Andrej Glézl: Data­mo­lino je moje dieťa, nebu­dem ho obme­dzo­vať hra­ni­cami Slo­ven­ska

Ráchel Matušková / 22. september 2015 / Tools a produktivita

Data­mo­lino je určite jed­ným z najús­peš­nej­ších star­tu­pov na Slo­ven­sku. V roku 2013 zís­kali cenu pub­lika na Star­tu­pA­wards, absol­vo­vali pobyt v akce­le­rá­tore Wayra Praha a zís­kali inves­tí­ciu od Fondu ino­vá­cií a tech­no­ló­gií. Ako sa im darí dnes, čo má Data­mo­lino nové sa dočí­tate v roz­ho­vore s Andre­jom Glé­zlom.

Kto nevie, čo je Data­mo­lino, pre­zradí mu to Andrej Glézl, zakla­da­teľ, osobne: „Data­mo­lino sa venuje auto­ma­ti­zo­va­nému spra­co­va­niu dát z fak­túr a bloč­kov a ich importu do účtov­ných soft­vé­rov. Je to samos­tatný pro­jekt s infra­štruk­tú­rou v cloude a má využi­tie na medzi­ná­rod­ných trhoch.“

Data­mo­lino tak ušetrí mnoho vyčer­pá­va­jú­cej a mono­tón­nej práce účtov­ní­kom, ale aj pod­ni­ka­te­ľom a navyše odstra­ňuje aj chy­bo­vosť z ruč­ného spra­co­va­nia fak­túr a bloč­kov. Data­mo­lino v pohode spra­cuje elek­tro­nické ako aj pre­ske­no­vané fak­túry, ktoré pou­ží­va­teľ nahrá cez webové roz­hra­nie alebo pošle emai­lom. Spra­co­vané fak­túry a bločky Data­mo­lino jed­no­du­cho impor­tuje do pou­ží­va­te­ľovho účtov­ného sys­tému. Aké prak­tické, však?

Andrej Glézl, zakla­da­teľ Data­mo­lino, star­tu­pista, štu­do­vaný člo­vek, otec a bas­gi­ta­rista. Viac o Andre­jovi, ale aj o Data­mo­lino sa dozviete v roz­ho­vore.

Rok 2015 sa pomaly, ale isto blíži ku koncu. Ako zatiaľ hod­no­tíš tento rok, čo sa týka Data­mo­lino?

V roku 2015 sme začali sys­te­ma­ticky pre­dá­vať Data­mo­lino na zahra­nič­ných trhoch (pre­dov­šet­kým vo Veľ­kej Bri­tá­nii). Naučili sme sa veľmi veľa o pre­daji a mar­ke­tingu. Interne sme si vybu­do­vali pre­dajný pro­ces, ktorý pri­náša výsledky, čo je úžasné. Bol to dobrý rok.

V roku 2013 bolo Data­mo­lino medzi fina­lis­tami Star­tu­pA­wards, kde ste zís­kali cenu pub­lika. O chvíľu je tu nový roč­ník Star­tu­pA­wards, pri­hlá­sili by ste sa znova? Čo by ste možno uro­bili inak alebo čo by ste pora­dili pri­hlá­se­ným pro­jek­tom?

Určite áno. Hlavne v začiat­koch je pre firmy dôle­žité pred­stú­piť pred verej­nosť a nechať si svoje nápady kon­štruk­tívne skri­ti­zo­vať. Pri­hlá­se­ným pro­jek­tom by som pora­dil len toľko, aby oveľa viac času v príp­rave svo­jej pre­zen­tá­cie veno­vali spô­sobu vstupu na trh a pre­daj­nej stra­té­gií. Toto je často pod­ce­ňo­vaná vec, no stojí na nej 90% úspe­chu pro­jektu.

Data­mo­lino zís­kalo krásnu inves­tí­ciu 500 000 EUR od Fondu ino­vá­cií a tech­no­ló­gií. Akým spô­so­bom Vám to pomohlo?

Za inves­tí­ciu od Fondu ino­vá­cii a tech­no­ló­gií sme veľmi vďační. Pomohla nám tech­no­lo­gicky vyla­diť našu službu a pri­pra­viť celú spo­loč­nosť na vstup na glo­bálne trhy.

Data­mo­lino bolo aj vo Wayre, čo dala táto skú­se­nosť pro­jektu a čo dala Tebe osobne?

Naša skú­se­nosť vo Wayre bola super – stretli sme zau­jí­ma­vých ľudí a zís­kali kon­takty, z kto­rých dodnes ťažíme. Počul som rôzne názory na akce­le­račné prog­ramy. Ja osobne si však mys­lím, že v prvom rade záleží na účast­ní­koch prog­ramu, čo si z neho aktívne zoberú. Budo­va­nie firmy nefun­guje na pasi­vite a čakaní na zázraky, ktoré by mal pri­niesť nie­kto druhý.

Nerád sa na veci poze­rám cez pri­zmu ´slo­ven­ského pro­stre­dia´. Pri pod­ni­kaní s tech­no­ló­giami nie je nikto obme­dzený hra­ni­cami štátu, z kto­rého pochá­dza.“

Fun­guje už Data­mo­lino reálne vo fir­mách? Aké máte ohlasy? Mohol by si pove­dať koľko firiem, akej veľ­kosti využíva aktu­álne Data­mo­lino?

Data­mo­lino je v plnej pre­vádzke a od nášho vstupu na trh Veľ­kej Bri­tá­nie aj ute­šene ras­tie počet našich pla­tia­cich zákaz­ní­kov. Ak pôjde pre­daj tak, ako dote­raz, tak do konca tohto roka by sme mali pre­kro­čiť hra­nicu 100 pla­tia­cich zákaz­ní­kov najmä z radu men­ších a stredne veľ­kých účtov­ných firiem, čo je za taký krátky čas na trhu skvelý výsle­dok. Služby však už posky­tu­jeme aj nie­koľ­kým veľ­kým glo­bálne pôso­bia­cim účtov­ným spo­loč­nos­tiam, máme aj kli­en­tov zo Švaj­čiar­ska, Aus­trá­lie, Nového Zélandu a z USA, takže začí­name napĺňať svoj glo­bálny poten­ciál. Máme na Data­mo­lino veľa pozi­tív­nych ohla­sov – via­cero tzv. 5 star reviews a aj osobný feed­back, kde je pozi­tívne hod­no­tená hlavne naša zákaz­nícka pod­pora. A máme vybu­do­vané vzťahy s kľú­čo­vými par­tnermi v našom odvetví.

Aké plány má Data­mo­lino? Plá­nujú sa naprí­klad nejaké vylep­še­nia, súťaže, inves­tí­cie?

Chceme sa naplno sústre­diť na pod­poru pre­daja a zákaz­nícky ser­vis. Ruka v ruke s tým idú aj tech­nické vylep­še­nia, ktoré sú však pohá­ňané kon­krét­nými potre­bami na strane našich zákaz­ní­kov. Pre každú tech­nickú zmenu máme už v súčas­nosti pri­pra­vený adek­vátny busi­ness case.

Andrej, pôso­bil si ako finančný poradca v KPMG, prečo si sa roz­ho­dol ísť do vlast­ného pro­jektu? Ako hod­no­tíš tieto dve skú­se­nosti, ktorá Ťa napĺňa viac?

V KPMG som pra­co­val do júna 2010 a zís­kal som tam veľa skú­se­ností o fun­go­vaní firiem, z kto­rých ťažím dodnes. V živote robím vždy to, čo ma baví, a vtedy, keď ma to baví. Naj­pod­stat­nej­šie je pre mna zís­ka­va­nie skú­se­ností, ktoré doká­žem zhod­no­tiť.

Neza­há­ľal si ani počas štu­dent­ských rokov, Uni­ver­zita Komen­ského, Cam­ridge, Har­vard, Colum­bia. WAU, to nepo­darí len tak hoci­komu, čo Ťa viedlo k štú­diu v zahra­ničí, čo Ti to dalo? A prečo si sa vrá­til na Slo­ven­sko?

Mám istý vnú­torný motor, ktorý ma vždy vie­dol k snahe naučiť sa viac, ako mi umož­ňo­vali pod­mienky na Slo­ven­sku. Na Slo­ven­sko som sa vrá­til, pre­tože ho stále pova­žu­jem za miesto, ktoré sa dá meniť k lep­šiemu a dajú sa z neho rea­li­zo­vať aj glo­bálne ambí­cie. Necí­tim sa byť obme­dzený hra­ni­cami nášho štátu, no mám tu vybu­do­vaný domov, ktorý mám rád.

Robil si aj dokto­rát na Komen­ského, prečo?

Mojim pôso­be­ním na UK (hlavne v úlohe lek­tora) som sa chcel so štu­den­tami pode­liť o moje vlastné zážitky a skú­se­nosti z práce a zo štú­dia v zahra­ničí. Ak som nie­koho za tých cca 10 rokov inšpi­ro­val a pre­hĺbil jeho záu­jem o samo­vzde­lá­va­nie, tak to pova­žu­jem za dosta­točnú satis­fak­ciu pre túto moju akti­vitu.

Akých ľudí si vybe­ráš do tímu? Akými ľuďmi sa rád obklo­pu­ješ?

Takými, ktorý sú lepší, ako som ja.

Aký máš vzťah k Data­mo­lino? Berieš to ako prácu alebo ako svoje „dieťa“? Vní­maš úspe­chy Data­mo­lino ako svoje osobné?

Data­mo­lino je moje dieťa a veľmi mi záleží na jeho úspe­chu.

Aký je Andrej Glézl v súkromí? Čo robíš ak práve nepra­cu­ješ?

Ak nepra­cu­jem, tak sa v prvom rade sta­rám o svo­jich dvoch malých synov (starší má 3 roky a mladší 3 mesiace) a pomá­ham man­želke. A ak nie­kedy vyjde čas, tak si s par­tiou ešte zo stred­nej školy rád zahrám fut­bal. A keď náho­dou vyjde ešte tro­chu času, tak moja srd­covka je hudba (vo via­ce­rých kape­lách som hral na bas­gi­taru).

Aké máš plány do budúcna? Kde sa vidíš naprí­klad o 5 rokov?

O 5 rokov budem určite pra­co­vať na zmys­lu­pl­nom pro­jekte, ako je dnes Data­mo­lino. A bude ma to baviť. 

Andre­jovi ďaku­jeme za roz­ho­vor a želáme veľa úspe­chov!

Zdroj: www.datamolino.com

Pridať komentár (0)