Cowor­king: Sku­toč­ný raj na zemi!

Peter Šebo / 14. januára 2015 / Lifehacking

Do Star­ti­tup redak­cie sme od čita­te­ľa dosta­li vtip­ný email o cowor­kin­goch, o kto­rý sa s vami teraz chce­me pode­liť. :)

Ráno prí­de­te do robo­ty kde sa s vami víta­jú ľudia, kto­rých nie­ke­dy ani nepoz­ná­te, čo pre extro­ver­tov môže byť cel­kom zau­ji­ma­vé. Násled­ne sa vybe­rie­te do kuchyn­ky spra­viť si kávu, čaj, kde je čas­to taký wai­ting list, že si to rov­no aj rozmys­lí­te. Sad­ne­te si k váš­mu sto­lu, na kto­rom si skon­tro­lu­je­te, či vám nie­kto neuk­ra­dol papie­re a note­bo­ok, kto­rý ste na ňom vče­ra necha­li. 

Je 9:00 a vy sa púš­ta­te do robo­ty. Začí­na­jú cho­diť ďal­ší ľudia z iných firiem, s kto­rý­mi sha­ru­je­te jeden pries­tor. V miest­nos­ti začí­na byť hluk, čo vyrie­ši­te jedi­ne so slu­chát­ka­mi a spo­ti­fy. 

o 10:00 za vami prí­de cudzí člo­vek spý­tať sa, či mu nepo­ži­čá­te nabí­jač­ku na ipho­ne. Hneď na to máte roko­va­nie v zasa­dač­ke, do kto­rej sa po hodi­ne začnú dobí­jať ľudia z iných firiem s otáz­kou ako dlho ešte plá­nu­je­te roko­vať.

O 12:00 začnú oko­lo vás na sto­loch vysmr­die­vať zohria­te obe­dy done­se­né z domu. Vte­dy je čas odísť na obed do SOHO. 

Je tes­ne po obe­de a namie­ri­te si to na záchod, kto­rý dosť čas­to náj­de­te ”zde­vas­to­va­ný”. Tak­že si pek­ne utrie­te misu a je to. 

O 1pm keď začne­te napl­no pra­co­vať doj­de­te na to, že vám na moni­tor svie­ti sln­ko, čo vyrie­ši­te zastre­ním žalu­zií, na čo sa hneď ozvú 3ja ľudia, kto­rým ste zastre­li ich ”luxus­ný” výhľad. 

O 3pm vám zoslab­ne Wi-FI pri­po­je­nie tak­mer na nulu, kvô­li aktív­nej prá­ce­schop­nos­ti všet­kých ľudí v miest­nos­ti. Tak­že ich postup­ne začne­te pre­svied­čať nech už idú domov doro­biť si svo­je veci.

Je 5pm a váš chlad­no­mil­ný kole­ga začne vet­rať celú miest­nosť, boh­vie pre­čo. Samoz­rej­me vaše krí­že toto nedo­ká­žu vydr­žať a začí­na sa boj o okno. 

Je 7pm, ľudia sú preč a vy máte koneč­ne pocit ako v sku­toč­nej kan­ce­lá­rii. 

PS: Je mož­né, aby sa take­to nie­čo sta­lo prá­ve vám? :)

Pridať komentár (0)