Cir­cu­it Scri­be: Elek­tric­ké obvo­dy? Bez prob­lé­mov

Petra Kochanová / 15. apríla 2014 / Tech a inovácie

Čo si pred­sta­ví­te, keď sa povie jed­no­du­chý elek­tric­ký obvod? Bater­ku, žia­rov­ku, spí­nač — všet­ko pre­po­je­né ten­ký­mi káb­lik­mi. Po pre­čí­ta­ní toh­to člán­ku však bude­te prav­de­po­dob­ne musieť túto pred­sta­vu ino­vo­vať. Dôvo­dom je Cir­cu­it Scri­be.

Cir­cu­it Scri­be umož­ňu­je tvo­riť, resp. kres­liť elek­tric­ké obvo­dy ľah­ko a na akom­koľ­vek povr­chu. Ide v pod­sta­te o guľôč­ko­vé pero, kto­ré je plne­né špe­ciál­nym vodi­vým atra­men­tom nazý­va­ným Elect­ro­ninks. Jeho hlav­nou reak­tív­nou zlož­kou je strieb­ro a na roz­diel od iných vodi­vých atra­men­tov schne okam­ži­te.

Elek­tro­ninks a Cir­cu­it Scri­be pochá­dza­jú z výskum­né­ho labo­ra­tó­ria pro­fe­sor­ky Jen­ni­fer Lewis z Uni­ver­zi­ty v Illi­no­is. Cie­ľom pro­jek­tu bolo sprí­stup­ne­nie tvor­by kva­lit­nej a níz­ko nákla­do­vej elek­tro­ni­ky. Lewi­so­vá na webo­vej strán­ke Cir­cu­it Scri­be hovo­rí: “Tvor­bu elek­tro­ni­ky sme chce­li pone­chať v ľud­ských rukách s pou­ži­tím náš­ho pera a vša­dep­rí­tom­né­ho papie­ra. Tak si budú môcť ľudia tvo­riť vlast­nú elek­tro­ni­ku aj sami doma.”

Pýta­te sa, kde kon­krét­ne sa dá Cir­cu­it Scri­be ešte využiť? Vyná­lez­co­via vidia jeho uplat­ne­nie naprí­klad v tých­to sme­roch:

1. škols­tvo — vysvet­le­nie uči­va kre­a­tív­nym spô­so­bom,

2. jed­no­du­chá elek­tro­ni­ka — budo­va­nie obvo­du s jed­no­du­chý­mi kom­po­nent­mi,

3. fle­xi­bil­ná elek­tro­ni­ka — mož­nosť využi­tia vo vlast­ných vyná­le­zoch,

4. open-sour­ce hard­vér — Cir­cu­it Scri­be sa dá pou­žiť s Ardu­ino, Makey Makey, a s mno­hý­mi ďal­ší­mi elek­tro­nic­ký­mi plat­for­ma­mi.

Na vývo­ji Cir­cu­it Scri­be sa pra­co­va­lo nie­koľ­ko rokov. Keď­že tvor­co­via chce­li, aby sa Cir­cu­it Scri­be stal dostup­ným pre kaž­dé­ho, zve­rej­ni­li ho na Kicks­tar­te­ri. Tu si dali za cieľ vyzbie­rať finanč­né prís­pev­ky v hod­no­te 85 000 dolá­rov. Po ukon­če­ní pro­jek­tu sa inves­tí­cia vyšpl­ha­la až na 674 425 dolá­rov. Cena jed­né­ho pera je 25 dolá­rov a k dis­po­zí­cií sú tak­tiež špe­ciál­ne kom­po­nen­ty (mag­net­ky, bater­ky, zvu­ko­vý sen­zor, foto­sen­zor).

Trvác­nosť pera je rok, doká­že nakres­liť 60 – 80 met­rov liniek a naj­lep­šie fun­gu­je na foto­gra­fic­kom papie­ri. Atra­ment môže na štan­dard­nom kan­ce­lár­skom papie­ri viesť maxi­mál­ny prúd do 175 mA . Elek­tric­ká vodi­vosť môže byť až do 90% vodi­vos­ti čis­té­ho strieb­ra pri tep­lot­nom roz­sa­hu od 90 po 120°C.

zdroj: electroninks.com, kickstarter.com, techflask.com

Pridať komentár (0)