Ces­to­va­teľ­ské know-how — Bez­platné a lacné uby­to­va­nie po celom svete

Michaela Líšková / 23. apríla 2016 / Tools a produktivita

Mnoho ľudí si neužíva krásy ces­to­va­nia s odô­vod­ne­ním, že na to skrátka nemajú. Ale dnes už nemu­síš byť bohatý na to, aby si si užil aj ty. Ces­to­va­nie môže byť fakt aj cenovo dostupné, ak sa tak roz­hod­neš. Samoz­rejme, ak chceš bývať iba v 5- hviez­dič­ko­vých hote­loch, to je už druhá vec.

Chys­táš sa na cesty? Je úplne jedno, či do Rakúska alebo do Indo­né­zie, toto ces­to­va­teľ­ské know-how je must have kaž­dého ces­to­va­teľa.
Vďaka Aileen Ada­lid z IamAi­le­ene si teraz môžeš v zálož­kách vytvo­riť nový prie­či­nok, lebo na toto ho budeš potre­bo­vať.

Páči sa, bez dlhých rečí, tu je zoznam strá­nok, kde náj­deš svoje budúce uby­to­va­nie:

COUCH SUR­FING

Couch sur­fing je ter­mín, ktorý odka­zuje na akt pus­tiť do svojho domu pria­teľa alebo cudzinca, a to ZADARMO s tým, že môže využí­vať vše­tok pries­tor v tvo­jom dome (ktorý mu dovo­líš oku­po­vať, prav­daže): gauč, zem, celú izbu. Týmto spô­so­bom môže hos­ti­teľ spoz­nať mnoho nových ľudí, zatiaľ čo takýto „gau­čový sur­fer“ si môže uží­vať uby­to­va­nie zdarma a má šancu vychut­nať si krásy mesta s jeho oby­va­te­ľom (hos­ti­te­ľom).

Na týchto strán­kach môžeš byť buď hos­ti­teľ alebo ten, ktorý hľadá a môžeš sa skon­tak­to­vať s kým chceš, úplne zadarmo.

TIP: Využi tieto stránky naplno, neza­bú­daj si pozrieť refe­ren­cie, ktoré ti pomôžu zis­tiť, s akým hos­ti­te­ľom alebo ces­to­va­te­ľom máš doči­ne­nia. Navyše, na couch sur­fin­go­vých plat­for­mách máš väč­ši­nou ove­ro­vací sys­tém, čo pomáha trans­pa­ren­tnosti a dôvere medzi členmi, inak pove­dané: naj­lep­šie je hľa­dať si ove­re­ných hos­ti­te­ľov.

#1 – COUCH­SUR­FING

Screenshot 2016-03-23 19

Naj­väč­šia a naj­po­pu­lár­nej­šia stránka, ktorá spája hos­ti­te­ľov s ces­to­va­teľmi po celom svete!

Člen­ský popla­tok: žiadny

Aktu­ali­zá­cie: Za prí­pla­tok $20 (17,7 €) ročne si môžeš dať ove­riť účet a zís­kať si tak viac dôve­ry­hod­nosti medzi tými, kto­rých zau­jí­maš.

#2 – BEWEL­COME

Screenshot 2016-03-23 19.

Túto stránku ria­dia dob­ro­voľ­níci a obsa­huje veľkú komu­nitu najmä z európ­skych kra­jín.

Člen­ský popla­tok: žiadny

Aktu­ali­zá­cie: žiadne

#3 – HOS­PI­TA­LITY CLUB

Screenshot 2016-03-23 19..

Vyzerá ako stránka, ktorá sa zasekla nie­kde v 90-tych rokoch, ale nedo­voľ výzoru, aby ťa zmia­tol. Má dobre zau­ží­vanú komu­nitu čle­nov aj dnes.

Člen­ský popla­tok: žiadny

Aktu­ali­zá­cie: žiadne

Ďal­šie podobné stránky, na ktoré sa môžeš pozrieť, sú GlobalFreeLoaders.com alebo Servas.org, ktoré fun­gujú už roky, ale vyzerá to tak, že v posled­nom čase nie sú také aktívne. Za pokus ale nič nedáš.

HOUSE SIT­TING

Ako už napo­vedá názov, house sit­ting je prak­ticky vlo­že­nie kom­plet­nej dôvery (a hlavne svojho domova) do rúk cudzieho člo­veka. Na základe spo­loč­nej dohody môže house sit­ter zostať v byte, dome, na chate a pod. zadarmo pod pod­mien­kou, že bude dávať na obyd­lie pozor, prí­padne sa sta­rať aj o domáce zvie­ratá. Môžu sa vyskyt­núť aj ďal­šie povin­nosti, všetko závisí od dohody s maji­te­ľom domu.

TIP: Dávaj si pozor, aby si pre­skú­mal všetky detaily a aby si si s maji­te­ľom vyde­ba­to­val všetko, čo sa dá, aby ťa neprek­va­pilo, keď od teba bude maji­teľ chcieť pokryť náklady vody, elek­triny a pod. počas tvojho pobytu. Tieto stránky oby­čajne pri­chá­dzajú s roč­ným poplat­kom, ale buď pokojný — sú rela­tívne lacné. A navyše, budeš musieť zapla­tiť iba v prí­pade, že chceš kon­tak­to­vať maji­te­ľov. Pre­ze­ra­nie strá­nok je inak úplne zadarmo.

#4 – TRUS­TED HOUSE SIT­TERS

Screenshot 2016-03-23 20.22.12

Naj­väč­šia house sit­tin­gová stránka zo všet­kých. Ak milu­ješ zvie­ratá, je to aj niečo pre teba, pre­tože väč­šina domov v zozname vyža­duje aj sta­rost­li­vosť o domá­ceho milá­čika (alebo via­ce­rých). A ak hľa­dáš niečo dlho­do­bej­šie, Trus­ted­Hou­se­Sit­ters ponúka aj takúto sek­ciu.

Člen­ský popla­tok: $95.88 (85€) ročne

#5 – NOMA­DOR

Screenshot 2016-03-24 00.00.01

Rela­tívne nová stránka, ale už má cel­kom decentný počet zozna­mov. Plus, vyzerá pekne a je pre­hľadná, takže sa určite oplatí pozrieť.

Člen­ský popla­tok: $89 (79€) ročne

#6 – HOUSE CARERS

Screenshot 2016-03-23 20.22.31

Pre­važne pre Ame­riku a Aus­trá­liu, ale dajú sa nájsť aj iné loka­lity.

Člen­ský popla­tok: $50 ročne

#7 – HOU­SE­SIT WORLD

Ďal­šia zo zle vyze­ra­jú­cich strá­nok, ale ver tomu, že je dôvod, prečo je stále aktívna.

Člen­ský popla­tok: $40 (44,40€) ročne

#8 – HOU­SE­SIT MATCH

Screenshot 2016-03-23 20.23.13

Väč­šina ponúk je pre UK a Európu, rela­tívne nová stránka, medzi Angli­čanmi dosť popu­lárna.

Člen­ský popla­tok: $35 (31,08€) ročne

#9 – LUXURY HOUSE SIT­TING

Screenshot 2016-03-23 20,,

Táto stránka sa snaží ponú­kať domy, ktoré sú “luxus­nej­šie”, ale väč­šina ponúka typické domy, ktoré náj­deš aj na iných strán­kach, hoci občas tu môžeš obja­viť aj nejaký ten dia­mant.

Člen­ský popla­tok: $25 (22,20€) ročne

#10 – MIND MY HOUSE

Screenshot 2016-03-23 20..

Neob­sa­huje toľko ponúk, ako naprí­klad Trus­ted­Hou­se­Sit­ters, ale má lacný člen­ský popla­tok, takže stále výhra.

Člen­ský popla­tok: $20 (17,76€) ročne

Ďal­šie stránky: SabbaticalHomes.com, HomeSit.co.nz, EasyHouseSitting.com.

HOME EXCHAN­GES – VÝMENY DOMOV

Áno, je to presne to, čo si mys­líš. Skrátka si na určitú dobu vyme­níš s nie­kým z inej kra­jiny svoj domov – ty budeš bývať v ich dome a oni v tvo­jom milom skrom­nom bytíku. Je to dobrý spô­sob, ako si zaob­sta­rať bez­platné uby­to­va­nie a možno mať aj nie­koho, kto sa postará o tvoj byt, kým budeš preč.

Ak si videl film Práz­dniny (The Holi­day), zís­kaš určitú pred­stavu tohto kon­ceptu. Nie­ktoré webobé stránky nezob­ra­zujú vzá­jomnú výmenu, čo zna­mená, že si s nie­kým nemu­síš svoj domov vyme­niť v rov­na­kom čase (ako napr.Trampolinn).

TIP: Možno si mys­líš, že je takáto dohoda dosť neuvá­žená, keď si pred­sta­víš, že máš nie­komu zve­riť svoj dom. Neza­bú­daj však na to, že druhá strana tak­tiež vkladá svoje obyd­lie do tvo­jich rúk. Nemu­síš sa báť, tieto stránky si zakla­dajú na dôvere svo­jich čle­nov. Väč­šina takýchto strá­nok má (pocho­pi­teľný) člen­ský popla­tok, ale ako vždy, pre­hlia­da­nie je zdarma.

#11 – TRAM­PO­LINN

Screenshot 2016-03-23 20b

Nejedná sa o vzá­jomnú výmenu v rov­na­kom čase. Môžeš si skrátka “pre­na­jať” pries­tor kto­ré­ho­koľ­vek člena a na to budeš potre­bo­vať vir­tu­álne body, ktoré stránka ponúka, a ktoré zís­kaš pozva­ním svo­jich pria­te­ľov.

Člen­ský popla­tok: žiadny

Aktu­ali­zá­cie: $30 (26,64€) ročne, ak chceš PRO účet s bene­fitmi

#12 – LOVE HOME SWAP

Screenshot 2016-03-23 20bv

Hovorí sa o ňom, ako o naj­väč­šom klube ponú­ka­jú­com zámeny domov. Jedna z výhod stránky je, že obsa­huje bodo­vací sys­tem, kde zís­ka­vaš body za hos­ťo­va­nie. A za tieto body si potom môžeš “kúpiť” miesto u nie­koho doma (bez toho, aby ste vyko­nali vzá­jomnú zámenu).

Člen­ský popla­tok: $168 (149,14€) za rok s mož­nos­ťou pla­tiť $14 (12,43€) mesačne

#13 – HOME EXCHANGE

dd

Tiež jedna z naj­väč­ších strá­nok svojho druhu.

Člen­ský popla­tok: $150 (133,18€) ročne (bez mož­nosti pla­tiť mesačne)

#14 – HOME LINK

a

Nie len, že je jedna z naj­väč­ších plat­fo­riem týka­jú­cich sa výmeny domov, ale bola prvá svojho druhu na svete. Vzhľa­dom na svoju his­tó­riu majú vybu­do­vanú úcty­hodnú komu­nitu v kra­ji­nách celého sveta.

Člen­ský popla­tok: $95 (84,35€) ročne (bez mož­nosti pla­tiť mesačne)

#15 – HOME BASE HOLI­DAYS

aa

Stránka zalo­žená v roku 1985, väč­šina ponúk sa týka výmeny v UK, ale náj­deš tú decentnú výbavu aj iných kra­jín.

Člen­ský popla­tok: $59 (52,38€) na rok (s mož­nos­ťou zapla­tiť si 6 mesia­cov za $35 a skú­šobnú ver­ziu)

#16 – KNOK

ss

Stránka, ktorá sa špe­cia­li­zuje na výmeny pre celú rodinu. Dokonca obsa­huje rodin­ného sprie­vodcu, ktorý ti bude počas tvojho pobytu asis­to­vať.

Člen­ský popla­tok: $29 (25,75€) za prvý rok a $99 (87,9€) za ďal­šie roky

#17 – STAY 4 FREE

f

Naj­viac loka­lít v USA

Člen­ský popla­tok: $24 (21,31€) za rok (len ak už máš ponuku na nie­kto­rej inej stránke a chceš prejsť na Sta­y­4F­ree); bežná cena je $144 (127,85€) za rok, s mož­nos­ťou pla­tiť iba mesačne.

Tiež pozri GuestToGuest.comMyTwinPlace.com. Ak si cyk­lista, klikni si aj na WarmShowers.com.

DOB­RO­VOĽ­NÍC­TVO

Dob­ro­voľ­níc­tvo (tiež známe ako pra­covná výmena) v tomto prí­pade zna­mená, že za drobnú prácu dosta­neš uby­to­va­nie a/alebo jedlo. Je mnoho orga­ni­zá­cií, ktoré ponú­kajú cha­ri­ta­tívne dob­ro­voľ­nícke práce ako WWF, bohu­žiaľ majú dosť vysoké regis­tračné poplatky.

Niž­šie náj­deš zoznam strá­nok, ktoré hľa­dajú sces­to­va­ných ľudí na part- time joby. Nie­ktoré stránky majú člen­ské poplatky, ale ako vždy, za pre­hlia­da­nie nepla­tíš.

TIP: Pra­co­va­nie výme­nou za jedlo a posteľ je vo vše­obec­nosti pre mnohé kra­jiny tak tro­chu šedou zónou (nie je to ani legálne, ani ile­gálne; vo vše­obec­nosti je to tole­ro­vané, keďže vládu veľmi nezau­jíma, či za spá­nok a teplé jedlo robíš tro­chu nepla­te­nej práce). Ak ale začneš pra­co­vať a budeš dostá­vať peniaze, pamä­taj na to, že potre­bu­ješ pra­covné povo­le­nie. Nie­ktoré stránky stále ponú­kajú takúto “pod­pul­tovú” prácu aj bez toho, aby si mal povo­le­nie na prácu (vedia, že je to nele­gálne, preto nie­ktoré stránky dokonca upo­zor­ňujú, aby si na imig­rač­nom nespo­mí­nal, že sa jedná o dob­ro­voľ­níc­tvo).

#18 – STA­YDU

ff

Zoznam lac­ného uby­to­va­nia ponú­ka­ného ľuďmi, far­mami, hos­telmi a pod.

Člen­ský popla­tok: žiadny

#19 – ANY­WORK ANY­WHERE

fd

Aktu­ali­zo­vané denne. Nie je potrebná žiadna regis­trá­cia, môžeš zadarmo hľa­dať v ich obrov­skej data­báze pla­te­ných aj nepla­te­ných prác.

Člen­ský popla­tok: žiadny

#20 – VOLUN­TE­ERS BASE

sdf

Zahŕňa mnoho ponúk po celom svete – eko­no­mické pro­jekty, výučba jazy­kov, verej­nop­ros­pešné práce a omnoho viac.

Člen­ský popla­tok: žiadny

#21 – GRASS­RO­OTS VOLUN­TE­E­RING

gfd

Stránka, ktorá zobra­zuje prí­le­ži­tosti po celom svete, mix pla­te­ných a nepla­te­ných dob­ro­voľ­níc­kych prác.

Člen­ský popla­tok: žiadny

#22 – WWOOF

dfg

Stránka, ktorá ťa skon­tak­tuje s orga­nic­kými far­mami a podob­nými milými pro­jektmi hľa­da­jú­cich pomoc. V prie­mere sa oča­káva, že výme­nou za jedlo a uby­to­va­nie budeš pra­co­vať 4 – 6 hodín denne. WWOOF cen­trály sú umiest­nené po celom svete a musíš sa pri­hlá­siť v kra­jine, ktoré zod­po­vedá tvo­jej des­ti­ná­cií.

Člen­ský popla­tok: prie­merne $40 (35,51€) na rok

#23 – HELPX

thj

Práca na pri­bližne 4 hodiny denne výme­nou za jedlo a uby­to­va­nie.

Člen­ský popla­tok: prie­merne $23 (20,42€) každé dva roky

#24 –WORKAWAY.INFO

x

Dnes najob­ľú­be­nej­šia plat­forma pre dob­ro­voľ­ní­kov.

Člen­ský popla­tok: prie­merne $23 (20,42€) každé dva roky

#25 – VOLUN­TEER LATIN AME­RICA

fs

Zoznam všet­kých bez­plat­ných a low-cost dob­ro­voľ­níc­kych prog­ra­mov po celej Cen­trál­nej a Juž­nej Ame­rike.

Člen­ský popla­tok: prie­merne $9,99 (8,87€) každé dva roky

#26 – PIC­KING JOBS

hh

Ak hľa­dáš zoznam dob­ro­voľ­níc­kych prác na farme alebo vo vinoh­ra­doch, Pic­king­Jobs je pre teba tá správna voľba.

Člen­ský popla­tok: žiadny

#27 – HOS­TEL JOBS

sg

Fórum, ktoré je často aktu­ali­zo­vané s mož­nos­ťou práce v hos­te­loch, rezor­toch, hote­loch. Okrem toho tu náj­deš aj infor­má­cie o mož­nosti výučby anglič­tiny v zahra­ničí a viac.

Člen­ský popla­tok: žiadny

#28 – HOS­TEL TRA­VEL JOBS

gb

Uží­va­teľ­sky pria­teľ­ské pro­stre­die pre mož­nosti prác v hos­te­loch. Stránka vyža­duje pre kon­tak­to­va­nie člen­ský popla­tok, ale pre­hlia­da­nie je zdarma, takže si skrátka vygo­ogli kon­taktné infor­má­cie do hos­tela, ktorý ťa zau­jal, a skús ich kon­tak­to­vať priamo.

Člen­ský popla­tok: $9,99 (jed­no­ra­zový popla­tok – doži­votne)

Ak ste dvojka, určite treba pozrieť WorkingCouples.com. Ak ti nevadí pri­pla­tiť si, pozri aj GoAbroad.com alebo GlobalHelpSwap.com.

LACNÉ HOS­TELY + HOTELY

Ak nech­ceš pra­co­vať (alebo vypo­má­hať) a ak máš v zálohe aj nejaké peniaze na uby­to­va­nie, vždy si môžeš rezer­vo­vať tie naj­lac­nej­šie hotely a hos­tely po celom svete. Naj­lep­šie plat­formy pre tvoje potreby by vyze­rali asi nasle­dovne:

#29 – HOS­TEL WORLD

df

Vedúca jed­notka vo svete hos­te­lov. Naj­lep­šia vec – už nepla­tíš popla­tok za rezer­vá­ciu.

#30 – HOS­TEL BOOKERS

ghj

Ďal­šia veľká, známa plat­forma. Môžeš poze­rať zarovno s Hos­te­lWorld, porov­ná­vať a vybrať to naj­lep­šie.

#31 – AGODA,BOOKING.COM alebo HOTELS­COM­BI­NED

sdg

Skvelé stránky. Agoda pre Áziu, Booking.com pre Európu a Hotels­Com­bi­ned pre zvy­šok. Skvelé ceny. Skvelé všetko.

#32 – ROOMER TRA­VEL

jg

Ďal­šia skvelá stránka. Základná myš­lienka je taká, že kedy­koľ­vek sa nie­kto nemôže dosta­viť do izby, ktorú si už vopred zapla­til, túto izbu môžeš mať za zní­ženú cenu ( až do –70%). Asi je zby­točné pove­dať ti, kam máš klik­núť.

KRÁT­KO­DOBÝ PRE­NÁ­JOM

Presne to, čo počas ces­to­va­nia potre­bu­ješ. Či už potre­bu­ješ ubytko na dva mesiace alebo dva dni, tieto stránky ti nie­len zaru­čia fle­xi­bi­litu, ale aj lac­nej­šiu alter­na­tívu.

33 – AIRBNB

jj

Sta­vím sa, že si o AirBnB už počul. Výborná stránka, ktorá ponúka mnoho alter­na­tív, či už hľa­dáš izbu, apart­mán alebo celý dom. Vyskú­šaj.

#34 – TRI­PAD­VI­SOR REN­TALS

jhhf

Tri­pAd­vi­sor NIE JE IBA stránka na hľa­da­nie hote­lov. Klikni a obja­vuj. Tiež má ponuky, ktoré nie sú napr. na AirBnB.

#35 – FLIP­KEY

jh

Ďal­šia veľká stránka pre krát­ko­dobý pre­ná­jom a online rezer­vá­cie. Väč­šina ponúk sú apart­mány.

#36 – WIMDU

gdfbh

Údajne naj­väčší európ­sky por­tál, ale tiež skvelý zdroj na ponuky vo svete.

#37 – ROOMA­RAMA

hfg

V prí­pade, ak si stále nena­šiel to, čo hľa­dáš, môžeš skú­siť aj túto prí­jemnú stránku.

#38 – HOME­A­WAY

jhgb

Táto stránka sa sústre­ďuje na krát­ko­dobé práz­dni­nové pre­nájmy po celom svete (ak si už počul o VRBO, aj oni pat­ria do rodiny Home­A­way).

#39 – HOU­SET­RIP

zj

Ďal­šia z veľ­kých strá­nok, ktorá sa sústre­ďuje na domy a byty.

#40 – ONLY-APART­MENTS

jf

Ako už naz­na­čuje názov, stránka sa špe­cia­li­zuje na pre­ná­jom apart­má­nov na krát­ko­dobý a stredne dlhý pobyt. Roz­hodne má čo ponúk­nuť.

#41 – WAY TO STAY

hgg

Rov­nako ako Only-Apart­ments, tiež sa sústre­ďuje na pre­ná­jom apart­má­nov, v tomto prí­pade však kon­cen­truje tie naj­kva­lit­nej­šie majetky IBA v Európe.

HOME STAY

Home stay je, keď ti (tebe, ako cestovateľovi/turistovi) lokálne rodiny dovo­lia zostať u nich doma a pre­na­jať si nie­ktorú z ich práz­dni­no­vých izieb. Skvelý spô­sob, ako sa dostať čo najb­liž­šie k lokál­nej kul­túre a je tiež vysoko pod­po­ro­vaný odvet­vím ces­tov­ného ruchu.

Kedysi boli hos­ťov­ské rodiny pri­de­ľo­vané skôr štu­den­tom, dnes sa komu­nita roz­rastá a stránky, ktoré náj­deš niž­šie, ti ponú­kajú mož­nosť nájsť tú správnu rodinu (ktorá si nežiada za noc alebo mesiac prí­liš veľa).

#42 – HOMES­TAY

ij

Jedna z naj­väč­ších strá­nok. Okolo 140 kra­jín, výborný spô­sob, ako sa spo­jiť s rodi­nami, ktoré majú svoj domov pre ces­to­va­te­ľov otvo­rený.

#43 – BEDY­CASA

kmn

S tak­mer 260 000 členmi po celom svete ti táto stránka ponúka ďalší spô­sob, ako spoz­nať domáce rodiny.

Môžeš tiež pozrieť WorldwideHomestay.com alebo HomestayFinder.com. Star­šie stránky, ktoré stále bežia, ale dizajn nestojí za veľa.

POBYTY NA FARME

Na roz­diel od stránky WWOOF, ktorú som spo­mí­nala vyš­šie v kate­gó­rií dob­ro­voľ­ných prác, pobyty na farme ti dovo­lia zostať na farme BEZ toho, aby si musel pra­co­vať. Výme­nou za malý popla­tok. Samoz­rejme, je iba na tebe, či sa chceš života na farme zúčast­niť alebo nie.

#44 – FARM STAY U.S.

mn

Vytvo­rená U.S. Farm Stay Asso­cia­tion, táto stránka chce spo­jiť hostí s far­mou alebo ran­čom po celých Spo­je­ných Štá­toch.

#45 – FARM STAY UK

jfnb

Ako napo­vedá názov, tu máš mož­nosť nájsť tú správnu farmu v Spo­je­nom krá­ľov­stve.

TIP: Farmy po celom svete môžeš nájsť aj strán­kach spo­me­nu­tých v kate­gó­rií krát­ko­do­bých pre­náj­moch. Použi fil­ter a určite náj­deš zopár ponúk.

POBYTY NA LODI

Pobyt na lodi môžeme zara­diť aj pod dob­ro­voľ­níc­tvo, keďže si často potrebný pri výpo­moci maji­te­ľovi lodi. Ale vzhľa­dom na to, že ušet­ríš na hro­mad­nej doprave, zaslúži si tento pobyt vlastnú kate­gó­riu.

Nezá­leží na tom, či si ama­tér, alebo máš skú­se­nosti, mnoho ľodí nepot­re­buje pro­fí­kov. Neboj sa neús­pe­chu a hlavne to skús.

TIP: Záleží na maji­te­ľovi lode, či za pomoc na jachte dosta­neš nejakú kom­pen­zá­ciu, jedlo alebo uby­to­va­nie zdarma, či obe z mož­ností. Nie­ktorí maji­te­lia ťa môžu požia­dať, aby ste si náklady roz­de­lili. Skrátka a dobre, vždy sa pobavte o detai­loch, nech vieš, do čoho ideš.

#46 – CRU­ISERS FORUM

kbv

Prav­de­po­dobne naj­väčší por­tál pre námor­ní­kov, aký náj­deš.

#47 – SAI­LING POINT

bvv

Napriek svojmu výzoru ponúka stránka mnoho cen­ných zdro­jov. Komu­nita na stránke je veľmi aktívna a vždy sa nájdu maji­te­lia, ktorí zhá­ňajú nie­koho do tímu. Ak nevi­díš žiadnu ponuku, nehanbi sa a ponúkni svoje služby sám.

#48 – FIND A CREW

uf

Naroz­diel od dvoch pre­doš­lých strá­nok, Find a Crew nie je fórum, ale skôr mož­nosť, ako nájsť priamo pobyty na lodi.

Tiež niečo, na čo sa môžeš pozrieť: CrewBay.com, CrewSeekers.net alebo FloatPlan.com.

ĎAL­ŠIE MOŽ­NOSTI

#49 – pra­cuj ako AU PAIR

Ak chceš zostať v zahra­ničí po dobu aspoň 6 mesia­cov, au pair je niečo, čo môžeš skú­siť. Občas môžeš robiť aj niečo v domác­nosti, pomôcť s náku­pom a pod. A okrem toho, že budeš mať uby­to­va­nie a jedlo zdarma, rodina, u kto­rej zostaneš,ti tiež bude dáva vrec­kové.

AuPair-World.co.uk, GreatAuPair.com, IAPA.org,Europa-Pages.com, Trans­i­ti­on­sAb­road, alebo tiež naše Stu­dent Agency či CKM.

#50 – kam­po­va­nie

Tu máš dve mož­nosti:

  • To pravé kem­po­va­nie – okrem toho, že sa ulo­žíš na noc nie­kam do prí­rody (vopred si ale zisti, či je to legálne), môžeš sa tiež pri­po­jiť k mies­tam na kem­po­va­nie, ktoré sú cenovo dostupné (okolo 10 dolá­rov na noc).
  • Pra­cuj ako Camp Coun­se­lor — nie len že dosta­neš zapla­tené (počas toho, ako budeš v kempe v lete pra­co­vať s deťmi), tiež dosta­neš zdarma jedlo a uby­to­va­nie, v mno­hých prí­pa­doch aj letenku, ktorú ti bude hra­diť zamest­ná­va­teľ.

#51 – nočná doprava alebo vlastná doprava

Nie je to práve ide­álne( a ver mi, pre­žila som si svoje),ale ces­to­vať do tvo­jej des­ti­ná­cie noč­nými spojmi – vla­kom, auto­bu­som, loďou, lie­tad­lom – je tiež cesta, ako ušet­riť. Nie­ktorí ľudia tiež pre­spia na letisku alebo auto­bu­so­vých ter­mi­ná­loch (been there, done that).

Ďal­šia mož­nosť, pokiaľ ces­tu­ješ autom a chceš ušet­riť, je pre­spať v aute. Tiež ale pozor na to, kde spíš. Nie všade môžeš len tak odpar­ko­vať a sch­rup­núť si.

airport-sleeping-2012

foto: nbcdfw.com

#52 – Skon­tak­tuj sa so sta­rými zná­mymi

Toto je presne to, čo by si mal na svo­jich ces­tách skú­siť ako prvé, pokiaľ chceš ušet­riť. Plus je to skvelý spô­sob, ako sa opäť stret­núť so sta­rými zná­mymi. Bez ohľadu na to, či sa dohod­nete na bez­plat­nom pobyte, alebo im niečo málo zapla­tíš, je slušné pri­niesť drobný dar­ček ako poďa­ko­va­nie.

BONUS – BLOG­GUJ!

Nie je žiad­nou novin­kou, že blog­geri často dostá­vajú zdarma pobyty v hote­loch, hos­te­loch, rezor­toch a podobne ako kom­pli­ment. Samoz­rejme výme­nou za dobré hod­no­te­nie na svo­jom blogu. Takže určite aj toto je cesta, ako sa zadarmo vyspať a najesť. Samoz­rejme, vybu­do­va­nie blogu, ktorý bude mať číta­nosť a ktorý by zau­jal aj rôzne značky natoľko, že by pomá­hali, či už vecne alebo finančne, chvíľu potrvá. Nebude to zo dňa na deň. Ale stále je aj toto jedna z mož­ností.

Ako vidíš, mož­ností na lacné ces­to­va­nie je viac než dosť. Ak si dote­raz neve­del, kde hľa­dať, tvoje trá­pe­nie sa práve skon­čilo. Už len nájsť lacné letenky a môžeš ísť obja­vo­vať svet.

traveler-4836

foto: gistfactory.com

zdroj: Aileen Ada­lid iamaileen.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)