Apple Music si za mesiac zís­kal 11 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov

Alexandra Dulaková / 7. augusta 2015 / Business

Mesiac júl bol pre spo­loč­nosť Apple mimo­riadne úspešný. Tá naj­väč­šia skúška ich ešte len čaká. Koľko z jede­nás­tich mili­ó­nov ľudí bude po skon­čení troj­me­sač­nej skú­šob­nej dobe ochot­ných pla­tiť?

Okrem 11 mili­ó­nov záu­jem­cov o nový hudobný pro­dukt sa Apple minulý mesiac poda­rilo na trans­ak­ciách AppS­toru zaro­biť 1,7 bili­óna dolá­rov, takže si v Sili­con Val­ley môžu spo­kojne mäd­liť ruky. Vicep­re­zi­dent inter­ne­to­vých slu­žieb sa vyjad­ril, že ich čísla veľmi pote­šili a záro­veň pri­sľú­bil vylep­še­nia ku všet­kým význam­ným zádr­he­ľom hudob­nej fun­kcie, na ktoré sa uží­va­te­lia sťa­žo­vali.

Základné atri­búty Apple Music sú veľmi jed­no­du­ché – voľný prí­stup k hudbe, ktorú vám apli­ká­cia dokáže odpo­ru­čiť podľa toho, čo radi počú­vate, exklu­zívne rádio Beats 1, kde sa dá vybrať z rôz­nych žán­rov, a prí­stup k novin­kám obľú­be­ných hudob­ní­kov – nové skladby, videá z nahrá­va­nia, nevy­dané sin­gle. Fun­kcia po troch skú­šob­ných mesia­coch nepla­te­nia vychá­dza v dvoch základ­ných ponu­kách: indi­vi­du­álna za 9,99 dolá­rov a rodinný balík za 14,99 dolá­rov.

Otázne je, koľko ľudí pri ponuke zostane a bude ochot­ných toto množ­stvo pla­tiť. Je pri­ro­dzené, že veľa pou­ží­va­te­ľov túto mož­nosť nevy­užije a Apple tak mili­óny uží­va­te­ľov stratí. Najm­lad­šiu gene­rá­ciu, ktorá je roky zvyk­nutá hudbu sťa­ho­vať a napa­ľo­vať zadarmo, bude ťažké pre­sved­čiť o opaku. Apple im musí doká­zať, že pri ich ponuke sa oplatí zostať. Druhá cie­ľová sku­pina sú ľudia, ktorí si hod­notu ponuky uve­do­mujú, ale o všet­kých fun­kciách a mož­nos­tiach ešte neve­dia. Tých musí Apple Music pri­lá­kať a pre­sved­čiť, aby sa k nim iná ponuka nedos­tal skôr. Naprí­klad stále obľú­be­nejší Spo­tify má dnes vyše 20 mili­ó­nov pla­tia­cich uží­va­te­ľov. Pri obrov­skom množ­stve Apple fanú­ši­kov má ale spo­loč­nosť veľkú výhodu, ktorú nepo­chybne využije vo svoj pros­pech. 

Kon­takt na šéf­re­dak­tora zod­po­ved­ného za články Startitup.sk: lukas.gasparik@startitup.sk

Zdroj: The Verge

Pridať komentár (0)