Chal­len­ged — apli­ká­cia pre tých, ktorí milujú výzvy

Michal Sorkovský / 12. jún 2015 / Business

Ak si bol fanú­ši­kom ice buc­ket chal­lengu, tak sa ti prav­de­po­dobne bude páčiť nápad pri­niesť apli­ká­ciu, cez ktorú si ľudia budú môcť zadá­vať vše­možné výzvy.

Appka Chal­len­ged už obsa­huje výzvy od bran­dov spo­lu­pra­cu­jú­cich s online celeb­ri­tami, (ľuďmi, ktorí majú na Twit­teri veľa fol­lo­we­rov) avšak hocik­torý bežný pou­ží­va­teľ môže tak­tiež pri­dať vlastný chal­lenge. Apli­ká­cia, ktorá je zatiaľ dostupná iba pre iOS nepo­číta s tým, že budú všetky výzvy spo­jené s cha­ri­tou, avšak nie­ktoré z nich sa nepo­chybne dob­rým úče­lom nevyhnú. Dnes sa dajú peniaze daro­vať na cha­ritu klik­nu­tím na link v pro­file vyzý­va­teľa, avšak do šies­tich týž­dňov bude pri­dané e-com­merce, rov­nako ako aj ver­zia pre Android či mobilný web. 

Beta ver­zia apli­ká­cie počas posled­ných troch mesia­cov spúš­ťala výzvy od bran­dov spo­lu­pra­cu­jú­cich s online celeb­ri­tami, akými sú Nash Grier, Lele Pons či Came­ron Dal­las. Ak si o nich nikdy nepo­čul, nevadí. Dôle­žité pre apli­ká­ciu je, že majú tisíce fanú­ši­kov online.

Dobrý prí­klad chal­lengu cez appku ponúka tiež spo­loč­nosť Walg­re­ens, ktorá vytvo­rila chal­lenge pre ľudí, spo­čí­va­júci vo vytvo­rení koz­me­tic­kého tipu na 12 sekúnd, za ktorý výher­covi ponúka make-up. Hotel Tonight dá zase 10 000 dolá­rov výher­covi chal­lengu, ktorý spo­číva v uve­rej­není infor­má­cií o najs­pon­tán­nej­šom výlete svojho života. Pre fanú­ši­kov športu je tu zase Trick Shot Chal­lenge, v kto­rom to najš­tý­lo­vej­šie zakon­če­nie ešte coolo­vej­šej akcie vyhrá lís­tky na špor­tové podu­ja­tie v USA v hod­note 1000 dolá­rov. Apli­ká­cia zatiaľ ponúka iba jeden chal­lenge spo­jený s cha­ri­tou. Ten pod náz­vom Fuck Can­cer spus­tila man­želka mana­žéra Jus­tina Bie­bera. Chal­lenge spo­číva v tom, že člo­vek na kameru menuje cho­rého člo­veka, pre kto­rého video točí a dodáva k tomu „fuck can­cer“.

Tvorca appky Jason Neubauer dúfa, že sa jeho apli­ká­cií podarí byť úspeš­nej­šou, než sú iné apli­ká­cie, ktoré vznikli skôr a tiež sa zame­ria­vajú na sociálne výzvy. Z nich je to naprí­klad appka Blend, ktorá svo­jim uží­va­te­ľom dáva mož­nosť vytvo­riť výzvu, do kto­rej zavo­lajú svo­jich pria­te­ľov. Ďal­šími podob­nými apli­ká­ciami sú FightMe, Mettle, Klash a Chal­lenge Accep­ted. Appku Chal­len­ged už pod­po­rila 1,2 mili­ó­nom dolá­rov spo­loč­nosť 26 Mgmt, ktorá sa zaoberá manaž­men­tov celeb­rít.

Apli­ká­cia je určená pre pou­ží­va­te­ľov vo veku od 12 rokov, čo možno časom naštve rodi­čov po celom svete. Pre nepl­no­le­tých uží­va­te­ľov samoz­rejme nebude možné sle­do­vať a zúčast­niť sa nemrav­ných chal­len­gov, kto­rým sa apli­ká­cia podľa všet­kého tiež nevyhne. 

zdroj: venturebeat.com 

Pridať komentár (0)