Čerstvé ovo­cie kedy­koľ­vek k dis­po­zí­cii — vďa­ka 3D tla­čiar­ni

Mirka Čechová / 24. júna 2014 / Tech a inovácie

V posled­nej dobe počuť na kaž­dom rohu zmien­ku o 3D tla­čiar­ňach a čo všet­ko sa na nich dá vytla­čiť, ale čaka­li by ste, že mož­no “vytla­čiť” aj ovo­cie?

Prá­ve s tým­to nápa­dom priš­la spo­loč­nosť Dove­tai­led z Cam­brid­gu. Vyvi­nu­la 3D tla­čia­reň, kto­rá doká­že vytvo­riť jed­lé ovo­cie. Táto tla­čia­reň fun­gu­je na prin­cí­pe tech­ni­ky mole­ku­lár­nej gas­tro­nó­mie zva­nej sphe­ri­fi­ca­ti­on. Ide o spá­ja­nie jed­not­li­vých kva­pô­čok kva­pa­li­ny do urči­té­ho tva­ru, čo umož­ňu­je vytvo­re­nie poža­do­va­né­ho ovo­cia v prie­be­hu nie­koľ­kých sekúnd. Kva­pa­li­na môže mať rôz­ne prí­chu­te pod­ľa toho, aké ovo­cie chce­te vytvo­riť.

Ovo­cie po kvap­kách

Sfé­ri­fi­ká­cia je pro­ces, pri kto­rom sa kva­pa­li­na utvá­ra do kva­pô­čok, kto­ré vzhľa­dom a doty­kom pri­po­mí­na­jú kaviár. Exis­tu­jú dva hlav­né spô­so­by sphe­ri­fi­ká­cie, kto­ré sa líšia v závis­los­ti od obsa­hu váp­ni­ka v kva­pa­li­ne. V tom­to prí­pa­de pri pou­ži­tí aro­ma­tic­kých látok, ako sú ovoc­né šťa­vy, kto­ré neob­sa­hu­jú žia­den váp­nik, sa kva­pa­li­na dôklad­ne pre­mie­ša s malým množ­stvom práš­ko­vé­ho algi­ná­tu sod­né­ho. Táto sub­san­cia sa potom kvap­ká do mis­ky napl­ne­nej stu­de­ným roz­to­kom chlo­ri­du vápe­na­té­ho. To má za násle­dok vytvo­re­nie jem­nej kože oko­lo kva­pa­li­ny, čím vznik­ne kva­pôč­ka.

Tým­to spô­so­bom mož­no vytvá­rať bež­né ovo­cie, ale­bo vytvo­riť nie­čo úpl­ne nové. Môže­te popus­tiť uzdu svo­jej fan­tá­zii a vytvo­riť ovo­cie pod­ľa svo­jej chu­ti. Sta­čí keď skom­bi­nu­je­te svo­je obľú­be­né ovoc­né šťa­vy a vytvo­rí­te tak svo­je vlast­né plo­dy. Nové dru­hy mož­no vytvo­riť nie­len kom­bi­ná­ci­ou chu­tí, ale aj zme­nou štruk­tú­ry, veľ­kos­ti či tva­ru.

Zo záku­li­sia

3D tla­čia­reň bolá pred­sta­ve­ná 24. mája 2014 na Tech­Fo­od­Hack, expe­ri­men­tál­nom potra­vi­nár­skom hac­ka­to­ne kona­nom v Cam­brid­ge, kto­rý orga­ni­zo­va­li Dove­tai­led spo­lu s Mic­ro­soft Rese­arch. Tla­čia­reň je urče­ná pre kuchá­rov, foodies, ale aj domá­ce kuchy­ne a všet­kých, kto­rí sa zau­jí­ma­jú o kre­a­tív­ne gas­tro­no­mic­ké zážit­ky. Nie je nut­ná odbor­ná zna­losť mole­ku­lár­nej gas­tro­nó­mie, tla­čia­reň umož­ňu­je jed­no­du­cho vytvá­rať čerstvé a eko­lo­gic­ké 3D ovo­cie na vyžia­da­nie.

Spo­loč­nosť bola zalo­že­ná v roku 2011 v Cam­brid­ge vo Veľ­kej Bri­tá­nii. Dove­tai­led je pod­ľa vlast­ných slov “nekon­venč­né na uží­va­teľ­ké skú­se­nos­ti zame­ra­né dizaj­no­vé štú­dio a ino­vač­né labo­ra­tó­rium zame­ra­né na vytvá­ra­nie výni­moč­ných zážit­kov v sfé­rach fyzic­kých a digi­tál­nych pries­to­rov.”

Zdroj: dovetailed.co, wikipedia.org

Pridať komentár (0)