Cir­cuit Scribe: Elek­trické obvody? Bez prob­lé­mov

Petra Kochanová / 15. apríla 2014 / Tech a inovácie

Čo si pred­sta­víte, keď sa povie jed­no­du­chý elek­trický obvod? Baterku, žia­rovku, spí­nač — všetko pre­po­jené ten­kými káb­likmi. Po pre­čí­taní tohto článku však budete prav­de­po­dobne musieť túto pred­stavu ino­vo­vať. Dôvo­dom je Cir­cuit Scribe. 

Cir­cuit Scribe umož­ňuje tvo­riť, resp. kres­liť elek­trické obvody ľahko a na akom­koľ­vek povr­chu. Ide v pod­state o guľôč­kové pero, ktoré je plnené špe­ciál­nym vodi­vým atra­men­tom nazý­va­ným Elect­ro­ninks. Jeho hlav­nou reak­tív­nou zlož­kou je striebro a na roz­diel od iných vodi­vých atra­men­tov schne okam­žite.

Elek­tro­ninks a Cir­cuit Scribe pochá­dzajú z výskum­ného labo­ra­tó­ria pro­fe­sorky Jen­ni­fer Lewis z Uni­ver­zity v Illi­nois. Cie­ľom pro­jektu bolo sprí­stup­ne­nie tvorby kva­lit­nej a nízko nákla­do­vej elek­tro­niky. Lewi­sová na webo­vej stránke Cir­cuit Scribe hovorí: “Tvorbu elek­tro­niky sme chceli pone­chať v ľud­ských rukách s pou­ži­tím nášho pera a vša­dep­rí­tom­ného papiera. Tak si budú môcť ľudia tvo­riť vlastnú elek­tro­niku aj sami doma.”

Pýtate sa, kde kon­krétne sa dá Cir­cuit Scribe ešte využiť? Vyná­lez­co­via vidia jeho uplat­ne­nie naprí­klad v týchto sme­roch:

1. škols­tvo — vysvet­le­nie učiva kre­a­tív­nym spô­so­bom,

2. jed­no­du­chá elek­tro­nika — budo­va­nie obvodu s jed­no­du­chými kom­po­nentmi,

3. fle­xi­bilná elek­tro­nika — mož­nosť využi­tia vo vlast­ných vyná­le­zoch,

4. open-source hard­vér — Cir­cuit Scribe sa dá pou­žiť s Ardu­ino, Makey Makey, a s mno­hými ďal­šími elek­tro­nic­kými plat­for­mami.

Na vývoji Cir­cuit Scribe sa pra­co­valo nie­koľko rokov. Keďže tvor­co­via chceli, aby sa Cir­cuit Scribe stal dostup­ným pre kaž­dého, zve­rej­nili ho na Kicks­tar­teri. Tu si dali za cieľ vyzbie­rať finančné prís­pevky v hod­note 85 000 dolá­rov. Po ukon­čení pro­jektu sa inves­tí­cia vyšpl­hala až na 674 425 dolá­rov. Cena jed­ného pera je 25 dolá­rov a k dis­po­zí­cií sú tak­tiež špe­ciálne kom­po­nenty (mag­netky, baterky, zvu­kový sen­zor, foto­sen­zor).

Trvác­nosť pera je rok, dokáže nakres­liť 60 – 80 met­rov liniek a naj­lep­šie fun­guje na foto­gra­fic­kom papieri. Atra­ment môže na štan­dard­nom kan­ce­lár­skom papieri viesť maxi­málny prúd do 175 mA . Elek­trická vodi­vosť môže byť až do 90% vodi­vosti čis­tého striebra pri tep­lot­nom roz­sahu od 90 po 120°C.

zdroj: electroninks.com, kickstarter.com, techflask.com

Pridať komentár (0)