AKTU­ÁL­NA UDA­LOSŤ: Štrajk vo Volk­swa­ge­ne môže roz­pú­tať vlnu pro­tes­tov po celom Slo­ven­sku

Linda Cebrová / 20. júna 2017 / Zo Slovenska

zdroj: facebook.com/duduk111

Zamest­nan­ci Volk­swa­ge­nu dnes síce priš­li do prá­ce, no zosta­li sedieť pred brá­na­mi. Žia­da­jú 16 %-tné navý­še­nie pla­tov a sú ochot­ní na zamest­ná­va­te­ľa tla­čiť aj nie­koľ­ko dní.

Asi nebu­de prek­va­pe­ním, že na Slo­ven­sku sa náj­du aj takí, kto­rým sa z požia­dav­ky štraj­ku­jú­cich budú len pre­vra­cať oča­mi. Prav­da je však taká, že aj keby spo­loč­nosť VW spl­ni­la, čo sa od nej oča­ká­va, urči­te by si nemu­se­la upie­rať chlieb od úst.

Pri pohľa­de na viac ako 2000 štraj­ku­jú­cich pred fab­ri­kou sa nasky­tá logic­ké zamys­le­nie. Keby boli tak súdr­ž­ní všet­ci Slo­vá­ci ako sú momen­tál­ne zamest­nan­ci vo VW, z kto­rých až 90 % súhla­si­lo so štraj­kom, zrej­me by sa na Slo­ven­sku zača­li diať veľ­ké veci.

To, že zamest­nan­ci dnes nesto­ja pred fab­ri­kou VW len tak zo špá­su vyplý­va aj z veľ­mi priaz­ni­vej situ­ácie, v kto­rej sa spo­loč­nosť nachá­dza. Je to cel­kom nor­mál­ne, že keď sa darí spo­loč­nos­ti auto­ma­tic­ky to pocí­tia aj zamest­nan­ci. Tí v slo­ven­skom VW to zrej­me až tak výraz­ne nepo­cí­ti­li a chcú zme­nu. Toto sú ich požia­dav­ky:

Čo by sme si mali odniesť z toh­to štraj­ku my ostat­ní, kto­rí nemá­me s VW nič spo­loč­né, nanaj­výš jeden Pas­sat v rodi­ne? Ak ten­to sil­ne media­li­zo­va­ný štrajk dopad­ne tak, ako má, a teda v pros­pech zamest­nan­cov, môže to sil­no nakop­núť nejed­né­ho zamest­na­né­ho člo­ve­ka, kto­rý nie je so svo­jím pla­tom až tak uzro­zu­me­ný.


Pred­sa len, ak sa zvý­šia mzdy vo VW, bude to tla­čiť na rast miest aj v ostat­ných auto­mo­bil­kách. To naj­lep­šie, čo sa môže stať, je reťa­zo­vá reak­cia.

To, že sa na dobu neur­či­tú úpl­ne zasta­ví výro­ba však nebu­de mať dopad len na samot­ný pod­nik. Pred­sa len, pod­ľa por­tá­lu fineweb.hnonline.sk, Volk­swa­gen den­ne vyge­ne­ru­je trž­by na úrov­ni 6,3 mili­ó­na eur.

V prí­pa­de, že by ten­to štrajk trval dlh­šie ako 15 dní, môže­me oča­ká­vať dosa­hy na HDP. Pri­bliž­ne 12 dní ostré­ho štraj­ku doká­že vyge­ne­ro­vať vplyv, kto­rý je vidi­teľ­ný na HDP. Kon­krét­ne ide o 0,1 per­cen­ta,“ uvá­dza Lucia Šrám­ko­vá, ria­di­teľ­ka inšti­tú­tu­fi­nanč­nej poli­ti­ky pre finweb.hnonline.sk.

Pridať komentár (0)