Čerstvé ovo­cie kedy­koľ­vek k dis­po­zí­cii — vďaka 3D tla­čiarni

Mirka Čechová / 24. júna 2014 / Tech a inovácie

V posled­nej dobe počuť na kaž­dom rohu zmienku o 3D tla­čiar­ňach a čo všetko sa na nich dá vytla­čiť, ale čakali by ste, že možno “vytla­čiť” aj ovo­cie?

Práve s týmto nápa­dom prišla spo­loč­nosť Dove­tai­led z Cam­bridgu. Vyvi­nula 3D tla­čia­reň, ktorá dokáže vytvo­riť jedlé ovo­cie. Táto tla­čia­reň fun­guje na prin­cípe tech­niky mole­ku­lár­nej gas­tro­nó­mie zva­nej sphe­ri­fi­ca­tion. Ide o spá­ja­nie jed­not­li­vých kva­pô­čok kva­pa­liny do urči­tého tvaru, čo umož­ňuje vytvo­re­nie poža­do­va­ného ovo­cia v prie­behu nie­koľ­kých sekúnd. Kva­pa­lina môže mať rôzne prí­chute podľa toho, aké ovo­cie chcete vytvo­riť.

Ovo­cie po kvap­kách

Sfé­ri­fi­ká­cia je pro­ces, pri kto­rom sa kva­pa­lina utvára do kva­pô­čok, ktoré vzhľa­dom a doty­kom pri­po­mí­najú kaviár. Exis­tujú dva hlavné spô­soby sphe­ri­fi­ká­cie, ktoré sa líšia v závis­losti od obsahu váp­nika v kva­pa­line. V tomto prí­pade pri pou­žití aro­ma­tic­kých látok, ako sú ovocné šťavy, ktoré neob­sa­hujú žia­den váp­nik, sa kva­pa­lina dôkladne pre­mieša s malým množ­stvom práš­ko­vého algi­nátu sod­ného. Táto sub­san­cia sa potom kvapká do misky napl­ne­nej stu­de­ným roz­to­kom chlo­ridu vápe­na­tého. To má za násle­dok vytvo­re­nie jem­nej kože okolo kva­pa­liny, čím vznikne kva­pôčka.

Týmto spô­so­bom možno vytvá­rať bežné ovo­cie, alebo vytvo­riť niečo úplne nové. Môžete popus­tiť uzdu svo­jej fan­tá­zii a vytvo­riť ovo­cie podľa svo­jej chuti. Stačí keď skom­bi­nu­jete svoje obľú­bené ovocné šťavy a vytvo­ríte tak svoje vlastné plody. Nové druhy možno vytvo­riť nie­len kom­bi­ná­ciou chutí, ale aj zme­nou štruk­túry, veľ­kosti či tvaru.

Zo záku­li­sia

3D tla­čia­reň bolá pred­sta­vená 24. mája 2014 na Tech­Fo­od­Hack, expe­ri­men­tál­nom potra­vi­nár­skom hac­ka­tone kona­nom v Cam­bridge, ktorý orga­ni­zo­vali Dove­tai­led spolu s Mic­ro­soft Rese­arch. Tla­čia­reň je určená pre kuchá­rov, foodies, ale aj domáce kuchyne a všet­kých, ktorí sa zau­jí­majú o kre­a­tívne gas­tro­no­mické zážitky. Nie je nutná odborná zna­losť mole­ku­lár­nej gas­tro­nó­mie, tla­čia­reň umož­ňuje jed­no­du­cho vytvá­rať čerstvé a eko­lo­gické 3D ovo­cie na vyžia­da­nie.

Spo­loč­nosť bola zalo­žená v roku 2011 v Cam­bridge vo Veľ­kej Bri­tá­nii. Dove­tai­led je podľa vlast­ných slov “nekon­venčné na uží­va­teľké skú­se­nosti zame­rané dizaj­nové štú­dio a ino­vačné labo­ra­tó­rium zame­rané na vytvá­ra­nie výni­moč­ných zážit­kov v sfé­rach fyzic­kých a digi­tál­nych pries­to­rov.”

Zdroj: dovetailed.co, wikipedia.org

Pridať komentár (0)