­nych sie­ťach, najmä na Ins­ta­grame.

„Mám tam svoj malý IG blog, do kto­rého denne pris­pie­vam pro­duk­to­vými fo­to­gra­fiami. Mo­men­tálne už pra­cu­jem na di­zajne sku­toč­ného blogu, ktorý bude sú­čas­ťou web­stránky a ve­rím, že sa mi z neho po­darí vy­bu­do­vať in­špi­ra­tívne vir­tu­álne miesto,“ pre­zra­dila Ad­riana.

Pri za­ria­ďo­vaní vlast­ného in­te­ri­éru a vý­bere srd­co­vých kús­kov, ktoré s člo­ve­kom zo­trvajú de­siatky ro­kov, je však nie­kedy po­trebné viac, než len po­hľad na mo­ni­tor. Mož­nosť „ochy­tať“ si vý­ro­bok, pri­vo­ňať k prí­rod­nému ma­te­riálu či do­zve­dieť sa viac o prí­behu kaž­dého kúska, je ne­pre­ne­si­teľné v on­line pries­tore. Aj preto sa spo­čiatku Ad­riana sna­žila do­stať svoje vý­robky do ob­cho­dov.

Foto: 50 ar­ches

Foto: 50 ar­ches

„V Bra­ti­slave ich však ni­kto nech­cel pre­dá­vať. Buď kvôli tomu, že pre­dá­vali len „znač­kové veci“ alebo chceli 50% zľavu z pre­daj­nej ceny. Roz­hodla som sa preto ot­vo­riť si ob­chod sama. Nie je to však kla­sický ob­chod, ale štú­dio – pries­tor, kde pra­cu­jem a zá­ro­veň sklad. Raz do týždňa, v pia­tok, je však ot­vo­rený pre všet­kých, ktorí si chcú vy­z­dvi­hnúť svoj vý­ro­bok alebo prísť sa na­dých­nuť vône dreva a vy­brať si svoj kus prí­rody osobne,“ do­dala Ad­riana.

50 ar­ches nie je len značka, ale ži­votný štýl a cesta jed­nej kre­a­tív­nej Slo­venky, po kto­rej po­maly kráča spo­kojná a šťastná. Rov­nakú ra­dosť pri­náša aj do do­mo­vov svo­jich zá­kaz­ní­kov, ktorí sa budú dlhé roky te­šiť z kva­lit­nej ruč­nej práce.

Foto: 50 ar­ches

Pridať komentár (0)