Boj pla­tob­ných brán o domi­nan­ciu v Euró­pe: Má slo­ven­ský Trust­Pay šan­cu?

Martin Bohunický / 27. januára 2016 / Business

Fran­cúz pre­fe­ru­je svoj stejk krva­vý, Angli­čan ho rad­šej pre­pe­če­ný. A tak isto to momen­tál­ne vyze­rá vo sve­te pla­tieb — v Euró­pe, kde kaž­dá kra­ji­na ponú­ka úpl­ne inú men­ta­li­tu, je ťaž­ké nájsť jed­né­ho domi­nant­né­ho hrá­ča.

Dávid Rin­tel, CEO slo­ven­ské­ho Trust­Pay, sa v inter­view pre Laf­fer­ty News roz­ho­vo­ril o kon­tras­toch medzi jed­not­li­vý­mi národ­mi: “Mys­lím si, že pla­tob­né pre­fe­ren­cie vychá­dza­jú z kul­túr­nych pre­fe­ren­cií jed­not­li­vých kra­jín. Tak­že ak porov­ná­te Veľ­kú Bri­tá­niu, Poľ­sko a Nemec­ko, kaž­dá z tých­to kra­jín má obrov­ský e-com­mer­ce trh, no kaž­dá pre­fe­ru­je úpl­ne iný typ pla­tieb. V Bri­tá­nií je využí­tie kariet samoz­rej­mos­ťou, mož­no ešte Pay­pal. V Nemec­ku potre­bu­je­te širo­ký záber ban­ko­vých pro­duk­tov a pla­tob­ných metód. V Poľ­sku je povin­nos­ťou ban­ko­vý pre­vod, ľudia tu kar­ty onli­ne jed­no­du­cho nepou­ží­va­jú.”

Olimpicshop

Trust­Pay je malým hrá­čom na malom trhu. Aby pre­žil, potre­bu­je zostať sviž­ný a rozo­znať roz­die­ly, kto­ré jed­not­li­vé trhy potre­bu­jú. Trust­Pay naj­skôr ope­ro­val s ins­tant­ný­mi ban­ko­vý­mi pre­vod­mi, kto­ré sú popu­lár­ne vo východ­nej Euró­pe a v čias­toč­ne pozme­ne­nej for­me v Nemec­ku, neskôr pri­dal mož­nosť využí­vať aj kar­ty od Mas­ter­Card a Visa, ten­to mesiac pod­pí­sal doho­du s Uni­on Pay Inter­na­ti­onal.

Trust­Pay síce pat­rí medzi men­ších hrá­čov, no Dávid vidí ten­to fakt ako výho­du. “Sme viac fle­xi­bil­ný, tak­že vie­me ponú­kať kva­lit­nej­šie služ­by. Rých­lej­šie rea­gu­je­me na všet­ky pod­ne­ty a vie­me veno­vať viac času zákaz­ní­ko­vi. A naroz­diel od tra­dič­ných bánk sme vo svo­jom obo­re špič­ka: nepo­nú­ka­me žiad­ne hypo­té­ky a podob­né pro­duk­ty, ponú­ka­me iba plat­by kar­ta­mi a onli­ne ban­ko­vé pre­vo­dy.

Väč­ši­na Dávi­do­vej prá­ce sa točí oko­lo e-com­mer­ce. Sám v tom nie je žiad­ny ama­tér — veď bude v mar­ci pred­ná­šať na sve­to­vom Laf­fer­ty “E-Comerr­ce Sum­mi­te. “Hra­ni­ce medzi e-com­mer­ce, m-com­mer­ce a štan­dard­ným naku­po­va­ním miz­nú. Pozri­te sa na Uber, je to e-com­mer­ce ale­bo m-com­mer­ce? A môž­me vôbec to, že sto­jíš na uli­ci a zavo­láš si taxík, ozna­čiť za e-com­mer­ce?” Pre­to musia pro­vi­de­ri čoraz viac mys­lieť na náku­py naprieč všet­ký­mi model­mi.

Kto sa teda v Euró­pe sta­ne domi­nant­ných hrá­čom?

Áno, otáz­ka za miliar­du dolá­rov. Podob­ných rie­še­ní je veľa a mno­hé z nich nepre­ži­jú. Ale nemys­lím si, že potre­bu­je­me jed­né­ho víťa­za. Pod­ľa toho ako vidím Euró­pu, kaž­dá kra­ji­na má odliš­né pla­tob­né pre­fe­ren­cie — tak­že to, že nie­kto zví­ťa­zí v Bri­tá­nií ešte nezna­me­ná, že sa to isté sta­ne vo Švéd­sku,” hovo­rí Dávid.

Snímka_obrazovky_2015-05-18_o 15.58.07

Zdroj: linkedin.com/pulse

Pridať komentár (0)