Na čo je vlastne twit­ter?

Alexandra Dulaková / 24. januára 2016 / Business

Už desať rokov ubehlo odvtedy, čo Twit­ter uzrel svetlo sveta, a my sa dnes ešte stále zamýš­ľame nad tým, čo je jeho nos­nou fun­kciou a posla­ním. Pria­mo­čiara odpo­veď totiž neexis­tuje. Twit­ter bol od počiatku rie­še­ním, ktoré hľa­dalo prob­lém. Dodnes si jeho pou­ží­va­te­lia stihli nájsť mnoho prob­lé­mov hod­ných rie­še­nia, no vo väč­šine prí­pa­dov je tento model pod­ni­ka­nia bliž­šie ku skoku bez padáku než k mul­ti­mi­li­ó­no­vej výhre. Doma ho rad­šej neskú­šaj.

Úspech Twit­teru úprimne ohro­mil aj jeho samot­ných zakla­da­te­ľov. Vypus­tili do sveta niečo, s čím si neboli sto­per­cen­tne istí a čomu neza­de­fi­no­vali jasné smer­nice. Dnes si Twit­ter vďaka mili­ó­nom pou­ží­va­te­ľov žije vlast­ným živo­tom, ktorý toho zahŕňa naozaj mnoho. Jedi­ným, čo ho od začiatku jasne defi­no­valo, bol 140-zna­kový limit jed­nej správy, twe­etu. Sta­čilo k tomu pri­dať dych­ti­vých inter­ne­to­vých nad­šen­cov, pre­tre­pať, a dnes máme na svete sociálnu sieť značne odľah­čenú od otrav­ných dlhých den­ní­ko­vých zápis­kov, kopy fotiek, ktoré nikoho nezau­jí­majú, a hádok, na kto­rých sa dobre zabáva. A ešte omnoho viac.

f7c3585f1e776c553400ba220fb6f80d

Keď sa pozrieme na celo­sve­tovú jed­notku, ktorá na jed­nej sieti spája 1,44 miliardy uží­va­te­ľov, jej úmysly sú jasne defi­no­vané už na pri­hla­so­va­cej stránke. „Face­book helps you con­nect and share with the people in your life.“ Face­book vytvára online väzby a siete zdie­ľa­nia, na ktoré sa chy­tilo obrov­ské množ­stvo ľudí práve preto, pre­tože v rámci neho exis­tuje dosť málo obme­dzení. Chcete zve­rej­niť celú esej? Album plný fotiek a videí? Cha­to­vať? Zdie­ľať inter­ne­tový obsah tre­tích strán, orga­ni­zo­vať podu­ja­tia, sku­pi­nové roz­ho­vory, hla­so­va­nia, či dokonca stre­a­mo­vať live videá? Je to plat­forma na dlhé dis­ku­sie, pre­ple­tené a virálne putu­júce obsahy, či seba­re­a­li­zá­ciu v rámci vlast­ného pro­filu. A ak chceš nie­koho vysto­po­vať, pou­ži­ješ na to Face­book, nie Twit­ter. Jasné ako facka.

13bits-fb-twit-alt-superJumbo

Na dru­hej strane tu máme Twit­ter, ktorý sa vypro­fi­lo­val do rôz­nych odtie­ňov. „Spoj sa s kama­rátmi – a inými fas­ci­nu­jú­cimi ľuďmi. Dostá­vaj aktu­álne updaty o veciach, ktoré ťa zau­jí­majú. A sle­duj, ako sa veci vyví­jajú v bez­pro­stred­nom časo­vom pásme, z kaž­dého uhla.“ Ok, ako slo­gan je to dosť dlhý text a už tu by sa za nor­mál­nych okol­ností zdvi­hol varovný prst úspeš­ného mar­ke­tingu. Akoby sa jeho obsah chcel obtrieť o každú možnú oblasť. Nie­len kama­ráti, ale aj celeb­rity a uzná­vaní ľudia dneš­nej doby. Aktu­ality, zau­jí­ma­vosti, koníčky, fas­ci­nu­júce veci. Sle­do­va­nie správ v naj­väč­ších detai­loch. Čo len chceš. Veľa ľudí jed­no­du­cho tvrdí, že Twit­ter si za tie roky nena­šiel žia­den účel a preto ich vôbec neos­lo­vil. Limit 140 pís­men bol otravný, spô­soby komu­ni­ká­cie kom­pli­ko­vané, komu­ni­ká­cia pre­pl­nená odkazmi a linkmi, pri­čom sa v nej nena­chá­dzal tak­mer žia­den súvislý text. A Twit­ter strá­cal kli­en­telu. Ale na dru­hej strane ju aj vo veľ­kom zís­ka­val. Dnes to robí 302 mili­ó­nov ľudí.

Vybrať si nekon­venčnú cestu a nejasné ciele nie je za nor­mál­nych okol­ností sťastná biz­ni­sová stratégia.Twitter je však tou výnim­kou, ktorá potvr­dzuje pra­vidlo. Ak chceš vybu­do­vať niečo veľ­ko­lepé, začni zákla­dom a postupne k tomu dodá­vaj vylep­še­nia. Takto sme sa od kolesa dostali ku kočiaru, drožke a za pár desať­ročí aj k autu. Twit­ter ale namiesto toho zobral jedno koleso, sedadlo, volant a ria­diacu páku, sna­žiac sa z toho zle­piť celok. Podľa mno­hých sa mu to nepo­da­rilo. Ja — a mnohí iní — ale nesú­hla­sia.

Mili­óny ľudí túto sociálnu sieť pou­ží­vajú na rôzne účely, ale jedna z hlav­ných devíz, ktorú im môže Face­book len závi­dieť, je rýchla a rele­vantná komu­ni­ká­cia, ktorá uží­va­te­ľov spája so zau­jí­ma­vým a vše­stran­ným obsa­hom.Twit­ter je rýchly, stručný, virálny a fun­guje ako odra­zový mos­tík. Ak chceš naozaj vedieť, čo sa vo svete deje, stačí sle­do­vať mien­kot­vorné osoby a sve­tové média ľubo­voľ­ného raze­nia a pomo­cou ich twe­e­tov sa okam­žite dostať k rôz­nym mul­ti­me­diál­nym obsa­hom. Môžu to byť články, fotky, hudba, You­tube, či jed­no­du­cho názory ľudí, na kto­rých mienke ti záleží. Áno, dis­ku­sie na Twit­ter mohli byť iba krátke, ale aj toto obme­dze­nie zmizlo. Twit­ter je plat­forma pre tých, ktorí chcú ostať v obraze – pri­čom si zdroje svojho obrazu môžu vybrať sami – a nie pre tých, ktorí chcú bez­cielne strá­cať čas. Spo­mí­naný zna­kový limit bol toho dôka­zom, uvi­díme ako sa vyvi­nie sociálna sieť v budúc­nosti.

150518145800-first-tweet-president-obama-super-169

pope-francis-ipad

Ak sa niečo významné deje, bez­pro­strední sved­ko­via ako aj média na twit­teri promptne infor­mujú, a ak je ich akti­vita rele­vantná, dostanú sa až do sek­cie tren­ding, kde ich môže sle­do­vať celý svet bez obme­dzení. Ich prís­pevky sú chro­no­lo­gicky zora­dené a veľmi pre­hľadné, čo sa pri Face­bo­oku pove­dať nedá. Ak raz nie­kto opustí jeden post a jeho komen­tovú sek­ciu, aká­koľ­vek chro­no­ló­gia a pre­hľad­nosť je preč. Ak nie­komu na Twit­teri vadí nízka trans­pa­ren­tnosť retwe­e­to­va­nia (v čom Face­book na dru­hej strane v rámci postov a komen­tá­rov jed­no­značne vedie), veci sa zásadne zlep­šujú a so situ­áciou spred pár rokov sa nedajú porov­nať.

V rámci Twit­ter nie je prí­stup k ľuďom obme­dzený friend­lis­tom. Všim­núť si ťa môže hocikto s podob­ným zame­ra­ním, dis­ku­siou, či názormi a rov­nako môžeš hoci­koho “sle­do­vať” aj ty. Môže to byť člo­vek vplyvný a známy, alebo nie­kto cel­kom oby­čajný, no cel­kom jed­no­značne v tomto Face­bo­oku šliape na päty a možno ho dokonca v istom zmysle aj pred­bieha. Nie je totiž na hra­nie a zábavu, ale aj na veno­va­nie sa seri­óz­nym témam (ale samoz­rejme aj banál­nym), pri­čom tvoja akti­vita neos­táva pod takým drob­no­hľa­dom prí­stup­ným všet­kým „pria­te­ľom“, aký vytvára face­book. Dokonca ani nikomu nevnu­cuje umelý výraz „pria­teľ“ a už len tým sa pre mňa stáva pro­fe­si­onál­nejší. Ak ťa nie­kto zau­jíma, fol­low-neš ho, čo platí aj oboj­stranne a jedno nie je pod­mie­nené tým dru­hým. Možno nie je tak útul­ným pro­stre­dím ako značne sil­nejší kolega, ale značne nedo­ce­nený a pre­hlia­daný. Na dru­hej strane, možno to nie je cel­kom na škodu. Je predsa len lep­šie, ak väč­šina ire­le­vant­ného obsahu ostane na face­bo­oku, ins­ta­grame, či tum­blri. Nech sa twit­ter venuje tomu, čo sa za tie roky tak dobre naučil: rých­lym a krát­kym sprá­vam, ktoré pre­mos­ťujú sve­tové diana a vedia sa šíriť rých­los­ťou blesku.

No ak sa v počia­toč­ných fázach vlast­ného pod­ni­ka­nia nachá­dzaš v bode, v kto­rom zva­žu­ješ podobne vágne defi­no­va­nie tvojho pro­duktu a ranu do neista, v Star­ti­tup ti radíme, aby si si to rad­šej ešte pre­mys­lel. Nie každý deň sa rodí nový Twit­ter, zato smetný kôš zlých pro­jek­tov sa len tak kopí nešťast­nými kópiami, ktoré nemali také veľké šťas­tie.

Screen Shot 2016-01-22 at 20.37.18

Zdroj: medium.com, titulná foto: theverge.com

Pridať komentár (0)