Boj pla­tob­ných brán o domi­nan­ciu v Európe: Má slo­ven­ský Trust­Pay šancu?

Martin Bohunický / 27. januára 2016 / Business

Fran­cúz pre­fe­ruje svoj stejk krvavý, Angli­čan ho rad­šej pre­pe­čený. A tak isto to momen­tálne vyzerá vo svete pla­tieb — v Európe, kde každá kra­jina ponúka úplne inú men­ta­litu, je ťažké nájsť jed­ného domi­nant­ného hráča.

Dávid Rin­tel, CEO slo­ven­ského Trust­Pay, sa v inter­view pre Laf­ferty News roz­ho­vo­ril o kon­tras­toch medzi jed­not­li­vými národmi: “Mys­lím si, že pla­tobné pre­fe­ren­cie vychá­dzajú z kul­túr­nych pre­fe­ren­cií jed­not­li­vých kra­jín. Takže ak porov­náte Veľkú Bri­tá­niu, Poľ­sko a Nemecko, každá z týchto kra­jín má obrov­ský e-com­merce trh, no každá pre­fe­ruje úplne iný typ pla­tieb. V Bri­tá­nií je využí­tie kariet samoz­rej­mos­ťou, možno ešte Pay­pal. V Nemecku potre­bu­jete široký záber ban­ko­vých pro­duk­tov a pla­tob­ných metód. V Poľ­sku je povin­nos­ťou ban­kový pre­vod, ľudia tu karty online jed­no­du­cho nepou­ží­vajú.”

Olimpicshop

Trust­Pay je malým hrá­čom na malom trhu. Aby pre­žil, potre­buje zostať svižný a rozo­znať roz­diely, ktoré jed­not­livé trhy potre­bujú. Trust­Pay naj­skôr ope­ro­val s ins­tant­nými ban­ko­vými pre­vodmi, ktoré sú popu­lárne vo východ­nej Európe a v čias­točne pozme­ne­nej forme v Nemecku, neskôr pri­dal mož­nosť využí­vať aj karty od Mas­ter­Card a Visa, tento mesiac pod­pí­sal dohodu s Union Pay Inter­na­ti­onal.

Trust­Pay síce patrí medzi men­ších hrá­čov, no Dávid vidí tento fakt ako výhodu. “Sme viac fle­xi­bilný, takže vieme ponú­kať kva­lit­nej­šie služby. Rých­lej­šie rea­gu­jeme na všetky pod­nety a vieme veno­vať viac času zákaz­ní­kovi. A naroz­diel od tra­dič­ných bánk sme vo svo­jom obore špička: nepo­nú­kame žiadne hypo­téky a podobné pro­dukty, ponú­kame iba platby kar­tami a online ban­kové pre­vody.

Väč­šina Dávi­do­vej práce sa točí okolo e-com­merce. Sám v tom nie je žiadny ama­tér — veď bude v marci pred­ná­šať na sve­to­vom Laf­ferty “E-Comerrce Sum­mite. “Hra­nice medzi e-com­merce, m-com­merce a štan­dard­ným naku­po­va­ním miznú. Pozrite sa na Uber, je to e-com­merce alebo m-com­merce? A môžme vôbec to, že sto­jíš na ulici a zavo­láš si taxík, ozna­čiť za e-com­merce?” Preto musia pro­vi­deri čoraz viac mys­lieť na nákupy naprieč všet­kými modelmi.

Kto sa teda v Európe stane domi­nant­ných hrá­čom?

Áno, otázka za miliardu dolá­rov. Podob­ných rie­šení je veľa a mnohé z nich nepre­žijú. Ale nemys­lím si, že potre­bu­jeme jed­ného víťaza. Podľa toho ako vidím Európu, každá kra­jina má odlišné pla­tobné pre­fe­ren­cie — takže to, že nie­kto zví­ťazí v Bri­tá­nií ešte nezna­mená, že sa to isté stane vo Švéd­sku,” hovorí Dávid.

Snímka_obrazovky_2015-05-18_o 15.58.07

Zdroj: linkedin.com/pulse

Pridať komentár (0)