Cloud Fen­der ochráni aj vaše sve­do­mie

Mirka Čechová / 16. máj 2014 / Tools a produktivita

V dneš­nej dobe sú clou­dové rie­še­nia rozt­rieš­tené, nedos­ta­točne zabez­pe­čené a pre pou­ží­va­teľa je ťažké sle­do­vať, kto má prí­stup k jeho dátam. Cloud Fen­der je bez­peč­nostná plat­forma pre malé a stredné pod­niky a spot­re­bi­te­ľov, ktorá chráni všetky ich clou­dové dáta.

Robí tak pro­stred­níc­tvom posky­to­va­nia ochrany pred malwa­rom, moni­to­ro­va­ním prí­stupu k dátam, využi­tím opti­ma­li­zá­cie a varov­ných upo­zor­není na blí­žiace sa hrozby. Cloud Fen­der pra­cuje s veľ­kými clou­do­vými služ­bami ako sú Drop­box, Google Drive, Ever­note, Box a OneD­rive. Pri­pojí sa k vašim cloud dátam pomo­cou poskyt­nu­tého opráv­ne­nia a chráni ich.

Zoske­nuje súbory na pre­ve­re­nie malwa­ro­vého naru­še­nia a poskytne šta­tis­tiky o prí­stu­poch. Clou­dové dáta môžu byť poško­dené malwa­ro­vou infek­ciou, aj keď je váš počí­tač bez malwaru. Tieto infi­ko­vané dáta tak môžete pri zdie­ľaní pre­ná­šať na iný počí­tač. Aj tomuto dokáže Cloud Fen­der zabrá­niť.

Služba moni­to­ruje, kto všetko má prí­stup k vašim súbo­rom. Zazna­me­náva, aké súbory a prie­činky si daná osoba pre­hliada vo všet­kých vašich clou­do­vých služ­bách. Pre­pra­co­vaný algo­rit­mus určuje podoz­rivé akti­vity v prí­stu­po­vých opráv­ne­niach a vás na to okam­žite upo­zorní.

Cloud Fen­der je slo­ven­ský star­tu­pový pro­jekt, ktorý uzrel svetlo sveta len tento rok. Stoja za ním Ondrej Pro­stred­ník — na pozí­cii CEO, a Juraj Peli­kán ako CTO. So svo­jim pro­jek­tom sa zúčast­nili aj na medzi­ná­rod­ného sym­pó­zia MIT eTe­ams Acce­le­ra­tor, kde zúčast­nené star­tupy pre­zen­to­vali svoje nápady pred komu­ni­tou ostat­ných star­tu­pis­tov, inves­to­rov a ďal­ších ino­vá­to­rov.

Služba je momen­tálne prí­stupná len na základe pozva­nia. Pri­po­je­ním svo­jich clou­do­vých slu­žieb sa dosta­nete na čaka­ciu lis­tinu a dosta­nete auto­ma­ticky pri­ra­dené pora­dové miesto. Dostať sa na vyš­šie miesto je možné, pokiaľ budete zdie­ľať Cloud Fen­der link na sociál­nych sie­ťach. Služba je spus­tená pre obme­dzený počet pou­ží­va­te­ľov, no postupne budú pri­dá­vaní ďalší. Zabez­pečte si miesto medzi nimi rezer­vá­ciou v zozname čaka­te­ľov.

zdroj: cloudfender.com, twitter.com

Pridať komentár (0)